Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení „20“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení „20“"— Transkript prezentace:

1 Účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení „20“

2 NÁKLADY

3 Definice nákladů Spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v peněžních jednotkách

4 Dělení nákladů Dle objemu výroby Dle kalkulačního vzorce
Dle účetní osnovy (druhově) Dle účelu (účelově) Dle Zákona o dani z příjmů

5 A) dle objemu výroby Variabilní – s objemem výroby se mění
Např. spotřeba materiálu, plat dělníka Fixní – s objemem výroby se nemění Např. odpis stroje, plat vedoucího pracovníka

6 B) dle kalkulačního vzorce
Přímé – jednicové Lze je stanovit na 1 ks např. přímý materiál, přímé mzdy Nepřímé – režijní Nelze je přímo stanovit na 1 ks – „rozpouštíme je“ Např. výrobní, správní, zásobovací režie

7 C) dle účetní osnovy Druhové členění = jaký druh nákladu vznikl
Kopíruje jednotlivé nákladové účty z účtové osnovy Např. spotřeba materiálu, prodané zboží, ostatní služby, nákladové úroky 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 510 Služby 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby

8 D) dle účelu Za jakým účelem náklad vznikl
Provozní Finanční Mimořádné Je propojen s druhovým členěním (s úč.osnovou) Provozní (sk. 50 – 55) Finanční (sk. 56 – 57) Mimořádné (sk. 58)

9 E) dle Zákona o dani z příjmů
Náklady daňově uznatelné (§24) Náklady daňově neuznatelné (§25)

10 VÝNOSY

11 Definice výnosů Výkony podniku vyjádřené v peněžních jednotkách, nejčastěji ve formě tržeb

12 Dělení výnosů Druhově, dle účetní osnovy Účelově
Dle Zákona o dani z příjmů

13 A) dle účetní osnovy Druhové členění = jaký druh výnosu vznikl
Kopíruje jednotlivé výnosové účty z účtové osnovy Např. tržba za prodej výrobků, změna stavu polotovarů, aktivace zboží, výnosové úroky

14 B) dle účelu Při jakém účelu výnos vznikl
Provozní Finanční Mimořádné Je propojen s druhovým členěním (s úč.osnovou) Provozní (sk. 60 – 64) Finanční (sk. 66) Mimořádné (sk. 68)

15 C) dle Zákona o dani z příjmů
Jsou od daně osvobozeny Jsou předmětem daně Nejsou předmětem daně

16 Pravidla účtování N a V Náklady se účtují do tř.5 (+ na MD, - na D)
Výnosy se účtují do tř.6 (+ na D, - na MD) PS nemají Účtují se do období s nímž věcně a časově souvisí U účtu, kde je nutné rozlišit daňovou uznatelnost se používají analytické účty Např – uznatelný, neuznatelný

17 NÁKLADY

18 PROVOZNÍ NÁKLADY

19 Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy

20 Účet 501 - Spotřeba materiálu
spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů u způsobu A (FIFO, průměrná cena, pevná cena) Nákup DHM,  tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,ochranných pomůcek, pracovního oblečení přirozený úbytek zásob v rámci norem U způsobu B – pořízení materiálu, počáteční a konečné stavy daňový 

21 Spotřeba materiálu ve výrobě 501/112
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B 112 / 501 Převod odúčtování počátečního stavu materiálu zp.B 501 / 112 Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou 501 / 211 Vyúčtovaná záloha - nákup kanc.potřeb pokladnou 501 / 335 JSD - clo k nakupovanému materiálu mimo EU zp.B 501/379 Vlastní doprava materiálu zp.B 501/622 Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii zp.B 501 / 621 Spotřeba pohonných látek odebraných na kartu pohonných hmot 501 / 213 Výdej materiálu pro účely darování způsob B 543 / 501 Prodej materiálu způsob B 542 / 501 Vyúčtování materiálu na cestě způsob B 119 / 501

22 Účet 502 - Spotřeba energie
Spotřebované elektrické energie, páry, plyn, voda – pro energetické účely daňový 

23 Spotřeba energii hrazena pokladnou
FAP - Spotřeba energii 502 / 321 Spotřeba energii hrazena pokladnou 502 / 211 Dohadná položka na spotřebu energie, kdy fakturace proběhne v následujícím roce 502 / 389 Došle faktury za elektrickou energii, plyn, páru, vodu, stlačený vzduch,

24 Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Spotřeba tepla, páry a vody pro technologické účely daňový

25 FAP - Spotřeba páry – technolog.účel 503 / 321
503 / 321 Spotřeba energii na technolog. účely hrazena pokladnou 503 / 211

26 Účet 504 – Prodané zboží Zp. A – výdej zboží z důvodu prodeje (FIFO, průměrná cena, pevná cena) Zp B – pořízení zboží, počáteční a konečné stavy Přirozený úbytek zásob zboží daňový

27 Nakoupené zboží - způsob 504 / 321 Nákup zboží na fakturu - zp. B
Fa za dopravu zboží od neplátce - zp.B Převod konečného stavu zboží - zp. B 132 / 504 Převod odúčtování počátečního stavu zboží - zp. B 504 / 132 Nevyfakturované zboží - zp. B 504 / 389 Zboží na cestě - zp. B 139 / 504 Příjemka zboží bylo v minulém roce na cestě - zp.B 504 / 139 Ztráta zboží do normy Výdej - zboží ze skladu - zp. A 504/132

28 Účtová skupina 51 Služby

29 Účet 511– Opravy a udržování
náklady na opravu a udržování-neúčtuje se zde technické zhodnocení majetku  daňový

30 FAP - opravy a udržování 511 / 321
VPD - Opravy a udržování 511 / 211

31 Účet Cestovné Jedná se o náklady související s vyslání zaměstnance na služební cestu Ubytování Jízdné Stravné Náhrada za užití vlastního automobilu (není v majetku firmy) Náhrada za spotřebované pohonné hmoty Zákoník práce stanoví výši náhrad, které jsou z pohledu Zákona o dani z příjmů daňově uznatelné Pokud účetní jednotka určí, že bude vyplácet náhrady vyšší než stanoví Zákon o cestovních náhradách, je povinna vytvořit analytickou evidenci účtu 512 pro sledování základu daně. Účetní jednotka je povinna stanovit výši cestovních náhrad ve vnitropodnikových směrnicích Náklady na cestové vyplacené nad limity stanovené zákonem jsou daňově neuznatelné

32 FAP - cestovné (např. Faktura za ubytování)
VPD - cestovné 512 / 211 FAP - cestovné (např. Faktura za ubytování) 512 / 321 VÚD - Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnancem (byla vyplacena záloha) 512 / 335

33 Účet Reprezentace Zachycuje nákladů externích a interních, které jsou spojeny s reprezentací firmy pohoštění obchodních partnerů občerstvení zaměstnanců (nepatří sem zajištění nápojů pro pracoviště, kde tuto povinnost stanoví zaměstnavateli zvláštní předpis – např. pracoviště s extrémně vysokou teplotou) nákup reklamních předmětů, který není v souladu s podmínkami stanovenými zákonem (např. je vyšší hodnota, podléhá spotřební dani, nemá jméno poskytovatele) nedaňový

34 VPD - Úhrada nákladů na reprezentaci 513 / 211
FAP - úhrada nákladů na reprezentaci 513 / 321

35 Účet Ostatní služby Patří sem například: poštovné, vyúčtované telefonní hovory, přepravné při prodeji výrobků, reklama a inzertní služby, nájemné, školení zaměstnanců, poradenské služby, nákup drobného nehmotného majetku, spotřeba známek, telefonních karet atd. daňový

36 VÚD - potřeba poštovních známek, telef.karet 518 / 213
VPD - právní poradenství 518 / 211 VPD - inzerce FA/P - úklidové služby 518 / 321

37 Účtová skupina 52 Mzdové náklady

38 Účet 521 – Mzdové náklady účtování hrubé mzdy ze závislé činnosti u zaměstnanců Často bývá zvykem analyticky evidovat základní mzdu, odměny, prémie, příplatky, náhrady, atd. – základní mzda – prémie – odměny – přípatek za práci přesčas daňový

39 VÚD - hrubá mzda zaměstnance
521 / 331

40 Účet 522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti
Je to obdoba účtu 521, jen se zde účtují hrubé mzdy společníků a členů, ne ostatních zaměstnanců daňový

41 VÚD - hrubá mzda společníka
522 / 366

42 Účet 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Jedná se o odměny za práci v orgánech společnosti (např. dozorčí rada, představenstvo). Někdy se setkáme s pojmem tantiémy (nebo lidovým názvem „prdelné“) Výše odměn bývá stanovena v souladu se Stanovami společnosti na základě rozhodnutí valné hromady daňový

43 VÚD - tantiemy vyplacené zaměstnanci, který pracuje v orgánech společnosti
523/331 VÚD - tantiemy vyplacené společníkovi, který pracuje v orgánech společnosti 523/366

44 Účet 524 – Zákonné sociální pojištění
Slouží k evidenci sociálního a zdravotního pojištění, které je povinen podnik odvést příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně Výše odvodu se počítá z hrubé mzdy zaměstnance daňový (pokud je uhrazen nejpozději do 31.1.následujícího roku)

45 VÚD - Předpis sociálního a zdravotního pojištění podniku za společníka
VÚD - Předpis sociálního a zdravotního pojištění podniku za zaměstnanace 524 / 336 VÚD - Předpis sociálního a zdravotního pojištění podniku za společníka

46 Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Připojištění na penzijním nebo životním pojištění, které je za zaměstnance hrazeno podnikem Výše připojištění nad limit stanovený zákonem o dani z příjmů je daňově neuznatelná

47 VÚD - dobrovolné plnění pojistného
525 / 336

48 Účet 526 – Sociální náklady individuálního podnikatele
Účet je využíván pro účtování nákladů v souvislosti se zákonným sociálním a zdravotním pojištění a s připojištěním OSVČ nedaňový

49 VÚD - sociální a zdravotní pojištění OSVČ
525 / 336

50 Účet 527 – Zákonné sociální náklady
náklady čerpané za účelem vytvoření sociálních a pracovních podmínek a péče o zdraví zaměstnanců příspěvek podniku na závodní stravování (max. 55%) náklady na bezpečnost a ochranu zdraví náklady na hygienické vybavení pracoviště náklady závodní preventivní péče daňový

51 VPD - Proplacení povinné lékařské prohlídky 527 / 211
VÚD - Výdej stravenek hrazený zaměstnavatelem (do 55% hodnoty stravenky) 527 / 213 VPD - Proplacení povinné lékařské prohlídky 527 / 211 FAP - nákup hygienického vybavení pracoviště 527/321

52 Účet 528 – Ostatní sociální náklady
Jedná se o náklady vyplácené nad limit stanovený zákonem nedaňový

53 VÚD - Výdej stravenek hrazený zaměstnavatelem (nad 55% hodnoty stravenky)
528 / 213

54 Účtová skupina 53 Daně a poplatky

55 Účet 531 – Daň silniční Na základě přiznání k dani silniční vyčíslená daňová povinnost daňový

56 VÚD - daňové přiznání k dani silniční - daňová povinnost
531 / 345

57 Účet 532 – Daň z nemovitých věcí
daň z nemovitých věcí vyčíslená na základě daňového přiznání, popřípadě výměru FÚ Pokud je zaplacená je daňově uznatelná

58 VÚD - daňové přiznání k z nemovitých věcí - daňová povinnost
532 / 345

59 Účet 538 – Ostatní daně a poplatky
Účet vymezený pro ostatní daně s výjimkou daně z přidané hodnoty a daně z příjmů Úhrada správních poplatků, spotřeba kolků Spotřeba kolků – daňový Z nabytí nemovitých věcí – daňový, pokud je daň zaplacena

60 BV - úhrada soudních poplatků 538 / 221
VÚD - Spotřeba kolků 538 / 213 VÚD - daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - daňová povinnost 538 / 345 BV - úhrada soudních poplatků 538 / 221 VPD - úhrada poplatku za zřízení živnostenského listu 538 / 211 VPD - úhrada poplatků za převod motorových vozidel

61 Účtová skupina 54 Jiné provozní náklady

62 Účet 541 – ZC prodaného dl. H a N M
doúčtování zůstatkové ceny majetku při vyřazení z důvodu jeho prodeje nedaňový– základ daně se upravuje o hodnotu daňových odpisů pokud daňové a účetní odpisy jsou totožné, pak je účet daňový – základ daně se neupravuje

63 VÚD - Zůstatková cena prodávaného dl. majetku hmotného odepisovaného
541/08X VÚD - Zůstatková cena prodávaného dl. majetku hmotného neodepisovaného 541/03X VÚD - Zůstatková cena prodávaného dl. majetku nehmotného 541/07X

64 Účet 542 – Prodaný materiál
úbytek materiálu ze skladu v důsledku jeho prodeje hodnota výdeje je ve skladových cenách (metoda FIFO, metoda váženého aritmetického průměru, metoda pevných skladových cen) daňový

65 Výdejka - úbytek materiálu - prodej
542/112

66 Účet 543 – Dary úbytek majetku podniku z důsledku jeho darování, u plátců DPH je zde i vyčíslení daňové povinnosti u položek podléhajících této dani, v důsledku odpočtu DPH při pořízení Nedaňový – může být nezdanitelnou položkou (snižuje základ daně z příjmů) Charitativní účel Minimální hodnota daru Maximální hodnota daru

67 VPD - darovaná hotovost 543 / 211 BV - výplata daru 543 / 221
VÚD - darování dl.HM odepisovaného 543 / 08X VÚD - darování dl.HM neodepisovaného 543 / 03X VÚD - darování dl.NM 543 / 07X Výdejka - výdej darovaného materiálu 543 / 112 Výdejka - výdej darovaného zboží 543 / 132 VÚD – odvod DPH k darovanému majetku 543/343

68 Účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Zachycují se zde pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů (od obchodních partnerů) Daňový, pokud je zaplaceno

69 VPD - úhrada smluvní pokuty 544/211 BV - úhrada úroku z prodlení
544/221

70 Účet 545 – Ostatní pokuty a penále
pokuty a penále zejména ke státním institucím (finančnímu úřadu, živnostenskému úřadu, OSSZ, zdravotním pojišťovně, Městskému úřadu – odbor životního prostředí atd.) nedaňový

71 VPD - úhrada pokuty od FÚ 545/211 BV - úhrada úroku z prodlení od OSSZ
545/221

72 Účet 546 – Odpis pohledávek
Odpis prokazatelně nedobytných pohledávek v souladu se Zákonem o dani z příjmů soud odmítl návrh na prohlášení konkurzu nebo konkurz zrušil pro nedostatek majetku dlužníka dlužník je v konkurzním a vyrovnávacím řízení dle výsledků konkurzního a vyrovnávacího řízení dlužník zemřel a pohledávka nemohla být vymožena ani na dědicích daňový

73 VÚD - Odpis pohledávky 546 / 311

74 Účet 548 – Ostatní provozní náklady
majetkové pojištění, pojištění ze zákona o odpovědnosti za škodu příspěvky profesním komorám a sdružením technické zhodnocení majetku, jehož hodnota je nižší jak ,- Daňový (mimo příspěvky zájmovým sdružením) Daňově uznatelný – příspěvek Lékařské komoře, Komoře daňových poradců Daňově neuznatelný – příspěvek Svazu podnikatelů, Svazu zahrádkářů

75 VPD – úhrada příspěvku lékařské komoře 548/211
VÚD – smlouva o pojištění majetku 548/379 FAP – nákup techn.zhodnocení (cena menší jak ,-) 548/321

76 549 – manka a škody z provozní činnosti
Zachycení manka a škody, které vznikly při běžné provozní činnosti Daňově neuznatelný Daňově uznat lze v případě Živelné pohromy (do výše 100%) Krádeže neznámým pachatelem – potvrzení od Policie (do výše 100%) V případě náhrady od zaměstnance, pojišťovny, jiné osoby (do výše příjmů)

77 VÚD – manko na dl. majetku
549/07X, 08X VÚD – manko na zásobách 549/112,132,123

78 Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů

79 Účet 551 – Odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zachycuje účtové odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku Nedaňový (o daňové odpisy se upravuje základ daně v daň.přiznání) Pokud se účetní a daňové odpisy rovnají pak je daňový

80 VÚD – odpis nehmotného majetku 551/07X VÚD – odpis hmotného majetku

81 Účet 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv
Účtování tvorby a čerpání (rušení/zúčtování) rezervy vytvářené v souladu se Zákonem o rezervách (např. na opravu dl. hmotného majetku v minimálně 2. odpisové skupině) daňový

82 VÚD – tvorba rezervy (plánuje se oprava dl. majetku) 552/451
VÚD – čerpání rezervy (oprava dl. majetku byla provedena) 451/552

83 Účet 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
Účtování tvorby a čerpání (rušení/zúčtování) rezervy vytvářené nad rámec Zákona o rezervách nedaňový

84 VÚD – tvorba rezervy 554/459 VÚD – čerpání rezervy 459/554

85 Účet 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období
Bude probráno dále u časového rozlišení daňový

86 Účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek
Dočasné snížení ocenění vytvářené v souladu se Zákonem o rezervách = opravné položky k pohledávkách po splatnosti (zákon udává dobu po splatnosti a výši opravné položky v %) daňový

87 VÚD – zrušena opravná položka k pohledávce (FAV byla zaplacena)
VÚD - opravná položka k pohledávce po splatnosti (je splněna doba i výše %) 558/391 VÚD – zrušena opravná položka k pohledávce (FAV byla zaplacena) 391/558

88 Účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek
Dočasné snížení ocenění vytvářené nad rámec Zákona o rezervách nedaňový

89 VÚD – tvorba opravné položky k dl.majetku 559/09X
VÚD – tvorba opravné položky k zásobám 559/19X VÚD – tvorba opravné položky k pohledávce (nad rámec zákona) 559/391 VÚD – zrušení opravné položky k dl.majetku (dočasné snížení ocenění pominulo nebo se stalo trvalým) 09X/559 VÚD – zrušení opravné položky k zásobám (dočasné snížení ocenění pominulo nebo se stalo trvalým) 19X/559 VÚD – zrušení opravné položky k pohledávce – nad rámec zákona (dočasné snížení ocenění pominulo nebo se stalo trvalým) 391/559

90 FINANČNÍ NÁKLADY

91 Účtová skupina 56 Finanční náklady

92 Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly
Účtování úbytku cenných papírů z důvodu prodeje (cena FIFO, průměrná cena) Daňový do výše příjmů (pokud je tržba z prodeje nižší než hodnota CP při vyřazení, pak je celá 561 daňově neuznatelná)

93 VÚD – úbytek dlouhodobých CP z důvodu prodeje 561/06X
VÚD – úbytek krátkodobých CP z důvodu prodeje 561/25X

94 Účet 562 – Úroky Nákladové úroky (vzniklé na základě úvěrů nebo půjček) daňový

95 ÚV – úrok z krátkodobého úvěru 562/231 ÚV – úrok z dlouhodobého úvěru
BV – úrok z úvěru 562/221 ÚV – úrok z krátkodobého úvěru 562/231 ÚV – úrok z dlouhodobého úvěru 562/461 ÚV – úrok z eskontního úvěru 562/232 VÚD – akceptace směnky k úhradě - úrok 562/322

96 Účet 563 – Kurzovní ztráty Kurzovní ztráty, které vznikly v průběhu roku nebo na konci účetního období u majetku, který je evidován v cizí měně daňový

97 VÚD – kurzovní ztráta – valutová banka 563/221
VÚD – kurzovní ztráta – krátkodobý valutový úvěr 563/231 VÚD – kurzovní ztráta – dlouhodobý valutový úvěr 563/461 VÚD – kurzovní ztráta – pohledávky v cizí měně 563/311 VÚD – kurzovní ztráta – závazky v cizí měně 563/321 VÚD – kurzovní ztráta – valutová pokladna 563/211 VÚD – akceptace směnky k úhradě – peníze na cestě - valuty 562/261

98 Účet 568 – Ostatní finanční náklady
Účtování nákladů při běžném obchodním styku – např. bankovní poplatky, pojištění finančního majetku daňový

99 ÚV – poplatek za zřízení úvěru
BV – bankovní poplatky 568/221 ÚV – poplatek za zřízení úvěru 568/231,461

100 569 – manka a škody z finanční činnosti
Zachycení manka a škody, které vznikly na finančním majetku Daňově neuznatelný Daňově uznat lze v případě Živelné pohromy (do výše 100%) Krádeže neznámým pachatelem – potvrzení od Policie (do výše 100%) V případě náhrady od zaměstnance, pojišťovny, jiné osoby (do výše příjmů)

101 VÚD – manko v pokladně 569/211 VÚD – manko v ceninách 569/213

102 Účtová skupina 57 Rezervy a opravné položky k finančním nákladům

103 MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY

104 Účtová skupina 58 Mimořádné náklady

105 Účet 582 – Škody Zachycení manka a škody, které vznikly mimořádnou činností Daňově neuznatelný Daňově uznat lze v případě Živelné pohromy (do výše 100%) Krádeže neznámým pachatelem – potvrzení od Policie (do výše 100%) V případě náhrady od zaměstnance, pojišťovny, jiné osoby (do výše příjmů)

106 VÚD – manko na dl. majetku 582/07X, 08X VÚD – manko na zásobách
582/112,132,123 VÚD – manko v pokladně, na ceninách 582/211,213

107 OSTATNÍ NÁKLADY

108 Účtová skupina 59 Daně z příjmů a převodové účty

109 Účet 591 – daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
Zachycují daňovou povinnost z titulu daně z příjmů. Nejsou součástí hospodářského výsledku. pro účely výpočtu základu daně jsou neutrální

110 VÚD – daň z příjmů 591/341

111 VÝNOSY

112 PROVOZNÍ VÝNOSY

113 Účtová skupina 60 Tržby za vlastní výkony a zboží

114 Účet 601 – Tržby za vlastní výrobky Účet 602 – Tržby z prodeje služeb Účet 604 – Tržby za zboží
Vlastní výkony definujeme jako výrobky nebo služby, které účetní jednotka vytvořila. Zboží se z hlediska zákona o účetnictví definuje jako věci movité, které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje Zbožím se také stávají vlastní výrobky, pokud je jejich prodej uskutečňován přes podnikovou prodejnu daňové

115 FAV – prodej výrobků, služeb, zboží 311/601,602,604
PPD – prodej výrobků, služeb, zboží 211/601,602,604

116 Účtová skupina 61 Změna stavu vnitropodnikových zásob

117 Účet 611 – Změna stavu nedok
Účet 611 – Změna stavu nedok.výroby Účet 612 – Změna stavu polotovarů Účet 613 – Změna stavu výrobků Evidence přírůstků a úbytků zásob vlastní výroby na skladě ve výši vlastních nákladů. Způsob účtování závisí na rozhodnutí účetní jednotky – lze účtovat každou změnu stavu (způsob A) nebo pouze počáteční a konečné stavy (způsob B). daňové

118 P – příjem nedokončené výroby na sklad 121/611
P – příjem polotovarů na sklad 122/612 P – příjem výrobků na sklad 123/613 V – výdej nedokončené výroby ze skladu 611/121 V – výdej polotovarů ze skladu 612/122 V – výdej výrobků ze skladu 613/123

119 Účtová skupina 62 Aktivace

120 Účet 621 – Aktivace materiálu a zboží Účet 622 – Aktivace vnitropod
Účet 621 – Aktivace materiálu a zboží Účet 622 – Aktivace vnitropod. služeb Účet 623 – Aktivace dl. nehmotného majetku Účet 624 – Aktivace dl. hmotného majetku zvýšení hodnoty majetku vlastní činností (nárůst aktiv proto aktivace). Oceňuje se ve výši vlastních nákladů. daňový

121 P – vlastní výroba materiálu 112/621
P – vlastní výroba zboží (výrobek v podnikové prodejně) 132/621 VÚD – vlastní doprava dl. majetku, materiálu, zboží 04X, 111,131/622 VÚD – vlastní výroba dl. majetku nehmotného – zařazení do užívání 01X/623 VÚD – vlastní výroba dl. majetku hmotného – zařazení do užívání 02X, 03X/624

122 Účtová skupina 64 Jiné provozní výnosy

123 Účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Slouží k zaúčtování tržeb z prodeje dlouhodobého majetku v prodejních cenách bez daně. Účet 642 – Tržby z prodeje materiálu Slouží k zaúčtování tržeb z prodeje materiálu v prodejní ceně bez daně Účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tento účet zachycujeme všechny přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku daňové

124 Účet 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek Zachycuje výnosy z úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány do nákladů. Účet 648 – Ostatní provozní výnosy Nároky na provizi a slevy, náhrady soudních výloh, nároky na úhradu škody evidované na účtu 549, nárok na provozní dotace, výnosy z prodeje cenin. Daňové Pozor na účet Pokud odpis pohledávky do nákladů byl z hlediska zákona o dani z příjmů daňově neuznatelný, pak i výnos z odepsaných pohledávek se nezahrnuje do základu daně a naopak

125 BV – přijatá smluvní pokuty od odběratele za pozdní úhradu FAV 221/644
PPD – prodej dl. majetku 211/641 FAV – prodej materiálu 311/642 BV – přijatá smluvní pokuty od odběratele za pozdní úhradu FAV 221/644 VÚD – zrušení odpisu pohledávky (odepsaná pohledávka byla zaplacena) 311/643 PPD – náhrada soudní výlohy 211/648 VÚD – nárok na provozní dotaci 346/648

126 FINANČNÍ VÝNOSY

127 Účtová skupina 66 Finanční výnosy

128 Účet 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Slouží k zaúčtování tržeb z prodeje krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů a podílů v prodejní ceně. Účet 662 – Úroky Zachycuje připsané úroky z běžných účtů, z termínovaných vkladů, z poskytnutých půjček. Účet 663 – Kurzovní zisky Účtují se sem kurzovní zisky, které vznikly v průběhu roku nebo které vznikly na konci účetního období daňový

129 VÚD – smlouva o prodeji cenný papírů 378/661
BV – tržba z prodaných cenných papírů 221/661 BV – úrok z účtu 221/662 VÚD – úrok z půjčky od společníka 335/662 VÚD – úrok na směnce k inkasu 256/662 VÚD – kurzovní ztráta V pokladně V bance Na penězích na cestě Na pohledávkách Na závazcích 211/663 221/663 261/663 311/663 321/663

130 Účet 665 – Výnosy z dl. finančního majetku
Účet 666 – Výnosy z kr. finančního majetku Zachycuje výnosy, které plynou z držby dlouhodobých cenných papírů a podílů – dividendy, podíly na zisku. Pokud u výnosu z dlouhodobého finančního majetku byla daňová povinnost již vyrovnána o srážkovou daní, pak se již nezahrnuje do základu daně. Účet 668 – Ostatní finanční výnosy Např. náhrada škody na finančním majetku daňový

131 BV – příjem dividend (dl. majetek) 221/665
BV – příjem podílu na zisku (kr. majetek) 221/666 VÚD – přiznaná náhrada škody od pojišťovny za ukradenou hotovost 378/668 VÚD – předpis náhrady škody zaměstnanci za chybějící hotovost 335/668

132 MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY

133 Účtová skupina 68 Mimořádné výnosy

134 Účet 688 – Ostatní mimořádné výnosy
Slouží pro opravu výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné částky (nepříznivě by ovlivnily výnosy provozní a finanční), pro zachycení náhrad škod, které byly zachyceny na účtu 582-Škody a pro zachycení přebytků zjištěných při inventarizaci. daňový

135 VÚD – zjištěný přebytek na zásobách 1XX/688
VÚD – přiznaná náhrada škody od pojišťovny za ukradený majetek 378/688 VÚD – předpis náhrady škody zaměstnanci za chybějící majetek 335/688

136 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

137 Důvod čas. rozlišení Řešení  časového nesouladu mezi příjmy a výnosy a mezi náklady a výdaji. Pro správné určení hospodářského výsledku je nutno mít zaúčtované všechny náklady a výnosy, které s daným časovým obdobím věcně souvisí.

138 Dělení ČR Užším známe účel vynaložené částky, přesnou částku, období, k němuž se vztahuje) účty 381, 382, 383, 384, 385 Širším neznáme přesně některou z výše uvedených faktorů – částku, účel, období účty 388, 389 a 45X

139 Užší pojetí ČR Časové rozlišení Budeme platit MY
Zaplatíme letos za službu čerpanou v příštím roce Letos máme výdaj Příští rok máme náklad Náklady příštích období Zaplatíme příští rok za službu čerpanou letos Letos máme náklad Příští rok máme výdaj Výdaje příštích období Budou platit ONI Bude nám zaplaceno letos za službu, kterou poskytneme příští rok Letos máme příjem Příští rok máme výnos Výnosy příštích období Bude nám zaplaceno příští rok za službu, kterou poskytneme letos Letos máme výnos Příští rok máme příjem Příjmy příštích období

140 Urči o jaký typ časového rozlišení se jedná
V 11/2013 firma zaplatila nájemné za 1-6/2014 2. V 3/2014 bude firmě dle smlouvy zaplaceno za realizaci reklamní kampaně v období 11-12/2013 3. V 4/2014 dle smlouvy firma zaplatí za provedený marketingový průzkum realizovaný v 10-12/2013 4. V 12/2013 bylo firmě zaplaceno za pronájem výrobní haly na období 1-12/2014

141 Urči o jaký typ časového rozlišení se jedná
V 3/2014 bude firmě dle smlouvy zaplaceno za realizaci reklamní kampaně v období 12/2013 – 2/2014 V 11/2013 firma zaplatila nájemné za 12/2013-2/2014 V 12/2013 bylo firmě zaplaceno za pronájem výrobní haly na období 12/2013-2/2014 4. V 4/2014 dle smlouvy firma zaplatí za provedený marketingový průzkum realizovaný v 12/2013 – 2/2014

142 Rozpouštěj náklady / výnosy do více účetních období
Nám byla fakturována za období 3/2013 – 5/2014 částka ,- Kč Řešení – 1. část Rok 2013 – březen až prosinec = 10 měsíců Rok 2014 – leden až květen = 5 měsíců Celkem čerpán náklad 15 měsíců ve výši ,- Kč 1 měsíc = / 15 = ,- Kč Náklad budeme rozpouštět do dvou let

143 Řešení – 2. část: Rok 2013 – 10 měsíců. 10. 000,- = 100. 000,- 150
Řešení – 2. část: Rok 2013 – 10 měsíců * ,- = , ,- Rok 2014 – 5 měsíců * ,- = ,- Firmě bylo fakturováno za čerpanou službu celkem ,- Firma bude v roce 2013 účtovat do nákladů poměrnou část ve výši ,- a v roce 2014 bude do nákladů účtovat poměrnou část ve výši ,-

144 Rozpouštěj náklady / výnosy do více účetních období
Naše firma fakturuje za období 9/2013 – 2/2014 částku ,- Kč Řešení – 1. část Rok 2013 – září až prosinec = 4 měsíce Rok 2014 – leden až únor = 2 měsíce Celkem vzniká výnos 6 měsíců ve výši ,- Kč 1 měsíc = / 6 = ,- Kč Výnos budeme rozpouštět do dvou let

145 Řešení – 2. část: Rok 2013 – 4 měsíce. 20. 000,- = 80. 000,- 120
Řešení – 2. část: Rok 2013 – 4 měsíce * ,- = , ,- Rok 2014 – 2 měsíce * ,- = ,- Firma fakturovala za poskytnutou službu celkem ,- Firma bude v roce 2013 účtovat do výnosů poměrnou část ve výši ,- a v roce 2014 bude do výnosů účtovat poměrnou část ve výši ,-

146 Fakturovaná částka v Kč
Vyřešte / doplňte Č.ř. Fakturované období Fakturovaná částka v Kč Počet měsíců v 2013 Počet měsíců v 2014 na 1 měsíc Poměrná výše Kč v 2013 1 2/2013 – 4/2014 60.000,- 2 6/2013 – 5/2014 14.000,- 3 11/2013 – 3/2014 15.000,- 4 4/2013 – 6/2014 18.000,- 5 8/2013 – 8/2014 24.000,-

147 Účet 381 – Náklady příštích období
Řešení času Letos  výdaj Příští rok  náklad Příklad Nájemné placené předem Úhrada reklamní kampaně, která proběhne příští rok Úhrada předplatného na příští rok

148 Podnik zaplatil v listopadu 2012 hotově reklamní kampaň ve výši 300
na období 11/2012 – 4/2013 Letos – 2012 – výdaj + náklad Příští rok – 2013 – náklad Výsledek: Náklady příštích období Reklamní kampaň = ,- Kč Trvala celkem 6 měsíců Poměrná část na 1 měsíc = / 6 = ,- 2012 trvala 2 měsíce ….. náklady na 2 měsíce = x 2 = Kč 2013 trvala 4 měsíce ….. náklady na 4 měsíce = x 4 = Kč Rok 2012 381 / výdej hotovosti na úhradu kampaně ,- Kč 518 / poměrná část nákladů – reklama ,- Kč Rok 2013 518 / poměrná část nákladů – reklama ,- Kč

149 Účet 382 – Komplexní náklady příštích období
souhrn různých nákladů, které se vztahují k určitému účelu – záběh nové výroby, výzkumná činnost. náklady jsou kompenzovány na účtu 555 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období a časově rozlišeny (max.4roky)

150 Podnik zahájil v roce 2012 vývoj nového výrobku
Podnik zahájil v roce 2012 vývoj nového výrobku. V průběhu vývoje vznikaly v běžné období níže uvedené náklady. Podnik tyto náklady časově rozlišil na 3 roky. Rok 2012 Běžné náklady 501 / spotřeba materiálu ,- 521 / hrubá mzda ,- 502 / spotřeba el. energie ,- 518 / ostatní služby ,- Zúčtování komplex. nákladů příštích období 382 / = ,- Poměrná část dána do nákladů (rozlišení na 3 roky) 555 / / 3 = ,- Rok 2013 555 / ,- Rok 2014

151 Účet 383 – Výdaje příštích období
Řešení času Letos  náklad Příští rok  výdaj Příklad Nájemné placené pozadu Úhrada reklamní kampaně příští rok, která proběhla letos Úhrada předplatného poradu

152 Podnik zaplatil v únoru 2013 hotově předplatné ve výši 8.000,- Kč na období 9/2012 – 4/2013 Letos – 2012 –náklad Příští rok – 2013 – náklad + výdaj Výsledek: Výdaje příštích období Předplatné = 8.000,- Kč Trvala celkem 8 měsíců Poměrná část na 1 měsíc = / 8 = 1.000,- 2012 trvala 4 měsíce ….. náklady na 4 měsíce = x 4 = Kč 2013 trvala 4 měsíce ….. náklady na 4 měsíce = x 4 = Kč Rok 2012 518 / poměrná část nákladů – předplatné ,- Rok 2013 518 / poměrná část nákladů – předplatné ,- Kč 383 / úhrada předplatného ,- Kč

153 Účet 384 – Výnosy příštích období
Řešení času Letos  příjem Příští rok  výnos Příklad Bylo nám dopředu uhrazeno za pronájem, za jinou službu

154 Podniku bylo v prosinci 2012 uhrazeno hotově nájemné ve výši 10.000,-
za období 1-3/2013 Letos – 2012 – příjem Příští rok – 2013 – výnos Výsledek: Výnosy příštích období Rok 2012 211 / příjem za nájemné ,- Rok 2013 384 / tržba z pronájmu ,-

155 Účet 385 – Příjmy příštích období
Řešení času Letos  výnos Příští rok  příjem Příklad Bylo nám uhrazeno pozadu za pronájem, za jinou službu

156 Podniku bylo v březnu 2013 uhrazeno hotově 80
Podniku bylo v březnu 2013 uhrazeno hotově ,- Kč za provedený marketingový průzkum pro objednatele v období 6 – 12/2012 Letos – 2012 – výnos Příští rok – 2013 – příjem Výsledek: Příjmy příštích období Rok 2012 385 / tržba za provedené služby ,- Rok 2013 211 / přijatá úhrada za provedené služby ,-

157 ČR v širším pojetí Zahrnuje účtování pomocí
dohadných položek (účet 388, 389) rezerv (účet 45X) Nastává za situace, kdy neznáme jeden z faktorů – účel, období, částka – důležitých pro určení nákladů a výnosů.

158 Účet 388 – Dohadné účty aktiv
Jedná se o pohledávky, u kterých odhadujeme jejich výši, výnos patří do běžného období. Jde zejména o náhradu škod ze strany pojišťovny, výnosové úroky, výnosy z pronájmu licencí a jiných majetkových práv. V běžné roce se účtuje do výnosů odhadnutá částka, v dalším účetním období se provede narovnání na již známou hodnotu. Pokud není rozdíl odhadu a skutečnosti příliš vysoký, účtuje se na stejný výnosový účet jako odhad Pokud by rozdíl byl vysoký, pak se účtuje do mimořádných nákladů nebo výnosů (588, 688)

159 582 / 112 vznik škody na materiálu 800.000,-
V podniku vznikla v listopadu 2012 škoda na materiálu ve výši ,-. K  nebyla ze strany pojišťovny vyčíslena výše náhrad. Podnik odhadl, že škoda bude nahrazena v plné výši. V roce 2013 přiznala pojišťovna nárok na náhradu škody ve výši ,- Rok 2012 582 / vznik škody na materiálu ,- 388 / náhrada škody od pojišťovny – odhad ,- Rok 2013 378 / zrušení dohadné položky, nárok je znám ,- 688 / vynulování dohadné položky, vyrovnání rozdílu ,- 221 / příjem přiznaného nároku od pojišťovny na účet ,- V podniku vznikla v listopadu 2005 škoda na materiálu ve výši ,-. K  nebyla ze strany pojišťovny vyčíslena výše náhrad. Podnik odhadl, že škoda bude nahrazena v plné výši. V roce 2006 přiznala pojišťovna nárok na náhradu škody ve výši ,- Rok 2005 582 / vznik škody na materiálu ,- 388 / náhrada škody od pojišťovny – odhad ,- Rok 2006 378 / zrušení dohadné položky, nárok je znám ,- 688 / vynulování dohadné položky, vyrovnání rozdílu ,-

160 Účet 389 – Dohadné účty pasivní
odhadujeme výši závazku. Náklad patří do běžného účetního období, ale dosud jsme od dodavateli neobdrželi doklad k zaúčtování nákladu. Odhad provádíme na základě pomocných dat – údaje z kupní smlouvy, faktury za předchozí období atd. V dalším účetním období opět vyrovnáváme rozdíl mezi odhadem a skutečností na stejný nákladový účet (rozdíl je malý) na účty mimořádných nákladů 588 a mimořádných výnosů 688 (rozdíl je velký)

161 V roce 2013 podnik obdržel fakturu na opravu počítače ve výši 3.800,-
V roce 2012 nebyla vyfakturovaná oprava počítače, odhad byl proveden na základě předběžné ceny na předávacím protokole opravny ve výši 3.500,- V roce 2013 podnik obdržel fakturu na opravu počítače ve výši 3.800,- Rok 2012 511 / nevyfakturovaná oprava počítače ,- Rok 2013 389 / zrušení dohadné položky, závazek je znám ,- 511 / vynulování dohadné položky, vyrovnání rozdílu ,-

162 Účet 45X – Rezervy pomáhají snižovat možná rizika, které je podnik na základě principu opatrnosti povinen účtovat Rezervy zákonné se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Např. tvorba rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku od 2. odpisové skupiny Rezervy ostatní se tvoří nad rámec zákona o rezervách, na základě vnitropodnikových směrnic

163 Tvorba rezervy za rok 600.000,- / 4 = 150.000,- 1., 2., 3., 4. rok
Podnik plánuje opravu budovy za 4 roky. Předpokládaná výše nákladů je ,- Podnik vytváří zákonnou rezervu. V posledním roce oprava provedena za ,- Tvorba rezervy za rok ,- / 4 = ,- 1., 2., 3., 4. rok 552 / 451 tvorba rezervy ,- (ve 4. roce je rezerva ve výši ,-) 4. rok 451 / čerpání rezervy ,- 511 / faktura na provedenou opravu ,-


Stáhnout ppt "Účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení „20“"

Podobné prezentace


Reklamy Google