Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a modelování tras svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS 1999/2000 G562 Jiří Tomášek Vysoká škola báňská -Technická univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a modelování tras svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS 1999/2000 G562 Jiří Tomášek Vysoká škola báňská -Technická univerzita."— Transkript prezentace:

1 Analýza a modelování tras svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS 1999/2000 G562 Jiří Tomášek g94528@vsb.cz Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení

2 Zadané úkoly Zmapujte stávající situaci průběhu tras svozu tuhého komunálního odpadu (TKO), připravte digitální data do formátu vhodného pro provedení analýz a modelování, pro řešení problému využijte produkt ArcView Network Analyst (ARC/INFO), s využitím nástrojů GIS proveďte odpovídající analýzy směřující ke stanovení průběhu optimálních tras a režimu svozu TKO s ohledem na omezující podmínky, porovnejte navržené trasy se stávajícím průběhem tras ve vztahu k ekonomice provozu, platným bezpečnostním a dopravním předpisům,...

3 Potřebná data pro řešení Uliční síť - nutná pro provádění síťových analýz –informace o dopravním značení pro doplnění uliční sítě data o lokalizaci zdrojů (kontejnerů) –informace o adrese zdroje, počtu kontejnerů, typu odvozu –vrstva budov s údaji o adrese pro lokalizaci umístění –uliční síť při použití adresného geokódování data o lokalizacích cílů –informace o umístění skládky, zpracovatelského závodu

4 Použitá data - vrstva dopr. značení informace o umístění a druhu dopravního značení v městském obvodu Ostrava-Jih celkových záznamů (značek) 4039 pro účely doplnění atributů uliční sítě použito zákazové značení - zákazy vjezdu ( typ B1, B2, B4, B11, B12, B24), celkově 299 záznamů

5 Používaná data - silniční síťI doplňování jednosměrných ulic v silniční síti (přikázaný směr, zákaz vjezdu) –položka ONEWAY - zaznamenán povolený průběh úsekem, průběh povolen z počátečního bodu do konečného bodu linie hodnota - FT nebo ft průběh povolen z koncového bodu do počátečního bodu linie hodnota - TF nebo tf průběh zakázán v obou směrech hodnota - N nebo n průběh povolen v obou směrech jakákoliv jiná hodnota (O) pro komplikovaném značení nutno použít Turntable tabulku

6 Používaná data - silniční síť II Mimoúrovňové křížení silnic –zabránění nepřirozeného průběhu sítí Dva způsoby modelování použitím –nerovinných prvků (Non-Planar feature) - křižovatka modelována dvěma nepřerušenými liniemi bez průsečíku v místě křížení (použití při liniové vrstvě ARC/INFO) –rovinných prvků (Planar feature) - křižovatka znázorněna čtyřmi liniemi sbíhající se v průsečíku, křížení upraveno hodnotami v tabulce vrstva typu ESRI shapefile může použít oba způsoby modelování nebo jejich kombinaci

7 Používaná data - silniční síť III Mimoúrovňového křížení pomocí rovinných prvků –v tabulce doplněny položky (F_ELEV, T_ELEV) –úrovňové rovině přiřazeny hodnoty 0, 0 –mimoúrovňové rovině hodnota 1, 1 –přechod mezi rovinami hodnoty 0 a 1 po úpravě Network Analyst automaticky pozná změny při následném řešení síťové analýzy

8 Vliv úpravy silniční sítě na délku trasy Trasa: 1 - bez úprav (210,55 m) 2 - jednosměrná (530,25 m) 3 - jednosměrná mimoúrovňová (1281,70 m)

9 Vrstva budov Polygonová vrstva budov v jednotlivých katastrech –informace o čísle popisném a orientačním –příslušnost budovy k ulici –byla nutná aktualizace z katastrální mapy Pro rychlé vyhledání adresy vytvořen skript v jazyce Avenue –vyhledává adresu podle čísla popisného nebo orientačního na základě příslušnosti budovy k ulici –po nalezení lokalizace automaticky změní zobrazení okna na vybraný objekt

10 Vrstva lokalizací kontejnerů Vrstva umístění podle dat z firmy OZO s.r.o. –Údaje uliční sítě pro adresné geokódování nebyly kompletní, i formát adres lokalizací byl nevhodný pro automatizované zpracování –úprava dat by byla časově náročná, proto byla volena ruční lokalizace s pomocí dříve vytvořeného skriptu –lokalizace s neúplnou adresou nebyly nad dostupnými daty určitelné (Klegova ZŠ, MŠ, Jídelna, Prodejna), byly nalezeny s pomocí analogové mapy a na základě pochůzky v terénu umístění nemusí být na linii, ale je přiřazeno budově, pro síťovou analýzu je rozhodující, zda se nachází na pravé nebo levé straně linie

11 Vytváření svozových tras I Vytváření trasy na základě řešení problému obchodního cestujícího –vypočítává se optimální pořadí zastávek trasy –řešení musí zahrnout podmínku, že jakmile je vůz naplněn odjíždí na skládku nebo na spalovnu –v řešení musí být obsaženo dělení na jednotlivé oblasti pro jednotlivé jízdy, dny a vozidla –nutno přetvářet trasy při změně dopravní situace, množství odpadu nebo lokalizace

12 Vytváření svozových trasII Princip řešení návrhu tras –Oblast města je rozdělena do servisních oblastí podle jednotýdenní kapacity vozidel –uvnitř jednotlivých oblastí nalezeny týdenní trasy podle typu odvozu –vyhledané týdenní trasy rozděleny do denních tras a jednotlivých jízd

13

14 Porovnání tras Ve zvolené oblasti odpovídá týdenní trasa trase denní v důsledku převládajícího typu odvozu 3x týdně, porovnáním jednotlivých jízd stávajících denních tras s navrženými bylo zjištěno, že navržené trasy jsou kratší o necelých 500 metrů než stávající, při celkově najetých 132 kilometrech, na základě tohoto zjištění lze usoudit, že firma OZO s.r.o. má, na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti svozu, navrženy stávající trasy velmi dobře.

15 Závěr Uvedený postup vytváření tras může být použit pro kontrolu stávajících tras případně pro jejich nový návrh, postup se může projevit mnohem efektivnější při řešení návrhu tras ve větších nebo nových oblastech, záleží jenom na dostupnosti a kompletnosti datových zdrojů, poté se projeví podstatné úspory času a nákladů na svoz, jak již bylo prokázáno při podobném řešení v zahraničí.

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza a modelování tras svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS 1999/2000 G562 Jiří Tomášek Vysoká škola báňská -Technická univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google