Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů na rok 2007 Rostislav Krejcar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů na rok 2007 Rostislav Krejcar."— Transkript prezentace:

1 Ceny obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů na rok 2007
Rostislav Krejcar

2 Obsah prezentace Legislativa pro obnovitelné zdroje (OZE)
Vstupní parametry pro výpočet podpory OZE na rok 2007 Obnovitelné zdroje energie Vodní elektrárny Biomasa Bioplyn Větrné elektrárny Geotermální elektrárny Solární elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Druhotné zdroje (DZ)

3 Legislativa pro OZE (1) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy Výrobce z obnovitelných zdrojů si může vybrat jeden ze dvou systémů podpory výkupní ceny povinný výkup elektřiny garance 15ti leté doby návratnosti investic u nových výroben se výkupní cena může meziročně snížit maximálně o 5 % výkupní ceny nelze uplatnit v případě spoluspalovaní biomasy a fosilních paliv zelené bonusy pokud výrobce prodá elektřinu na trhu, obdrží k ceně příplatek (zelený bonus) cena bonusů bude respektovat zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu Diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

4 Legislativa pro OZE (2) Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry. Do má stávající výrobce právo volby systému podpory, vzor příloha č. 1 nový výrobce hlásí volbu 3 měsíce před spuštěním výroby, Příloha č. 3 technicko-ekonomické parametry – vstupují do výpočtů Vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje Tato vyhláška stanoví při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsob vykazování skutečného nabytí množství biomasy a její kvalitu a způsob vykazování skutečného využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny.

5 Legislativa pro OZE (3) Vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Vyhláška stanoví druhy a způsoby využití biomasy, na které se z hlediska ochrany životního prostředí vztahuje podpora podle zákona (dále jen "podpora"). Vyhláška dále stanoví parametry biomasy, podle kterých se stanovují kategorie biomasy s odlišnou podporou výroby elektřiny. Podle této vyhlášky kategorie 1 – cíleně pěstovaná biomasa 2 – hnědá biomasa (štěpka, sláma…) 3 – bílá odpadní biomasa (piliny, odpadní dřevo…) O – spalování čisté biomasy P – paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje S – společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

6 Princip stanovení výše podpory z obnovitelných zdrojů (1)
Základním kritériem pro rozhodování investora je čistá současná hodnota (NPV) všech výdajů a příjmů souvisejících s projektem za dobu hodnocení. CFt hotovostní tok v t-tém roce hodnoceného období [Kč] Th doba hodnocení [roky] rn nominální diskont [-] t t-tý rok hodnoceného období [-] Pt příjmy v t-tém roce hodnoceného období [Kč] cmint minimální cena jednotky produkce v t-tém roce [Kč/jed.produkce] Qt prodej elektřiny v MWh Vt výdaje v t-tém roce hodnoceného období [Kč]

7 Princip stanovení výše podpory z obnovitelných zdrojů (2)
Při výpočtech minimální výkupní ceny se vychází z následujících kritérií: objektivního stanovení investičních a provozních nákladů, technických a provozních parametrů (např. doby využití, ceny biomasy), požadavku zajistit návratnost vložených prostředků do stanovené doby, která musí respektovat skutečnou technickou životnost zařízení, požadavku investorů na přiměřený výnos z vloženého kapitálu (stanovení diskontu). Energetický regulační úřad vychází při výpočtech z údajů: ČEA, MŽP, Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, informací od jednotlivých subjektů, ze zahraničních materiálů.

8 Pravidlo pro stanovení cen zelených bonusů
Cena zeleného bonusu vychází z následující rovnice: CZB cena zeleného bonusu [Kč] CMIN minimální výkupní cena elektřiny z OZE [Kč] CTR tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE [Kč] při výpočtech je počítáno s vyšším rizikem uplatnění produkce v případě volby podpory formou zelených bonusů tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE musí respektovat charakter výroby daného druhu OZE a je závislá na vývoji ceny silové elektřiny podporu formou zelených bonusů lze uplatnit od (§ 11 Zákona) v případě společného a paralelního spalování biomasy a fosilních paliv je podpora možná pouze formou zelených bonusů

9 Vstupní předpoklady pro stanovení cen na rok 2007 – OZE
Bod (1.7.1.) výkupní ceny OZE pro rok 2007 neklesnou pod úroveň pro rok 2006 Index cen průmyslových výrobců duben 2006 – duben 2007 v hodnotě 1 % (ve výpočtu výkupních cen zohledněn nárůst 2 %) Nárůst průměrné ceny silové elektřiny o 15 %

10 Příklad úpravy zelených bonusů a cen pro rok 2007
bioplynová stanice uvedená do provozu po Výkupní cena 2006 (VC): [Kč/MWh] Zelený bonus 2006 (ZB): [Kč/MWh] Rozdíl VC – ZB 2006: = 2980 – [Kč/MWh] Výkupní cena 2007 (VC): = % [Kč/MWh] Rozdíl VC – ZB 2007: 1120 = % [Kč/MWh] Zelený bonus 2007: = [Kč/MWh]

11 OZE - vodní elektrárny - 1
Zpřísnění možnosti využívání VT/NT, pouze špičkové a pološpičkové zdroje Zavedení zelených bonusů u VT/NT

12 OZE - vodní elektrárny - 2
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2006 včetně 2390 (2340) 1340 (1430) Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna, 2170 (2130) 1120 (1220) Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1690 (1660) 640 (750) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

13 OZE - vodní elektrárny - 3

14 OZE - biomasa - 1 Předpoklad nárůstu ceny biomasy na trhu
kategorie Kč/GJ (nárůst o 16,6 %) kategorie Kč/GJ (nárůst o 11 %) kategorie Kč/GJ zůstává Pro kategorie společného a paralelního spalování cena uhlí na rok 2007 předpokládaná cena emisních povolenek

15 OZE - biomasa - 2 Kategorie spalování a druh biomasy Výkupní ceny
elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 3375 (2930) 2255 (1960) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 2890 (2600) 1770 (1630) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 2340 (2290) 1220 (1320) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

16 OZE - biomasa - 3 Kategorie spalování a druh biomasy Výkupní ceny
elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv - 1275 (1180) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv 790 (850) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv 240 (540) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 1530 (1430) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 1045 (1100) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 495 (790) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

17 OZE – Skládkový a kalový plyn
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2270 (2230) 1150 (1260) Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

18 OZE – Bioplyn a důlní plyn
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 3040 (2980) 1920 (2010) Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů 2270 (2230) 1150 (1260) Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2570 (2520) 1450 (1550) Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 2670 (2620) 1550 (1650) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

19 OZE – Větrné elektrárny - 1
Nové kategorie - zdroje uvedené do provozu po včetně. U této kategorie byla zachována u výkupních cen podpora platná pro rok 2006. Důvodem je především dlouhodobé posilování koruny vůči €

20 OZE – Větrné elektrárny - 2
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2007 včetně 2460 1950 Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 včetně 2510 (2460) 2000 (2020) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 2750 (2700) 2240 (2260) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 2890 (2830) 2380 (2390) Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3200 (3140) 2720 (2780) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

21 OZE – Geotermální energie
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny   Kč/MWh Zelené bonusy  Kč/MWh Výroba elektřiny využitím geotermální energie 4500 3510 Nově pouze jedna kategorie bez rozlišení data uvedení do provozu, neboť doposud nebyl v České republice uveden do provozu jediný zdroj využívající geotermální energii

22 OZE – Fotovoltaické systémy
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny Kč/MWh Zelené bonusy Kč/MWh Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 13460 (13200) 12570 (12590) Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6410 (6280) 5700 (5670) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2006

23 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/EC)
Indikativní cíle EU pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v 2010 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/EC)

24 Legislativa pro KVET a DZ
Novela energetického zákona č. 458/2000 Sb. (č. 670/2004 Sb.) - § 32 KVET a DZ nárok na příspěvek ( do roku 2005 byly u KVET uplatňovány výkupní ceny Pro zdroje nutné osvědčení o původu elektřiny vydává MPO – podmínka získání nároku na příspěvek Sekundární legislativa Vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů Vzor osvědčení o původu elektřiny z KVET a DZ, vzory výkazů pro uplatnění příspěvků z KVET a DZ

25 KVET – obecné předpoklady
Pokles ceny zemního plynu Nárůst ceny silové elektřiny v průměru o 15 procent Možnost volby VT ve výši 8 nebo 12 hodin Volbu režimu VT je možno měnit čtvrtletně

26 KVET – výše podpory - base
Výše příspěvku podle kategorií (bez rozlišení VT a NT): do 1 MW Kč/MWh (580 Kč/MWh) 1–5 MW 280 Kč/MWh (500 Kč/MWh) nad 5 MW 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) KVET spalující OZE a deg. plyn 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2006

27 KVET – výše podpory - VT Pásmo platnosti VT 8 hodin
do 1 MW Kč/MWh (1740 Kč/MWh) 1–5 MW Kč/MWh (1500 Kč/MWh) Pásmo platnosti VT 12 hodin do 1 MW Kč/MWh 1–5 MW Kč/MWh Možnost změny platnosti VT vždy pouze k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2006

28 Druhotné zdroje Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů)
2007: příspěvek Kč/MWh (1030 Kč/MWh) Pokles způsoben nárůstem ceny silové elektřiny o 15 % Ostatní druhotné zdroje jednotný příspěvek ve výši 45 Kč/MWh V dalších letech se uvažuje o podrobnějším členění druhotných zdrojů (spolupráce ERÚ, MPO, MŽP). Uvítáme další relevantní údaje o DZ v ČR a i v zahraničí V závorce je uvedena hodnota příspěvku pro rok 2006

29 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků
Příplatek všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů : ,72 Kč/MWh (zahrnuta i kombinovaná výroba) ,04 Kč/MWh (z toho OZE 12,03 Kč/MWh) ,50 Kč/MWh (z toho OZE 29,04 Kč/MWh) ,35 Kč/MWh (z toho OZE 29,07 Kč/MWh) 2006* 28,26 Kč/MWh (z toho OZE 18,68 Kč/MWh) 2007* 34,13 Kč/MWh (z toho OZE 20,18 Kč/MWh) Do celkem patří podpora OZE, KVET a od 2006 také DZ * Změna metodiky výpočtu, místo předpokladů výroby použita skutečnost za předchozí období.

30 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky
Platby všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů : 2002 0,613 miliard Kč 2003 1,039 miliard Kč 2004 1,502 miliard Kč 2005 1,743 miliard Kč 2006* 1,501 miliard Kč 2007* 1,683 miliard Kč * Předpoklady, údaje za rok 2006 budou potvrzeny v roce 2008

31 Děkuji Vám za pozornost
Podpora obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů je uvedena v cenovém rozhodnutí č. 8/2006


Stáhnout ppt "Ceny obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů na rok 2007 Rostislav Krejcar."

Podobné prezentace


Reklamy Google