Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Základní pojmy.  -obor snažící se o vymezení, propagaci a prodej výrobků a služeb v konkurenční prostředí  -základním pojmem je MARKETINGOVÝ MIX.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Základní pojmy.  -obor snažící se o vymezení, propagaci a prodej výrobků a služeb v konkurenční prostředí  -základním pojmem je MARKETINGOVÝ MIX."— Transkript prezentace:

1 1. Základní pojmy

2  -obor snažící se o vymezení, propagaci a prodej výrobků a služeb v konkurenční prostředí  -základním pojmem je MARKETINGOVÝ MIX  "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu"

3  -James Culliton – první hovořil o,,mixu ingrediencí“ na konci 40. let 20. století  - Neil H. Borden (jeho koncepce ze 70let 20.století měla 14 nástrojů)  - Richard Clewett – 4 složky marketingu  -Jerry McCarthy – propojení 4 složek marketingu  - Philip Kotler (popularizace mixu, prvotní nutnost segmentace, zacílení a pozicování - STP)

4  -zaměření na zákazníka  -zodpovězení otázek, kdo mohou být naši zákazníci  -jaké jsou jejich přání a potřeby  -co preferují a na základě čeho  -segmentace = rozčlenění trhu na určité skupiny (podle věku, regionů, zájmů aj.)  -nalezení trhu, na který náš produkt (služby, zboží, výrobky aj.) zacílíme  -vymezení strategie

5  Marketingový mix „čtyři P“  -reprezentuje strategickou pozici produktu  -Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka  -Cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka  -Propagace (Promotion): nejviditelnější část mixu  -Místo (Place/Distribution): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi  (5P People)

6  výrobková politika  cenová politika  distribuční politika  komunikační politika

7  ZÁKLADNÍ DEFINOVÁNÍ PRODUKTU  -4 úrovně  -základní výrobek (jádro produktu)  -různé sady, typy  -doplňkové služby, záruky aj.  -image, značka  Parametry rozhodující o nákupním chování.  VÝROBKOVÝ MIX – jakou šíři sortimentu nabízíme (typy, řady)

8  Produkty ve fázi:  zavádění  růstu  zralosti  útlumu

9  -hodnota vyjádřená v penězích  -zahrnuje náklady + marži  -mohou být uplatněny slevy  -možnost splátek  CENOVÁ FLEXIBILITA  -následování cen konkurence  -snižování cen, slevy, akce

10  CENOVÉ CÍLE:  -tržní podíl  -zisk  -objem produkce

11  METODY TVORBY CEN  -nákladového oceňování  -poptávkové oceňování  -sbírání smetany

12  -kde a jak bude produkt prodáván  -distribučních cesty  strategie tlaku (push strategie)  strategie vtahování (pull strategie)

13  Distribuční kanály :  A- výrobce – zákazník  B- výrobce – maloobchod – zákazník  C- výrobce – velkoobchod – maloobchod – zákazník  D- výrobce – agent – velkoobchod – maloobchod - zákazník

14  -intenzivní systém distribuce  -přímý prodej (předplatné, odběr ve skladu)  -přímý marketing (internetový obchod, letáky)

15  -jak se spotřebitelé o produktu dozvědí  -placená forma propagace (reklama)  -neplacená forma propagace (reference)  -nástroje komunikační politiky

16  Základní nástroje:  -reklama  -osobní prodej  -podpora prodeje  -práce s veřejností  -přímý marketing  -sponzoring  -zpětná vazba

17  Televizní reklama  Rozhlasová reklama  Tisková reklama (inzeráty, letáky, katalogy)  Světelná reklama (na budovách, silnic aj.)  Reklama na dopravních prostředcích  LSD obrazovky na štítech domů, v čekárnách  Online reklama (bannery, PR články, zpětné odkazy, rolovací reklamy, videa, výhry)

18  Venkovní reklama (na lavičkách, billboardech, plotech, domech, poutačích)  Kreativní reklama (maskoti, živá reklama, s použitím letadla, balónů)  Reklama na provozovnách (výlohy, poutače,  dekorace, osvětlení)  Propagační předměty (oblečení – trička, kšiltovky, kancelářské předměty, servis)

19  -konkrétní motiv k prodeji  -upozornit na výrobek (promo stolky, reklamní stojany)  - vzorky, kupóny, dárky k nákupu, předváděcí akce, ochutnávky, soutěže, výherní loterie, cenové slevy

20 2.Strategické plánování

21  Základním úkolem managera = stanovit cíle a cesty k jejich dosažení, vymezit potřebné časové rozmezí  Při plánování se držíme reálných čísel (tj. čas potřebný ke splnění úkolů nenadsazujeme ani nepodceňujeme)  Necháváme časovou rezervu na nenadálé úkoly

22  Smart = chytrý  Jedná se ve svém smyslu o memotechnickou pomůcku – každé slovo definuje, vlastnosti těchto cílů  S = specifický (konkrétní)  M = měřitelný  A = akceptovatelný  R = realistický  T = definovaný v čase (time)

23  Název je odvozen od počátečních písmen: Strenghts (silné stránky firmy)  Weaknesses (slabé stránky firmy)  Opportunities (příležitosti)  Threats (nebezpečí)

24  Plánování operativní = řešení aktuálních situací  Plánování krátkodobé = taktické dílčí plány, vedoucí ke splnění aktuálních cílů  Plánování dlouhodobé = strategické cíle zásadní pro směřování podniku, tj. výhledové plány na další léta

25  Příklady plánů:  Denní plány schůzek  Týdenní plány produkce  Měsíční výrobní plány  Čtvrtletní plány činnosti, pololetní ediční plány aj.,  Roční plány – finanční plány, marketingové plány  Strategické plány na 3-5 let (vývoj výrobků, dosažení určitého tržního podílu) aj.

26  Pro plánování jsou nutné informace  Zdroje informací (výzkumy, studie, analýzy aj.)  V současnosti k hojně užívaným patří:  SWOT ANALÝZA  MATICE BCG

27  Hvězdy = rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl (zakysané mléčné výrobky)  Otazníky = rychle rostoucí trh a malý podíl  (bio výrobky)  Dojné krávy = pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl (tradiční značky bonbónů)  Bídní psi = pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl (paštiky)

28  Umožní mít všechny plány před očima  Umožní měnit a průběžně doplňovat  Jednoduchý systém kontroly  Pomůcky: záznamy v diáři (Speciální diáře rozvržené po hodinách, tj. denní záznamy), kalendáře vhodné pro týdenní plánování (stolní kalendáře v kancelářích), měsíční plány (vhodné umístit na dobře viditelné místo a průběžně kontrolovat jejich plnění (při poradách) – motivační efekt, softwarové aplikace

29  POŽADAVKY  -logický celek  -návaznost  -účelnost vynaložení nákladů  -návratnost

30  1. Představení společnosti  -představení firmy, obor podnikání, hlavní cíle a strategie  2. Situační analýza  - SWOT analýzy  3. Marketingové cíle  -SMART CÍL  4. Marketingová strategie  -definování marketingovém mixu

31  5. Plán aktivit  - co má být provedeno, jaké jsou cíle, časový plán  6. Rozpočet  -marketingové náklady (na aktivity)  -očekávaná návratnost  7. Systém měření a kontroly  - jakým způsobem a v jakých intervalech budete kontrolovat plnění cílů  8. Přílohy  -výkazy, tabulky, schémata

32  -třeba poskládat marketingový mix, tak abychom získali konkurenční výhodu  -nutný monitoring konkurence (SWOT - analýzu)  -přetažení zákazníků (výrobkem, cenou, propagací, distribucí)

33  „Benchmarking je postup, při kterém jsem natolik skromní, že přiznáme, že někdo jiný je v něčem lepší a potom jsme natolik chytří, že zjistíme, jak se jim v tom můžeme vyrovnat anebo je dokonce předstihnout.“  Evropský kodex Benchmarkingu  http://www.ecmsk.eu/index.php?id=253

34  - proces neustálého porovnávání organizace vůči vedoucím firmám kdekoliv ve světě  - výkonový benchmarking (hodnotí kvalitu, technické parametry, produktivitu, výrobními náklady cenou)  -procesový benchmarking (hledá nejlepší způsoby - Best Practices, jak dosáhnout výborné výkonnosti)  - benchmarking = pochopit, nikoliv kopírovat  - nejedná se o pouhou analýzu konkurence, ale o spolupráci a rozvoj (konzultace, partnerství)

35  http://www.mediaguru.cz/medialni- slovnik/buzz-marketing/

36  1.Marketingový mix (4P) nezahrnuje pojmy:  A) cena  B) produkt  C) právo  2. Segmentace trhu znamená:  A) rozčlenění do skupin  B) vytlačení jedné skupiny druhou  C) splynutí skupin

37  3.Produkt definujeme v:  A) šesti úrovních  B) čtyřech úrovních  C) dvou úrovních  4.Benchmarking je založen na:  A) kopírování  B) pochopení  C) odporování

38  5. Smart cíl musí být:  A) mocenský  B) měřitelný  C) maximální  Zakroužkujte vždy jen jednu správnou odpověď.

39  1.Marketingový mix (4P) nezahrnuje pojmy:  C) právo  2. Segmentace trhu znamená:  A) rozčlenění do skupin  3.Produkt definujeme v:  B) čtyřech úrovních  4.Benchmarking je založen na:  B) pochopení  5. Smart cíl musí být:  B) měřitelný

40  5 správných odpovědí  4 správné odpovědi  3 správné odpovědi  2 správné odpovědi  1 správná odpověď  0 správných odpovědí

41  Autor: Bc. Žaneta Pixová


Stáhnout ppt "1. Základní pojmy.  -obor snažící se o vymezení, propagaci a prodej výrobků a služeb v konkurenční prostředí  -základním pojmem je MARKETINGOVÝ MIX."

Podobné prezentace


Reklamy Google