Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

základní principy a cíle EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "základní principy a cíle EU"— Transkript prezentace:

1 základní principy a cíle EU
Regionální politika Kohezní politika Politika sociální a územní soudržnosti základní principy a cíle EU

2 Regionální politika x regionální rozvoj
RR – proces, změna ekonomického a sociálního prostředí Aktéři RR RP – cílená politika státu, EU!!!! Soubor legislativních, ekonomických a dalších opatření, cíl RR!!!

3 Definice regionální politiky
Obtížně definovatelný pojem, který v průběhu let prochází vývojem. Konkrétní vymezení je ovlivněno aktuálním socioekonomickým vývojem a převládající stávající hospodářskou a sociální politikou. Regionální politika je zaměřena na snížení meziregionálních rozdílů (disparit) a vytváření srovnatelných životních podmínek ve všech regionech. Nejedná se o plošnou politiku !!! , zaměřená na vybrané problémy

4 Regionální politika Obecná definice:
Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. Definice EU: Regionální politiku lze charakterizovat jako určitou koncepční a cílevědomou činnost veřejných orgánů (místních, regionálních a centrálních vlád, řídících orgánů EU) usilující o eliminaci negativních důsledků teritoriálně nerovnoměrného ekonomického rozvoje a probíhajících strukturálních změn.

5 Příčiny meziregionálních rozdílů
Regionální diferenciace – vnější i vnitřní vlivy (ekonomické, politické, socio-kulturní, právní aj.). Nerovnoměrné postavení regionů Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů Regiony se stagnujícími, či upadajícími základními odvětvími

6 MEZIREGIONÁLNÍ ROZDÍLY – PROBLÉM ?
LIBERÁLNÍ PŘÍSTUPY - minimální role státu - neefektivní - v dlouhodobém horizontu dojde k vyrovnání situace (migrace, cena prac. síly, cena nemovitostí…) - řešení založeno na podporu mobilizace pracovní síly, dynamizace území, služby pro MSP KEYNESIÁNSKÉ PŘÍSTUPY - důraz na roli státu v ekonomice - nástroje na podporu investic ze soukromých i státních zdrojů, dotační politika

7 Negativní dopady meziregionálních rozdílů
Ekonomické Využití výrobních faktorů (zejména pracovní síly, nezaměstnanost) Ekonomický růst Optimální rozmístění firem Náklady na přelidnění Regionální nerovnováha a inflace „útok na náklady“ „táhnutí poptávky“

8 Negativní dopady meziregionálních rozdílů
Ekologické důvody Sociální motivy Důvod plné zaměstnanosti Regionální rozdělení příjmů Sociální spravedlnost Politické motivy

9 Úrovně regionální politiky
nadnárodní úroveň (koordinovaná) národní úroveň (diferencovaná RP uskutečňovaná členskými zeměmi, postupně přijímající některá společná pravidla) regionální úroveň (ve většině zemí dlouhodobě posilována, princip decentralizace, subsidiarity)

10 Regionální politika na národní úrovni
30. léta 20. století – Velká Británie 1934 – Přijetí prvního legislativního dokumentu “Zákon o speciálních územích”: vymezení problémových regionů definování způsobu pomoci (především zlepšováním infrastruktury) stanovena pravidla pro alokaci prostředků

11 Regionální politika na národní úrovni
Problémy ostatních členských zemí Francie: Paříž a okolí vs. zbytek Francie Itálie: vyspělý sever vs. zaostalý jih Německo: problémy restrukturalizace tradičních průmyslových regionů, v současnosti země bývalého NDR Nizozemí: problémy urbanizovaných oblastí Severské země: problémy řídce zalidněných území ČR – diferenciace ekonomického rozvoje v 2/2 90. let

12

13

14 Legislativní opatření
1. proces urbanizace Legislativní opatření Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně správních celků Samostatná působnost (PRK, koordinace rozvojových aktivit) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ( ) Podmínky a priority poskytování pomoci Selektivní charakter Zřízení regionů soudržnosti (NUTS 2), regionální rady (realizace programů financ. z EU), ROP Regiony soudržnosti : 8, Praha, Střední Čechy, Moravskoslezsko Jihozápad (Jihočeský, Plzeňský) Jihovýchod (Vysočina, Brněnský) Severozápad (KV, Ú/Labem) Severovýchod (LB, KH, PD) Střední Morava (ZL, OL) Ing. Zuzana Trhlínová

15 Legislativní opatření
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a další (ŽP, výběrová řízení, ochrana hospodářské soutěže …) Ing. Zuzana Trhlínová

16

17 Hrubý domácí produkt na obyvatele (PPP) (v euro) v regionech NUTS 2

18

19 Charakteristika NUTS II v ČR

20 Pro ČR 688 mld Kč (tzn. 98 mld Kč ročně!!)
Vývojové etapy RP EU 1958, 1962 1975 1993 Vývoj po roce 2000 více než třetina rozpočtu EU mld EUR 2007 –2013 – 308,1 mld EUR staré členské státy: 51,7% nové členské státy (včetně RU a BG): 48,3% Pro ČR 688 mld Kč (tzn. 98 mld Kč ročně!!)

21 Principy RPeu (HSS) K základním principům politiky HSS patří doplňkovost, shoda s dalšími aktivitami a politikami, partnerství, subsidiarita a proporcionalita Prostředky ze strukturálních fondů by neměly nahrazovat veřejné národní zdroje, pouze je doplňují (princip adicionality) Strategický přístup k politice HSS: Evropský strategický dokument  Národní strategický referenční rámec  tématické a regionální operační programy (financovány vždy z jediného fondu - monofondovost, výjimku tvoří možnost financování z ERDF a FS v OP Doprava a OP Životní prostředí)

22 Financování projektů Evropská komise může požadovat vrácení prostředků, které nebyly využity na zálohové nebo průběžné platby, nebo pro které neobdržela žádost o platbu do 31. prosince druhého roku následujícího po roce závazku (pravidlo N+2) – podařilo se vyjednat N+3 pro první 4 roky čerpání Hlavní instituce podílející se na realizaci politiky HSS jsou řídicí orgán, certifikační orgán a auditní orgán Navržená míra spolufinancování v rámci jednotlivých fondů je 85% pro nové členské státy

23 Priority RP Konvergence (81,9%): podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech, méně než 75% HDP/EU Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (15,7%): podpora regionálních programů pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech Evropská územní spolupráce (2,4%): podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie.

24 Cíl konvergence ERDF modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana ŽP ESF zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; zvýšení investic do lidského kapitálu adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ

25 Cíl regionální konkurenceschopnost
Regiony, které nespadají pod cíl 1 inovace a ekonomika založená na znalostech životní prostředí a předcházení rizikům dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

26 Cíl: územní spolupráce
Vychází ze současné Iniciativy Interreg - podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. podpora rozvoje VaV a informační společnosti životní prostředí a předcházení rizikům řízení vodních zdrojů

27 Cíl3: evropská územní spolupráce

28 Fond soudržnosti členské státy s hrubým národním příjmem pod 90% průměru HDP Společenství (měřeno v PPP a vypočítáno na základě čísel Společenství za poslední 3 roky) S přihlédnutím k zvláštním potřebám každého členského státu v oblasti investic a infrastruktury Fond soudržnosti zasahuje v oblastech: transevropských dopravních sítí a zejména v prioritních projektech evropského zájmu; ochrany životního prostředí v rámci priorit přiznaných politice ochrany životního prostředí; v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a mají jasný vztah k životnímu prostředí, a v oblasti dopravy mimo transevropských sítí

29 Alokace ČR, 2007-2013 Konvergence 25 883 511 035
Regionální konvergence Fond soudržnosti Konkurenceschopnost (Praha) z toho: konkurenceschopnost dodatečná alokace* Přeshraniční a transnac. spolupráce z toho: přeshraniční dodatečná přeshraniční transnacionální Celkem soudržnost

30 Aktuální SF Evropský fond regionálního rozvoje ERDF
Evropský sociální fond ESF Zemědělská politika – mimo SF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD Evropský zemědělský záruční fond EZZF Evropský rybářský fond EFF

31 Pro ČR 688 mld Kč (tzn. 98 mld Kč ročně!!)
Vývojové etapy RP EU 1958, 1962 1975 1993 Vývoj po roce 2000 více než třetina rozpočtu EU mld EUR 2007 –2013 – 308,1 mld EUR staré členské státy: 51,7% nové členské státy (včetně RU a BG): 48,3% Pro ČR 688 mld Kč (tzn. 98 mld Kč ročně!!)

32 Principy RPeu (HSS) K základním principům politiky HSS patří doplňkovost, shoda s dalšími aktivitami a politikami, partnerství, subsidiarita a proporcionalita Prostředky ze strukturálních fondů by neměly nahrazovat veřejné národní zdroje, pouze je doplňují (princip adicionality) Strategický přístup k politice HSS: Evropský strategický dokument  Národní strategický referenční rámec  tématické a regionální operační programy (financovány vždy z jediného fondu - monofondovost, výjimku tvoří možnost financování z ERDF a FS v OP Doprava a OP Životní prostředí)

33 Financování projektů Evropská komise může požadovat vrácení prostředků, které nebyly využity na zálohové nebo průběžné platby, nebo pro které neobdržela žádost o platbu do 31. prosince druhého roku následujícího po roce závazku (pravidlo N+2) – podařilo se vyjednat N+3 pro první 4 roky čerpání Hlavní instituce podílející se na realizaci politiky HSS jsou řídicí orgán, certifikační orgán a auditní orgán Navržená míra spolufinancování v rámci jednotlivých fondů je 85% pro nové členské státy

34 Priority RP Konvergence (81,9%): podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech, méně než 75% HDP/EU Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (15,7%): podpora regionálních programů pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech Evropská územní spolupráce (2,4%): podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie.

35 Cíl konvergence ERDF modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana ŽP ESF zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; zvýšení investic do lidského kapitálu adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ

36 Cíl regionální konkurenceschopnost
Regiony, které nespadají pod cíl 1 inovace a ekonomika založená na znalostech životní prostředí a předcházení rizikům dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

37 Cíl: územní spolupráce
Vychází ze současné Iniciativy Interreg - podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. podpora rozvoje VaV a informační společnosti životní prostředí a předcházení rizikům řízení vodních zdrojů

38 Fond soudržnosti členské státy s hrubým národním příjmem pod 90% průměru HDP Společenství (měřeno v PPP a vypočítáno na základě čísel Společenství za poslední 3 roky) S přihlédnutím k zvláštním potřebám každého členského státu v oblasti investic a infrastruktury Fond soudržnosti zasahuje v oblastech: transevropských dopravních sítí a zejména v prioritních projektech evropského zájmu; ochrany životního prostředí v rámci priorit přiznaných politice ochrany životního prostředí; v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a mají jasný vztah k životnímu prostředí, a v oblasti dopravy mimo transevropských sítí

39 Alokace ČR, 2007-2013 Konvergence 25 883 511 035
Regionální konvergence Fond soudržnosti Konkurenceschopnost (Praha) z toho: konkurenceschopnost dodatečná alokace* Přeshraniční a transnac. spolupráce z toho: přeshraniční dodatečná přeshraniční transnacionální Celkem soudržnost

40 Aktuální SF Evropský fond regionálního rozvoje ERDF
Evropský sociální fond ESF Zemědělská politika – mimo SF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD Evropský zemědělský záruční fond EZZF Evropský rybářský fond EFF

41 Výhled kohezní politiky (KP) na období 2014 - 2020
možnost revize cílů KP: místo konvergence orientace na lisabonské cíle (konkurenceschopnost, zaměstnanost) a nové výzvy – klimatická změna, migrace, stárnutí populace místo národní alokace tlak na koncentraci prostředků v celoevropských tematických fondech odrážejících priority EU 2020 (např. Fond pro klimatickou změnu)

42 Výhled KP na období 2014 – 2020 – pokrač.
Komisař pro rozpočet Lewandowski: bez nalezení řešení pro Španělsko a nové spolkové země Německa nebude dohoda o novém finančním rámci Možnost změny parametrů KP: úprava HDP/obyv., phasing-out, phasing-in; hledat řešení pro Prahu a Střední Čechy možnost sloučení ERDF a Kohezního fondu: riziko rozšíření kritérií způsobilosti v ERDF na Kohezní fond – výhodné pro staré ČS možnost změny vymezení regionů (místo NUTS euroregiony – sdružení bez právní subjekt., případně ESÚS – sdružení s právní subjekt.)

43 Alokace finančních prostředků na cíl EÚS a na podporu přeshraniční spolupráce v současném a budoucím programovacím období

44 Návrh a cíle EK Přizpůsobení se prioritám Evropy 2020, Fondy SSR – cíle Evropa 2020 Veřejné investice v jedn. zemích – podpora konkurenceschopnosti a sbližování Důraz na priority a dopady projektů! Výzkum a inovace, podpora MPS, kvalitní vzdělávání a příprava, trh práce, LZ, sociální soudržnost, ŽP – principy UR integrovaný přístup: aktivování součinnosti a dosahování optimálního účinku jak uvnitř jednotlivých zemí, tak napříč hranicemi: napříč všemi fondy HSS

45 Cíle strategie Evropa 2020 Inteligentní hospodářský růst (efektivnější investování do vzdělávání, výzkumu a inovací) Udržitelný růst (konkurenceschopný průmysl, nízkouhlíková ekonomika) Inkluzivní (pracovní trh, chudoba) systém správy ekonomických záležitostí: koordinace politiky na vnitrostátní i celoevropské úrovni

46

47

48 EK X ČR Dohoda o partnerstvích a programech
hlavní priority financování v České republice Vypracování jasných strategií, hodnotící kritéria v souladu s cíli EU fiskální kázeň Korupce Metodika řízení projektů, e-soudržnost koordinace mezi operačními programy Posílení spolupráce se sousedními státy a regiony (JVT, odstranění překážek přeshraničních aktivit)

49 Zaměření projektů Možnost čerpat finance na partnerské projekty:
trh práce (růst a tvorba prac. míst), vyloučené osoby, kvalita VS, vzdělávání, infrastruktura (MHD), ŽP, senioři


Stáhnout ppt "základní principy a cíle EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google