Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D. Kancelář: U44/č. 208 Konzultace: PS středa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D. Kancelář: U44/č. 208 Konzultace: PS středa."— Transkript prezentace:

1 Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D. Kancelář: U44/č. 208 Konzultace: PS středa 9 – 11 h; KS dle dohody emailem jurikova@fmk.utb.cz

2 2 Zpracování seminárních a ročníkových prací Cíl semináře Metodiky tvůrčí práce získat rady a zásady, jak kvalitně metodicky zpracovat „odborný text“ = pravidla pro psaní seminární a později (ve 2. ročníku) ročníkové práce a to ve dvou oblastech: Seminární práce (téma, struktura, formální úprava…) Práce se zdroji (také modul Informační zdroje a jejich využití)

3 3 Zpracování seminárních a ročníkových prací Seminární práce 1. stupeň tvůrčí práce cíl: lépe porozumět, aplikovat, srovnat názory atd…. účel: absolutorium předmětu + využití poznatků (v budoucnu) zadávající pedagog – může mít své vlastní požadavky na: Obsah, používané metody Prezentaci a diskusi při semináři. Rozsah práce co zůstává vždy shodné? I.Principy výběru tématu II.Struktura III.Formální úprava

4 I. Principy výběru tématu Pokud je to možné, vybírejte si téma: – které znáte, zajímá vás, baví… –Ke kterému máte k dispozici hodně zdrojů, dat, poznatků.. –co nejužší (vzhledem k rozsahu SP) 4 Zpracování seminárních a ročníkových prací

5 5 II. Struktura práce Titulní strana Obsah (u prací do cca 10 stran nemusí být) Úvod Stať – teoreticko-praktický přístup x pouze rešerše? Závěr Použitá literatura Přílohy, seznamy….

6 6 Zpracování ročníkových prací Titulní list obsahuje:

7 7 Zpracování seminárních a ročníkových prací Obsah : : jen u vícestránkových prací – samostatná strana max. 3 úrovně číslování (oddíly - římské číslování, dále – numerické)

8 8 Úvod – nečíslovaná kapitola, rozsah cca ½ - 1 strana Řešená PROBLEMATIKA. Význam problému. Důvody řešení. CÍL PRÁCE (kam směřuje?) ÚČEL PRÁCE (k čemu výsledky?) POSTUP řešení. Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

9 9 Zpracování seminárních a ročníkových prací Stanovení cílů práce Věcné a jednoznačné: např. seznámit se s danou problematikou … na konkrétním příkladu ověřit… porovnat jevy….. dobrat se nových poznatků v oblasti ….. naznačit, jak bylo možné dosáhnout změny současného stavu. Cíle vycházejí z tématu práce.

10 Hlavní stať Může mít charakter: –Teoretický - rešerše literatury, –Teoreticko-praktický, – praktický, –Různých stylů, útvarů (esej, referát atd.) 10 Zpracování seminárních a ročníkových prací

11 11 Zpracování seminárních a ročníkových prací Stať - rešerše literatury Přehled teoretických poznatků vztahujících se k tématu, tj. teoretická východiska pro řešení definovaného problému. Student v této části práce prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Smyslem této kapitoly je popsat z věcného hlediska, co se o řešeném problému ví, co bylo publikováno atd. Kompilační podoba je přijatelná a může mít podobu literární rešerše se značným podílem citací Literární studie by měla být kritická zejména v případech existence rozdílných nebo protichůdných názorů.

12 12 Zpracování seminárních a ročníkových prací Stať – teoreticko-praktická jednotlivé (dílčí) teoretické poznatky ověřovány na praktických příkladech Stať – praktická, aplikační – case study - Analýza - návrh

13 13 Zpracování seminárních a ročníkových prací Závěr Stručné SHRNUTÍ práce - od cílů přes jejich naplnění až po doporučení pro praxi, návrhy na řešení, příp. limity aplikace. V této části práce by mělo být zhodnoceno splnění cíle formulovaného v úvodní části práce. Doporučujeme v rozsahu jedné strany.

14 14 Zpracování seminárních a ročníkových prací III. Formální úprava Viz šablona

15 Neméně důležité: -Odbornost jazyka - stylistika - logická návaznost 15 Zpracování seminárních a ročníkových prací

16 HLAVNÍ PRAMENY INFORMACÍ 1.knihy (sborníkové práce a monografie), 2.časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 3.databáze, 4.internetové zdroje 5.normotvorné zdroje (vyhlášky, zákony, předpisy, normy, statistiky). HELP: Služba knihovny UTB: IVA 16

17 17 PRÁCE SE ZDROJI – doporučení: Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma www.knihovna.utb.czwww.knihovna.utb.cz (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře

18 18 Co je skryto pod pojmem PLAGIÁT Dle normy ČSN ISO 5127-2003: „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního". Tzn. Užití jakékoli autorské myšlenky bez uvedení jejího autora! Porušení základních pravidel vědecké etiky, ale také autorského zákona Pozor! Mnohdy vzniká nezáměrně (opomenutí citace, nedostatek času apod.) Antiplagiátorský systém

19 CITACE -PARAFRÁZE X DOSLOVNÁ CITACE -CO TO JE A JAK NA TO? 19

20 Metody citování literatury Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!! 20

21 21 Zkrácená citace v textu I. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). II. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] III. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ 1 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007

22 22 Zkrácená citace v textu I. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). II. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] III. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ 1 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007 doporučuje

23 TypOdkaz na bibliografickou citaci v textuBibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204- 0700-6. 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce 1994. (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, 2006. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 90-6984-508-3. 3 autoři … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, 1989. Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN 978- 0398055479. mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 978-0443100475. bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, 1994. Praha: Agrospoj. ISBN 80-7084- 111-7. více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s. 25-35; 1996b, s. 82-90) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0393316827. DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN 978-0465069903. 23 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476

24 24 Citace odborných zdrojů Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! Generátor citací: http://www.citace.com/generator.phphttp://www.citace.com/generator.php 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007

25 Citace – užitečné odkazy: 25 Citační tahák: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 Odkazy v textu a bibliografický záznam: http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476 Harvardský systém: http://iva.k.utb.cz/wp- content/uploads/harvardsky-system.pdf

26 26 Zpracování seminárních a ročníkových prací Splnění ZÁPOČTU: SEM. PRÁCE „PRÁCE O PRÁCI“ Požadovaný obsah: Téma Cíl a účel práce Volba metod, přístupů, práce se zdroji – viz INZDR Hlavní závěr, přínos Formální úprava: šablona TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 10. 1. 2014 fyzicky

27 27 Zpracování seminárních a ročníkových prací Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace: http://Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací Metodika tvůrčí práce 1.ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D. Kancelář: U44/č. 208 Konzultace: PS středa."

Podobné prezentace


Reklamy Google