Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNÍ INSTITUT VŠ Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Část 2 Konzultační přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNÍ INSTITUT VŠ Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Část 2 Konzultační přednáška."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNÍ INSTITUT VŠ Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Část 2 Konzultační přednáška : Přednášející : MUDr. Miloš Miniberger © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

2 Informační systémy ve zdravotnictví 2
OBSAH : 7. Zdravotní registry a osobní identifikátory 8. Projekt eGon – elektronizace veřejné správy 9. Projekt eHealth – elektronické zdravotnictví 10. Manažerské informační systémy 11. Elektronická zdravotní knížka ( projekt IZIP ) 12. Podpora systémů platby za diagnózu ( DRG ). 13. Modelování procesů v medicínské informatice 14. Health technology assessment ( HTA ) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

3 Národní zdravotnický informační systém ( NZIS )
Národní zdravotnický informační systém ( NZIS) je systém, určený ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací, k vedení Národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany dat a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Řízením a koordinací plnění úkolů NZIS, včetně činností souvisejících s jeho rozvojem a zdokonalováním, je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

4 Ústav zdravotnických informací a statistiky ( ÚZIS )
Úloha ÚZIS ČR ( a NZIS ) je definována v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - § 67c. ÚZIS ČR je též součástí státní statistické služby a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. ÚZIS ČR při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Ministerstvo zdravotnictví nebo ÚZIS ČR nepověří podle tohoto zákona jiného zpracovatele. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

5 Informační systémy ve zdravotnictví 2
KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy KSRZIS je organizační složkou státu v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví. Toto středisko vzniklo na základě Opatření o zřízení ke dni 1. ledna Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zajišťuje zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů. Zpracovává : 1. Národní zdravotní registry ( některé ) 2. Registry hygienické služby 3. Specializované zdravotnické informační systémy © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

6 Národní zdravotní registry ( NZR ) :
Specializované databáze NZIS ( národního zdravotního informačního systému ) v konkrétní definované oblasti zdravotnictví, shromažďující data o pacientech a léčebných výkonech za účelem získání statistických podkladů pro posouzení kvality péče, stanovení koncepce a realizace zdravotnické politiky státu. Dále pak vytváření centrálně vedené zdravotnické dokumentace pacientů a jiné záměry. České národní registry ( ČNR ) : Specializované databáze konkrétních osob - konkrétně dobrovolných dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

7 Národní zdravotní registry :
Ve správě ÚZIS ( zpracovatel v závorce ) : NKR – kardiochirurgický ( KSRZIS ) NRKI- kardiovaskulárních intervencí ( KSRZIS ) NRKN – kloubních náhrad ( KSRZIS ) NOR – onkologický ( KSRZIS ) NRCCH – cévní chirurgie ( KSRZIS ) NROD – nesouhlas s posmrtným odběrem orgánů ( KSRZIS ) NRNP – národní registr nemocí z povolání ( SZÚ – státní zdrav. ústav ) NRHOSP - hospitaliz. osob ( ÚZIS ) NRROD – rodiček ( ÚZIS ) NRNAR – novorozenců ( ÚZIS ) NRVV - vrozených vad ( ÚZIS ) NRPOT – potratů ( ÚZIS ) RLZF - lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ( ÚZIS ) NRUSL - uživatelů lékař. indik. subst. látek ( ÚZIS ) Národní registr asistované reprodukce ( ÚZIS ) Ve správě jiných organizací : CNRDD - český národní registr dárců dřeně : ( samost. org. Plzeň ) CRDKB - český registr dárců krvetvorných buněk : ( IKEM Praha ) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

8 Základní ukazatele v epidemiologii
EPIDEMIOLOGIE : Studium faktorů, ovlivňujích zdraví a nemocnost obyvatelstva. Epi= mezi, nad. Demos=lid. Logos=slovo,věda, studium Studium toho co je nad lidmi . Příklad : Infekce, nádory, látková závislost atd. PREVALENCE : Poměr počtu všech existujících případů dané nemoci k počtu obyvatel v dané lokalitě ve daném časovém období. INCIDENCE : Poměr nově vzniklých onemocnění k celkovému počtu osob ve sledované populaci v daném časovém období. MORBIDITA : Poměr počtu nemocných k celkovému počtu obyvatel daném správním celku. ( Též NEMOCNOST ) MORTALITA : Poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel v deném správním celku ( Též ÚMRTNOST ) LETALITA : Poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu pacientů s danou chorobou ( Též SMRTNOST ) ( NATALITA : Poměr počtu narozených k počtu obyvatel správního celku za dané časové období - též PORODNOST . Ukazatel v DEMOGRAFII ) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

9 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Rodné číslo Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům České republiky. Lze z něj vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby. Rodné číslo se používá také ve funkci čísla pojištěnce pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Zákon považuje rodné číslo za osobní údaj a proto je jeho zpracování možné pouze se souhlasem nositele rodného čísla nebo tam, kde to dovolil zákon. Osoba, která rodná čísla užívá neoprávněně, se dopouští správního deliktu, za který ji Úřad na ochranu osobních údajů může potrestat pokutou. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

10 Rodné číslo – pokračování :
1947 : Vznik RČ ( v té době několik zdravotních pojišťoven ) 1953 : Čtyřmístné koncové číslo s kontrolní číslicí -doplněné tak, aby celé rodné číslo bylo beze zbytku dělitelné jedenácti 1968 : Správa sociálního zabezpečení. ÚZIS vznik 1950, léta AZIS - ASŘ ( počítače Minsk 22, ODRA, Cellatron Konec 60. let : snaha využít RČ pro centrální databázi zdravotnických informací o daném pacientovi. Dnes EZK – projekt IZIP. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

11 Změna osobních identifikátorů v ČR
ZIFO : Zdrojový identifikátor fyzické osoby Je neveřejný. Nelze z něj určit věk ani pohlaví. AIFO : Agendový identifikátor fyzické osoby. Každá cílová agenda má svoje samostatné AIFO. ORG : Převodník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Specifický informační systém základních registrů, který však nezpracovává ani neuchovává osobní údaje. Přiděluje ZIFO, generuje z něj AIFO a zajišťuje převody AIFO jedné agendy na druhou jako jediný v rámci informačního systému základních registrů ( ISZR ). Základní registry ( ve správě min. vnitra ) : ROS ( osob ) RPP ( práv a povinností ) ROB ( obyvatel ) RUIAN ( územní identifikace, adres a nemovitostí ) Zákony č. 111 a 227 /2009 Sb © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

12 Využití internetu ve veřejné správě
e-Government : Definice Evropské unie : „využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Veřejná správa znamená poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb a se správou na ústřední i místní úrovni. Dělí se na státní správu a samosprávu. Reforma veřejné zprávy : Vznik VÚSC ( kraje ), zánik okresních úřadů Sloučení výkonu státní správy samosprávy ( pověřená obec, kraj ) Elektronizace ( dnes e-government ) – webové stránky, registry, , elektronický podpis apod. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

13 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Portál Veřejné správy © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

14 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Projekt eGON eGON – symbol elektronizace VS –moderní přátelský a efektivní úřad. Zdravotnictví : webové stránky dne má nejen Ministerstvo zdravotnictví a jím přímo řízené organizace ( fakultní nemocnice, odborné léčebné ústavy, zdravotní ústavy, centra, instituty, hygienické stanice, psychiatrické léčebny, lázeňské léčebny a další), ale i zdravotnická zařízení zřizovaná kraji - okresní, oblastní a krajské nemocnice © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

15 eGON – elektronizace VS
Mozek : Základní registry VS Srdce : Zákon o e-governmentu ( zákon o elektronizovaných úkonech a autorizované konverzi č. 300/2008 Sb.) Oběhová soustava : komunikační infrastruktura veřejné správy Prsty : Czech POINT = Český Podací, Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

16 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Akční plán e-Health EU Snaha o vytvoření evropské oblasti elektronického zdravotnictví, usilující o pokrok v 7 prioritách e-Europe. Akční plány e-Europe2002 z roku 2000 a e-Europe 2005 ze zasedáni ER v roce 2002 v Seville ) Akční plán e-Europe 2005 : Do roku 2005 zřídit v zemích Evropy : 1. Moderní on-line veřejné služby : e-Government, e-Education a e-Health. 2. Dynamické prostředí pro elektronický obchod. 3. jako prostředek pro 1+2 : Dostatečná dostupnost širokopásmového přístupu s konkurenceschopnými cenami. Bezpečná informační infrastruktura. Komunitnární program MODINIS. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

17 Informační systémy ve zdravotnictví 2
e-Health, e-Europe 2005 Elektronické zdravotnictví (eHealth) je souhrnný název pro řadu nástrojů založených na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu. Zahrnuje interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními, nebo osobní komunikaci („peer-to-peer“) mezi pacienty navzájem, nebo mezi zdravotnickými oborníky. Také sem patří sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny, osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

18 Informační systémy ve zdravotnictví 2
TeleHealth 2007 Telemedicína a inovační technologie v problematice chronických onemocnění. Brusel prosinec 2007 Konference zahrnujícící telemedicínu, telemonitoring a teleradiologii. Hlavní body : Problémy zdravotnictví v Evropě Výhody a problémy telemedicíny Kasuistiky ( Švédsko, Dánsko, Anglie, Španělsko ) Příležitosti a překážky Právní problematika © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

19 Příklady zemí EU - Švédsko
Národní databáze pacientů ( NPÖ, nationell patientöversikt, angl. NPO – national pacient overview). společnost Tieto, platforma InterSystems HealthShare – usnadní propojitelnost s již stávajícími zdravotnickými systémy : během 12 měsíců získány souhlasy pacientů, vybudována IT infrastruktura a připojen první region zdravotní péče Örebro ( ). První fáze projektu propojí 500 uživatelů, včetně lékařů, zdravotních sester, profesionálních terapeutů a dalšího personálu ve dvou soukromých domech s pečovatelskou službou. Systém zajistí, aby povolané osoby měly kdykoli a odkudkoli přístup k důležitým informacím o pacientech. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

20 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Švédsko-pokračování HealthShare je komplexní produkt, vyvinutý speciálně pro shromažďování a sdílení zdravotnických informací mezi více organizacemi. Vytváří celkový pohled na zdravotní dokumentaci pacienta na místní či regionální úrovni. Projekt používá mezinárodní průmyslový standard pro záznamy o pacientech EN13606 a umožňuje na tento centrální standard převádět záznamy z mnoha lokálních formátů, takže se kterýkoli stávající systém snadno připojí k Národní databázi pacientů. Vytváření EHR - electronic health record . © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

21 Projekt eHealth v České republice
1. Elektronická zdravotní dokumentace. 2. Elektronické předepisování receptů ( preskripce ). 3. Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotních služeb, elektronický platební styk. 4. Registry a konsolidace resortních dat. 5. Klinické rozhodování, klinické protokoly. a Health technology assessment ( HTA ). 6. Portál, vzdělávání a telemedicína. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

22 Informační systémy ve zdravotnictví 2
MIS, EIS, PIS Manažerský informační systém (Management Information System, MIS) je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází dle požadavků ( dotazů ) uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách (reportech). Příklad : Firma SMS – MIS DSS – Decision Support System Manažerský informační systém DSS je systém pro podporu rozhodování na různých úrovních řízení nemocnice či celé sítě poskytovatelů zdravotnické péče. Datový sklad - Data Warehouse - integruje informace z celé nemocnice nebo sítě ZZ. Data jsou získávána prostřednictvím tzv. datových pump z transakčních systémů. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

23 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Aplikace EIS, PIS Dvě uživatelské aplikace: Executive View : Provádění globálních analýz Analytical Tool : Hloubková analýza po předchozím odhalení problémů nástrojem Executive View. Ekonomický informační systém ( EIS, angl. FIS ) - ekonomický subsystém NIS Personální informační systém ( PIS ) - personální subsystém NIS ( mzdy, bezpečnost práce, lékařské prohlídky zaměstnanců, vlastní personalistika, analýza preskripce léčiv apod. ) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

24 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Bloková struktura IS OIS ( Office Information Systems ) - kancelářské informační systémy pro běžnou práci, např MS Word, MS Excel, MS Exchange aj. EDI ( Electronic Data Interchange ) - systémy pro elektronickou výměnu dat. TPS ( Transaction Processing Systems ) – transakční systémy (např. personální systémy, systém evidence o pacientech, systém pro materiální zásobování atd.) MIS ( Management Inforamtion Systems ) - systémy sloužící pro manažerské řízení, využívající tzv. Datawarehouse – Datový sklad. EIS ( Executive Information Systems ) - systémy pro rozhodování EIS), využívající převážně OLAP architekturu (On-line Analytical Processing). Pozor na záměnu s „Ekonomickým informačnímím systémem“, který se v angličtině nazývá FS – Financial System. Vzájemná souvislost a hierarchie těchto systémů je pak znázorněna na následujícím obrázku © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

25 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Hierarchie IS TOP management Střední management TPS Představenstvo, Dozorčí rada Vrchní ředitelé Modelování Data Warehouse BI MIS DataMart (datový pult) ŘedItelé odborů Odborní pracovníci OIS EDI Analýzy WHAT-IF, GOAL-SEEK, a pod. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

26 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Reportování pro MIS 3 hlavní typy analytických systémů: nástroje pro dotazy a tvorbu výstupních sestav - nabízejí jednoduchý přístup k relačním databázím a uživatelsky jednoduchým způsobem tvorbu dotazů a reportů nad relačními databázemi ( pro menší aplikace i různé spredsheety, např. MS Excel apod.) OLAP ( Online Analytical Processing ) systémy - strukturují data do multidimenzionálních hierarchií agregovaných informací a tím nabízejí pohled na data z vhodných perspektiv a ve formě vhodných pro jejich analýzu. Systémy pro dolování dat ( Datat Marts ) které predikují informace z velkého množství dat, na základě matematických modelů. Profesionální produkty nabízejí propojení všech tří způsobů, včetně komunikace mezi nimi prostřednictví technologií Internetu. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

27 Příklad 3D analýzy využívání léčiv
Lékaři ČAS (měsíc) Analýza preskripce Analýza lékařských úkonů Analýza spotřeby léků Léčiva KLIENTSKÁ ANALÝZA: sleduje závislost charakteristik produktů na organizační jednotce pro danou skupinu klientů PRODUKTOVÁ ANALÝZA sleduje závislost charakteristik organizačních jednotek na skupině klientů pro daný produkt ORGANIZAČNÍ ANALÝZA sleduje závislost charakteristik na skupině klientů v dané organizační jednotce Pacienti Nejlépe vše v časových řadách © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

28 Informační systémy ve zdravotnictví 2
ROI pro zavedení MIS Zkvalitněním vlastních služeb Pomocí „Customer Value Intelligence“ Dosažené úspory + Zvýšení výnosů Celkové náklady na tvorbu a provoz ROI = Jak zlepšit ROI ??? Pomocí výběrových řízení na dodávky SW a HW, služeb, zavedením metodiky RAD, ... Cost Reduction (dosažené úspory po zavedení DWH ) Snížení nákladů na reportování (personální, materiálové) Snížení požadavků na programátorské kapacICTy Revenue Increase (zvýšení výnosů zavedením DWH) Zlepšení přehledů o VIP klientech, nabídka cílených produktů Zlepšení řízení rizik a předcházení příp. ztrátám Total Cost of Ownership (Náklady na tvorbu a provoz DWH) Aplikační Software  Roční údržba  Systémová integrace a kooperace  Serverový a síťový Hardware Server pro DWH a utilICTy  Potřebná konfigurace uživatelských PC  Školení pro koncové uživatele a technickou obsluhu Zabezpečení podpory Helpdeskem ROI (Return on Investment)– ekonomická návratnost vložených investic © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

29 Elektronická zdravotní knížka
Elektronická zdravotní knížka ( EZK ) IZIP je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR. Zapisovat zdravotní záznamy do EZK mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP/EZK. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

30 Registrace do systému IZIP
A. u smluvního partnera oprávněného k registraci je ihned po registraci vytištěn protokol o elektronické registraci do systému IZIP s přístupovým heslem do IZIP/EZK B. vyplněním papírové přihlášky, nebo vyplněním a odesláním elektronického formuláře na webových stránkách Doporučenou poštou přijde oznámení o zřízení přístupu k IZIP/EZK s přístupovými údaji ( komunikační číslo pacienta, přístupové heslo ) Při prvním přihlášení se doplní i druhé – osobní heslo pacienta. Různý internetový prohlížeč ( Mozilla FireFox, Internet explorer ap.) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

31 Informační systémy ve zdravotnictví 2
IZIP/EZK - 1 © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

32 Informační systémy ve zdravotnictví 2
IZIP/EZK - 2 © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

33 Informační systémy ve zdravotnictví 2
IZIP/EZK - 3 IČK : Obvykle rodné číslo PHK : Čtyřmístný kód OH : Dle volby © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

34 Informační systémy ve zdravotnictví 2
IZIP/EZK - 4 © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

35 Platba za diagnózu - DRG
Systémy úhrady zdravotní péče v lůžkových zdravotních zařízeních ( lůžkových ZZ ) zdravotními pojišťovnami : 1. Výkonový ( motivace k nadporudukci léčebné péče ) 2. Paušální ( opak výkonového systému – motivace k co nejmenšímu objemu léčené péče, nutno plnit kritéria – aby nedošlo k velkému poklesu objemu poskytované péče ) 3 . Platba za unicitního pacienta – paušál za celoroční léčbu jednoho pacienta ( motivace k vykázání více unicitních pacientů a k menší péči na jednoho pacienta, pacient musí alepoň jednou za rok navšívit ZZ ). 4. Kapitační platba - praktičtí lékaři ( PL ) - roční paušál na registrovaného pacienta, bez ohledu na kontakt s PL. 5. Platba za diagnózu ( nová úhradová vyhláška od , před tím 10 let siakuze o jeho zavedení ) Skupiny vztažené k diagnóze. Diagnostic related groups ( DRG ) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

36 Informační systémy ve zdravotnictví 2
DRG – základní pojmy DRG skupina : skupina případů hospitalizace klinicky a ekonomicky podobných. Relativní váha : Průměrná cena všech případů, zařazená do DRG, vyjádřená jako index Casemix : součet relativních vah všech uzavřených případů za definované období ( např. 1 rok ). Casemix nemocnice – součet vah všech případů. Casemix index ( CMI ) průměrná váha 1 případu v nemocnici výpočet : case mix/ počet případů v definovaném období Základní sazba – stanovená cena za jednotku váhy. Alos : Average length to stay – průměrná délka hospitalizace všech případů. zařazených do konkrétní DRG. LTP, HTP : low and high trim point – spodní a horní hranice délky hospitalizace. Inlier : Délka pobytu ( DP ) : LTP < DP < HTP Outlier : krátký : DP < LTP dlouhý : DP > HTP Zdroj : Consult Hospital s.r.o. a © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

37 Informační systémy ve zdravotnictví 2
DRG –2 Atributy případu Atributy případu : jsou nezbytné pro správné zařazení případu hospitalizace do DRG skupiny : hlavní diagnóza ( hlavní diagnostická skupina MDC ) vedlejší diagnózy výkony pohlaví hmotnost ( porodní váha ) způsob ukončení hospitalizace délka pobytu věk Postup získání vstupních atributů je dán Metodikou sestavení případu Hlavní diagnostická skupina MDC ( major diagnostic categories => DRG bases : podobné příznaky postup a výsledky léčby => DRG groups : dtto, navíc rozlišena závažnost stavu pomocí CC © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

38 Informační systémy ve zdravotnictví 2
DRG – 3 : CC Complication & Comorbidity (CC) Komplikace a přidružená nemoc;  Přidružená nemoc existuje při přijetí pacienta do ZZ, komplikace vzniká až po jeho přijetí. Pro klasifikaci IR DRG nemá rozlišení mezi komplikací a přidruženou nemocí žádný význam. DRG bez CC je DRG skupina nejnižšího stupně závažnosti (1), DRG s CC je DRG skupina středního stupně závažnosti (2) s komplikací nebo přidruženým onemocněním, které ovlivňují náklady nebo délku hospitalizace. DRG s MCC (=Major CC) je DRG skupina nejvyššího stupně závažnosti (3) s významnou komplikací nebo přidruženým onemocněním, které výrazně ovlivňují náklady nebo délku hospitalizace. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

39 Informační systémy ve zdravotnictví 2
IR DRG, význam DRG International Refined Diagnosis Related Groups ( IR DRG ) , casemixový hospitalizační systém, vybraný pro použití v ČR. V současné době se pro stanovení atributů hospitalizačního případu v metodice používají doklady datového rozhraní VZP ČR, tzv. K-dávka. ALFA DRG – skupina DRG bazí hrazená přímo pomocí DRG, definovaných úhradovou vyhláškou, vybraných pro relativně vysokou nákladovou homogenitu a relativ. nízkou manipulovatelnost Z údajů na vybraných dokladech se určí jednotlivé atributy případu, kterými se naplní vstupní rozhraní grouperu ( soustavy počítačových programů, která ze vstupních dat určí konkrétní DRG ). Požadavky na HW a SW: jakýkoliv počítač s instalovaným Java Runtime Enviroment verze 1.4 a vyšší  Význam DRG : Zvýšení hospodárnosti léčby pacientů v lůžkových zdravotnických zařízeních. Umožní spravedlivější přerozdělování nákladů a efektivnější nasměrování finančních toků. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

40 Modelování procesů Hérakleitos: Pantha rhei (Všechno plyne),
jinými slovy: vše se mění a stává se něčím jiným. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

41 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Definice procesu © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

42 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Obecný popis procesu © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

43 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Další pojmy Iniciační proces - totéž co základní, tedy proces stojící na počátku, není mu nadřazen jiný proces. Přezkoumání - činnost garanta procesu a jím pověřených pracovníků při které je zkoumán průběh procesu a činnosti v jeho rámci prováděné z hlediska efektivnosti a účinnosti; přezkoumání má vést k nalezení řešení, které předchází vzniku chyb v procesech a má vést ke zlepšování procesů. Terminální proces – proces, kterým se ukončuje provádění činnosti. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

44 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Kontrola Plánovaná činnost prováděná pracovníkem v řídící pozici, která má za cíl ověřit, zda procesy v jeho oblasti odpovědnosti a činnosti v jejich rámci prováděné jsou vykonávány v souladu s platnými pravidly vyplývajícími z interní i externí dokumentace platné pro tyto procesy. Výsledkem kontroly by mělo být rozhodnutí o dalším pokračování, či ukončení procesu. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

45 Význam modelování procesů
Procesní model má být odrazem reality, která je předmětem našeho informačního zájmu. Grafické vyjádření je přehledné, lehce pochopitelné a na rozdíl od přirozeného jazyka jednoznačné. Grafické modely se dají snadno uchovávat a znovu vyhledávat, aktualizovat, modifikovat a znovu používat. © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

46 Symboly vývojových diagramů
© MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

47 Část výdajového procesu ve VZP
© MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

48 Portál VZP http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/
© MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

49 Informační systémy ve zdravotnictví 2
/ © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

50 Health technology assesement
Hodnocení zdravotnických technologií je multi-disciplinárním oborem který zkoumá zdravotní, hospodářské, sociální a etické důsledky využívání zdravotnické techniky ve zdravotnictví . Konference v české republice : květen 2009 květen ( MZČR a FBMI ČVUT ) Portál © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

51 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Zdroje : Biomedicínská informatika – část I. Základy informatiky pro medicínu a zdravotnictví - J. Zvárová, P. Hanzlíček, J. Hejl, Z. Jirkovec, H. Pikhart, V. Přibík, V. Smitková, K. Zvára Informační systémy managementu B. Miniberger, BIVŠ Další internetovské zdroje ( uvedeny v textu ) © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2

52 Informační systémy ve zdravotnictví 2
Závěr Děkuji za pozornost © MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2


Stáhnout ppt "BANKOVNÍ INSTITUT VŠ Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Část 2 Konzultační přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google