Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERIODIZACE Michal Lehnert.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERIODIZACE Michal Lehnert."— Transkript prezentace:

1 PERIODIZACE Michal Lehnert

2 Osnova přednášky PERIODIZACE
Charakteristika, význam ve sportovním tréninku, tréninkové cykly. Mikrocyklus - základní typy a jejich využití ve větších tréninkových cyklech. Makrocyklus - charakteristika, zásady jeho tvorby. Periodizace ročního tréninkového cyklu – tradiční a nové pojetí. Znaky současné periodizace.

3 PERIODIZACE Stanovení po sobě následujících a navazujících tréninkových cyklů, jejichž obsah, velikost zatížení a opakování se podílejí v určitém časovém úseku na zvyšování trénovanosti a vytváření sportovní formy v jednotlivých etapách sportovního tréninku. Stavba sportovního tréninku = posloupnost tréninkových cyklů („stavebních kamenů“) s logicky navazujícími cíli.

4 PERIODIZACE Promítá se do koncepce sportovního tréninku. Je spojena s dlouhodobým, střednědobým a dlouhodobým plánováním. Je prevencí stagnace, kumulace únavy, přetrénování, nahodilosti... Základem pro periodizaci tréninkového procesu je fázový rozvoj sportovní formy .

5 PERIODIZACE Vytváří předpoklad pro efektivní sportovní trénink promyšlenou návazností a vzájemným působením tréninkových zatížení a využíváním jejich tréninkových efektů Důležité prvky: zatížení a odpočinek, intenzita a objem zatížení, variabilita a monotónnost, míra specifičnosti…

6 Sportovní forma(SF) Stav optimální připravenosti k soutěži, kterého
bylo dosaženo na základě správně řízené sportovní přípravy. Fázový charakter v souladu s periodizací : vytváření předpokladů pro vznik sportovní formy vznik a stabilizace sportovní formy readaptační pokles sportovní formy.

7 Tréninkový cyklus Časově uzavřený tréninkový celek, v němž se řeší jeden nebo více vzájemně souvisejících tréninkových úkolů (mají společný cíl, resp.cíle). Opakování cyklů je spojeno s určitou variabilitou. Z časového hlediska lze rozlišit krátko, středně a dlouhodobé cykly.

8 Tréninkový cyklus

9

10 Mikrocyklus Relativně krátký několikadenní tréninkový celek s typickým sledem tréninkových jednotek s navazujícím obsahem. Jeho hlavním cílem je přispívat k vytváření předpokladů pro plánované změny trénovanosti. V současném tréninkovém procesu je základním stavebním kamenem sportovního tréninku.

11 Odlišnosti ve stavbě mikrocyklů jsou dány:
cíli a úkoly v rámci začlenění do delších cyklů typickým zatížením (objem a intenzita, druhy cviční…) poměrem zatížení a odpočinku u základních typů tréninků počtem a důležitostí startů aktuálním stavem trénovanosti sportovce a individuálními specifiky (např. rychlost zotavování).

12 Typy mikrocyklů ÚVODNÍ ROZVÍJEJÍCÍ STABILIZAČNÍ VYLAĎOVACÍ SOUTĚŽNÍ
REGENERAČNÍ REKONDIČNÍ KONTROLNÍ

13 ÚVODNÍ MIKROCYKLUS Úkol: příprava na následující tréninkové zatížení.
Charakteristika: malé, event. střední zatížení, především nespecifického charakteru, nižší intenzity. Uplatnění: úvod přípravného období, po delším přerušení tréninkové činnosti.

14 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS
Úkol: zvyšování trénovanosti. Charakteristika: využívá specifických i nespecifických podnětů jednotlivých tréninkových složek, velké tréninkové zatížení – kulminuje objem zatížení, zvýšený důraz na racionální střídání zatížení a zotavení. Uplatnění: nejčastěji 1. etapa přípravného období.

15 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS KONDIČNÍ
Charakteristika: zvyšování funkčních možností orgánů a systémů při respektování specifičnosti, zdravotní prevence. Současně nižší objem technicko-taktické přípravy a počtu přípravných startů v soutěží (doplňkově)… Uplatnění: nejčastěji 1. etapa přípravného období.

16 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS SPECIALIZOVANÝ
Charakteristika: s nárůstem specifických kondičních předpokladů se zdokonaluje (optimalizuje) a uplatňuje již dříve naučená technika. Příklad typů u sportovních her: 1. Herně orientovaný vysoko objemový 2. Herně orientovaný intenzifikační

17 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS SPECIALIZOVANÝ
1. Herně orientovaný vysoko objemový Charakteristika: zaměření na „stabilní charakteristiky sportovní formy“ - zdokonalování techniky (HČJ a HK - dominují cvičení v menších skupinách umožňující vyšší intenzitu zatížení (frekvencí zapojení do akcí) při vysokém objemu, ale odpovídající intenzitě kondičního zatížení. Uplatnění: druhá polovina 1. etapy, první polovina 2. etapy přípravného období.

18 ROZVÍJEJÍCÍ MIKROCYKLUS SPECIALIZOVANÝ
2. Herně orientovaný intenzifikační Charakteristika: zaměření na „stabilní charakteristiky sportovní formy“ - optimalizace HČJ, HK, ev. herního systému při zvýšené intenzitě a složitosti zatížení, rozvoj součinnosti a odolnosti proti únavě. Celkově snížení objemu zatížení, avšak při vysokém objemu herního zatížení. Často redukce počtu tréninkových fází. Uplatnění: nejčastěji druhá polovina 2. etapy přípravného období.

19 STABILIZAČNÍ MIKROCYKLUS
Úkol: upevnění dosažených změn trénovanosti. Charakteristika: “spojení” a uplatnění nově dosažené úrovně hlavních faktorů sportovního výkonu. Důraz na kvalitu při střední velikosti zatížení a odolnost proti stresovým podmínkám. Uplatnění: v přípravném období (po rozvíjejícím), na začátku soutěžního období.

20 SOUTĚŽNÍ MIKROCYKLUS Úkol: udržení, event. vyladění sportovní formy, podávání sportovních výkonů, . Charakteristika: start v soutěžích a bezprostřední příprava na ně. Střední zatížení hlavně specifického charakteru , variabilita zatížení vzhledem k aktuálnímu stavu a soutěži. Redukce kondičního tréninku (udržování úrovně, profylaxe, aktivní zotavování…). Uplatnění: soutěžní období, série důležitých soutěží.

21 VYLAĎOVACÍ MIKROCYKLUS
Úkol: optimalizace sportovní formy. Charakteristika: Zaměření na kvalitu (detaily), u kolektivních výkonů na souhru. Specifické zatížení vč. modelového tréninku, přípravných startů. Výrazné snížení objemu zatížení, prostor pro zotavení, individuální přístup, psychologická příprava (navození stavu “pohody”, sebedůvěry)… Uplatnění: předzávodní a závodní období, před krátkodobými důležitými soutěžemi.

22 REGENERAČNÍ MIKROCYKLUS
Úkol: zotavení po cyklech s velkým tréninkovým zatížením nebo po náročných startech. Charakteristika: regenerace, aktivní zotavování (zvýšení podílu zatížení v aerobní zóně), snížení intenzity tréninkového zatížení, změna činnosti (nespecifická cvičení), prostředí… Uplatnění: po náročných cyklech (blocích) rozvíjejících nebo soutěžních.

23

24 Ukázka řazení mikrocyklů v přípravném období
Úvodní Rozvíjející Rozvíjející Rozvíjející Stabilizační Rozvíjející Rozvíjející Regenerační Rozvíjející Rozvíjející Stabilizační Kontrolní

25 Mezocyklus Střednědobý tréninkový celek, který se skládá z několika mikrocyklů typického sledu. Jeho hlavním cílem je regulovat zatížení tréninkových mikrocyklů a vytvářet předpoklady pro plánovité změny trénovanosti a sportovní výkonnosti. Ve sportech s pravidelnými starty je „detailní“ plánování jeho obsahu a struktury uplatňováno především v přípravném období.

26 Makrocyklus Tréninkový celek, který se skládá z několika mezocyklů.
Jeho hlavním cílem je členit a realizovat tréninkovou činnost vzhledem k plánovaným výkonům v soutěžích (neplatí plně pro sportovní přípravu dětí). Nejčastěji má podobu ročního tréninkového cyklu (RTC).

27 Východiska tvorby a realizace makrocyklu
celkového počtu tréninkových jednotek podílu všeobecného, speciálního a soutěžního zatížení a jejich uplatnění poměru a strukturace zatížení a odpočinku způsobu zvyšování a snižování zatížení způsobu hodnocení tréninkových efektů v jednotlivých dílčích cyklech...

28 Periodizace ročního tréninkového cyklu (RTC)
Organizované rozčlenění tréninkového roku s cílem optimálního zlepšení sportovní výkonnosti a optimální připravenosti na nejdůležitější soutěže.

29 x Členění RTC Nové pojetí TR. OBDOBÍ přípravné předzávodní závodní
Tradiční pojetí TR. OBDOBÍ přípravné předzávodní závodní přechodné (zdvojení až ztrojení) Nové pojetí TR. BLOKY vymezeny obsahem tvořeny mikrocykly cílem je příprava na významnou soutěž RTC tvořen sériemi bloků x

30 Tradiční členění: Přípravné období
Cílem je rozvoj trénovanosti a zatížitelnosti Zaměření na kondiční a technicko - taktické předpoklady budoucího sportovního výkonu. 1. fáze – zpočátku menší specifičnost, event. analytický charakter tréninkových podnětů, postupně nárůst objemu zatížení.

31 Tradiční členění: Přípravné období
2. fáze - nárůst intenzity zatížení, specifičnosti (specializovaného tréninku), komplexnosti cvičení = síly adaptačních podmětů. Rychlost poklesu specifických adaptací v soutěžním období, resp stabilita sportovní výkonnosti ovlivněna délkou přípravného období ! Aktuální problém: různé názory na využívání nespecifických cvičení.

32 Tradiční členění: Předzávodní období
Cílem je vznik a vyladění sportovní formy (viz vylaďovací blok). Obsah tréninku navazuje na 2. fázi přípravného období, dominují tréninkové podněty s vysokou mírou specifičnosti, důraz na kvalitu, zaměření na rozhodující faktory sportovního výkonu. Významná role přípravných startů. Zatížení - snižuje se objem, individualizace, odráží aktuální stav trénovanosti, prostor pro zotavovací procesy.

33 Tradiční členění: Závodní období
Zaměřené na přípravu a start v soutěžích s cílem dosahovat relativně maximálních výkonů (vzhledem k vytvořené sportovní formě). Základní úkol u sportů s pravidelnými starty (volejbal) = udržet, resp. opakovaně vyladit sportovní formu (převažuje zaměření na rozhodující komponenty sportovního výkonu.

34 Tradiční členění: Závodní období
Zatížení – snížení velikosti, pokles objemu, důraz na intenzitu, vlnovitý průběh, variabilita mikrocyklů vzhledem k specifice soutěží (počet a frekvence startů). Zaměření na faktory sportovního výkonu ovlivnitelné v kratším časovém úseku.

35 Tradiční členění: Přechodné období
Zaměřené na odpočinek s cílem zotavení organizmu (eliminovat únavu, obnovit psychické a fyzické síly před zahájením další tréninkové činnosti). Zatížení - snížení velikosti zatížení, převaha aerobní činnosti, kratší trvání tréninkových jednotek, změna činnosti – doplňkové sporty, prostředí, regenerace, přerušení tréninku – dovolená. Možnost odstraňování individuálních nedostatků.

36 Příklad členění ročního tréninkového cyklu (zdvojený cyklus)
Přípravné období “nespecifické”1 Přípravné období specifické 1 Předzávodní období 1 Závodní období 1 Profylaktická přestávka Přípravné období specifické 2 Předzávodní období 2 Závodní období 2 Přechodné období

37 Znaky současné periodizace
Zvýšil se význam uplatňování systémového řízení: cíleně se manipuluje se zatížením na základě znalostí adaptačních procesů, což vede k zvyšování pravděpodobnosti dosažení očekávaného tréninkového efektu. “Pružnost” v řízení využitím diagnostické činnosti s okamžitým vyhodnocením - snaha zvýšit účinnost tréninkových jednotek a cyklů.

38 Znaky současné periodizace
Uplatňuje se individualizace zatížení sportovců, podle vývoje jednotlivých fází sportovní formy, adaptačního typu, zatížení v soutěži. Obsahová náplň tréninkového procesu se často mění (vícenásobná periodizace). Převládá vysoká intenzita zatížení v relativně krátkých tréninkových jednotkách a forma vícefázového tréninku.

39 Znaky současné periodizace
Převládají specifická cvičení (s vysokou mírou shody pohybového obsahu se sportovní disciplínou (vazba na techniku). Kondiční, technická, taktická a psychologická příprava nejsou rigorózně oddělovány.

40 Znaky současné periodizace
Jsou malé rozdíly (okolo 20 %) v objemu zatížení v jednotlivých obdobích makrocyklu. Silový a rychlostní potenciál sportovce se rozvíjí tak, aby mohl být bezprostředně uplatněn a využit v závodní disciplíně (vazba na techniku)...

41 Kontrolní otázky Co je to periodizace a jaký má význam pro tréninkový proces? Vysvětlete pojem tréninkový cyklus jaké základní typy lze rozlišit? Objasněte pojem tréninkový mikrocyklus (vč. jeho významu v současné periodizaci) a specifikujte rozdíly mezi jeho základními typy. Charakterizujte makrocyklus a uveďte východiska jeho tvorby. Uveďte rozdíly mezi tradičním a novým (bloky) členěním RTC. Jaké jsou znaky současné periodizace?


Stáhnout ppt "PERIODIZACE Michal Lehnert."

Podobné prezentace


Reklamy Google