Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské úpadkové právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské úpadkové právo"— Transkript prezentace:

1 Evropské úpadkové právo
Mgr. Lukáš Pachl

2 Nařízení jako právní předpis
Komunitární právo - I.pilíř práva EU primární právo (SES, Maastricht, Amsterdam, Nice) sekundární právo (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, stanoviska) princip subordinace „přímo použitelný právní předpis“ – IZ, čl. 47 Nařízení čl. 249 SES – „přímý účinek“, bezprostřední použitelnost čl. 10 SES – členské státy mají povinnost zajistit aplikaci Nařízení (soudy) čl. 234 SES – výklad právních předpisů ESD Judikatura soudů jiných členských států EU Čl. 65 SES – justiční spolupráce v soukromoprávní oblasti Nařízení umožňuje (nařizuje) aby určité oblasti byly upraveny vnitrostátním právem čl. 16 a 36 (předběžná a ochranná opatření)

3 Pohled do historie 1960 – byla vytvořena komise expertů (neúspěšné pokusy 1970,1980) – práce zastaveny Princip jednoty a universality x princip teritoriality a plurality Dvoustranné a vícestranné úmluvy 1990 – zahájena nová jednání Lucemburská úmluva o konkursním řízení – 1995 – nenabyla účinnosti (centrum hlavních zájmů, uznávání rozhodnutí, kolizní normy) rezoluce, ve které Evropský parlament vyzval Komisi, aby předložila návrh směrnice nebo nařízení o úpadku, který má účinky v několika státech Nařízení Rady (ES) 1346/2000 – (přijato ) účinnost

4 Cíle Nařízení Sjednocení roztříštěné právní úpravy
Zrychlení a zjednodušení úpadkového řízení Zamezení zneužití principu „forum shopping“ Preambule Mezinárodní příslušnost Uznávání rozhodnutí Kolizní normy pro určení práva rozhodného – je vyloučeno použití zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém

5 Působnost Nařízení Územní působnost: členské státy EU – 27
s výjimkou Dánska – čl. 33 Nařízení – není závazné ani použitelné Časová působnost účinnost řízení zahájená po nabytí účinnosti řízení zahájená po vstupu členského státu do EU úkony dlužníka učiněné před vstupem tohoto Nařízení v účinnost se řídí právem platným před vstupem tohoto Nařízení v účinnost Vstup ČR do EU – Nařízení je účinné na území ČR Materiální působnost centrum hlavních zájmů dlužníka (COMI) je soustředěno na území některého z členských států EU

6 Působnost Nařízení Nahrazuje mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 44 Nařízení centrum hlavních zájmů dlužníka (COMI) jakákoliv fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to jestli je podnikatel, právnická osoba založená podle právního řádu státu, který není členem EU (High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, ze dne – BRAC Rent – A – Car International Inc.) fyzická osoba, která nemá občanství žádného z členských států EU (Rozhodnutí soudu v holandském Assenu ze dne , Schuldsanering 2002/6 nr. 164) vyloučeny – pojišťovny, úvěrové instituce, investiční podniky mající v držení finanční prostředky nebo cenné papíry třetích osob a podniky kolektivního investování Směrnice o reorganizaci a likvidaci pojišťoven Směrnice o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí atd.

7 Úpadkové řízení podle Nařízení
Pokud se majetek dlužníka nebo věřitelé dlužníka nachází na území více členských států EU Kolektivní úpadkové řízení Platební neschopnost dlužníka - insolvence Zahrnuje úplné nebo částečné zabavení majetku dlužníka Ustanovení správce podstaty Příloha A Nařízení – kolektivní úpadkové řízení Příloha B Nařízení – „likvidační“ kolektivní úpadkové řízení Příloha C Nařízení – správci podstaty

8 Určení příslušnosti Nařízení určuje pouze mezinárodní příslušnost
Soudy nebo jiné příslušné orgány, které jsou dle vnitrostátního právního řádu oprávněny zahájit úpadkové řízení Místní příslušnost se řídí vnitrostátním právním řádem není možné ji vyloučit dohodou ( Usnesení OLG Celle z ) centrum hlavních zájmů dlužníka (nejedná se o sídlo) provozovna Hlavní úpadkové řízení Vedlejší úpadkové řízení – v užším slova smyslu - územní úpadkové řízení

9 Hlavní úpadkové řízení - čl.3 bod 1
Centrum hlavních zájmů dlužníka – obvykle spravuje své zájmy zjistitelné třetími osobami Vyvratitelná právní domněnka - sídlo dlužníka (bydliště, místo trvalého pobytu, místo podnikání) (Usnesení německého Bundesgerichtshof ze dne ) Posuzuje se k okamžiku podání návrhu - (Rozsudek ESD ze dne C-1/04 Susanne Staubitz – Schreiber) holding – (Rozsudek ESD ze dne C-341/04 Eurofood IFSC Ltd.) – každá PO má své vlastní COMI, holding není PO Princip „procesní konsolidace“ – zatím odmítnut ESD Princip „umírněné universality“ pozitivní konflikt pravomocí – princip „forum shopping“, princip právní jistoty, koncernová insolvence - (Rozsudek ESD ze dne C-341/04 Eurofood IFSC Ltd.)

10 Vedlejší úpadkové řízení
Provozovna – čl.2 písm. h) Nařízení - pouze podnikatelé Teritoriální charakter Územní úpadkové řízení - čl. 3 bod 2 a 4 před zahájením hlavního úpadkového řízení řízení dle přílohy A Nařízení – možnost následné přeměny návrh – věřitel - dlužník – pokud nelze zahájit hlavní úpadkové řízení Vedlejší úpadkové řízení v užším slova smyslu – čl. 3 odst. 2 a 3 zahájeno po zahájení hlavního úpadkového řízení řízení dle přílohy B Nařízení fikce úpadku ve formě platební neschopnosti návrh – správce v hlavním úpadkovém řízení - jakákoliv jiná osoba (věřitel, dlužník)

11 Uznávání rozhodnutí Automatické a bezprostřední uznání rozhodnutí z jiného členského státu Rozhodnutí o zahájení a ukončení úpadkového řízení, vydaná v průběhu úpadkového řízení Není nutné zveřejnění ani žádné další formality v ostatních členských státech Zásada vzájemné důvěry mezi členskými státy Opravné prostředky – lex fori Čl. 21 a 22 možnost veřejného oznámení

12 Odmítnutí uznání rozhodnutí
Nelze odmítnout: pro konkursní nezpůsobilost - čl. 16 bod 2 Nařízení X lex fori concursus secundarae – nevzniká povinnost zahájit vedlejší úpadkové řízení Výhrada veřejného pořádku – čl. 26 Nařízení – základní hodnoty (ústavní práva) – právo být vyslechnut pouze výjimečné případy – zužující výklad (ESD)

13 Účinky rozhodnutí Účinky nastávají ode dne účinnosti v členském státě, který toto rozhodnutí vydal Lex fori concursus – procesněprávní i materiální účinky úpadkového řízení se řídí právním řádem státu, který úpadkové řízení zahájil „extension model“ – účinky pouze podle právního řádu státu, který řízení zahájil

14 Výkon rozhodnutí Čl. 25 Nařízení
Výkon rozhodnutí se řídí Nařízením Brusel I Výkon rozhodnutí probíhá prostřednictvím vnitrostátních úřadů nebo soudů – předchází povolení – odmítnout pouze z důvodu uplatnění výhrady veřejného pořádku Ve vedlejším úpadkovém řízení lze odmítnout vykonat rovněž rozhodnutí, kterým by došlo k omezení osobní svobody či poštovního tajemství dlužníka nebo jiné osoby Incidenční žaloby – správce v hlavním úpadkovém řízení podává žalobu proti nabyvateli nemovitosti dlužníka, která se nachází v jiném členském státě – ve státě kde bylo zahájeno hlavní úpadkové řízení

15 Kolizní normy Jednotná pravidla
Lex concursus – hlavní i vedlejší řízení - podmínky pro zahájení, pro průběh a ukončení úpadkového řízení Výjimky – čl. 5 – 15 Nařízení - ochrana věcných práv věřitelů a třetích osob - započtení pohledávky - výhrada vlastnictví - pracovní smlouvy - prodej nemovitosti

16 Správce podstaty Čl. 2 písm. b) Nařízení, Příloha C Nařízení
Předběžný správce – bod 16 Preambule, čl. 38 Nařízení Spolupráce správců Pravomoci dle práva státu, ve kterém byl ustanoven výjimky – vedlejší úpadkové řízení - právo státu, kde zamýšlí jednat Ověřená kopie rozhodnutí, kterým byl ustanoven do funkce

17 Práva správce podstaty v hlavním řízení
Požadovat zveřejnění rozhodnutí X členský stát může stanovit povinnost zveřejnění tohoto rozhodnutí Požadovat zápis do veřejných rejstříků (katastr, IŘ) X členský stát může stanovit povinný zápis Požadovat zahájení vedlejšího úpadkového řízení Požadovat zastavení zpeněžování – 3 měsíce Navrhnout, aby vedlejší úpadkové řízení nebylo likvidačním řízením Požadovat, aby vedlejší úpadkové řízení bylo přeměněno na likvidační řízení Nárok na převedení přebytku vedlejšího úpadkového řízení Popírat pohledávky ve vedlejším úpadkovém řízení Účastnit se schůze věřitelů

18 Práva správce podstaty ve vedlejším řízení
Automatické uznání ustanovení do funkce Žádat navrácení majetku, který se na území státu, který vedlejší úpadkové řízení zahájil, v okamžiku zahájení vedlejšího úpadkového řízení nacházel nebo měl nacházet Účastnit se schůze věřitelů hlavního úpadkového řízení Popírat pohledávky v hlavním úpadkovém řízení

19 Povinnosti správce podstaty
Povinnost spolupráce a sdělování informací v souběžně probíhajících úpadkových řízeních Povinnost přihlásit pohledávky v jiných úpadkových řízeních Povinnost oznámit zahájení úpadkového řízení známým věřitelům z jiných členských států „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“ Povinnost správce vykonávat činnost v zájmu věřitelů a to i věřitelů přihlášených v paralelních úpadkových řízení

20 Věřitelé Věřitel má právo přihlásit pohledávku v kterémkoliv úpadkovém řízení „Přihláška pohledávky“ Povinnost vydat majetkový prospěch, který získali z majetku dlužníka mimo hlavní nebo vedlejší úpadkové řízení po zahjení hlavního úpadkového řízení Pro ochranu zájmu věřitelů jsou zavedeny výjimky z principu lex concursus Ochrana práv třetích osob, kteří plní ve prospěch dlužníka po zahájení úpadkového řízení

21 § 69 odst. 3 ZKV Bylo – li vydáno rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení v členském státě Evropské unie podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství vůči osobě, která má na území České republiky provozovnu, musí být toto rozhodnutí zveřejněno. Okresní soud, v jehož obvodu je umístěna provozovna, zveřejní rozhodnutí cizího orgánu v souladu s ustanovením ů 13 odst. 5 neprodleně poté, co mu bylo doručeno správcem podstaty nebo jakýmkoliv jiným orgánem k tomu zmocněným v členském státě Evropské unie, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí je zároveň zveřejněno v Obchodním věstníku, a to i na žádost správce podstaty, není-li zde povinnost podle věty první.

22 § 426 a 427 IZ Insolvenční řízení s „evropským mezinárodním prvkem“
a) hlavní zájmy dlužníka na území EU ba) alespoň jeden z věřitelů na území jiného členského státu bb) část majetkové podstaty se nachází na území jiného členského státu § 427 IZ – zastavení insolvenčního řízení §428 IZ – insolvenční správce § 429 IZ – zveřejnění rozhodnutí §430 IZ – oznámení známým věřitelům

23


Stáhnout ppt "Evropské úpadkové právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google