Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Kopřivová Vertebrogenní poruchy-hyperlordóza, funkční poruchy páteře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Kopřivová Vertebrogenní poruchy-hyperlordóza, funkční poruchy páteře."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Kopřivová Vertebrogenní poruchy-hyperlordóza, funkční poruchy páteře

2 Vertebrogenní poruchy Jde o choroby, které ohrožují jedince i celou spole č nost zejména pro jejich mimo ř ádn ě frekven č ní výskyt. Je to onemocn ě ní, které má až 35% ro č ní prevalenci a celoživotní prevalenci až 70–80 %. Degenerativní zm ě ny na páte ř i má p ř ítomno 90 % muž ů nad 50 let a 90 % žen nad 60 rok ů. Nejde však jen o vysoký výskyt degenerativních zm ě n, ale má to i velký dopad socioekonomický.

3 Vertebrogenní onemocn ě ní jsou na prvním míst ě mezi chorobami, které vedou k omezení pracovní aktivity, jsou na 2. míst ě (po chorobách z nachlazení) v nemocnosti a jsou 5. nej č ast ě jší p ř í č inou hospitalizace. Závažnost tohoto problému dále dokumentuje údaj, že 1 % populace je p ř echodn ě a 1 % trvale v pracovní neschopnosti pro vertebrogenní nemoci. Všechny tyto skute č nosti ukazují na to, že jde o chorobu, která mimo ř ádným zp ů sobem ovliv ň uje práci všech praktických léka řů a velkého po č tu dalších odborník ů, ovliv ň uje také zásadním zp ů sobem ekonomiku spole č nosti a zdravotní rozpo č ty.

4 Vertebrogenní nemoci bývají n ě kdy p ř esto podce ň ovány proto, že jde v ě tšinou o choroby, které nemocné neohrožují na život ě a že zna č ná č ást se jich zase upraví bez ohledu na druh lé č by, kterou podstoupí. V ě tšina t ě chto nemocných se lé č í sama a nevyhledává pomoc léka ř e. Menší, ale významná č ást je diagnostikována a lé č ena u praktického léka ř e a ješt ě menší č ást (ale v absolutních č íslech se stále jedná o velký po č et) vyhledá pomoc specialist ů (neurolog ů, ortoped ů, rehabilita č ních pracovník ů ), kte ř í musí ř ešit ty nejsložit ě jší p ř ípady, které se již samy nebo základní lé č bou neupraví.

5 Vznik vertebrogenních poruch vertebra - latinské slovo znamenající obratel, genesis - ř ecké slovo ozna č ující p ů vod. Spojením obou výraz ů vzniklo slovo ozna č ující, že p ř í č ina poruchy je p ř ímo v páte ř i. P ř í č in vertebrogenních poruch m ů že být celá ř ada: zán ě tlivá onemocn ě ní páte ř e, funk č ní poruchy, degenerativní zm ě ny, nádory, onemocn ě ní sval ů, nesprávná č innost sval ů, neurologická onemocn ě ní, poruchy látkové p ř em ě ny, stavy po úrazech, vnit ř ní onemocn ě ní, bolest p ř enesená z jiných tkání atd.

6 Vertebrogenní onemocn ě ní lze definovat jako soubor funk č ních a degenerativních onemocn ě ní páte ř e, manifestujících se obvykle bolestí n ě kterého úseku páte ř e nebo bolestí vyza ř ující z páte ř e do jiných č ástí t ě la. Vertebrogenní syndrom Jedná se o poruchu pohyblivosti páte ř e, nebo ť je p ř erušena reflexní vazba mezi obratli a p ř íslušným párem míšních nerv ů.

7 Hyperlordotické držení (tzv.prohnutá záda) Hyperlordóza č ili zv ě tšená lordóza bederní je v ů d č ím p ř íznakem posturální odchylky, vyplívající z nadm ě rného sklonu pánve. Projevuje se nápadným prohnutím bederní oblasti to je zap ř í č in ě no zkrácením bederního vzp ř imova č e, flexor ů ky č le a ochablými b ř išními a hýž ď ovými svaly Náprava: cviky posilující svalstvo b ř išní, hýž ď ové a zádové a protažení flexor ů ky č le a bederních vzp ř imova čů

8

9 Funkční porucha páteře Vertebrogenní porucha Tato porucha ozna č uje stav, kdy vznikla funk č ní kloubní blokáda vlivem usk ř inutí meniskoidu v mezipáte ř ním kloubu, nebo funk č ní poruchu v d ů sledku zvýšené pohyblivosti. Meniskoid je vazivová tká ň, která je na jedné stran ě pevn ě spojena s kloubním pouzdrem a její druhý konec se voln ě pohybuje v mezikloubní št ě rbin ě. Úloha meniskoidu je, že p ř i pohybu v kloubu vyrovnávají povrchové a okrajové nerovnosti kloubních plošek. Dokonalá kluzkost meniskoidu a kloubních plošek je zajišt ě na synoviální tekutinou.

10 Funk č ní porucha páte ř e tedy znamená, že funkce páte ř e je porušena omezením pohyblivosti, které je odstranitelné bez následk ů. Vertebrogenní poruchy, zejména funk č ní porucha páte ř e, byly postupn ě vysv ě tlovány podle r ů zných teorií.

11 Teorie zánětlivá Vertebrogenní poruchy byly zpo č átku za ř azeny do oblasti revmatických onemocn ě ní nebo byly ozna č ovány prost ě jako revmatismus. Bylo tak proto, že s pojmem revmatismus byl ztotož ň ován i pojem zán ě tu. Každý zán ě tlivý proces vyvolává bolest, která je nej č ast ě ji p ř íznakem vertebrogenních poruch. Z tohoto d ů vodu byly vertebrogenní potíže považovány za zán ě tlivé onemocn ě ní páte ř e a m ě kkých tkání uložených a probíhajících kolem ní. D ů kazy prokazující p ř ítomnost zán ě tu však byly nedostate č né. S tím i zán ě tlivá teorie za č ala upadat a hledala se jiná p ř í č ina vertebrogenních obtíží.

12 Teorie degenerativních změn Degenerativní zm ě ny jsou takové, které vedou k trvalým zm ě nám na páte ř i. Tyto zm ě ny jsou zp ů sobeny poškozením jedné nebo více páte ř ních struktur, mezi které ř adíme meziobratlovou ploténku, kloubní chrupavku, vazivový aparát a nervovou č i svalovou tká ň. Takto poškozená páte ř není schopna plnit svoji funkci, a to zejména p ř i zvýšené zát ě ži. Obtíže se nej č ast ě ji projevují na kr č ní a bederní páte ř i. To proto, že na bederní páte ř je vyvíjen nejv ě tší tlak a kr č ní páte ř je nejvíce pohyblivá, tudíž i nejmén ě stabilní.

13 Proč vznikají degenerativní změny? Vývoj degenerativních zm ě n je proces dlouhodobý. Je ovliv ň ován odolností pojivové tkán ě, chrupavek, kostí atd. Degenerativní zm ě ny páte ř e vznikají z nejr ů zn ě jších p ř í č in: 1.) Nerovnom ě rné zat ě žování páte ř e a dlouhodob ě se opakující p ř et ě žování n ě kterých úsek ů páte ř e. Tím vznikají mikroskopická poškození kost ě né i vazivové tkán ě. 2.) Zvýšená hybnost neboli hypermobilita. Ta vzniká uvoln ě ním vaz ů nebo kloubního pouzdra. 3.) Projev p ř irozeného stárnutí organismu. U lidí nad 50 let jsou degenerativní zm ě ny velmi č asté a u lidí nad 70 let se vyskytují v 90%.

14 4.) D ů sledek úrazu. 5.) Vývojové poruchy jak páte ř e, tak i jednotlivých obratl ů. 6.) Poruchy látkové p ř em ě ny a r ů zná jiná onemocn ě ní 7.) Degenerace meziobratlových plotének – projevuje se snížením meziobratlového prostoru. To zp ů sobuje snížení schopnosti tlumit nárazy a zvyšuje se zatížení okolních struktur. Na povrchu ploténky se tvo ř í nerovnosti a trhlinky. V pokro č ilých p ř ípadech nacházíme podél obratlových t ě l zobá č kovité výr ů stky, ty mohou dráždit okolní struktury, p ř edevším míšní pleny a míšní ko ř eny.

15 Teorie výhřezu meziobratlové ploténky Mezi další možné vysv ě tlení vzniku vertebrogenních poruch pat ř í i výh ř ez meziobratlové ploténky. D ů sledkem zm ě ny polohy meziobratlové ploténky jsou kloubní blokády a bolesti v zádech s vyza ř ováním do kon č etin. Tato hypotéza byla podpo ř ena rozvojem chirurgie, protože se zjistilo, že po odstran ě ní výh ř ezu operací byla p ř evážná v ě tšina nemocných zcela bez obtíží. Zárove ň tím byla i definitivn ě vyvrácena zán ě tlivá teorie potíží. Na druhé stran ě m ě la tato teorie i negativní vliv. Každá bolest v zádech a v páte ř i byla posuzována jako výh ř ez ploténky. To zp ů sobilo, že se pozornost upínala pouze k meziobratlové ploténce místo na celou páte ř.

16 1.) Kdyby každá vertebrogenní porucha byla zp ů sobena výh ř ezem ploténky, musel by prakticky každý nemocný být operován, což není vždy nutné. 2.) V n ě kterých p ř ípadech byl výh ř ez ploténky prokazateln ě zjišt ě n, avšak nep ů sobí nemocnému obtíže. 3.) U n ě kterých pacient ů se projevuje ko ř enový syndrom, a p ř esto se p ř i operaci výh ř ez meziobratlové ploténky nenajde. U t ě chto nemocných jde o vyklenování ploténky a ne o její výh ř ez. Ko ř enový syndrom charakterizuje bolest, která se promítá v pásech, probíhající po povrchu horní nebo dolní kon č etiny. P ř í č inou je mechanická komprese nebo mechanické drážd ě ní.

17 4.) Ko ř enový syndrom m ů že být vyvolán i jinou p ř í č inou než výh ř ezem meziobratlové ploténky. 5.) Existují klouby, kde meziobratlové desti č ky nejsou, a p ř esto vzniká funk č ní kloubní blokáda. A tak se také u této teorie došlo k záv ě ru, že výh ř ez meziobratlové desti č ky není všeobecnou p ř í č inou funk č ních vertebrogenních poruch.

18


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Kopřivová Vertebrogenní poruchy-hyperlordóza, funkční poruchy páteře."

Podobné prezentace


Reklamy Google