Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško MAS Naděje o.p.s , MOST

2 Evropské strukturální a investiční fondy V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP:  OP Program rozvoje venkova

3 Evropské strukturální a investiční fondy V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP:  OP Program rozvoje venkova 5,3  celková částka 5,3 mld Kč

4 Evropské strukturální a investiční fondy  Dle informace ministryně MR p. Jourové, sdělené na zasedání HSRÚK by pro MAS mělo být alokováno na roky 2014 – 2020 cca 20 mld. Kč

5 Evropské strukturální a investiční fondy V plánovacím období 2014 – 2020 vyjednávací tým NS MAS ČR dojednal nové operační programy, z kterých budou metodou LEADER čerpány finanční prostředky ESI fondů, a to prostřednictvím Místních akčních skupin v ČR. Dojednány byly následující programy:

6 Evropské strukturální a investiční fondy  OP Program rozvoje venkova  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OP Vývoj, věda a vzdělávání  OP Zaměstnanost  Integrovaný regionální OP  OP Technická pomoc  OP Životní prostředí ?  OP Doprava  OP Rybářství

7 OP Program rozvoje venkova  Dojednaná alokace ve výši 5%  Reprezentuje: 108,52 mil € 2,71 mld Kč  Plán dalšího vyjednávání Navýšení o 10 %

8 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  V přípravě možnost zapojení, dotace pro mikropodniky  Cíl 6 % 5,7 mld Kč

9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  Cílem operačního programu je zajistit podporu podnikatelského prostředí a inovací pro zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR.  Zaměření: podpora podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor, ICT infrastruktury

10 OP Vývoj, věda a vzdělávání  Dojednaná alokace reprezentuje: 540 mil Kč Na řešení absorpce a poradenství v rámci technické pomoci  Plán dalšího vyjednávání 7 % 5,77 mld Kč

11 OP Vývoj, věda a vzdělávání  Cílem navrhovaného operačního programu je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, podpoře kreativity, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem. Cílem OP je také transformace české vzdělávací soustavy směrem k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního výchovně- vzdělávacího proudu a zajištění předškolní přípravy zejména pro děti se sociálním znevýhodněním.

12 OP Vývoj, věda a vzdělávání  Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.

13 OP Zaměstnanost  Dojednaná alokace ve výši 3%  Reprezentuje: 52,26 mil € 1,3 mld Kč Výběr 50 MAS z ČR, dle potřebnosti  Plán dalšího vyjednávání 7 % 3,46 mld Kč

14 OP Zaměstnanost  Cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.  Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální začleňování, podpora zdraví, instituce

15 IROP  Dojednaná alokace ve výši 6,27%  Reprezentuje: 305 mil € 7,6 mld Kč  Plán dalšího vyjednávání 15 % 18,97 mld Kč

16 IROP  Cílem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.  Zaměření: Podpora vyváženého rozvoje území regionu

17 OP Technická pomoc  V přípravě možnost zapojení  Cíl 9,9 mld Kč Určeno na provozní a animační náklady

18 OP Technická pomoc  Cílem navrhovaného OP je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace a řízení v programovém období  Zaměření: zajištění horizontálních činností koordinace a průřezových činností ve vztahu k OP; provoz systému pro monitoring realizace fondů SRR a plnění Dohody o partnerství, centrální sběr dat; tvorba studií, analýz a vyhodnocení ve vztahu k plnění Dohody o partnerství; naplňování principu partnerství.

19 OP Životní prostředí  Plán dalšího vyjednávání 3 % 2,1 mld Kč

20 OP Životní prostředí  Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu.  Zaměření: ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí).

21 Souhrn pro 2014 – 2020 Evropské strukturální a investiční fondy (ESI) dojednaný stav další cíl OP Program rozvoje venkova mil Kč3 000 mil Kč OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mil Kč OP Vývoj, věda a vzdělávání 540 mil Kč5 770 mil Kč OP Zaměstnanost mil Kč3 460 mil Kč Integrovaný regionální OP mil Kč mil Kč OP Technická pomoc mil Kč OP Životní prostředí mil Kč OP Doprava Nelze OP Rybářství Nedojednáno SUM: mil Kč mil Kč

22 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google