Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodování v EU Instituce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodování v EU Instituce"— Transkript prezentace:

1 Rozhodování v EU Instituce

2 Úvod Cíl: představit systém nadnárodního hlasování
Systém tvorby legislativy (mezinárodní organizace x nadnárodní organizace, sdílená suverenita) 27 zemí, HMU – složitý systém rozhodování a institucionálního rámce ES (posilování většinového rozhodování na úkor jednomyslného, systém kvalifikované většiny) Blokační menšina pro blokování rozhodnutí Malé státy x velké státy (Německo x Malta) – kritéria hlasování + zapojení více institucí do procesu hlasování Jasná a srozumitelná pravidla rozhodování

3 Hlavní orgány EU Evropská rada (summit nejvyšších představitelů čl. zemí) Rada EU (schůzky ministrů + Výbor stálých zástupců) Evropská komise (exekutivní nadnárodní instituce) Evropský parlament Evropský soudní dvůr (aplikace evropského práva v čl. zemích) Evropský účetní dvůr Poradní orgány: Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů

4 Rozhodování na úrovni EU
Evropská Komise Navrhuje normy Zastupuje zájmy EU jako celku Rada EU Podílí se na schvalování norem Zastupuje zájmy čl. států Některé normy navrhuje Evropský Parlament Zastupuje zájmy občanů EU

5 Finanční orgány ECB EIB, Evropský investiční fond

6 Specializované orgány
Evropský ombudsman Evropský inspektor ochrany údajů Interinstitucionální orgány: Úřad pro úřední tisky ES, Úřad pro výběr personálu (EPSO), Evropská správní škola

7 Prameny práva ES/EU Primární právo Judikatura ESD, SPS
Vnější smlouvy ES Sekundární právo Obecné právní zásady

8 Primární právo ES Zakládací smlouvy - SES, SESAE, SEU
Smlouvy o přistoupení protokoly Revize primárního práva: návrh Komise, členský stát svolána mezivládní konference (kromě systému vlastních zdrojů, zásady pro volby do EP ratifikace v členských státech (referendum)

9 Přistoupení členského státu
Stát -zasílá žádost Radě - podmínky pro přistoupení - jednání Podmínky pro přistoupení: tzv. Kodaňská kritéria (schválena v červnu 1993 v Kodani) formální - evropský stát politické - přijetí acquis communautaire, respekt k lid. Právům, ochrana menšin, ekonomické - fungující tržní hospodářství Dohoda - ratifikována členskými státy, kandidátem, EP

10 Sekundární právo ES Nařízení (závazné ve všech částech, bezprostřední účinnost v členských státech) Směrnice (Závazná v cíli pro členské státy, transpozice člen. Státy, lhůta k dosažení účelu) Rozhodnutí (závazné ve všech částech, určeno - členskému státu, práv. i fyz. osoba) Doporučení (nezávazné - hospodářská politika) Stanovisko Sdělení Komise Rezoluce Rady

11 Obecné právní zásady Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti
Solidarita mezi členskými státy - rozpočet proporcionalita - přiměřenost

12 Vnější smlouvy Evropská komise - uzavírá mezinárodní smlouvy - mandát ji dává Rada - jednání WTO Smlouva - slučitelná s právem ES (Dohodu o EHP ESD označil v r za neslučitelnou s právem ES) stojí mezi primárním a sekundárním právem

13 Schvalování sekundárního práva ES
Navrhuje Komise (výjimka měnová politika, SZBP, volby do EP) postupy přijímání konzultace (původní úloha EP) spolupráce (JEA, hosp. a měnová unie spolurozhodování - stále posiluje (Maastrichtská smlouva - silné postavení Evropského parlamentu souhlas EP (smlouva o přistoupení, asociační smlouvy, měnová politika, využití strukturálních fondů)

14 Spolurozhodovací procedura
KOMISE NÁVRH VÝBOR REGIONŮ EP HOSPOD. A SOCIÁLNÍ VÝBOR stanovisko čtení stanovisko RADA PŘIJETÍ NÁVRHU NEBO POSTOJ (KVALIF. VĚTŠINA)

15

16

17 Evropská komise 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti), 24 tisíc zaměstnanců Lisab. Sml. 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU Předseda - J. M. Barroso ( , ) Sídlo je v Bruselu

18 Evropská komise Zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES: iniciátor zákonodárství, správce politik, programů a rozpočtu, má značné výkonné pravomoci, zpracovává návrhy legislativy Unie Strážce Smluv, dohlíží na plnění smluv a opatření institucí EU Správce rozpočtu EU a vykonavatel politik EU Řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika) Reprezentuje ES navenek (jednání WTO) Generální ředitelství členů (velké státy po 2 členech) Pro období : 25 (za každý členský stát 1 komisař)

19

20 Rada EU Rada Ministrů Rozhodující orgán ES se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi reprezentující členské státy. Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni. Obecné záležitosti se projednávají na zasedáních tzv. Rady pro všeobecné záležitosti složené z ministrů zahraničí Zástupci jednotlivých ministerstev členských států EU (podle oboru-ministři zahraničí ministři zemědělství, financí,…) zastupuje zájmy členských států 9 různých typů zasedání Rady (GAERC, ECOFIN) V předsednictví Rady se po šesti měsících střídali členské země dle předem daného pořadí (Lisab. Smlouva) Předseda Rady EU určuje její agendu a priority pro období předsednictví. Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států EU a má pravomoc vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva Společenství. Zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti vnitřních záležitostí a justice.

21 Rada EU většinou hlasuje kvalifikovanou většinou - každý stát má přidělený počet hlasů (Fr, Něm - 29 hlasů, Niz. 13, ČR12, Malta 3 hlasy) Kvalifikovaná většina z 345 hlasů 255 (73.91 % hlasů z 345) + min. 62 % obyvatel EU Lis. Sml. - (55% států a 65% obyvatel jednomyslnost : v citlivých oblastech - daně, kultura, jazykové normy Sídlo: Brusel

22 Rozdělení hlasů mezi členské státy
Francie, Itálie, Německo, UK 29 Polsko, Španělsko 27 Rumunsko 14 Nizozemí 13 Belgie, ČR, Maďarsko, Portugalsko, Řecko 12 Rakousko, Bulharsko, Švédsko 10 Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko 7 Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko 4 Malta 3 CELKEM 345

23 Evropský parlament 785 členů (ČR 24 poslanců, Něm 99, VB 78, SR 14, Malta 5), Smlouva stanoví max. 732 poslanců (čl.189) !!! Počet se sníží od roku probíhají přímé volby poslanců -5leté funkční období - jako EK Volební účast: %, %, % ČR 22 poslanců, Německo 99, Francie 72…. Malta 5 místo zasedání Štrasburk, Brusel-výbory předseda - Hans-Gert Pöttering poslanci se sdružují v politických frakcích (sociální demokraté, Evropská strana lidová) posiluje se vliv EP na evropský legislativní proces - hovoří se o demokratizaci EU

24 Pravomoci EP Legislativní - neustále se posiluje - nejsilnější při spolurozhodovací proceduře, schvalování mezinárodních dohod, přijetí členského státu Rozpočtová - schvaluje rozpočet EU, navrhuje změny (kromě zemědělství a mez. dohod) Kontrolní - kontroluje Komisi (plnění rozpočtu, schvalování) a Radu (předkládá plán předsednictví, interpelace ministrů) EP - shromažduje petice občanů a jmenuje Evropského ombudsmana

25 Rada EU Profesionální zázemí Rady tvoří tzv. COREPER (Výbor stálých zástupců) a Generální sekretariát Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů. Generální sekretariát zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce. V čele je generální sekretář jmenovaný Radou na základě jednomyslného hlasování. Rozhodování Rady se řídí podle jednotlivých ustanovení zakládacích smluv. V zásadě jde o tři různé způsoby hlasování: prostou většinou; kvalifikovanou většinou; jednomyslným hlasováním.

26 Evropská rada (ER) Byla ustavena v prosinci 1974 v Paříži.
Orgán pro politickou spolupráci. Dvakrát až třikrát ročně (nebo dle potřeby) scházejí se společně hlavy států, resp. předsedové vlád za účasti úřadujícího předsedy Evropské komise a ministrů zahraničí. Ustavení ER není obsaženo ve zřizovacích smlouvách. Postupně se z ER stalo vrcholné setkání, na němž se určuje základní nasměrování EU. Stanoviska ER jsou po stránce komunitárního práva "legalizována" následnými rozhodnutími Rady ministrů EU.

27 Výbor regionů Výbor regionů byl vytvořen Smlouvou o EU (tzv. Maastrichtskou smlouvou) a zahájil svou činnost v březnu 1994 jako poradní fórum zástupců oblastních a místních orgánů. Výbor konzultován v oblastech -dopravy, vzdělání, hosp. a sociální soudržnosti Účelem výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na tato opatření Společenství. 344 členů (max. 350 členů) zástupci regionů - hejtmani, starostové, primátoři - jsou konzultování souvisí se subsidiaritou - rozhodnutí se přijímá nejblíže občanovi Členové výboru jsou jmenováni jednomyslně Radou EU na 4 roky z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv. Každé dva roky jsou z řad členů VR voleni předseda, první místopředseda a šestatřicetičlenné předsednictvo. Předseda reprezentuje VR navenek a svolává jeho zasedání.

28 Hospodářský a sociální výbor
HSV je poradní výbor složený z představitelů různých oblastí hospodářského a sociálního života. Členové HSV své funkce vykonávají zcela nezávisle v zájmu Společenství. Jsou organizováni ve třech skupinách - zaměstnavatelé, zaměstnanci a různé zájmy (družstva, spotřebitelské svazy atp.). Poradní funkce (max. 350 členů) 344 členů - zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, zemědělců, dopravy, životního prostředí Výbor projednává konkrétní oblasti - poradní hlas (hospodářství, sociální, vzdělání, věda a výzkum) ČR-12 zástupců, SRN 24, Malta 5 Každé dva roky volí HSV ze svých členů třicetičlenné byro, předsedu a dva místopředsedy. Předseda zodpovídá za činnost HSV. Rada EU nebo Komise mohou s HSV konzultovat, kdykoli to uznají za vhodné, ve stanovených případech jsou tímto postupem dokonce povinny. HSV má právo vydávat stanoviska k jakékoli otázce, která se týká zájmů Společenství.

29 Evropská investiční banka (EIB)
ustavena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS pro: střednědobé spolufinancování kapitál. investic, dlouhodobé spolufinancování kapitál. investic, které by napomáhaly vyváženému rozvoji ES, na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry: v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí, energetiky. Základní úkol: pomoc méně rozvinutým oblastem Řídící orgány: Rada guvernérů - nejvyšší orgán, složený z ministrů (zpravidla financí) členských zemí. Rada ředitelů - 24 členů jmenovaných vládami členských států a 1 člen jmenovaný Komisí. Řídící výbor je výkonným orgánem, řídí všechny operace banky. Má 8 členů jmenovaných z členů Rady ředitelů. ÚČetní výbor kontroluje všechny operace a potvrzuje, že účetnictví banky je vedeno řádně a správně.

30 Evropská centrální banka
Založena k se základním jměním 5 mld. Euro Úkoly: Definovat a vést měnovou politiku Společenství. Řídit devizové obchody. Spravovat devizové rezervy zúčastněných států. Podporovat hladké fungování platebních systémů. Podílet se na programech kompetentních úřadů zaměřených na stabilitu finančního systému. Má výlučné právo povolovat vydávání bankovek Euro. ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.

31 Účetní dvůr Založen na základě doporučení Rady mezinárodní smlouvou, jež vstoupila v platnost v roce 1977 (kdy nahradil do té doby existující Rady auditorů jednotlivých Společenství) s úkoly: provádět revizi účtů, přezkoumávat všechny rozpočty, příjmy a vydání všech institucí a agentur ES, přezkoumávat účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU a kontrolovat hospodárné využívání jejích prostředků, vyjadřovat se se k rozpočtovým a finančním projektům EU. Členové ÚD jsou po konzultaci s EP jmenování jednomyslně Radou EU na dobu 6 let. Sídlem je Lucemburk.

32 Evropský soudní dvůr Sídlí v Lucemburku a je soudním orgánem EU.
Úkoly: zabezpečovat dodržování práva při výkladu a aplikaci smluv EU, aby orgány EU nepřekračovaly pravomoci, které jim byly svěřeny, aby se právo Evropských společenství jednotně vykládalo a aplikovalo ve všech členských státech. ESD projednává případy, které vyvstanou mezi orgány Společenství a mezi členskými státy a orgánem Společenství. Firmy a jednotlivci mohou předkládat věci přímo Soudu první instance (SPI). Proti rozhodnutí SPI se lze odvolat k ESD - proti rozsudku ESD odvolání neexistuje.

33 Evropský ombudsman Jmenován Evropským parlamentem na dobu jeho funkčního období (5 let). Zmocněn přijímat stížnosti od kteréhokoli subjektu s bydlištěm či sídlem na území Unie. Provádí šetření na základě těchto stížností i z vlastní iniciativy. V tomto šetření má rozsáhlé pravomoci. Ombudsman vykonává svou funkci zcela nezávisle. Může být odvolán Soudním dvorem na žádost Evropského parlamentu, Sídlem je Štrasburk.


Stáhnout ppt "Rozhodování v EU Instituce"

Podobné prezentace


Reklamy Google