Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy dana.mestanova@fsv.cvut.cz 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy dana.mestanova@fsv.cvut.cz 1."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy 1

2 Co je smlouva? Je to dokument mezi smluvními stranami, který specifikuje předmět smlouvy, podmínky uzavření, trvání a ukončení smluvního vztahu., uvádí termíny plnění, precizuje výši ceny či její tvorbu a další. Smlouvy bylo možno do uzavřít podle OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU (jednalo-li se o smlouvy mezi podnikateli) a podle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (mezi občany, či pokud byla jedna ze stran občanem) Od je platný NOZ a smlouvy se uzavírají podle Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

3 Dříve tedy do 31. 12. 2013 ex. typy smluv – tzv
Dříve tedy do ex. typy smluv – tzv. Závazkové smlouvy podle obchodního zákoníku Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Kupní smlouva (prodávající x kupující) Dovozní kupní smlouva Kupní smlouva na prodej nemovitosti Smlouvy o koupi najaté věci, např. smlouva o finančním leasingu, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o skladování, smlouva o uložení věci,… Smlouva o dílo na zhotovení projektu na zhotovení montáže na zhotovení stavebních věcí, na dodávku stavebních prací na zhotovení stavebního díla na zhotovení technologické části stavby na provedení opravy na zhotovení věci na dodávku montovaných strojů a pod. Mandátní smlouva Komisionářská smlouva Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu

4 Dříve (do 31.12.2013) ex. závazkové smlouvy podle občanského zákoníku
Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Smlouva o opravě věci Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o obstarání věci Smlouva o úschově Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě nákladu Zprostředkovatelská smlouva Smlouva o vkladu Pojistná smlouva Smlouva o důchodu Cestovní smlouva Smlouva o nájmu nebytových prostor (pronajímatel x nájemce) Smlouva o podnájmu nebytových prostor (nájemce x podnájemce)

5 Mimo smluv dle Obchodního a občanského zákoníku ex. další typy smluv
Smlouvy společenské - Veřejná obchodní společnost (společníci) - Komanditní společnost (komplementáři x komandisté) - Společnost s ručením omezeným (společníci) Smlouva o převodu obchodního podílu (převádějící x nabyvatel) - Zakladatelské smlouvy - akciová společnost (zakladatelé, zakladatelská smlouva) - smlouva o sdružení (několik osob se může sdružit) - smlouva o tichém společenství (podnikatel x tichý společník) Jiné smlouvy např. : smlouva o zastavení nemovitosti sponzorská smlouva smlouva o reklamě Smlouvy pracovně-právní pracovní smlouva dohoda o činnosti dohoda o smluvním platu

6 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Aktuální znění zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je k dispozici např. na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání. … Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Návrh nového občanského zákoníku, který se svým týmem zpracoval profesor Karel Eliáš, vedoucí Katedry občanského práva z právnické fakulty v Plzni, přinesl revoluční změny v systematice zákoníku, nové instituty a terminologii, ale především došlo k začlenění rodinného a částečně také obchodního a pracovního práva. Vzrušenou diskuzi vyvolal návrh svým úsilím o rozšíření hranic občanského práva, které zahrnulo i ostatní obory soukromoprávní oblasti tak, jak je to v modernějších úpravách – švýcarských, italských nebo nizozemských.

7 Nový občanský zákoník Dosavadní právní úpravy byly roztříštěné a problémy se řešilynepřehlednou změtí zákonů. Proto nyní rodinné právo tvoří v novém občanském zákoníku jednu z jeho částí. Začlenění obchodního a pracovního práva není v plném rozsahu prosazeno. Co se týče obchodního práva, je součástí NOZ úprava smluvního práva a to včetně smluv, které zatím obsahoval obchodní zákoník. Tím odpadá dvojí úprava některých institutů, jako např. kupní, příkazní smlouvy nebo smlouvy o dílo, promlčení a náhrady škody. Oblast pracovního práva nedoznala velkých změn. Zákoník práce zůstal zachován, nicméně jeho vazba na občanské právo je utvrzena začleněním některých obecných institutů do nového zákoníku.

8 Co se tedy změnilo? Zákoník je nově rozdělen do pěti částí.
V části první – obecné jsou tradičně formulovány základní zásady, statusové právo fyzických i právnických osob. Novinkou je definice podnikatele a úprava nadací, která nově umožňuje založení nadace i pro dobročinné účely, nikoliv pouze k obecně prospěšným cílům, jak je tomu doposud. Dále jsou v první části nově definovány věci a právní úkony. Část druhou tvoří rodinné právo. Tady autoři navrhli mimo jiné dvě varianty uzavření manželství – buď si výhradní právo oddávat ponechá stát, nebo budou možné sňatky civilní i církevní. V tom případě budou moci oddávat duchovní všech církví, které u nás působí (dnes má toto právo jen necelá dvacítka z nich). Nová je úprava manželů vzájemných majetkových vztahů - přednostně smlouvou.

9 Co se tedy změnilo? Část třetí – tzv. absolutní majetková práva přinesly návrat k zásadě, že součástí pozemku je vše, co je s ním pevně spojeno, tedy i budovy. V oblasti vlastnického práva je na stejnou úroveň postaveno vlastnictví hmotných i nehmotným statků. Zákoník věnuje několik ustanovení i zvířatům, která nově nedefinuje jako věci. Dále je zahrnuta podrobná úprava věcných práv, služebností a zejména dědického práva, které zůstavitelům zajistí širší možnosti uplatnění vůle – lze například prostřednictvím dědické smlouvy. Část čtvrtá obsahuje relativní majetková práva, závazky. Je zde upraven například nájem bytu, který dává pronajímateli šanci vypovědět nájem uzavřený na dobu neurčitou, a to bez uvedení důvodu, ovšem s dvouletou výpovědní dobou. Dále tato část řeší náhradu škody či nekalou soutěž. Největší část zaujímá katalog smluv, včetně těch původně upravených v obchodním zákoníku.

10 Co se tedy změnilo? Došlo ke změnám v oblasti dědického práva, posílila se vůle zůstavitele. Došlo ke změně koncepce v oblasti náhrady škody. Upřednostňuje se náhrada škody uvedením do předešlého stavu oproti náhradě v penězích. Tím se posílilo právní postavení osoby, které byla věc poškozena. Změny jsou v oblasti práva obchodních společností a družstev. Obecná pravidla pro nabývání nemovitých věcí. Změněny jsou nabývací tituly, včetně obecných informací o závazkových vztazích. Podrobnější výklad o nabývacích titulech k nemovitým věcem řeší: kupní smlouvy, smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce, darovací smlouvy a smlouvy o dílo)

11 Nový zákon o obchodních korporacích
Nový zákon o obchodních korporacích navazuje na nový občanský zákoník a stanoví určité odlišnosti typické pro podnikatelský svět. Zákon o obchodních korporacích nahrazuje dosavadní obchodní zákoník, avšak značná část, zejména právo závazkové, právo nekalé soutěže a obecné instituty obchodního práva jsou přesunuty do nového občanského zákoníku. Ze zákona o obchodních korporacích je vyjmuta pasáž upravující obchodní rejstřík. Tato pasáž bude předmětem úpravy samostatného zákona. V zákoně o obchodních korporacích tak zůstává pouze úprava obchodních společností a družstev.  Zákon o obchodních korporacích však dosavadní úpravu obchodních společností a družstev nemění nikterak drasticky. Návrh však na některých místech reaguje na vývoj v právních řádech evropských zemí tak, aby i česká úprava obchodních společností byla ve srovnání se zahraniční úpravou konkurenceschopnou.

12 Změny dle nového zákona o obchodních korporacích
Došlo k liberalizaci pravidel obchodních korporací. Cílem změn je úprava systému, který na jedné straně neomezuje podnikání, na druhé straně chrání ty, kteří nemají dostatečný vliv nebo dostatečné informace (menšinoví společníci, věřitelé). Zavádí přísnější a ucelenou regulaci správy obchodních korporací. Změnilo se pojetí koncernového práva. Došlo k opuštění chiméry základního kapitálu v s.r.o. tím, že se opustilo od povinnosti tvorby základního kapitálu ve výši ,- Kč. Zákon připouští, aby jeden společník vlastnil i více obchodních podílů. Došlo k částečnému rozvolnění akciové společnosti. Je navržena změna v úpravě vnitřní struktury akciové společnosti.

13 Změny dle nového zákona o obchodních korporacích
Právo závazkové, právo nekalé soutěže a obecné instituty obchodního práva jsou přesunuty do nového občanského zákoníku. Ze zákona o obchodních korporacích je vyjmuta pasáž upravující obchodní rejstřík a bude předmětem úpravy samostatného zákona. Zákon o obchodních korporacích dosavadní úpravu obchodních společností a družstev výrazně nemění. Reaguje se na vývoj v právních řádech evropských zemí tak, aby i česká úprava obchodních společností byla ve srovnání se zahraniční úpravou konkurenceschopnou.

14 Nový zákon o mezinárodním soukromém právu
Nový zákon o mezinárodním právu soukromém vychází z pojetí, že součástí mezinárodního práva soukromého je i mezinárodní právo procesní, tedy soubor právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků a poměry mezi nimi vznikající v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek. Stěžejní část nového zákona při respektu přednosti norem práva Evropské unie a norem vyplývajících z mezinárodního práva zavádí kolizní úpravu pro řešení případů s mezinárodním prvkem. Zákon má moderní přístupy mezinárodního práva soukromého a navazuje na nejnovější úpravu přijatou na úrovni Evropské unie.

15 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Členská žaloba dle ust. § 584 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Darovací smlouva nemovitá věc Darovací smlouva nemovitá věc s příkazem Darovací smlouva nemovitá věc se zřízením předkupního práva Darovací smlouva nemovitá věc se zřízením výměnku Dohoda o narovnání Dohoda o převzetí dluhu - souhlas věřitele s převzetím dluhu včleněn do textu dohody Dohoda o přistoupení k dluhu

16 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Dohoda o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání Dohoda o smluvní pokutě Dohoda o ukončení účasti společníka Dohoda o výživném rozvedené manželky Dohoda o započtení pohledávek Dohoda o zrušení spoluvlastnictví Dohoda rodičů o styku s  dítětem pro dobu po rozvodu Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu Dohodu o převzetí dluhu Dohodu o převzetí dluhu - souhlas věřitele s převzetím dluhu udělen mimo text dohody Dohodu o převzetí dluhu - souhlas věřitele s převzetím dluhu včleněn do textu dohody Komisionářská smlouva

17 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Kupní smlouva o koupi movité věci Kupní smlouva o koupi movité věci s cenovou doložkou Kupní smlouva o koupi movité věci s výhradou vlastnického práva Kupní smlouva o koupi movité věci s výhradou zpětné koupě Kupní smlouva o koupi movité věci s doložkou koupě na zkoušku Kupní smlouva o koupi nemovité věci Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením služebnosti užívání Kvitance

18 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Licenční smlouva Námitky do rozhodnutí o vyloučení člena družstva dle ust. § 618 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Návrh manželky na omezení práva druhého manžela v domě (bytě) Návrh na klid řízení - rozvod Návrh na osvojení zletilého - § 847 Návrh na osvojení zletilého - § 848 Návrh na pokračování v řízení dle § 111 (3) o.s.ř Návrh na povolení uzavřít manželství Návrh na přiznání svéprávnosti Návrh na rozvod manželství (rozvod nesporný) Návrh na schválení smlouvy o nápomoci Návrh na umožnění styku s dítětem osobě příbuzné či společensky blízké

19 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Návrh na určení neplatnosti kupní smlouvy na prodej RD - rodinné bydlení Návrh na vyloučení společníka ( dle § 204 zákona o obchodních korporacích) Návrh na vyslovení neplatnosti prodeje spadajícího do obvyklého vybavení domácnosti Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě Návrh nezletilého na přiznání svéprávnosti Odstoupení od smlouvy o finanční službě Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu Odvolání plné moci advokátovi Oznámení o odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace Oznámení o odstoupení z funkce orgánu společnosti

20 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Oznámení o prohlášení  zápočtu pohledávek Oznámení o započtení pohledávek Předběžné prohlášení dle § 38 občanského zákoníku Příkazní smlouva Příslib odměny Ručitelské prohlášení Slib odškodnění Smlouva o dílo - stavba Smlouva o důchodu Smlouva o kontrolní činnosti

21 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Smlouva o nájmu prostoru k podnikání (na dobu neurčitou) Smlouva o nájmu prostoru k podnikání (na dobu určitou) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nápomoci Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o péči o zdraví Smlouva o postoupení pohledávky Smlouva o provedení reklamy Smlouva o provedení trenérské činnosti Smlouva o provozu dopravního prostředku Smlouva o přepravě osoby Smlouva o přepravě věci Smlouva o převodu družstevního podílu

22 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Smlouva o převodu obchodního podílu Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o tichém společenství Smlouva o tichém společenství - na dobu neurčitou Smlouva o tichém společenství - na dobu určitou Smlouva o ubytování Smlouva o úschově Smlouva o úvěru Smlouva o výkonu funkce Smlouva o zájezdu Smlouva o zemědělském pachtu Smlouva o zprostředkování

23 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání uzavřené na dobu neurčitou Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání uzavřené na dobu určitou Smlouva o zřízení práva stavby Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o zřízení výměnku Smlouva ve prospěch třetí osoby Smlouvu o dílo - jiná movitá věc Smluvní zastoupení - plná moc Smluvní zastoupení - plná moc - celé řízení Smluvní zastoupení - plná moc - k určitému jednání nebo pro určitou část řízení Souhlas druhého manžela - koupě majetku Společnická žaloba

24 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Souhlas druhého manžela - prodej majetku Souhlas zákonného zástupce k právnímu jednání nezletilému Vystoupení společníka ze společnosti Výzva k vydání náhrady za zmařenou dovolenou Sponzorská smlouva Stanovy družstva dle ust. § 553 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Stanovy spolku Univerzální plná moc Uplatnění přiměřené slevy z kupní ceny Uznání dluhu dle ust. § 2053 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku Vyloučení člena družstva dle ust. § 614 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

25 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem Výzva ke splnění dluhu ručitelem Výzva ke splnění dluhu v dodatečně stanovené lhůtě Výzva ručiteli k plnění Výzva ručiteli k plnění - více dlužníků Zasílatelská smlouva Zástavní smlouva k nemovité věci Zástavní smlouva k movité věci Závěť allografní - § 1534 NOZ Závěť holografní - § 1533 NOZ Závěť s předčitateli - § 1535 a 1536 NOZ Zpráva o vztazích

26 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Žaloba (návrh) na určení neplatnosti usnesení valné hromady dle ust. § 428 a násl., zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Žaloba na náhradu škody při ublížení na zdraví Žaloba na náhradu škody z titulu ztráty odložené věci Žaloba na odstranění závadného stavu Žaloba na ochranu osobnosti Žaloba na přezkoumání  oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání Žaloba na rozvod bezdětného manželství - sporný rozvod Žaloba na rozvod manželství (rozvod sporný) Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do vlastnického práva Žaloba na určení dědice Žaloba na určení neplatnosti usnesení valné hromady

27 Vzory smluv podle NOZ a ZOK
Žaloba na určení neplatnosti vydědění Žaloba na určení obsahu kupní smlouvy Žaloba na určení vlastnického práva k nemovité věci Žaloba na vydání věci Žaloba na vyklizení bytu Žaloba na výživné pro zletilé dítě Žaloba na výživné rozvedené manželky Žaloba na zaplacení kupní ceny Žaloba na zdržení se nekalosoutěžního jednání Žaloba na zrušení služebnosti Žaloba o určení neexistence zástavního práva k nemovité věci Žaloba o určení neplatnosti ukončení nájemní smlouvy k bytu, v němž se nachází rodinná domácnost bez souhlasu druhého manžela

28 Smlouva o dílo § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smluvní strany: objednatel a zhotovitel objednatel se ve smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotovitel se zavazuje určité dílo provést. Může se jednat o provedení stavby, o opravu stavebního díla, o údržbu stavby nebo části. Ve stavebnictví se využívá tohoto typu smlouvy zejména u dodávek stavebních prací (vlastní stavební práce) a to jak na stavební dílo (stavbu) jako celek nebo na dílčí části či konkrétní činnosti a práce (subdodávky). Dále se ve stavebnictví smlouva o dílo využívá i pro: projektové práce geodetické práce průzkumné práce dodávky služeb a další

29 Účastníci výstavbového projektu
přímí účastníci: investor stavebník provozovatel uživatel zhotovitel dodavatel projektant developer nepřímí účastníci: stavební úřady dotčené orgány státní správy autorizovaný inspektor banky pojišťovny justice

30 Náležitosti smluv V době tržního hospodářství stát nezasahuje do vztahu mezi objednavatelem a zhotovitelem. Smlouva je jediným závazným dokumentem pro jejich vztahy. Smlouva o dílo je také základním dokumentem při případném řešení sporů u rozhodčího soudu. Podstatné náležitosti smlouvy - jako předmět a doba plnění, cena a způsob stanovení, případně upřesňování, podmínky pro zhotovení, předání, pro přejímku,.. jsou rozčleněny do: hlav x článků x odstavců Nemusí být zachováno ani pořadí článků.

31 Vzorová smlouva Dále uvedená „vzorová smlouva“ je koncipována pro zhotovení stavby. Při použití smlouvy pro jiná díla - jako např. projektové práce je tuto vzorovou smlouvu nutno obsahově UPRAVIT. „Vzorová smlouva“ je pro přehlednost rozčleněna do 4 bloků - to však neznamená, že konkrétní smlouvy musí být členěny stejným způsobem.

32 Struktura smlouvy o dílo
A: Podstatné body smlouvy: I. Účastníci smlouvy Objednatel obchodní jméno, adresa, identifikační číslo,(IČO), daňové identifikační číslo (DIČ) bankovní spojení, které bude použito při plnění ze smlouvy (obchodní jméno, adresa banky, event. pobočky), číslo účtu, kód banky statutární orgán nebo člen či zástupce oprávněný k podpisu smlouvy osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy, provádět dozor, převzetí díla a jiné objednatelem může být právnická i fyzická osoba

33 Zhotovitel II. Předmět díla obdobně jako u objednatele:
obchodní jméno, adresa, IČO, DIČ bankovní spojení, které bude použito při plnění ze smlouvy (obchodní jméno, adresa banky, event. pobočky), číslo účtu, kód banky statutární orgán nebo člen či zástupce oprávněný k podpisu smlouvy osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy, provádět předání díla a jiné zhotovitelem taktéž může být právnická (s.r.o.) i fyzická osoba (zedník) II. Předmět díla Vymezení předmětu díla Místo provádění díla Členění díla Čas zhotovení, termín zahájení a dokončení (může být i v další části) Jakost a provedení díla Náhradní materiály

34 III: Cena díla Podklady pro sestavení ceny Smluvní cena bez DPH
DPH (Zákon o DPH ) Cena včetně DPH Případně způsob určení ceny (není podmínkou, že cena musí být předem stanovena. Musí být však jasně stanoven způsob tvorby ceny pro následnou úhradu) Podmínky čerpání smluvního rozpočtu Platební kalendář Splatnost peněžního závazku Odstoupení od smlouvy – porušení ujednání a následné finanční vypořádání Sankční ujednání, smluvní úroky z prodlení – pokuty, penále za vadné plnění, za prodlení s vyklizením staveniště, prodlení v odstranění vad,…

35 B: Pravidelné náležitosti smlouvy o dílo
IV. Podklady pro uzavření smlouvy Doba plnění Spolupůsobení objednatele Zabezpečení potřebných správních rozhodnutí Zabezpečení geologického průzkumu Předání projektových podkladů Předání staveniště Rozsah a doba předání stavebních a montážních připraveností Specifikace věcí opatřovaných objednatelem a lhůty pro jejich předání Bezpečnostní školení pracovníků zhotovitele Spolupůsobení zhotovitele Střežení staveniště Protipožární opatření Vedení stavebního deníku (záznamy, počet dní na vyjádření, kdo může psát do deníku, např., že záznam v deníku nemůže změnit obsah smlouvy,…)

36 a/ způsob provedení zkoušek
Přerušení prací Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí Podmínky a důsledky přerušení prací při skrytých překážkách Podmínky a důsledky přerušení prací při neposkytnutí spolupůsobení objednatele Provádění kontrol Průběžné kontroly (technický dozor, autorský dozor) Kontroly zakrývaných prací Užívání předmětu díla před předáním Dohody o užívání předmětu díla před předáním Důsledky neoprávněného užívání díla před předáním Dohodnuté zkoušky a/ způsob provedení zkoušek b/ harmonogram průběhu c/ podmínky úspěšnosti zkoušek d/ předpoklady provedení zkoušek d.a/ zajištěných objednatelem d.b/ zajištěných zhotovitelem

37 Předání díla Zápis o převzetí příprava k předání díla
Další smluvní náležitosti: Úhrada místních poplatků za zábory a za užívání chodníků a komunikací Úhrady za odběr médií,… Předložení pojistné smlouvy s pojišťovacím ústavem na rizika vyplývající z činnosti při provádění díla. Předání díla příprava k předání díla a/ doklady, které připraví účastníci smlouvy pro předávací řízení b/ výzva k převzetí (účasti na zkouškách), kolik dnů před předáním je zhotovitel povinen toto oznámit objednateli,… c/ vyspecifikované podmínky pro předání díla ze strany objednatele a zhotovitele Zápis o převzetí vyklizení staveniště (případně montážního pracoviště) vyhodnocení a uzavření úhrad a platebních podmínek smluvní pokuty odpovědnost za vady, záruka podstatné porušení smlouvy

38 D: Závěrečná ustanovení
C: Ostatní podmínky (nejsou-li uvedeny v předchozích bodech) Odstoupení od smlouvy Důvěrné informace Přechod vlastnického práva Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí Zkušební provoz, garanční zkoušky Podmínky provádění díla za provozu Další ujednání D: Závěrečná ustanovení Dohody o změně smlouvy Počet výtisků, jejich rozdělení Smlouva ani formálně nemusí být nazvána pouze „smlouvou o dílo“, může být označena jako „smlouva o provedení stavebního díla“, s odkazem na příslušné paragrafy platné legislativy, neboť v případě sporu soud bude rozhodovat z OBSAHU SMLOUVY a nikoliv z označení.

39 Rozhodčí doložka - vzor
Spory z této smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem určeným do funkce obchodní společností xxxxx, se sídlem v XXXXX, IČ: XXXXXXXX. V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo XXXXX, organizační složka XXXXX, IČ: XXXXX. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí X % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však X.XXXX,- Kč bez DPH, maximálně potom X.XXX.XXX,- Kč bez DPH. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací adresu jinou. Na doručování v rozhodčím řízení se jinak přiměřeně aplikují ustanovení občanského soudního řádu, s tím, že vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce

40 Dříve ex. Smlouva mandátní, nyní dle NOZ příkazní
využívá se při vztazích v rámci inženýrské činnosti, jako např. pro výkon technického dozoru a pod. Předmětem je : Výkon činnosti odpovědného zástupce zaštění specifikované obchodní činnosti druhý subjekt se ve smluvním vztahu zavazuje: - k úhradě smluvené částky - zavazuje se udělit příslušnou plnou moc,..

41 Obsah příkazní smlouvy a příklad obsahu
I. Smluvní strany: obchodní firma,.. např. Základní škola, statutární zástupce…….., adresa,údaj o registraci, bankovní spojení,…….. a fyzická osoba - např. Ing. Hana Šroubková, adresa, IČO, bankovní spojení,……… Předmět smlouvy : Výkon inženýrské činnosti na stavbě „Přístavba pavilonu ZŠ v Chrudimi“ v rozsahu: a/ inženýrská činnost ve stádiu předprojektové a projektové přípravy, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, zajištění vydání stavebního povolení a ……, odborný dohled nad dopracováním realizační dokumentace , podílení se na přípravě a uzavření smlouvy na zhotovení stavby (případně smluv) b/ ve stádiu realizace, koordinace věcná a časová mezi investorem, projektantem, uživatelem a dalšími účastníky, ….., zajišťování technických korekcí pro zvýšení užitných vlastností, kvality, hospodárnosti a životnosti stavby,zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení, odsouhlasení doplňků a změn dokumentace,organizace kontrolních dnů, kontrola postupu prací podle časového plánu

42 c/ ve stádiu závěru stavby
přejímání a kontrola stavby účast na zkouškách organizační zabezpečení přejímacího řízení, organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek spolupráce při přípravě podkladů pro převzetí stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem podle stávajícího stavebního zákona podání návrhu na kolaudační řízení, podle nového stavebního zákona oznámení či kolaudační souhlas, …. zabezpečení prvotních záznamů a zápisů a jejich předání investorovi - mandantovi d/ vedení účtu stavby přejímání a kontrola faktur vedení evidence faktur vystavování příkazů k jejich úhradě… případná spolupráce při vyúčtování dotací např. vyúčtování a vrácení zbývajících dotací III. Termíny: zahájení činnosti předpoklad ukončení činnosti případně rozdělení činnosti do etap vč. uvedení termínů,…

43 IV. Odměna a úhrada nutných nákladů
Celková cena inženýrské činnosti: …cena bez DPH, DPH, celkem Fakturace, perioda (vystavení na konci každého měsíce, splatnost 14 dnů…). Podmínky proplacení (nepřekročení lhůty výstavby, motivace pro zkrácení lhůty, nepřekročení smluvní ceny stavby) Úprava výše ceny za inženýrskou činnost v případě víceprací … uvedení „klíče“ pro stanovení,…. Specifikace nutných nákladů, podmínky proplacení, předchozí odsouhlasení …. V. Práva a povinnosti Inženýrská činnost bude zajištěna …. Náklady bude hradit ……. Informování o situaci bede řešeno …. VI. Povinnosti protistrany Poskytnutí všech materiálů, zápisů,… potřebných pro výkon činnosti Úhrada faktur…. Sankce při prodlení s úhradou,… Povinnost vystavení plné moci…. VII. Odpovědnost za způsobenou škodu každé ze stran V důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti Vyspecifikování finančního postihu (např. neřešení chyby projektanta … uvést příklad „Bulovka“) IX. Ostatní ujednání … smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, počet stejnopisů,…

44 Smlouva komisionářská
obdobou smlouvy mandátní je smlouva komisionářská v té je ve smluvním vztahu komisionář a komitent tento typ smlouvy se taktéž využívá v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti. Rozdíl mezi smlouvou mandátní a komisionářskou je v tom,že u komisionářské smlouvy zajistí komisionář určitou obchodní záležitost ale vlastním jménem. Taktéž na náklady komitenta. Pozn.: mandatář zajišťuje obchodní záležitost jménem mandanta. v praxi se tento typ smlouvy sjednává např. i za účelem koupě nebo prodeje určité movité věci pro komitenta komitent se ve smluvním vztahu zavazuje k úhradě smluvené částky zvláštním smluvním podtypem smlouvy komisionářské je také smlouva zasílatelská

45 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Jedná se o přípravný typ smlouvy, neboť její uzavření předchází uzavření vlastní smlouvy realizační … např. kupní, smlouvy o dílo,… Hlavním smyslem je v předstihu zajistit závazek budoucího smluvního partnera k uzavření konkrétní smlouvy Je to smlouva zavazující smluvní strany, že uzavřou do stanovené doby smlouvu ve věci konkrétního předmětu v rozsahu vyspecifikovaným rámcovým rozsahem plnění. Velmi často se smlouva využívá při koupi a prodeji nemovitostí, při uzavírání smluvních vztahů o budoucí dodávce zhotovení stavby, stavebního díla. Podstatné části smlouvy: závazek jedné či obou stran určení doby do kdy má být smlouva uzavřena předmět plnění budoucí smlouvy Podmínkou platnosti smlouvy o budoucí smlouvě je vždy její písemná forma ! Z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá kontraktační povinnost, tzn. povinnost uzavřít v budoucnu sjednanou smlouvu. Tato kontraktační povinnost může být jednostranná (zavazující jen jednu smluvní stranu) či oboustranná (obě strany). Pokud zavázaná strana neuzavře se stranou oprávněnou sjednanou smlouvu může oprávněná strana požadovat např.náhradu škody

46 Kupní smlouva Účastníky tohoto typu smlouvy jsou obecně: prodávající a kupující. Prodávající se zavazuje: dodat kupujícímu movitou věc … zboží a převést na něj vlastnické právo k této věci Kupující se zavazuje : zaplatit cenu a převzít dodávku Kupní smlouva může být uzavřena podle obchodního zákoníku i občanského zákoníku (podle stran) Podstatné části: °smluvní strany, vymezení předmětu kupní smlouvy stanovení ceny, způsob placení, podmínky úhrady,… důsledky porušení smluvních povinností určení času plnění určení dodacích podmínek Kupní smlouva může být uzavřena ústně i písemně ! Tento typ smlouvy se využívá ve stavebnictví zejména: - při koupi materiálu pro následné zabudování (např. plynový kotel,…) - při koupi a prodeji nemovitostí

47 Smlouva nájemní Uzavírá se mezi pronajímatelem a nájemcem.
Pozn.. Je nutno rozlišovat mezi smlouvou nájemní, smlouvou o půjčce či výpůjčce Pronajímatel přenechává „věc“ (objekt, prostory, zařízení, určitý stavební mechanismus,…) k užívání nájemci. Umožňuje mu, aby po dohodnutou dobu ve smlouvě tuto „věc“ užíval. Nájemce se zavazuje zaplatit mu vyspecifikovanou a dohodnutou částku. Smlouvu lze s výhodou využít např. při pronájmu prostor pro zařízení staveniště, při pronájmu ubytovny pro pracovníky, při pronájmu lešení, bednění, nájmu dopravního prostředku a jiné. Podstatnými částmi jsou: smluvní strany předmět nájmu, určení věci,… sjednání doby nájemné práva, závazky a povinnosti smluvních stran skončení nájmu

48 Smlouva o skladování Smlouva o sdružení
Mezi skladovatelem a ukladatelem. Skladovatel se ve smlouvě zavazuje: věc, zboží,… převzít, uložit opatrovat (skladovat) a následně vyskladnit Ukladatel se zavazuje zaplatit - tzv. skladné Smlouva o sdružení Smlouvu o sdružení mohou uzavřít jak fyzické tak i právnické osoby. Samo sdružení, nebo též možno nazvat konsorcium - není samo o sobě právnickou osobou. Sdružení je časově omezeno a zanikne po dosažení cíle. Ve smlouvě specifikují smluvní strany důvod sdružení, zejména dosažení cíle. Často se tento typ smlouvy využívá při sdružení více subjektů - např.: projektových ateliérů (či samostatných projektantů) k vyprojektování akce většího rozsahu, sdružení vlastníků bytových jednotek,…,více stavebních firem za účelem vybudování větší stavby

49 Smlouva o úvěru Smluvními stranami jsou věřitel (banka) a dlužník (např. stavebník). Dlužník platí věřiteli vlastní splátky a úroky, podle ve smlouvě sjednaných úrokových a smluvních podmínek. Úrok je stanoven s ohledem na výši částky a dle počtu let fixace úrokové sazby. Pozn.: vynaložené částky za úrok během realizace stavby , tedy do kolaudace, se započítávají do pořizovací ceny stavby. Může být uzavřena např.: Smlouva o dlouhodobém bankovním úvěru Smlouva o hypotečním úvěru (stavba slouží ke krytí bankovního úvěru)

50 FIDIC v ČR v ČR „Červená kniha“, „Žlutá kniha“, „Stříbrná kniha“, „Zelená kniha„ a další nové knihy
Čeští dodavatelé uzavírají i smlouvy na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí, se kterými ale často nemají dostatek zkušeností (v ČR se standardně uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku). Se zahraničními investory je často uzavírají i podle: VOB , používané německými investory FIDIC, užívané v  mezinárodní stavební praxi

51 Podmínky FIDIC v ČR - pokračování
České firmy se s  podmínkami FIDIC seznámily již v  minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, …). V posledních letech jsou v ČR využívány u projektů Phare a ISPA, financovaných z prostředků Evropské unie. Podíl uplatňování podmínek FIDIC na našem trhu roste. Je proto nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v  porovnání s u nás zavedenou praxí. Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány našimi dodavateli za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele - i když dodavatelům ze zahraničí s ohledem na jinou praxi tak rozhodně nepřipadají.

52 Vznik podmínek FIDIC Původní podmínky dodávek FIDIC byly zpracovány Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federací konzultačních inženýrů, která má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku. Podmínky FIDIC jsou užívány i jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works). Banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů: - doporučené podklady (recommended) - doplňujícími podklady (optional) Podmínky FIDIC jsou používané též jako celé přílohy smluv na dodávky stavebních prací.

53 Podmínky FIDIC - problémy
problémem podmínek FIDIC může být již jejich překlad oficiální verze anglického překladu do českého jazyka není v současnosti je k  dispozici kromě základní anglické verze – verze arabská, francouzská, španělská, japonská a ruská překlad textu pro dodavatele je nespornou výhodou, slovní spojení nebo některé technické termíny nejsou při projednávání smluv zcela srozumitelné již vlastní dělení prací např. na elektrické a strojní (electrical and mechanical works) neodpovídá naší užívané praxi nejen vlastním názvem, ale především jejich obsahem

54 Další vývoj podmínek FIDIC
Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáváním dalších verzí podmínek, které představují jednotlivé typy knih Původní podmínky … tzv. označované jako Červená kniha (The Red Book) vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers). Podmínky ze Stříbrné knihy zohledňují výstavbu nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale jsou rovněž použitelné pro privátní sektor. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (The Yellow Book). Ve světě se již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo, přesto jsou tak nadále ve stavební praxi, resp. hovorové praxi, označovány.

55 Další vývoj podmínek FIDIC – pokr.
V aktualizovaných vydáních podmínek FIDIC jsou zohledňovány komisí pro přípravu smluvních podmínek (FIDIC Drafting Committee) praktické připomínky dodavatelů a rovněž výsledky právních sporů, vedených na základě uzavřených smluv. Např. změny podmínek FIDIC byly vydány jako tzv. Červená kniha (The New Red Book) a Žlutá kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, přičemž byla zavedena i tzv. zkrácená verze smlouvy (Short Form of Contract). Vydání této verze předcházely podmínky smluv pro dodávky na klíč (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roce 1998 byly zveřejněny podmínky Conditions of Contract for Plant and Design-Build. Například: Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi označovány jako podmínky FIDIC E&M.

56 FIDIC Nejvíce užívanou částí jsou podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací – Červená kniha. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, dodávky investičních celků či projekty komplexní se užívají podmínky Žluté knihy. Pokud je však třeba zohlednit výstavbu nejen v sektoru veřejném (pro vládní organizace), ale i v sektoru privátním, lze uplatnit podmínky Stříbrné knihy. V případě Zelené knihy, se jedná o používání u jednoduchých stavebních zakázek. Změny podmínek FIDIC byly vydávány v roce 1999 jako tzv. Nová červená kniha (The New Red Book) a Nová žlutá kniha (The New Yellow Book). Odpovídají více vývoji ve stavebnictví v poslední době. Neznamená to však, že by staré podmínky byly neplatné. Investor se může rozhodnout pro jejich použití, ale s rizikem, že velmi vzroste rozsah Zvláštních smluvních podmínek.

57 Smluvní podmínky F I D I C zásady a problémové body ČERVENÁ KNIHA
 Červená kniha FIDIC obsahuje obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel (investor). Stavební kontrakt teoretické základy FIDIC – organizace; vznik standardních smluv Stručný přehled hlavních standardních podmínek FIDIC

58 Smluvní podmínky F I D I C zásady a problémové body ŽLUTÁ KNIHA
 Žlutá kniha FIDIC obsahuje obchodní podmínky pro elektrická a strojní vybavení a pro stavební a inženýrská práce, jejichž projektovou přípravu zajišťuje zhotovitel.

59 Podmínky FIDIC v případě projektových prací
Specifickým případem jsou podmínky dodávek, kdy dodavatel odpovídá rovněž za projektové práce. Při komplexních dodávkách, rozsáhlejších projektech stavebních a technologických částí nebo dodávkách investičních celků, tak dodavatel zabezpečuje projektové práce ve vlastní režii. Obecná odpovědnost za projektové práce, nositelem kterých je u nás ve většině případů projektant, je tak přenesena na stranu dodavatele stavby. Předpokladem pro to je ochota investora přenést riziko, vyplývající z projektových prací, na stranu dodavatele. Důvodem ze strany investora je snaha o zkrácení procesu přípravy a vlastní výstavby tak, že tyto činnosti probíhají prakticky současně. Výhodou uvedeného způsobu dodávek vč. projektových prací je úspora času na straně investora, i když na druhé straně je proces schvalování dokumentace někdy zdlouhavější a může tak celkové termíny výstavby prodloužit.

60 Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.
Kdo odpovídá a je zpracovatelem projektové dokumentace musí být uvedeno již v podmínkách výběrového řízení s definováním požadavků na projektové práce a popsáním přiměřené míry podrobností. Často dokumentace předložená investorem nesplňuje ani parametry dokumentace pro stavební povolení a má prakticky jen charakter studie. Pozn.: velmi často také předkládaná projektová dokumentace investorem vykazuje množství chyb, nesoulad podkladů, dokumentace má někdy nízkou vypovídací schopnost. I když je cena dodavatele vyšší, než součet nákladů na projektování a vlastní realizaci, protože riziko dodavatele, obsažené v nabídkové ceně je vyšší, je tento způsob dodávek, označován v praxi jako D-B (design-build), užíván stále více. 60

61 Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.
Riziko chyb, vyplývajících z projektové dokumentace je sice na straně dodavatele, ale od investora se vyžaduje průběžná kontrola projektových prací a odsouhlasení dílčích výstupů projektování. Projektové práce si pak dodavatel zabezpečuje na vlastní náklady formou subdodávky, obvykle na základě smlouvy s projektovou organizací. Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematické ručení - jeho výše v roli i jako projektanta, obvykle nepokryje všechny případné škody, způsobené projektovou činností (viz.zřícený most v 07/2007 v USA ). Pro investora je v případě dodávky vč. projektu důležité, že podíl dodatečných požadavků - claimů z  důvodů chyb v projektové dokumentaci je podstatně nižší, než v případě jiných způsobů dodávek. Vícenáklady pro investora tak představují pouze přímé požadavky investora na změny nebo požadavky konečného uživatele, případně nájemců (v případě komerčních objektů). Uvedenému způsobu dodávek odpovídá např. verze podmínek FIDIC D-B

62 Německé zákony: Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)…. občanský zákoník
Dílo osmi překladatelů je poskytnuto bezplatně ke stažení na internetových stránkách "Gesetze im Internet" (Zákony na internetu) společně s 5000 dalšími německými zákony v originálním znění. Handelsgesetzbuch – HGB ….. obchodní zákoník

63 Německé VOB – pokr. Nejznámější německé všeobecné smluvní podmínky, v doslovném překladu: Zadávací a smluvní řád pro stavební výkony (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen 3) - dále jen " VOB") Stanovují obecná pravidla, jak pro zadávání stavebních zakázek veřejnými zadavateli (objednateli), tak i pro obsah stavebních smluv, resp. smluv o dílo ve výstavbě. VOB jsou primárně určeny pro veřejné, resp. veřejnoprávní zadavatele, přesto je jejich aplikovatelnost v případě části B a C prakticky univerzální a VOB jsou tak využívány i privátními objednateli stavebních prací a výkonů.

64 NOVÉ ČESKÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby jsou určitou českou obdobou německých Všeobecných smluvních podmínek pro provádění stavebních výkonů (VOB/B). V úvodu je výslovně uvedeno, že standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v České republice.

65 NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
ŠIROKÁ APLIKOVATELNOST Pokud jde o věcný rozsah aplikovatelnosti Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, vychází se (obdobně jako u německých VOB/B) z předpokladu, že se na ně lze odkázat. Jejich vydavatelé však současně doporučují jejich využívání i v případech, kdy jde o jiné než veřejné zakázky, tj. v zásadě u jakýchkoliv stavebních zakázek bez ohledu na osobu objednatele nebo konkrétní právní režim zakázky.


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy dana.mestanova@fsv.cvut.cz 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google