Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské úpadkové právo Mgr. Lukáš Pachl. Nařízení jako právní předpis Komunitární právo - I.pilíř práva EU Komunitární právo - I.pilíř práva EU primární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské úpadkové právo Mgr. Lukáš Pachl. Nařízení jako právní předpis Komunitární právo - I.pilíř práva EU Komunitární právo - I.pilíř práva EU primární."— Transkript prezentace:

1 Evropské úpadkové právo Mgr. Lukáš Pachl

2 Nařízení jako právní předpis Komunitární právo - I.pilíř práva EU Komunitární právo - I.pilíř práva EU primární právo (SES, Maastricht, Amsterdam, Nice) primární právo (SES, Maastricht, Amsterdam, Nice) sekundární právo (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, sekundární právo (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, stanoviska) stanoviska) princip subordinace princip subordinace „přímo použitelný právní předpis“ – IZ, čl. 47 Nařízení „přímo použitelný právní předpis“ – IZ, čl. 47 Nařízení čl. 249 SES – „přímý účinek“, bezprostřední použitelnost čl. 249 SES – „přímý účinek“, bezprostřední použitelnost čl. 10 SES – členské státy mají povinnost zajistit aplikaci Nařízení (soudy) čl. 10 SES – členské státy mají povinnost zajistit aplikaci Nařízení (soudy) čl. 234 SES – výklad právních předpisů ESD čl. 234 SES – výklad právních předpisů ESD Judikatura soudů jiných členských států EU Judikatura soudů jiných členských států EU Čl. 65 SES – justiční spolupráce v soukromoprávní oblasti Čl. 65 SES – justiční spolupráce v soukromoprávní oblasti Nařízení umožňuje (nařizuje) aby určité oblasti byly upraveny vnitrostátním právem čl. 16 a 36 (předběžná a ochranná opatření) Nařízení umožňuje (nařizuje) aby určité oblasti byly upraveny vnitrostátním právem čl. 16 a 36 (předběžná a ochranná opatření)

3 Pohled do historie 1960 – byla vytvořena komise expertů (neúspěšné pokusy 1970,1980) – práce zastaveny 1960 – byla vytvořena komise expertů (neúspěšné pokusy 1970,1980) – práce zastaveny Princip jednoty a universality x princip teritoriality a plurality Princip jednoty a universality x princip teritoriality a plurality Dvoustranné a vícestranné úmluvy Dvoustranné a vícestranné úmluvy 1990 – zahájena nová jednání 1990 – zahájena nová jednání Lucemburská úmluva o konkursním řízení – 1995 – nenabyla účinnosti (centrum hlavních zájmů, uznávání rozhodnutí, kolizní normy) Lucemburská úmluva o konkursním řízení – 1995 – nenabyla účinnosti (centrum hlavních zájmů, uznávání rozhodnutí, kolizní normy) 1999 - rezoluce, ve které Evropský parlament vyzval Komisi, aby předložila návrh směrnice nebo nařízení o úpadku, který má účinky v několika státech 1999 - rezoluce, ve které Evropský parlament vyzval Komisi, aby předložila návrh směrnice nebo nařízení o úpadku, který má účinky v několika státech Nařízení Rady (ES) 1346/2000 – (přijato 29.5.2000) účinnost 31.5.2002 Nařízení Rady (ES) 1346/2000 – (přijato 29.5.2000) účinnost 31.5.2002

4 Cíle Nařízení Sjednocení roztříštěné právní úpravy Sjednocení roztříštěné právní úpravy Zrychlení a zjednodušení úpadkového řízení Zrychlení a zjednodušení úpadkového řízení Zamezení zneužití principu „forum shopping“ Zamezení zneužití principu „forum shopping“ Preambule Preambule Mezinárodní příslušnost Mezinárodní příslušnost Uznávání rozhodnutí Uznávání rozhodnutí Kolizní normy pro určení práva rozhodného – je vyloučeno použití zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém Kolizní normy pro určení práva rozhodného – je vyloučeno použití zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém

5 Působnost Nařízení Územní působnost: Územní působnost: členské státy EU – 27 členské státy EU – 27 s výjimkou Dánska – čl. 33 Nařízení – není závazné ani použitelné s výjimkou Dánska – čl. 33 Nařízení – není závazné ani použitelné Časová působnost Časová působnost účinnost 31.5.2002 účinnost 31.5.2002 řízení zahájená po nabytí účinnosti řízení zahájená po nabytí účinnosti řízení zahájená po vstupu členského státu do EU řízení zahájená po vstupu členského státu do EU úkony dlužníka učiněné před vstupem tohoto Nařízení v účinnost se úkony dlužníka učiněné před vstupem tohoto Nařízení v účinnost se řídí právem platným před vstupem tohoto Nařízení v účinnost řídí právem platným před vstupem tohoto Nařízení v účinnost Vstup ČR do EU 1.5.2004 – Nařízení je účinné na území ČR Vstup ČR do EU 1.5.2004 – Nařízení je účinné na území ČR Materiální působnost Materiální působnost centrum hlavních zájmů dlužníka (COMI) je soustředěno na území centrum hlavních zájmů dlužníka (COMI) je soustředěno na území některého z členských států EU některého z členských států EU

6 Působnost Nařízení Nahrazuje mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 44 Nařízení Nahrazuje mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 44 Nařízení centrum hlavních zájmů dlužníka (COMI) centrum hlavních zájmů dlužníka (COMI) jakákoliv fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to jestli je podnikatel, jakákoliv fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to jestli je podnikatel, právnická osoba založená podle právního řádu státu, který není členem EU právnická osoba založená podle právního řádu státu, který není členem EU (High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, ze dne 7.2.2003 – BRAC Rent – A – Car International Inc.) fyzická osoba, která nemá občanství žádného z členských států EU fyzická osoba, která nemá občanství žádného z členských států EU (Rozhodnutí soudu v holandském Assenu ze dne 5.6.2002, Schuldsanering 2002/6 nr. 164) vyloučeny – pojišťovny, úvěrové instituce, investiční podniky mající v držení finanční prostředky nebo cenné papíry třetích osob a podniky kolektivního investování vyloučeny – pojišťovny, úvěrové instituce, investiční podniky mající v držení finanční prostředky nebo cenné papíry třetích osob a podniky kolektivního investování Směrnice o reorganizaci a likvidaci pojišťoven Směrnice o reorganizaci a likvidaci pojišťoven Směrnice o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí atd. Směrnice o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí atd.

7 Úpadkové řízení podle Nařízení Pokud se majetek dlužníka nebo věřitelé dlužníka nachází na území více členských států EU Pokud se majetek dlužníka nebo věřitelé dlužníka nachází na území více členských států EU Kolektivní úpadkové řízení Kolektivní úpadkové řízení Platební neschopnost dlužníka - insolvence Platební neschopnost dlužníka - insolvence Zahrnuje úplné nebo částečné zabavení majetku dlužníka Zahrnuje úplné nebo částečné zabavení majetku dlužníka Ustanovení správce podstaty Ustanovení správce podstaty Příloha A Nařízení – kolektivní úpadkové řízení Příloha A Nařízení – kolektivní úpadkové řízení Příloha B Nařízení – „likvidační“ kolektivní úpadkové řízení Příloha B Nařízení – „likvidační“ kolektivní úpadkové řízení Příloha C Nařízení – správci podstaty Příloha C Nařízení – správci podstaty

8 Určení příslušnosti Nařízení určuje pouze mezinárodní příslušnost Nařízení určuje pouze mezinárodní příslušnost Soudy nebo jiné příslušné orgány, které jsou dle vnitrostátního právního řádu oprávněny zahájit úpadkové řízení Soudy nebo jiné příslušné orgány, které jsou dle vnitrostátního právního řádu oprávněny zahájit úpadkové řízení Místní příslušnost se řídí vnitrostátním právním řádem Místní příslušnost se řídí vnitrostátním právním řádem není možné ji vyloučit dohodou není možné ji vyloučit dohodou ( Usnesení OLG Celle z 18.4.2005) centrum hlavních zájmů dlužníka (nejedná se o sídlo) centrum hlavních zájmů dlužníka (nejedná se o sídlo) provozovna provozovna Hlavní úpadkové řízení Hlavní úpadkové řízení Vedlejší úpadkové řízení – v užším slova smyslu Vedlejší úpadkové řízení – v užším slova smyslu - územní úpadkové řízení - územní úpadkové řízení

9 Hlavní úpadkové řízení - čl.3 bod 1 Centrum hlavních zájmů dlužníka – Centrum hlavních zájmů dlužníka – obvykle spravuje své zájmy obvykle spravuje své zájmy zjistitelné třetími osobami zjistitelné třetími osobami Vyvratitelná právní domněnka - sídlo dlužníka (bydliště, místo trvalého pobytu, místo podnikání) Vyvratitelná právní domněnka - sídlo dlužníka (bydliště, místo trvalého pobytu, místo podnikání) (Usnesení německého Bundesgerichtshof ze dne 27.11.2003) Posuzuje se k okamžiku podání návrhu - Posuzuje se k okamžiku podání návrhu - (Rozsudek ESD ze dne 17.1.2006 C-1/04 Susanne Staubitz – Schreiber) holding – holding – (Rozsudek ESD ze dne 2.5.2006 C-341/04 Eurofood IFSC Ltd.) – každá PO má své vlastní COMI, holding není PO Princip „procesní konsolidace“ – zatím odmítnut ESD Princip „procesní konsolidace“ – zatím odmítnut ESD Princip „umírněné universality“ Princip „umírněné universality“ pozitivní konflikt pravomocí – princip „forum shopping“, princip právní jistoty, koncernová insolvence - pozitivní konflikt pravomocí – princip „forum shopping“, princip právní jistoty, koncernová insolvence - (Rozsudek ESD ze dne 2.5.2006 C-341/04 Eurofood IFSC Ltd.)

10 Vedlejší úpadkové řízení Provozovna – čl.2 písm. h) Nařízení - pouze podnikatelé Provozovna – čl.2 písm. h) Nařízení - pouze podnikatelé Teritoriální charakter Teritoriální charakter Územní úpadkové řízení - čl. 3 bod 2 a 4 Územní úpadkové řízení - čl. 3 bod 2 a 4 před zahájením hlavního úpadkového řízení před zahájením hlavního úpadkového řízení řízení dle přílohy A Nařízení – možnost následné přeměny řízení dle přílohy A Nařízení – možnost následné přeměny návrh – věřitel návrh – věřitel - dlužník – pokud nelze zahájit hlavní úpadkové řízení - dlužník – pokud nelze zahájit hlavní úpadkové řízení Vedlejší úpadkové řízení v užším slova smyslu – čl. 3 odst. 2 a 3 Vedlejší úpadkové řízení v užším slova smyslu – čl. 3 odst. 2 a 3 zahájeno po zahájení hlavního úpadkového řízení zahájeno po zahájení hlavního úpadkového řízení řízení dle přílohy B Nařízení řízení dle přílohy B Nařízení fikce úpadku ve formě platební neschopnosti fikce úpadku ve formě platební neschopnosti návrh – správce v hlavním úpadkovém řízení návrh – správce v hlavním úpadkovém řízení - jakákoliv jiná osoba (věřitel, dlužník) - jakákoliv jiná osoba (věřitel, dlužník)

11 Uznávání rozhodnutí Automatické a bezprostřední uznání rozhodnutí z jiného členského státu Automatické a bezprostřední uznání rozhodnutí z jiného členského státu Rozhodnutí o zahájení a ukončení úpadkového řízení, vydaná v průběhu úpadkového řízení Rozhodnutí o zahájení a ukončení úpadkového řízení, vydaná v průběhu úpadkového řízení Není nutné zveřejnění ani žádné další formality v ostatních členských státech Není nutné zveřejnění ani žádné další formality v ostatních členských státech Zásada vzájemné důvěry mezi členskými státy Zásada vzájemné důvěry mezi členskými státy Opravné prostředky – lex fori Opravné prostředky – lex fori Čl. 21 a 22 možnost veřejného oznámení Čl. 21 a 22 možnost veřejného oznámení

12 Odmítnutí uznání rozhodnutí Nelze odmítnout: Nelze odmítnout: pro konkursní nezpůsobilost - čl. 16 bod 2 Nařízení pro konkursní nezpůsobilost - čl. 16 bod 2 Nařízení X lex fori concursus secundarae – nevzniká povinnost zahájit vedlejší úpadkové řízení lex fori concursus secundarae – nevzniká povinnost zahájit vedlejší úpadkové řízení Výhrada veřejného pořádku – čl. 26 Nařízení – základní hodnoty (ústavní práva) – právo být vyslechnut Výhrada veřejného pořádku – čl. 26 Nařízení – základní hodnoty (ústavní práva) – právo být vyslechnut pouze výjimečné případy – zužující výklad (ESD) pouze výjimečné případy – zužující výklad (ESD)

13 Účinky rozhodnutí Účinky nastávají ode dne účinnosti v členském státě, který toto rozhodnutí vydal Účinky nastávají ode dne účinnosti v členském státě, který toto rozhodnutí vydal Lex fori concursus – procesněprávní i materiální účinky úpadkového řízení se řídí právním řádem státu, který úpadkové řízení zahájil Lex fori concursus – procesněprávní i materiální účinky úpadkového řízení se řídí právním řádem státu, který úpadkové řízení zahájil „extension model“ – účinky pouze podle právního řádu státu, který řízení zahájil „extension model“ – účinky pouze podle právního řádu státu, který řízení zahájil

14 Výkon rozhodnutí Čl. 25 Nařízení Čl. 25 Nařízení Výkon rozhodnutí se řídí Nařízením Brusel I Výkon rozhodnutí se řídí Nařízením Brusel I Výkon rozhodnutí probíhá prostřednictvím vnitrostátních úřadů nebo soudů – předchází povolení – odmítnout pouze z důvodu uplatnění výhrady veřejného pořádku Výkon rozhodnutí probíhá prostřednictvím vnitrostátních úřadů nebo soudů – předchází povolení – odmítnout pouze z důvodu uplatnění výhrady veřejného pořádku Ve vedlejším úpadkovém řízení lze odmítnout vykonat rovněž rozhodnutí, kterým by došlo k omezení osobní svobody či poštovního tajemství dlužníka nebo jiné osoby Ve vedlejším úpadkovém řízení lze odmítnout vykonat rovněž rozhodnutí, kterým by došlo k omezení osobní svobody či poštovního tajemství dlužníka nebo jiné osoby Incidenční žaloby – správce v hlavním úpadkovém řízení podává žalobu proti nabyvateli nemovitosti dlužníka, která se nachází v jiném členském státě – ve státě kde bylo zahájeno hlavní úpadkové řízení Incidenční žaloby – správce v hlavním úpadkovém řízení podává žalobu proti nabyvateli nemovitosti dlužníka, která se nachází v jiném členském státě – ve státě kde bylo zahájeno hlavní úpadkové řízení

15 Kolizní normy Jednotná pravidla Jednotná pravidla Lex concursus – hlavní i vedlejší řízení Lex concursus – hlavní i vedlejší řízení - podmínky pro zahájení, pro průběh a ukončení úpadkového řízení - podmínky pro zahájení, pro průběh a ukončení úpadkového řízení Výjimky – čl. 5 – 15 Nařízení Výjimky – čl. 5 – 15 Nařízení - ochrana věcných práv věřitelů a třetích osob - ochrana věcných práv věřitelů a třetích osob - započtení pohledávky - započtení pohledávky - výhrada vlastnictví - výhrada vlastnictví - pracovní smlouvy - pracovní smlouvy - prodej nemovitosti - prodej nemovitosti

16 Správce podstaty Čl. 2 písm. b) Nařízení, Příloha C Nařízení Čl. 2 písm. b) Nařízení, Příloha C Nařízení Předběžný správce – bod 16 Preambule, čl. 38 Nařízení Předběžný správce – bod 16 Preambule, čl. 38 Nařízení Spolupráce správců Spolupráce správců Pravomoci dle práva státu, ve kterém byl ustanoven Pravomoci dle práva státu, ve kterém byl ustanoven výjimky – vedlejší úpadkové řízení výjimky – vedlejší úpadkové řízení - právo státu, kde zamýšlí jednat - právo státu, kde zamýšlí jednat Ověřená kopie rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce Ověřená kopie rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce

17 Práva správce podstaty v hlavním řízení Požadovat zveřejnění rozhodnutí X členský stát může stanovit povinnost zveřejnění tohoto rozhodnutí Požadovat zveřejnění rozhodnutí X členský stát může stanovit povinnost zveřejnění tohoto rozhodnutí Požadovat zápis do veřejných rejstříků (katastr, IŘ) X členský stát může stanovit povinný zápis Požadovat zápis do veřejných rejstříků (katastr, IŘ) X členský stát může stanovit povinný zápis Požadovat zahájení vedlejšího úpadkového řízení Požadovat zahájení vedlejšího úpadkového řízení Požadovat zastavení zpeněžování – 3 měsíce Požadovat zastavení zpeněžování – 3 měsíce Navrhnout, aby vedlejší úpadkové řízení nebylo likvidačním řízením Navrhnout, aby vedlejší úpadkové řízení nebylo likvidačním řízením Požadovat, aby vedlejší úpadkové řízení bylo přeměněno na likvidační řízení Požadovat, aby vedlejší úpadkové řízení bylo přeměněno na likvidační řízení Nárok na převedení přebytku vedlejšího úpadkového řízení Nárok na převedení přebytku vedlejšího úpadkového řízení Popírat pohledávky ve vedlejším úpadkovém řízení Popírat pohledávky ve vedlejším úpadkovém řízení Účastnit se schůze věřitelů Účastnit se schůze věřitelů

18 Práva správce podstaty ve vedlejším řízení Automatické uznání ustanovení do funkce Automatické uznání ustanovení do funkce Žádat navrácení majetku, který se na území státu, který vedlejší úpadkové řízení zahájil, v okamžiku zahájení vedlejšího úpadkového řízení nacházel nebo měl nacházet Žádat navrácení majetku, který se na území státu, který vedlejší úpadkové řízení zahájil, v okamžiku zahájení vedlejšího úpadkového řízení nacházel nebo měl nacházet Účastnit se schůze věřitelů hlavního úpadkového řízení Účastnit se schůze věřitelů hlavního úpadkového řízení Popírat pohledávky v hlavním úpadkovém řízení Popírat pohledávky v hlavním úpadkovém řízení

19 Povinnosti správce podstaty Povinnost spolupráce a sdělování informací v souběžně probíhajících úpadkových řízeních Povinnost spolupráce a sdělování informací v souběžně probíhajících úpadkových řízeních Povinnost přihlásit pohledávky v jiných úpadkových řízeních Povinnost přihlásit pohledávky v jiných úpadkových řízeních Povinnost oznámit zahájení úpadkového řízení známým věřitelům z jiných členských států Povinnost oznámit zahájení úpadkového řízení známým věřitelům z jiných členských států „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“ Povinnost správce vykonávat činnost v zájmu věřitelů a to i věřitelů přihlášených v paralelních úpadkových řízení Povinnost správce vykonávat činnost v zájmu věřitelů a to i věřitelů přihlášených v paralelních úpadkových řízení

20 Věřitelé Věřitel má právo přihlásit pohledávku v kterémkoliv úpadkovém řízení Věřitel má právo přihlásit pohledávku v kterémkoliv úpadkovém řízení „Přihláška pohledávky“ „Přihláška pohledávky“ Povinnost vydat majetkový prospěch, který získali z majetku dlužníka mimo hlavní nebo vedlejší úpadkové řízení po zahjení hlavního úpadkového řízení Povinnost vydat majetkový prospěch, který získali z majetku dlužníka mimo hlavní nebo vedlejší úpadkové řízení po zahjení hlavního úpadkového řízení Pro ochranu zájmu věřitelů jsou zavedeny výjimky z principu lex concursus Pro ochranu zájmu věřitelů jsou zavedeny výjimky z principu lex concursus Ochrana práv třetích osob, kteří plní ve prospěch dlužníka po zahájení úpadkového řízení Ochrana práv třetích osob, kteří plní ve prospěch dlužníka po zahájení úpadkového řízení

21 § 69 odst. 3 ZKV Bylo – li vydáno rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení v členském státě Evropské unie podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství vůči osobě, která má na území České republiky provozovnu, musí být toto rozhodnutí zveřejněno. Okresní soud, v jehož obvodu je umístěna provozovna, zveřejní rozhodnutí cizího orgánu v souladu s ustanovením ů 13 odst. 5 neprodleně poté, co mu bylo doručeno správcem podstaty nebo jakýmkoliv jiným orgánem k tomu zmocněným v členském státě Evropské unie, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí je zároveň zveřejněno v Obchodním věstníku, a to i na žádost správce podstaty, není-li zde povinnost podle věty první.

22 § 426 a 427 IZ Insolvenční řízení s „evropským mezinárodním prvkem“ Insolvenční řízení s „evropským mezinárodním prvkem“ a) hlavní zájmy dlužníka na území EU a) hlavní zájmy dlužníka na území EU ba) alespoň jeden z věřitelů na území jiného členského státu ba) alespoň jeden z věřitelů na území jiného členského státu bb) část majetkové podstaty se nachází na území jiného členského státu bb) část majetkové podstaty se nachází na území jiného členského státu § 427 IZ – zastavení insolvenčního řízení § 427 IZ – zastavení insolvenčního řízení §428 IZ – insolvenční správce §428 IZ – insolvenční správce § 429 IZ – zveřejnění rozhodnutí § 429 IZ – zveřejnění rozhodnutí §430 IZ – oznámení známým věřitelům §430 IZ – oznámení známým věřitelům

23


Stáhnout ppt "Evropské úpadkové právo Mgr. Lukáš Pachl. Nařízení jako právní předpis Komunitární právo - I.pilíř práva EU Komunitární právo - I.pilíř práva EU primární."

Podobné prezentace


Reklamy Google