Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii plán na roky 2012-2017 (poslední aktualizace - květem 2012) garant: Prof. Stanislav Kratochvíl trenéři:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii plán na roky 2012-2017 (poslední aktualizace - květem 2012) garant: Prof. Stanislav Kratochvíl trenéři:"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii plán na roky (poslední aktualizace - květem 2012) garant: Prof. Stanislav Kratochvíl trenéři: MUDr. Jan Kubánek Mgr. Monika Novotná supervize: PhDr. Lenka Turková MUDr. Elena Křivková

2 Hodiny 200 hodin teorie 425 hodin sebezkušenosti 125 hodin supervize
Celkem 750 hodin

3 Pro koho Výcvik je primárně určen pro klinické psychology a psychiatry. Sekundárně pro ostatní psychology, sociální pracovníky, popř. pro další vysokoškolsky vzdělané profesionály, kteří působí v pomáhajících profesích. Dále pro terapeuty, ko-terapeuty a jiné profesionály v krizových či komunitních centrech. A pro studenty, kteří se připravují na takovou dráhu. Zařazení do výcviku předchází výběr. Součástí výběru je sepsání strukturovaného životopisu a posouzení motivací budoucího frekventanta. Spádovou oblast předpokládáme Moravu, ale ne pouze.

4 Teorie 1 Eklekticko–integrativní směr.
Členství v SEPI (Society for the exploration of psychotherapy integration) Naše pojetí integrace kombinuje prvky asimilativní, prvky teoretické integrace i prvky eklektické. Výchozí výcviky: Integrovaná psychoterapie, KBT. Teoretická východiska: Interpersonální pojetí. Dynamický rozměr. - minulé události, sny, významné osoby, přenosové jevy. Emoce.

5 dynamický rozměr: Minulé události – zpracování křivky životní spokojenosti Důležité osoby – tzv. skupinové schéma – nedokončené záležitosti s významnými osobami "Osobnost je téměř zcela produktem interakce s významnými lidmi (Sullivan, 1940, 1953).“ Úsporný model osobnosti = skupinové schéma = skupina významných osob našeho života, současných i minulých, které jsou rozděleny do rolí + naše vztahy k nim. Zkušenosti s těmito osobami ovlivňují naše fungování ve skupinách. Významné osoby fungují jako přenosové zdroje. Osobnost je podstatně formována zkušenostmi s významnými lidmi

6 Teorie 2 Interpersonální pojetí: Sullivan, Knobloch, Kratochvíl
(terapeutická komunita) Přenos, protipřenos Další integrace : KBT Focusing Na emoce zaměřená terapie (EFT – prof. Greenberg) systemická terapie, pesso, existenciální analýza, gestalt, transakční analýza

7 interpersonální pojetí:
Zkoumáme jedince jako součást malé společenské skupiny. Stále jsme součástí skupiny, ať reálných osob nebo představovaných. „Psychiatrie je studium jevů, které se odehrávají v interpersonálních situacích, v konfiguracích dvou nebo více lidí, z nichž až na jednoho všichni mohou být více či méně imaginární (Sullivan, 1940, 1953).“

8 Originální koncept práce s kruhy
Prvek teoretické integrace

9 Tělesné prožitky a příznaky
Práce s kruhy Emoce Tělesné prožitky a příznaky Chování Reakce Myšlenky Alternativa terapeutické komunity Rozšiřuje pojetí sebepodrývajícího chování (dynamická a interpersonální tradice)‏ Blízký schématu užívaného v KBT či modelu cyklické psychodynamiky (Wachtel, 1993)‏ Středem teorie je opakování cyklu interakcí (vzájemného ovlivňování) lidí a reciproční, cyklická kauzalita. Práce s kruhy integruje pohledy z interpersonální, psychodynamické, behaviorální i rodinné (systemické) tradice. Kolik %? Osoby:

10 Sebepodrývající chování 1
angl. self-defeating behavior; nutkání k opakování, osudová neuróza (Freud, 1933)‏ bludný či ďábelský kruh neurózy (Schultz-Hencke, 1942)‏ neurotický paradox (Mowrer, 1948)‏ cyklická psychodynamika (Wachtel, 1977, 1993)‏ „Sebepodrývající chování je druh maladaptivního chování, kdy jedinec nevědomky dociluje opak toho, co si přeje uskutečnit ve svých vztazích k lidem (Knobloch, 1979,1999).“

11 Sebepodrývající chování 2
Reakce okolí Potvrzení falešného názoru o lidech Porucha chování jedince Schultz-Hencke (1942). „Určitá porucha chování jedince provokuje druhé k takové reakci, jež podpoří utvrzení a zhoršení původní poruchy. Jestli se tato porucha zakládala na nějakém falešném názoru o lidech, tento falešný názor se tím ještě víc utvrzuje (Schultz-Hencke,1942).“

12 kruh sebepodrývajícího chování
Chování klienta vyvolává reakci okolí. Na základě těchto reakcí si klient vytváří, ale především si potvrzuje již vytvořené hypotézy o sobě a svém okolí. Následně se podle těchto hypotéz i chová. Ovšem na základě reakcí okolí klient i něco prožívá. Prožívá emoce, případně reaguje i klientovo tělo. Tělo reaguje okamžitě, ale i s odstupem času. Práce s pocity je nedílnou součástí práce s klientem. Tělesné prožitky jsou to, co klienti často a rádi sdělují a co chtějí „řešit“. Vytváří se cyklický děj. "Sebe-podrývající chování je součástí cyklických interpersonálních dějů (Kiesler, Anchin, 1982).“ Cirkulární kauzalita. Emoce Tělesné prožitky a příznaky Chování Reakce Myšlenky Osoby:

13 Psychoterapie obecně Odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se zaměřením pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí (Prochasska, Norcros, 1999). Emoce Tělesné prožitky Chování Reakce Myšlenky Kolik %? Osoby:

14 kruh sebepodrývajícího chování (-kruh; cyklické schéma interakcí -)‏
Emoce Tělesné prožitky Chování Reakce Myšlenky Různé psychoterapeutické školy – různé varianty kruhu nebo jen segmenty kruhu dle priorit svého zaměření. Kruhy přímo vykreslené nebo jen uvažované. Jiné termíny. Interpersonální psychoterapie – myšlenky – sebenaplňující předpověď TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) vyděračský systém x autonomní systém; emoce - vyděračské pocity, autonomní pocity KBT (behaviorální analýza)– myšlenky – automatické myšlenky, předpoklady, jádrová přesvědčení a dysfunční schémata; komunikační psychoterapie Osoby:

15 kruh „pozitivních vyjímek“ (+kruh)‏
Je však možné vytvořit i kruh, který znázorňuje situace, kdy je klient spokojený a v mezilidských vztazích se mu daří (plus kruh = kruh „pozitivních vyjímek“). TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) vyděračský systém x autonomní systém systemická terapie

16 Kruhy a cesty Dále se můžeme v terapii zabývat mínus kruhem a snažit se ho eliminovat. Zaměření na negativa, na problém. Zároveň se můžeme snažit posilovat situace, kdy se klientovi daří, posilovat jeho plus kruh. Zaměření na pozitiva, na řešení.

17 Shrnutí rozdílů Překročení zaměření a metodiky Integrované psychoterapie. Snadnější způsob jak uchopit sebepodrývající chování – místo terapeutické komunity práce s kruhy. Komplexní práce se snem (dynamický i interpersonální rozměr) Práce s emocemi dle Na emoce zaměřené terapie (EFT – prof. Greenberg) Kultivace vnímavosti a pozornosti k tělesným signálům – focusing. Doplnění o kognitivně behaviorální přístupy – práce s myšlenkami a chováním klienta. Zaměření i na zdroje, pozitiva a řešení (systemický rozměr, Pesso)

18 Terapeutické směry Orientace v základních terapeutických směrech
Důraz na Integrovanou psychoterapii, KBT a EFT (Na emoce zaměřená terapie, prof. Greenberg) Focusing Blok rodinné terapie Expresivní přístupy - taneční terapie, muzikoterapie, arteterapie, expresivní techniky

19 Modality práce Práce se skupinou
Práce s jedincem vč. techniky dvou židlí Práce s párem Práce s rodinou

20 Použitelnost u různých diagnóz
Specifika při terapii u různých diagnóz. Orientace v psychiatrické nosologii.

21 Všeobecné znalosti Účinné faktory v psychoterapii 1. na straně klienta
- tíže a charakter poruchy a očekávání – orientace v nosologii, práce s motivací klienta 2. terapeutický vztah – sebezkušenost, supervize 3. techniky = terapeutické dovednosti

22 Povinná literatura Knobloch, F. (2001). Integrovaná psychoterapie a pražská filozofie vědy.Psychiatrie, 2001, 5(4)- str Knobloch, Knobloch F.,Knoblochová J.(1999). Integrovaná psychoterapie v akci.Praha: Grada. Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe, Triton Prochaska, j. O., Norcross,J.G.(1999). Systémy psychoterapie. Praha:Grada. Kratochvíl S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. 3.vyd. Praha: Galén. Kratochvíl S. (2006). Manželská terapie. 4. vyd. Praha: Portál. MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování, CD-ROM Doporučená: Vybíral Z. Roubal J. (2010) Současná psychoterapie, Portál

23 Teoretická témata, klinická témata, přednášky a prezentace
1.rok 55 hodin knihy a články – referáty frekventantů+přednášky MUDr. Jan Kubánek: Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie.– definování a srovánávání psychoterapií, integrativní rámec; interpersonální terapie; psychoanalytické terapie; terapie zaměřená na člověka Knobloch, F. Integrovaná psychoterapie a  pražská  filozofie vědy. Knobloch, F., Knoblochová J.  Integrovaná psychoterapie v akci. Str další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl: Definování a srovnávání psychoterapií, integrativní rámec Focusing (17,5hodin) Mgr. Monika Novotná: KBT (17,5 hodin) Úvod do teorie KBT; Práce s negativními automatickými myšlenkami; Práce se schématy Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe

24 2. rok 55 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. - existenciální psychoterapie Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie v praxi. další přednášky a workshopy: MUDr. J. Kubánek: Koncept práce s kruhy; Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty Prof. Stanislav Kratochvíl: Techniky skupinové psychoterapie (psychodrama, psychogymnastika) PhDr. Dáša Svobodová: Pesso terapie MUDr. Kristina Černá: Existenciální analýza MUDr. Vladimíra Šumberová: Asertivita Mgr. Monika Novotná: KBT (17,5 hodin) Úvod do teorie KBT ;Práce s negativními automatickými myšlenkami; Práce se schématy …opakování Trénink svalové relaxace, dechové cvičení, kompletní nácvik AT; Role imaginace v KBT Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe

25 3. rok 37,5 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr.Jan Kubánek: Prochaska, j. O.,Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie - gestalt terapie, Adlerovská psychoterapie další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl: Hypnóza MUDr. Elena Křivková: Gestalt terapie MUDr. Jan Kubánek: Na emoce zaměřená terapie (EFT – prof. Greenberg) Mgr. Monika Novotná: Sociální a komunikační dovednosti včetně asertivity (17,5 hodin)

26 4. rok 32,5 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování – část Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. –systemické terapie, konstruktivistické terapie, Kratochvíl S.: Manželská terapie. další přednášky a workshopy: Prof. S. Kratochvíl: Manželská terapie a konstruktivní hádka Arteterapie MUDr. David Skorunka PhD. – rodinná terapie (přednášky a workshopy – 17,5hodin)

27 5. rok 20 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování – dokončení Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – rodově a kulturně senzitivní terapie, expozice a terapie zaplavením další témata: Indikace psychoterapie dle diagnóz + Různé přístupy u různých diagnóz – psychózy, závislosti, vč. kouření, obezita, poruchy osobnosti, úzkosti, deprese, fobie, OCD, sexuální dysfunkce další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl: Psychoterapie sexuálních dysfunkcí MUDr. Elena Křivková: Psychoterapie u hraniční poruchy osobnosti Mgr. Gabriela Mahrová: Psychoterapie u závislostí PhDr. Lenka Turková: Psychoterapie psychóz a následná komunitní péče o dlouhodobě duševně nemocné (Změna vyhrazena.)

28 Forma výuky Výuka probíhá formou přednášek, prezentací nebo krátkých workshopů. Součásti teoretické výuky je i komentování probíhající nebo proběhlé terapeutické práce a její zasazení do teoretického rámce. Rozbory videozáznamů proběhlé terapeutické práce (záznamy frekventanti za drobný poplatek obdrží). Frekventanti také pravidelně zpracovávají referáty a eseje z povinné literatury a probíraných témat. Každý rok frekventanti odevzdají překlad článku ze zahraničního psychoterapeutického časopisu (k dispozici budou aktuální články z Journal of psychotherapy integration). Každý rok výcviku je ukončen testem k prověření teoretických znalostí. Na konci výcviku probíhá závěrečný celkový test. Součástí hodnocení znalostí je i teoretická práce. Frekventant teoreticky zhodnotí vybraný psychoterapeutický směr (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru.

29 Terapeutické dovednosti 1
K získání kvalitních terapeutických dovedností směřuje celý výcvik. Jeho součástí je sebezkušenost, studium teorie, jež je průběžně kontrolováno a supervizní činnost K získávání dovedností slouží i nápodoba garantů, supervizorů a trenérů.

30 Terapeutické dovednosti 2
Terapeutické dovednosti se týkají: způsobů práce se skupinou – Trénují se různé typy skupinové práce – skupina biografická (nejčastěji), tématická, interakční. Vedení skupiny v různých situacích – začátek skupiny - zvládání úvodních rozehřívacích technik, samotná práce skupiny – zvládání různých psychoterapeutických technik (psychodrama, psychogymnastika, arteterapie) , Frekventant se bude orientovat v různých stádiích vývoje skupiny, bude umět reagovat na skupinové dění, využít skupinovou dynamiku, bude rozumět přenosům a protipřenosům, způsobům aktivace a zapojení skupiny do řešení problémů, způsobům ukončení skupinové práce, osvojí si způsoby průběžné a závěrečné reflexe.

31 Terapeutické dovednosti 3
- práce s jedincem v prostoru skupiny a práce s jedincem při individuální práci Frekventant bude umět domlouvat formulaci zakázky klienta, pracovat se snem klienta, s Vancouverským dotazníkem problémů, s křivkou životní spokojenosti, se skupinovým schématem, konstruovat minus kruh a plus kruh, využívat techniku dvou židlí, pracovat s motivací a odporem klienta, pracovat s emocemi klienta i ve vztahu k abreakci klienta a korektivní zkušenosti klienta, pracovat s hypotézami klienta, podporovat klienta v chování, které mu pomůžou opustit minus kruh, bude umět pracovat se svými protipřenosy vůči klientovy, se signifikantími osobami klienta. Bude umět průběžně hodnotit klientům stav a jeho posun v terapii, bude umět ukončit terapii.

32 Terapeutické dovednosti Různá místa pro intervenci: - kruh
Emoce Tělesné pocity Chování Reakce Myšlenky Emoce - abreakce, korektivní zkušenost, transformace emocí -uvědomování si pocitů a jejich přiměřené vyjadřování (EFT, asertivita, arteterapie, muzikoterapie)‏ Tělesné pocity – (relaxace, imaginace, arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem)‏ Myšlenky – ověřování hypotéz, automatické myšlenky, předpoklady, jádrová schémata (KBT)‏ – práce s hodnotami Chování – nácvik ( KBT), – expozice (KBT), - různé experimenty či intervence Reakce – skupinová psychoterapie, párová terapie, rodinná terapie, práce se signifikantní osobou v individuální terapii, uvědomění si protipřenosů Přeformátování, výměna rolí… (supervize)‏ Kolik %? Osoby:

33 Intervence: + kruh Emoce Tělesné pocity Chování Reakce Myšlenky Posilovat situace, kdy se klientovi daří - plus kruh, pozitivní vyjímky. Kombinace přístupů. Kolik %? Osoby:

34 Sebezkušenost 1 Sebezkušenost je nedílnou součástí výcviku, věnuje se jí celkem 425 hodin. Frekventanti pracují v rámci velké skupiny, ale i v malých skupinách, ve dvojicích, trojicích, ale i s vlastní introspekcí (např. práce s deníkem).

35 Sebezkušenost 2 Následující rozdělení je didaktické, protože jednotlivé způsoby práce do sebe organicky prorůstají. 1. práce s “teď a tady” Zkoumáme a reflektujeme aktuální prožitek frekventanta, jeho emoce, reakce jeho těla, jeho myšlenky, tendence k chování nebo proběhlou interakci s reakcí členů skupiny. Práce s „teď a tady“ vyvstává: při zkoumání skupinové dynamiky při práci se sny, při práci s problémem, při konstrukci mínus a plus kruhu, při práci s emocemi (EFT), při práci s tělem (focusing), při práci s hypotézami klienta (KBT), při práci s chováním klienta (KBT). 2. práce s “minulostí”. Minulost nás zajímá, nakolik se odráží v přítomnosti. Do minulosti se obracíme při práci s křivkou životní spokojenosti, při práci s ranou vzpomínkou, při řešení nedokončených vztahů atd. 3. práce s “budoucností” Zahrnuje např. nácvik budoucího chování, otázku na situaci v budoucnosti pro osvětlení přítomnosti atd.

36 Sebezkušenost 3 Sebezkušenost při provádění „velkých technik“, které považujeme za obligátní - práci s Vancouverským dotazníkem problémových okruhů, - skupinovým schématem, kdy za pomocí psychodramatu zkoumáme vztahy k autoritám, podřízeným, souřadným osobám, intimním partnerům a provádíme i inventuru vlastní osobnosti ( např. s využitím techniky dvou židlí), - práci s křivkou životní spokojenosti jako reflexi životní dráhy od rané vzpomínky s důrazem na analýzu rodinného, školního, pracovního a vztahového kontextu a to jak se minulé promítá v současném životě frekventanta, a dále zkušenosti při provádění dalších dílčích technik - psychogymnastiky, psychodramatu, arteterapie, atd. Sebezkušenost s vlastní introspekci (např. práce s deníkem – kde je možné zachytit prožívání a reflektovat momenty z výcviku a vlastní osobnostní a vztahové proměny).

37 Sebezkušenost 4 Důležitou součástí sebezkušenosti je reflexe chování ve skupině – skupinová dynamika s případným odhalením a korekcí vzorců sebepodrývajícího chování s využitím léčebného vlivu skupiny. Interakční skupiny

38 Sebezkušenost 5 Frekventant event. získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Prohloubení emoční inteligence (terapeutické dovednosti, terapeutický vztah)

39 Supervize Supervizi se ve výcviku věnuje 125hodin.
+ Výcviková supervize

40 Výcviková supervize Prof. S. Kratochvíl
Garant prof. Kratochvíl bude zván jednou ročně k jedno až dvoudenní supervizní účasti na skupinových sezeních a v této souvislosti i k přednesení dohodnutých přednášek z teorie o integrativní psychoterapii a k demonstrování některých speciálních psychoterapeutických technik. O takové supervizi skupinového dění následně vystaví zápis.

41 Supervize Supervizi provádí absolventka výcviku ČIS (Český institut pro supervizi) PhDr. Lenka Turková. Supervize pomáhá frekventantovi vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy s klienty, s členy týmu a nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.

42 Forma Nejjednodušší způsob je prezentování případu vyprávěním.
Další formou je přehrávání případu s využitím členů skupiny. K supervizi se využívá i práce s videonahrávkou terapeutické práce frekventanta se skupinou nebo jednotlivcem. Je možná i přítomnost supervizora při přímé práci frekventanta s reálným klientem. Případně kombinace výše uvedených postupů.

43 Ukončení výcviku Na závěr obdrží frekventanti Osvědčení.
Pro zdárné ukočení výcviku je nezbytné: Mít předepsaný počet hodin (sebezkušenost, teorie, supervize), tolerováno je 10% absencí. Zvládnout alespoň na 60% průběžné testy a závěrečný test vědomostí z teorie. Sepsat teoretické zhodnocení jiné psychoterapeutické zkušenosti (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru. Projít obligátní sebezkušeností (rozbor snu, Vancouverský dotazník problémových okruhů, skupinové schéma, křivka životní spokojenosti, konstrukce svého mínus a plus kruhu). Být schopen reflexe vlastního prožívání a osobnostních změn či vztahových změn během výcviku (emoční inteligence). Prokázat schopnost pracovat vyučovanými psychoterapeutickými metodami a technikami + obhájit kazuistiky (uchopení a zvládnutí případu).

44 kazuistika Během výcviku každý frekventant vypracuje 2 kazuistiky.
1 kazuistika se bude týkat jeho vlastní osoby. Popíše změny, které u něj nastaly v rámci výcvikového procesu. (Za drobný poplatek bude mít k dispozici videonahrávky vlastní terapeutické práce.)

45 Cena 120/hodinu vč. supervize 750 hodin = 90000,-
Studenti, ženy na MD a ženy samoživitelky sleva 25%, občané SR sleva 10% 1.-5. rok 120x150=18000,- Platbu za ročník je možné rozdělit do dvou splátek.

46 Setkání V 1. a 2. ročníku budou setkání probíhat 5x ročně.
Setkání bude 4x čt večer-ne poledne + 1x týdenní komunitní setkání po-pá. V ročníku budou setkání probíhat 6x-8x ročně v závislosti na variantě supervize (kratší a častější nebo delší a méně častá). Setkání skupinová a komunitní budou opět čt večer-ne poledne. K tomu přibudou v 3. ročníku a hlavně pak ve 4. a 5. ročníku supervizí setkání (např. 4x skupinové setkání čt-ne+4x supervizí setkání čt-pá nebo pá-so). Setkání budou probíhat v Lipové- lázních, Lázně Dolní Lipová, a v Jeseníku, Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník, Supervize skupiny D bude probíhat v Hradci Králové, Špitálská 149. Změna termínů setkání, jejich místa, počtů a rozložení na dny je vyhrazena.

47 Další info Další informace a předběžné přihlášky
Mgr. Marcela Kubánková Koordinátorka výcviku


Stáhnout ppt "Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii plán na roky 2012-2017 (poslední aktualizace - květem 2012) garant: Prof. Stanislav Kratochvíl trenéři:"

Podobné prezentace


Reklamy Google