Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura:  otevřenost ekonomiky a platební bilance  nominální a reálný měnový kurz  čistý vývoz a reálný kurz  úroková parita a parita kupní síly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura:  otevřenost ekonomiky a platební bilance  nominální a reálný měnový kurz  čistý vývoz a reálný kurz  úroková parita a parita kupní síly."— Transkript prezentace:

1

2 Struktura:  otevřenost ekonomiky a platební bilance  nominální a reálný měnový kurz  čistý vývoz a reálný kurz  úroková parita a parita kupní síly  kurzová politika

3 Otevřenost ekonomiky „Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem“ B. Franklin „Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech“ J.S.Mill  význam mezinárodního obchodu spočívá v tom, že lidem umožňuje zaměřovat se na výrobu toho, co dokáží nejlépe a spotřebovávat rozmanité výrobky z celého světa, viz:  teorie absolutních výhod (A. Smith)  teorie komparativních výhod (D. Ricardo)

4 Otevřenost ekonomiky  otevřenost ekonomiky = míra zapojenosti národní ekonomiky do mezinárodních ekonomických vztahů.  míra otevřenosti = podíl importu nebo exportu na HDP (%), případně i (export + import)/HDP. Roste s vyspělostí ekonomiky a klesá s velikostí vnitřního trhu.  struktura otevřenosti vyjadřuje kvalitativní aspekt otevřenosti - komoditní či teritoriální struktura zahraničního obchodu.

5 Otevřenost % (O = X/HDP) a Velikost ekonomiky % (V =podíl na světovém HDP) OVOV USA 11,832,1 Korea 39,31,4 EMU 11,120,6 Brazílie 14,71,5 Japonsko 10,512,4 Nizozemí 59,11,3 Německo 33,56,1 Švýcarsko 40,90,8 V. Británie 26,74,8 Belgie 80,30,8 Čína 27,43,9 Švédsko 40,20,7 Kanada 14,72,2 Polsko 29,70,6 Zdroj: World Bank 2004

6 Otevřenost české ekonomiky (% HDP) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

7 Platební bilance  platební bilance = statistický účetní záznam, který sumarizuje všechny ekonomické transakce mezi subjekty domácí země a subjekty ostatních zemí za určité časové období.  PB zachycuje zdroje a užití mezinárodních fondů.  dojde-li při určité transakci například k přílivu zahraniční měny do ČR, záznam v PB nám ukáže:  1) proč jsme obdrželi cizí měnu? (zdroj)  2) co jsme s touto měnou udělali (užití)

8 Principy platební bilance  PB založena na principu podvojného účetnictví. Každý záznam se znaménkem plus (kredit) musí být doprovázen znaménkem mínus (debet), tj. užití.  kreditní záznam je ten, který tvoří devizovou nabídku (např. export, dovoz kapitálu, snížení DR), debetní záznam devizovou nabídku snižuje (dovozy, odliv kapitálu, zvýšení DR)  podvojné účetnictví zajišťuje, že kreditní záznamy se rovnají debetním záznamům, a proto musí být suma záznamů na všech účtech platební bilance rovna nule. Pravidla účetnictví však nevyžadují, aby se musely rovnat součty kreditních a debetních záznamů vybraných účtů. Právě rovnováhy a nerovnováhy získané jako součty vybraných účtů stojí v centru pozornosti ekonomických analytiků a tvůrců hospodářské politiky.

9 Principy platební bilance  PB je záznam toků, není to tedy záznam stavů aktiv a pasiv, ale změna aktiv a pasiv za určité období. Platební bilance se tak liší od bilance podniku.  znaménka plus a mínus neříkají nic o tom zda je vývoj platební bilance dobrý nebo špatný. Stejně tak neplatí, že přebytek na celkovém účtu nebo celkové platební bilance je dobrý a deficit je špatný.  PB je těsně spojena s devizovým trhem. Všechny transakce, které jsou spojeny s přílivem (se zdroji) nebo s odlivem (s užitím) zahraniční měny jsou v platební bilanci zaznamenány.

10 Struktura platební bilance A: Běžný účet Bilance obchodu (obchodní bilance) Bilance služeb Bilance výnosů Běžné převody B: Kapitálový účet C: Finanční účet Přímé investice Portfoliové investice Ostatní investice D: Chyby, kurzové rozdíly E: Devizové rezervy

11 A. Běžný účet PB  Obchodní bilance - nejdůležitější složka běžného účtu, i když se jí někdy přikládá příliš velká váha. Jde o rozdíl mezi hodnotou zboží vyvezeného a zboží dovezeného. Je-li saldo kladné, je export větší než import a naopak  Bilance služeb - položka, která nabývá u většiny zemí stále výraznější podíl na běžném účtu PB. Rozdíl mezi příjmy z poskytnutých služeb domácími subjekty (příjmy z cestovního ruchu, dopravy či poskytováním právních a finančních služeb) a výdaji na poskytování služeb zahraničními subjekty (výdaje spojené s cestovním ruchem, dopravou)  Bilance výnosů - odraz předchozího pohybu výrobního faktoru (práce, kapitálu). Je to rozdíl mezi výnosy z výrobních faktorů poskytnutých do zahraničí a náklady na výrobní faktor poskytnutý domácí zemí  Běžné převody - takové transakce, které nezakládají nárok na protihodnotu v podobě pohybu zboží služeb či aktiv (hospodářská pomoc, příspěvky mezinárodním organizacím)

12 C. Finanční účet PB  Přímé investice – v této bilanci finančního účtu se zachycují investice, jejichž cílem je získání kontroly nad podnikem. Saldem této bilance je rozdíl mezi přímými investicemi investovanými v tuzemsku zahraničními subjekty a přímými investicemi investovanými domácími subjekty v zahraničí.  Portfoliové investice – v této bilanci se zachycují investice, jejichž cílem není převzetí kontroly nad podnikem. Saldem této bilance je rozdíl mezi portfoliovými investicemi investovanými v tuzemsku zahraničními subjekty a portfoliovými investicemi investovanými domácími subjekty v zahraničí.  Ostatní investice – zde se zachycují například krátkodobé a dlouhodobé úvěry poskytnuté bankami vládou a podniky. Saldem je rozdíl mezi úvěry přijatými v tuzemsku od zahraničních subjektů a úvěry poskytnutými tuzemci zahraničním ekonomickým subjektům.

13 Ostatní účty PB B. Kapitálový účet zahrnuje kapitálové transfery související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů či převody nevýrobních nefinančních hmotných aktiv (např. pozemky pro zastupitelské úřady) a nehmotných práv (např. patenty, autorská práva) D. Chyby a opomenutí jsou dopočtovou položkou mezi výsledným saldem běžného, kapitálového a finančního účtu na straně jedné a změnou devizových rezerv na straně druhé. Představují saldo neidentifikovatelných toků v běžném, kapitálovém a finančním účtu. E. Změna devizových rezerv (pokles +, nárůst -). Devizové rezervy představují zahraniční aktiva centrální banky, která lze snadno mobilizovat především jako zdroj přímého financování prostřednictvím intervencí na devizovém trhu.

14 Platební bilance a vnější rovnováha  saldo obchodní bilance může být vyrovnáno finančním účtem nebo změnou devizových rezerv  Vnější rovnováha pokud: deficit BÚ = přebytek FÚ nebo přebytek BÚ = deficit FÚ

15 Platební bilance ČR, mld. Kč200520062007 A. Běžný účet-39,8-82,2-62,6 Obchodní bilance59,465,1120,6 vývoz1868,62144,62479,2 dovoz1809,22079,52358,6 Bilance služeb36,946,456,6 příjmy282,4314,0346,6 výdaje245,5267,6290,0 Bilance výnosů-143,4-180,9-221,7 výnosy105,7128,0141,6 náklady249,2308,8363,3 Běžné převody7,3-12,9-18,2 příjmy76,756,269,7 výdaje69,469,187,9 B. Kapitálový účet4,78,519,7 příjmy5,514,321,3 výdaje0,85,81,6 C. Finanční účet154,892,494,4 Přímé investice279,690,3158,2 v zahraničí0,4-33,2-27,1 zahraniční v tuzemsku279,2123,4185,3 Portfoliové investice-81,2-26,9-53,2 Finanční deriváty-2,8-6,21,8 Ostatní investice-40,835,3-12,3 D. Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly-26,8-16,6-35,8 E. Změna devizových rezerv (-nárůst)-92,9-2,1-15,7 Zdroj, ČNB

16 Základní salda platební bilance ČR v l. 1994-2006 (% HDP) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2006

17 Salda běžného účtu PB ČR v l. 1996-2008 (% HDP) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

18 Ceny exportu a importu – směnné relace (TOT – terms of trade)  TOT = P(EX) / P(IM).E n  kde P(EX) – vývozní ceny, P(IM) – dovozní ceny (v zahr.měně), E n – nominální kurz  říkají, kolik jednotek vývozu je třeba na jednotku dovozu  oslabuje-li měna, vývozní ceny klesají, dovozní ceny rostou – TOT se zhoršují – na jednotku dovozu je třeba více jednotek vývozu  na TOT mají také vliv ceny dovážených surovin (např. ropy)

19 Směnné relace ČR Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

20 Dolarová cena ropy Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

21  měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné.  přímé kótování: 28,00 CZK = 1 EUR  nepřímé kótování: 0,035 EUR = 1 CZK  měnové kurzy jsou determinovány nabídkou a poptávkou po zahraniční měně, které odrážejí změny na běžném a finančním účtu platební bilance. Nominální měnový kurz

22 Nominální měnový kurz CZK (1991-2008) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

23 Nominální a reálný měnový kurz  nominální měnový kurz - kurz, při kterém může jednotlivec směnit měnu jedné země za měnu jiné země.  změní-li se měnový kurz změní tak, že lze za korunu koupit více jednotek zahraniční měny mluvíme o nominálním zhodnocení (apreciaci) koruny.  pokud se měnový kurz změní tak, že za korunu lze koupit méně jednotek zahraniční měny mluvíme o nominálním znehodnocení (depreciaci) koruny.  nominální kurz nám však neříká, jak se vyvíjí kupní síla té které měny oproti měně druhé:  reálný měnový kurz potom chápeme jako cenu měny vyjádřenou ve zboží.

24 Reálný měnový kurz R = E.P*/P R….reálný měnový kurz E…nominální měnový kurz P….cenová hladina domácí P*...cenová hladina zahraničí  reálný měnový kurz tedy závisí na nominálním měnovém kurzu a na cenách statků v obou zemích.  reálný devizový kurz představuje významný ukazatel exportní konkurenceschopnosti země.

25 Reálný měnový kurz CZK/EUR 20002008 Nominální kurz3624 Cenový hladina/koš EU (v EUR) 100120 Cenový hladina/koš ČR (v CZK) 16251950 Reálný kurz2,221,48 V roce 2000 bylo třeba na získání 1 komoditního koše v eurozóně vynaložit 2,22 reprezentativního koše z ČR, zatímco v roce 2008 už jen 1,48 českého reprezentativního koše – CZK tak reálné posílila

26 Dlouhodobé posilování reálného kurzu CZK/EUR 1995-2008 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

27 Rozklad dlouhodobé apreciace reálného kurzu CZK/EUR na příspěvek: a) apreciace nominálního kurzu b) vyšší inflace v ČR oproti eurozóně Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

28 Apreciace (indexů) reálných měnových kurzů ve střední Evropě Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

29 Euro Area UK Japan USA (Indexy) Nominálních a reálných měnových kurzů: 1975-2002 Zdroj: Burda, Wyplosz (2003)

30 Efektivní kurz  nominální i reálný  vyjádřený váženým průměrem kurzů významných obchodních partnerů  na č. export bude mít daleko větší vliv vývoj CZK vůči EUR než CZK vůči BDT (bangladéšská taka) 199920002001200220032004200520062007 Nominální%, r/r-0,21,24,311,3-0,50,46,25,01,9 Reálný%, r/r-1,71,45,59,6-2,23,24,82,42,6 Zdroj, ČSÚ

31 Reálný měnový kurz a čistý vývoz  reálný měnový kurz vyjadřuje relativní konkurenční schopnost zboží na trzích  vliv změn reálného kurzu na čistý vývoz, lze vyjádřit vlivem jeho komponent (cenový efekt)  čistý vývoz a změna domácí P  čistý vývoz a změna zahraniční P f

32 Vztah reálného kurzu a čistých vývozů NX

33 Marshall-Lernerova podmínka  vliv změny kurzu na objem vývozu a dovozu (objemový efekt)  záleží na cenových elasticitách poptávky po dovozu a vývozu  depreciace domácí měny zlepší čistý vývoz, pokud je součet cenových elasticit poptávek po dovozu a vývozu větší než jedna  M-L podmínka krátkodobě zpravidla splněna není – depreciace krátkodobě zhorší NX

34 J-křivka

35 Determinace měnového kurzu  faktory ovlivňující nabídku a poptávku na měnovém trhu  krátké období → rozdíly v úrokových sazbách → úroková parita  dlouhé období → rozdíly v cenových hladinách → parita kupní síly

36 Úroková parita  úroková parita = měnový trh je v rovnováze, když jsou očekávané míry výnosnosti domácích i zahraničních aktiv stejné.  i CZK = i EUR + ∆E e  pokud se míra výnosnosti korunových aktiv rovná míře výnosnosti eurových aktiv + očekávané procentní změně měnového kurzu CZK/EUR

37 Krátkodobý úrokový diferenciál ČR (%) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

38 Zákon jedné ceny  na efektivních trzích musí mít identické zboží identickou cenu  arbitráže obchodníků vyrovnávají cenu téhož zboží na územně vzdálených trzích  aplikace: finanční produkty, obchodovatelné zboží  odchylky: neobchodovatelné zboží (služby), transakční náklady (náklady arbitráží)

39 Teorie parity kupní síly (PPP)  teorie PPP je zákonem jedné ceny vztaženým na veškeré zboží a služby. Absolutní verze teorie PPP: E = P/P f E….nominální měnový kurz P….domácí cenová hladina (v domácí měně) P f …zahraniční cenová hladina (v zahraniční měně) Pozn. R = 1, jelikož R = E*P f /P

40 Relativní verze teorie PPP  změna měnového kurzu je dána rozdílem mezi změnami cenových hladin doma a v zahraničí  e = π – π f  neboli: o kolik procent se musí změnit nominální kurz, aby se reálný kurz rovnal 1, tj. aby nastala parita kupní síly

41 Kurzová politika - režimy měnových kurzů 1. Režim se společnou měnovou jednotkou 2. Režim měnového výboru (currency board) 3. Režim pevného měnového kurzu 4. Režim pevného měnového kurzu s cílovou zónou 5. Režim posuvného zavěšení (crawling peg) 6. Režim řízeného plování 7. Režim nezávislého plování

42 Historie měnových kurzů 1. Zlatý standard (1870-1914) 2. Meziválečná nestabilita (1918-1939) 3. Bretton-Woods (1945-1971) 4. Flexibilní měnové kurzy (1971-

43 Zdroj: League of Nations, Statistical Bulletins Konkurenční devalvace 1931-38 (hodnota měn v jejich zlaté paritě roku 1929=100)

44 Měnová krize – Asie 1997-1998


Stáhnout ppt "Struktura:  otevřenost ekonomiky a platební bilance  nominální a reálný měnový kurz  čistý vývoz a reálný kurz  úroková parita a parita kupní síly."

Podobné prezentace


Reklamy Google