Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EIZ Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EIZ Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 EIZ Mgr. Anna Vitásková

2 Dokumentografické informační systémy
Dokumentografickým systémem je míněn systém, který zpracovává, ukládá a zpřístupňuje dokumentografické informace V současné době se pro toto označení používá spíše dobře vžitý termín „databáze“. Dříve hlavně bibliografické nyní + primární text

3 Předchůdci dokumentografických systémů
předchůdci dnešních elektronických databází v tištěné podobě - referátové časopisy

4 Producenti dokumentografických systémů
1) knihovny (zejména národní či specializované) 2) soukromé instituce (zejména komerční firmy) 3) neziskové organizace 4) mezinárodní organizace (zejména oborové)

5 Tvorba dokumentografických systémů
informační technologie excerpční základna periodik, ze kterých se čerpají bibliografické záznamy či samotné plné texty nejčastěji – články + bibl. záznam sborníky, knihy, kapitoly knih, patenty, normy, výzkumné zprávy apod.

6 Možnosti přístupu k databázím
1) přes internetové rozhraní producenta databáze 2) přes databázová centra 3) přes CD ROM

7 Instituce umožňující přístup k databázím
Albertina Icome - zahájila v roce 1991 a v současné době má v oblasti zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v ČR dominantní postavení. velkého množství nabízených databází systém Infozdroje.cz – umožňuje jednotlivým institucím přístup do předplácených databází

8 Instituce umožňující přístup k databázím
Medistyl - konzultační informační firma. Tyto subjekty disponují přístupem do vědeckých databází a poskytují řadu služeb, především pak služby rešeršní. Nejznámější institucí tohoto typu je u nás Medistyl, která je prioritně zaměřena na informace z oblasti medicíny a farmacie.

9 Instituce umožňující přístup k databázím
Suweco – zpřístupňování EIZ v podobě elektronických časopisů a částečně také elektronických knih, Firma organizuje celou řadu národních konsorcií (často ve spolupráci s Národní technickou knihovnou), přes něž je poskytován přístup do kolekcí elektronických časopisů mnoha prestižních zahraničních vydavatelství. Suweco výhradní zástupce firmy Elsevier pro Českou republiku organizace celonárodního konsorcia pro zajištění přístupu do citačního rejstříku Scopus

10 Financování databází v ČR
ročního předplatného se u kvalitních zdrojů pohybuje v řádu statisíců korun konsorciální forma - „množstevní sleva“ programy VISK (Veřejné informační služby knihoven) vlastní finanční prostředky granty

11 Typologie databází Podle typu zpřístupňované informace
bibliografické databáze plnotextové databáze faktografické databáze

12 Typologie databází Podle typu zpřístupnění
volně dostupné (neplacené) x databáze placené Podle druhu dokumentu články databáze pro speciální druhy dokumentů, např. patentové databáze, databáze norem Podle tematického zaměření polytematické (víceoborové) x databáze oborové, (pro chemii, medicínu, atd.)

13 Databázová centra Databázová centra jsou instituce, které zpřístupňují vědecké databáze. mohou být producenty nabízených databází v drtivé většině placené

14 Přístup do databázových center
smluvní vztahy 1) Předplatné – na začátek se vloží určitá částka, ze které se odečítají prostředky za využité služby 2) Model pay as you go – platí se za čas připojení a zobrazené záznamy

15 Služby databázových center
1) Možnost provádět rešerše 2) Zprostředkování dodání plných textů dokumentů 3) Služby SDI/ARI – adresné rozšiřování informací 4) Možnost stahování částí databází formou downloadingu 5) Doplňkové služby (informace o dostupnosti dokumentu apod.) 6) Školení a informační podpora

16 Databázová centra Dialog - zpřístupňuje téměř 1.000 databází
největší instituce svého druhu na světě byl dlouhodobě vlastněn firmou Thomson Reuters nyní je vlastníkem Proquest

17 Databázová centra STN International - nabídka více než 200 databází zejména pro přírodní a technické obory Mezinárodní instituce tvořená německým FIZ Karlsruhe,americkým Chemical Abstracts Service a japonským JAICI

18 Databázová centra OCLC - Organizace OCLC (Online Computer Library Center) je knihovnické centrum poskytující komplexní služby zejména velkým knihovnám. souborný katalog WorldCat. Kromě toho však OCLC slouží i jako databázové centrum poskytující přístup zhruba k 80 databázím

19 Databázová centra LEXIS/NEXIS - americké databázové centrum
poskytuje především informace z legislativy a obchodu zpřístupňování plných textů článků z denního tisku a tištěných odborných periodik

20 Databázová centra DIMDI - zaměřené na informační zdroje z medicíny a příbuzných oborů GENIOS - pro oblast ekonomiky a obchodu FIZ Technik - z oblasti technických oborů a řada dalších…

21 Polytematické databáze
Polytematický (víceoborový) - databáze obsahují informace z více různých vědeckých oborů velmi rozsáhlé soubory dat převážně bibliografické povahy Databáze polytematické se cíleně zaměřují na multioborovou registraci informačních pramenů

22 Polytematické databáze
Current Contents Connect - prestižní bibliografická databáze zahrnující řadu vědeckých oborů Producentem - americká organizace ISI (Institute forScientific Information), která je v současné době součástí Thomson Reuters. Původní verze s názvem Current Contents vznikla už v roce 1957 Současná elektronická podoba databáze zvaná Current Contents Connect je k dispozici s retrospektivou od roku 1998. Databáze excerpuje svůj informační obsah ze zhruba prestižních světových vědeckých časopisů a obsahuje rovněž záznamy více než knih Přes 85 % záznamů je opatřeno autorskými abstrakty Přístup je realizován na domovské platformě Web of Knowledge Přístup je možný i přes několik databázových center

23 Polytematické databáze
Pascal - multioborová databáze z produkce francouzské organizace INIST. Tematicky zabírá především technické obory a lékařství. Zdrojovou základnu systému tvoří titulů vědeckých časopisů. Databáze je tvořena z 88 % články, 9 % dokumentů představují sborníky a zbylá 3 % obsahují disertace, knihy, patenty a výzkumné zprávy

24 Polytematické databáze
VINITI - vytvářena v rámci Všeruského institutu vědeckých a technických informací a jedná se jednoznačně o největší ruský počin v oblasti elektronických informačních zdrojů. obsahuje více než 26 milionů bibliografických záznamů dokumentů ze všech oborů lidské činnosti (28 tematických bazí). Podíl dokumentů ruské provenience v systému dosahuje výše 30%. Předchůdcem systému byl referátový časopis Referativnyj žurnal.

25 Polytematické databáze
JSTOR - cíl archivovat starší čísla vědeckých časopisů ze všech oborů a zajišťovat následně jejich dostupnost vyvinul se velmi využívaný plnotextový informační zdroj téměř milion obrazových materiálů z oblasti architektury, umění, humanitních a sociálních věd Patronát nad systémem JSTOR má v současné době nezisková organizace ITHACA

26 Polytematické databáze
Ebsco - Ebsco nabízí přístup do celé řady hodnotných informačních zdrojů. V ČR je přístup k některým databázím řešen na základě multilicence kolekce: · Academic Search Premier · Business Source Premier · Regional Business News · ERIC · Master File Premier · Newspaper Source

27 Polytematické databáze
EBSCO - v rámci národní licence jsou průběžně realizovány zkušební či časově omezené přístupy i do dalších dílčích bází dat. Více než polovina zahrnutých zdrojů je dostupná plnotextově. Nabízen je tak přístup do nejprestižnějších zdrojů jako je PsycInfo, EconLit nebo Medline.

28 Polytematické databáze
Proquest - přímým konkurentem společnosti Ebsco poskytuje z velké části plnotextové informace excerpuje informace z časopisů (z toho v plném textu), 700 titulů novin a dalších materiálů

29 Databáze pro medicínu, zdravotnictví a biologii
Medline - nejznámější světová databáze pro oblast medicíny a příbuzných oborů. Je budována v rámci Národní lékařské knihovny USA heslář MeSH - předmětový selekční jazykem pro oblast medicíny v celosvětovém měřítku plnotextová dostupnost obsažených dokumentů

30 Databáze pro medicínu, zdravotnictví a biologii
EMBASE - společnost Elsevie obory – biomedicína i oblast farmacie TOXLINE - oblast toxikologie Biosis Previews - biologie,ekologie i zemědělství a toxikologie BioOne - biologie, zoologie, ekologie Zoological Record - zoologii a příbuzné obory je výjimečná svojí retrospektivou, která se datuje od roku 1864

31 Databáze pro medicínu, zdravotnictví a biologii
Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Produkt Národní lékařské knihovny v Praze mapuje literaturu pro oblast medicíny na území ČR a Slovenska. Od roku 2000 jsou však indexovány už pouze české časopisy BMČ je také součástí portálu Medvik, který integruje řadu lékařských informačních zdrojů články ze zhruba 160 titulů časopisů používá heslář MeSH obsahuje i starší bibliografické záznamy, doplněny retrokonverzí Systém je dostupný zdarma a představuje jeden z nejlepších českých informačních produktů

32 Databáze pro zemědělství a potravinářství
Agricola - produkovaná Národní zemědělskou knihovnou USA bibliografická databáze, odkazy na plné texty zaměřuje se na zemědělství a příbuzné obory předmětová hesla Library of Congress Subject Headings (LCSH)

33 Databáze pro zemědělství a potravinářství
AGRIS - primárním cílem je zastřešovat řadu celosvětových informačních zdrojů pro oblast zemědělství. V jeho fondech lze vypozorovat informační obsahy řady dalších databází. CAB Abstracts - z oblasti zemědělství, ale také lesnictví, mikrobiologie, veterinární medicíny, potravinářství, výživy atd.

34 Databáze pro chemii Chemical Abstracts - největší a bezkonkurenčně nejvyužívanější světová databáze pro oblast chemie a souvisejících disciplín. Systém produkuje nevýdělečná organizace Chemical Abstracts Service (CAS). k dispozici obrovskou škálu vyhledávacích možností, a to nejen v bázi bibliografických záznamů článků a patentů, ale také v rozsáhlé kolekci chemických látek, reakcí a sloučenin než nabyla databáze el. podobu, byla k dispozici ve formě stejnojmenného ref. časopisu V současné době systém čerpá bibl. záznamy článků ze zhruba klíčových vědeckých časopisů. Databáze obsahuje informace omnožství patentových dokumentů, disertací konferenčních materiálů, knih atd.

35 Databáze pro matematiku
MathSci - nejvýznamnější světový elektronický informační zdroj pro oblast matematiky a návazných oborů (např.počítačová věda, statistika apod.). Její tvorbu zajišťuje Americká matematická společnost (American Mathematical Society).

36 Databáze pro technické obory
INSPEC - nejreprezentativnějším elektronickým informačním zdrojem pro oblast techniky. Databáze je tematicky rozdělena: a) fyzika b) elektrotechnika c) počítačová věda a technika d) informační technologie Produkci systému obstarává organizace Institution of Engineering and Technology (IET). Předchůdcem databáze byl referátový časopis Science Abstracts,

37 Databáze pro technické obory
ICONDA - přední světový informační zdroj pro oblast stavebnictví INIS - nukleárních informace TULSA (Petroleum Abstracts) - oblast ropného průmyslu a návazných disciplín

38 Databáze pro společenské a humanitní vědy
ERIC - nejvýznamnější světová databázi pro oblast výchovy a vzdělávání Systém vytváří Národní knihovna pro výchovu a vzdělávání USA Databáze je bibliografické povahy, v posledních letech i plné texty dokumentů speciální tezauru Thesaurus of ERIC Descriptors

39 Databáze pro společenské a humanitní vědy
Sociological Abstracts - oblast sociologie, postihuje i řadu hraničních oborů, jako jsou ekonomie, zdravotnictví, sociální psychologie nebo náboženství PsycINFO - oblast psychologie, jejím producentem je organizace American Psychological Association Philosopher´s Index - filozofie a příbuzné obory, jako jsou etika, logika, metafyzika nebo estetika

40 Databáze pro společenské a humanitní vědy
EconLit - oblast ekonomie Producentem je Americká ekonomická asociace SourceOECD – oblast národního i mezinárodního ekonomického rozvoje Grove Art - oblast umění, umění výtvarné Literature Online - plnotextová databáze oblast literatury a literární kritiky biografie významných světových spisovatelů a literárních osobností. hlavně anglická a americká literatura

41 Databáze pro informační vědu a knihovnictví
LISA - Systém LISA (Library and Information Science Abstracts) základna více než 440 titulů odborných časopisů z 68 zemí ve 20 různých jazycích. vysoce hodnotný informační zdroj pro knihovnictví, informační technologie a veškeré obory informační vědy Předchůdcem systému byl stejnojmenný referátový časopis.

42 Databáze pro informační vědu a knihovnictví
LLIS - obsahuje bibliografické záznamy článků a dalších materiálů, které kompletně pokrývají oblast knihovnictví. podstatná část je tvořena plnými texty dokumentů LLIS (Library Literature & Information Science)

43 Databáze pro informační vědu a knihovnictví
ISTA - (Information Science and Technology Abstracts) je databáze, která se věnuje veškerým aspektům a aplikacím informační vědy. LISTA - (Library, Information Science & Technology Abstracts) - oblast knihovnictví, informační vědy a návazných disciplín. Produkt je dostupný volně a je z knihovnických databází nejobsáhlejší.

44 Databáze pro speciální druhy dokumentů
speciální dokumenty - zvukové dokumenty, kartografické dokumenty, rukopisy, elektronické informační zdroje Z hlediska dokumentografických informačních systémů je pojem „speciální druhy dokumentů“ vnímán odlišně. „Klasické“ databáze obsahují ve svých informačních fondech převážně články z časopisů. Databáze pro speciální druhy dokumentů tedy registrují veškeré ostatní druhy informačních zdrojů. Typicky se jedná o databáze patentů, norem či šedé literatury, ale i o databáze tvořené elektronickými knihami,databáze časopisů nebo databáze databází. součást tohoto druhu služeb tvoří rovněž faktografické databáze

45 Faktografické databáze
typem informační služby, jež přináší uživateli jako výsledek vyhledávání konkrétní údaje, data či fakta o hledaném tématu primární informace, které mohou být textového, numerického nebo kombinovaného charakteru např. statistiky, soubory dat o fyzikálních veličinách nebo chemických prvcích, reakcích či sloučeninách

46 Faktografické databáze
faktografické databáze se rozdělují na: 1) numerické (hlavně statistiky) 2) datové (shrnují fakta) 3) databáze typu průvodců (adresáře firem, katalogy výrobků apod.)

47 Statistické databáze údaje o všech aktuálních jevech z rozličných oborů činností jsou velmi významným a hodnotným informačním zdrojem DSI Campus Solution - soubor statistických dat z nejrůznějších oborů Eurostat - je statistickým úřadem Evropské komise Český statistický úřad – statistických informačních zdrojů z území ČR

48 Ekonomické databáze Informace z komerční sféry o ekonomických subjektech působících na trhu jsou jedním z vůbec nejžádanějších typů informací získávání informací o trhu, zákaznících a svých bezprostředních i potencionálních konkurentech Databáze z produkce Dow Jones Databáze z produkce Dun & Bradstreet Albertina Firemní Monitor

49 Geografické databáze CountryReports.org - obsahuje aktuální informace o všech zemích světa. Základní informace o jednotlivých státech (počet obyvatel, rozloha, měna, hrubý domácí produkt, státní symboly. World Factbook - vytváří americká tajná služba CIA, takže v systému lze nalézt informace o politické situaci a kriminálních a bezpečnostních rizicích dané země. Jinak i zde najde uživatel nejrelevantnější a nejaktuálnější data o všech státech světa.

50 Patentové informační systémy
Patentem se rozumí výhradní, avšak časově omezené právo na využívání určitého vynálezu. Předmětem patentové ochrany bývají zpravidla stroje, výrobky a způsoby či postupy. Patentovány nemohou být nové odrůdy rostlin, nové rasy zvířat a vynálezy, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem, lidskostí a dobrými mravy. Žadatel o udělení patentu musí pro udělení ochrany splnit tři základní podmínky. Jeho vynález musí být: 1) výsledkem vědecké činnosti 2) splňovat podmínku novosti 3) být průmyslově využitelný

51 Patentové informační systémy
WIPO - Mezinárodní organizace pro intelektuální vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO) je centrální světovou institucí pro oblast patentové ochrany a intelektuálního vlastnictví databáze patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek dostupných v rámci WIPO se nazývá Intellectual Property Digital Library

52 Patentové informační systémy
EPO - Evropský patentový úřad (European Patent Office, EPO) problematika patentové ochrany v evropském měřítku. informačním systémem, který organizace produkuje, je databáze Kromě vlastních záznamů obsahuje systém patentové dokumenty z patentových úřadů 22 evropských zemí

53 Patentové informační systémy
Úřad průmyslového vlastnictví České republiky - centrální organizací zabývající se patenty a související tematikou Organizace registruje patenty, průmyslové a užitné vzory, ochranné známky a topologie polovodičových výrobků pro oblast ČR. V rámci národní přihlášky lze řešit i mezinárodní patentovou ochranu vynálezu. databáze: · patentů a užitných vzorů · průmyslových vzorů · ochranných známek

54 Patentové informační systémy
Derwent World Patents Index - nejkomplexnější světová informační služba pro oblast patentových informací. výhradně na základě placené licence, obsah databáze a kvalita poskytovaných služeb odpovídá vynaloženým finančním prostředkům Systém je v současné době vlastněn společností Thomson Reuters

55 Informační služby pro normativní dokumenty
Normy jsou dokumentované dohody, které poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.

56 Informační služby pro normativní dokumenty
Typologie norem: 1) předmětové 2) činnostní 3) všeobecné Dále se dají normy rozdělit podle sféry jejich působnosti na mezinárodní, národní, oborové

57 Informační služby pro normativní dokumenty
ISO - Organizace ISO (International Organization for Standardization) je největší světovou autoritou v oblasti normativních materiálů. Je to nevládní federace národních institucí, která vznikla v roce 1947 a sídlí v Ženevě. Členem ISO je v současné době 157 zemí. V kompetenci organizace je tvorba a vydávání norem pro téměř všechny obory. Výjimku v tomto směru tvoří oblasti elektrotechniky a elektroniky, které mají vlastní normalizační instituce. V rámci služeb ISO je dostupná rovněž obsáhlá kolekce norem nazvaná ISO Catalogue. Systém obsahuje více než mezinárodních norem klasifikovaných pomocí třídění ICS. Přístup do databáze je k dispozici bezplatně, dodávky plných textů norem už jsou pochopitelně zpoplatněny.

58 Informační služby pro normativní dokumenty
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - činnosti spojené s technickými normami bude ÚNMZ zastupovat ČR také v mezinárodních standardizačních organizacích (např. ISO). V souvislosti s těmito změnami došlo i k úpravě v otázce zpřístupňování českých norem. Jednotlivci, soukromé podniky i knihovny si mohou zakoupit systém ČSN Online, který obsahuje veškeré české normy (platné, zrušené i upravené) plnotextově v elektronické podobě

59 Informační služby pro normativní dokumenty
PERINORM - soubor norem v celosvětovém rozsahu. Producenty systému jsou tři národní normalizační instituce IHS Standards Expert - normy ze všech oborů technické normalizace

60 Databáze pro časopisy údaje o titulu a jeho historii, vydavateli, periodicitě, dostupnosti bibliografické záznamy a služby poskytující plnotextový přístup k obsahům zahrnutých seriálů CONSER - je souborný katalog časopisů USA zajišťuje Library of Congress

61 Databáze pro časopisy Zeitschriftendatenbank - souborný katalog seriálů, tentokráte pro oblast Německa Ulrichsweb.com ISSN Portal - Mezinárodní agentura ISSN, která celosvětově koordinuje přidělování evidenčního čísla pro časopisy a periodika, provozuje také registr časopisů, jimž bylo ISSN přiděleno

62 Databáze pro časopisy Národní souborný katalog seriálů ČR – CASLIN - Informace o titulech se vztahují nejen na české, ale i zahraniční časopisy, které jsou dostupné v některé z participujících knihoven. Na české seriály se vztahuje zákon o povinném výtisku, takže by měly být dostupné alespoň v zákonem určených knihovnách. Systém je k dispozici na stránkách Národní knihovny.

63 Databáze databází soupisy databází všech druhů a všech možných forem zpřístupnění Gale Directory of Databases - nejobsáhlejší výčet databází V nabídce Gale je řada kvalitních databází, například již zmiňovaný Academic OneFile, ale také rozsáhlá kolekce elektronických knih a další informační produkty. Zahrnuty jsou online databáze, ale i zdroje na CD ROM, disketách, magnetických páskách atd. Dále jsou k dispozici informace o databázových centrech, producentech informačních služeb a dalších institucích z informačního sektoru. Záznamy přinášejí vyčerpávající informace o povaze databáze,producentovi, institucích umožňující přístup do jejího obsahu a mnoho dalších údajů.

64 Systémy pro zpřístupňování šedé literatury
šedá literatura je veškerá literatura, která neprochází klasickými komerčními nakladatelstvími [

65 Typy šedé literatury Zprávy (výzkumné, technické, vývojové, cestovní, studijní, výroční a jiné) Vysokoškolské kvalifikační práce (disertační, rigorózní, diplomové a bakalářské práce) Preprinty – dokumenty zpřístupňující texty dokumentů ještě před jejich vydáním či přednesením. Typickou ukázkou může být například preprint příspěvku ve sborníku z konference ještě předtím, než bude samotný příspěvek oficiálně odprezentován. Konferenční materiály Obchodní přehledy Expertízy Úřední korespondence

66 Producenti šedé literatury
orgány státní správy akademické a vědecké instituce obchodní společnosti a průmyslové podniky

67 Systémy registrující šedou literaturu
CORDIS - veškeré dokumenty vyprodukované administrativou Evropské unie SIGLE - výzkumné a vědecké zprávy, konferenční materiály a dokumenty státní správy

68 Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
disertačních, rigorózních, diplomových a bakalářských práce centrálního registru vysokoškolských kvalifikačních prací za účasti 17 českých vysokých škol. Projekt dostupný na adrese vede Masarykova univerzita v Brně a jeho součástí je i modul pro porovnávání obsahu jednotlivých prací za účelem boje proti plagiátorství

69 Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací
Thesa a Les Theses - vysokoškolské kvalifikační práce Francie DissOnline.de – Německo Dart – Europe E-theses Portal NDLTD - USA

70 Internetové archívy, repozitáře a digitální knihovny
zpřístupňování informačních zdrojů v elektronické podobě ukládání vědeckých příspěvků do archívů (repozitářů) a jejich následné bezplatné zpřístupnění uživateli

71 Internetové archívy, repozitáře a digitální knihovny
Open Archive Iniciative (OAI) - Iniciativa otevřených archívů, je společností, která výrazně napomáhá rozvoji internetových archívů a prioritně také výměny informací arXiv.org - oblast elektronického publikování vědeckých prací E-LIS - otevřený internetový archív elektronických materiálů pro oblast knihovnictví a informační vědy

72 Internetové archívy, repozitáře a digitální knihovny
CogPrints - internetový archív z oblasti kognitivních věd (filozofie, psychologie, lingvistika, počítačová věda, biologie) NCSTRL - Networked Computer Science Technical Reference Library (NCSTRL), je digitální knihovnou materiálů z oblasti počítačové vědy ROAR DRIVER

73 Elektronické časopisy
vydavatelství elektronických časopisů: Elsevier – Nizozemské vydavatelství je jedním z gigantů na světovém informačním trhu, a to nejen díky produkci kvalitních vědeckých elektronických časopisů Springer - německé vydavatelství, kromě vydávání časopisů se Springer v poslední době výrazně zaměřil na produkci a distribuci elektronických knih

74 Elektronické časopisy
vydavatelství elektronických časopisů: John Wiley & Sons – vědecké seriály, ale také elektronické knihy, referenční příručky Oxford Journals - zaměřena převážně na humanitní obory Cambridge Journals - téměř všechny vědecké obory

75 Registry volně dostupných elektronických časopisů
EZB - projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Systém obsahuje tituly časopisů z celého světa, dohromady zhruba DOAJ - registraci výhradně volně dostupných seriálů

76 Elektronické knihy - výhody
přístup do jejich obsahů pro libovolné množství uživatelů najednou úspora nákladů (knihovna kupuje pouze jeden exemplář) úspora prostoru v knihovně odpadá agenda spojená s půjčováním knih možnost plnotextového vyhledávání jak v jednotlivých elektronických knihách, tak v rámci jejich kolekcí rozvržení textu do samostatných kapitol pohodlná možnost uložení kapitol či celé elektronické knihy možnost tisku potřebných stran, kapitol či celé elektronické knihy kniha nemůže být odcizena nebo poškozena

77 Elektronické knihy Elektronické knihy zpřístupňují buď samotní vydavatelé, nebo agregátoři. Producenti (vydavatelé) umožňují přístup pouze ke knihám, které sami vydávají, a to za jasně daných podmínek. Agregátoři naopak zprostředkovávají přístup do elektronických publikací od různých vydavatelů. Nabízejí jak jednotlivé tituly elektronických knih, tak jejich kolekce

78 Elektronické knihy ebrary Safari NetLibrary

79 Oborové brány jedná o služby, které prohledávají řadu heterogenních informačních zdrojů paralelně Jednotlivé oborové brány se liší jak tematickým zaměřením, tak geografickým záběrem a zejména typologií zahrnutých informačních zdrojů

80 Oborové brány Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV) - Oborová brána Umění a architektura (ART) - Oborová brána Technika (TECH) - Oborová brána Musica (MUS) - Všechny tyto dílčí služby fungují na stejném principu jako univerzální Jednotná informační brána ( tedy na bázi kombinace technologií Met

81 Citační rejstříky soubory bibliografických záznamů obohacené o vyčerpávajícím způsobem zpracované množiny citací Přehled citací, které citační rejstříky přinášejí, mohou uživateli sloužit jako podklad pro čerpání další odborné literatury informace o tom, kteří autoři jsou ve svých oborech nejcitovanější

82 Citační rejstříky Funkce citačních rejstříků:
1) bibliografická databáze 2) komplexní přehled citací a vazeb mezi nimi 3) možnost vyčíslení citovanosti jednotlivých autorů či institucí 4) určování impact factorů časopisům

83 Citační rejstříky Web of Science
Science Citation Index - technické obory a přírodní vědy Social Science Citation Index - oblast společenských věd Arts and Humanities Citation Index - oblasti humanitních věd a umění

84 WoS - Záznam obsahuje 3 přidané údaje o citacích
1) Cited References – přehled zdrojů, které daný článek cituje. Obvykle bývají tyto zdroje rovněž zahrnuty v databázi, takže zde existuje snadná možnost propojení přes hypertextové odkazy. 2) Times Cited – v tomto případě se jedná o výčet článků, které naopak již citovaly vyhledaný zdrojový dokument. Rovněž zde je možnost hypertextového propojení. 3) Related Records – při využití této funkce vyhledá systém dokumenty, které v největší míře citovaly shodné informační prameny jako vyhledaný zdrojový článek.

85 Citační rejstříky Scopus - dokáže také účinně eliminovat případné autocitace Hirschův index (h-index), což je kvantitavní nástroj pro hodnocení kvality vědeckých článků od určitého autora

86 Impact factor Na základě citovanosti článků za určité období jsou pro jednotlivé tituly vědeckých časopisů vyčíslovány tzv. impact factory. Impact factor je tedy v přeneseném významu číslo, které do značné míry udává kvalitu a prestiž jednotlivých titulů. Čím větší je číslo impact factoru, tím kvalitnější je i samotný titul. Průměrný počet citací získaný časopisem v běžném roce za články, které byly publikovány v časopisu ve dvou předchozích letech. Impact factorem jsou vybaveny pouze ty nejkvalitnější žurnály. Obecnělze říci, že pokud narazíme na jakýkoliv impaktovaný časopis, jedná se vždy o prestižní titul Journal Citation Reports

87 Volně dostupné citační rejstříky
CiteBase CiteSeer

88 Použité zdroje: FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje Dostupné z:


Stáhnout ppt "EIZ Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google