Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE A VEDENÍ LIDÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE A VEDENÍ LIDÍ."— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE A VEDENÍ LIDÍ

2 Tato prezentace vznikla v rámci projektu „Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol v Plzeňském kraji“ (CZ.1.07/2.2.0/ ), který je realizován v letech Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 MOTIVACE = součást řízení
= poskytování důvodů pracovníkům, proč mají práci dělat a proč ji dělat co nejlépe. Vedení je proces „ukazování“ podřízeným, jak práci dělat hlavním úkolem je přimět lidi, aby pracovali efektivněji a činili tak ochotně a dobrovolně Volba metod vychází z kvalifikační úrovně pracovníků jak řídících tak výkonných, z rozdílnosti vztahů mezi pracovníky, rozdílnosti podmínek Motivace studuje 3 stránky lidského chování: - kolik pracovník vykoná (kvantita) - co dělá nebo chce dělat (kvalita) - jak se při práci projevuje (vnější forma chování)

4 STIMULACE = soubor vnějších podnětů, usměrňujících jednání pracovníků a působicích na jejich motivaci Motiv je vnitřní impuls pro jednání člověka, kdežto stimul představuje vnější pobídku, která má určitý motiv podnítit nebo utlumit

5 PŘÍSTUPY K MOTIVACE Masllowova teorie potřeb
Masllow – klinický psycholog, který chápal individuální motivaci jako předem ovlivněnou hierarchii potřeb, kterou sestavil do pyramidy Herzbergrova motivačně hygienická teorie Fridrich Herzberg - na základě rozboru odpovědí stovek pracovníků vytipoval 2 skupiny faktorů, ovlivňující chování lidí: a.     motivátory – vlivy, které působí na uspokojení lidských potřeb z práce např. dosažení výsledku a cíle a uznání vedou ke spokojenosti pracovníka a aktivnějšímu zájmu pracovníků b.     hygienické vlivy – se vztahují spíše k prostředí a jsou to faktory vycházející z podmínek pro práci a pracovní zařazení, např. systém podnikového řízení, vybavení pracoviště, podmínky pro práci, předem stanovená mzda, vztah ke spolupracovníkům, bezpečnosti práce

6 MOTIVAČNÍ ZÁSADY podat dostatek informací zajistit zpětnou vazbu
včas projevit uznání umět naslouchat druhému zapojit lidi do akce (diskuse) pověřit lidi úkoly

7 HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Pracovní hodnocení by se nemělo týkat jen toho, jak podřízený obstál v jedné konkrétní činnosti, ale měl by dát obrázek o jeho komplexních schopnostech Kromě výsledku práce dlouhodobě posuzujeme: -          přístup k zadaným úkolům -          ochota přijímat nové postupy -          schopnost pracovat v týmu -          chování ke spolupracovníkůmchat druhému

8 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ
-          výsledek práce -          kvalita -          kvantita -          dodržování předpisů a instrukcí -          sledování nákladů -          schopnost jednat s kolegy, zákazníky -          časové plnění úkolů -          ochota přijímání úkolů -          samostatnost při plnění úkolů -          hledání úspor a inovací -          přijímání případných neúspěchů -          hledání rezerv, …

9 STYLY VEDENÍ LIDÍ autokratický
Je maximálně centralizovaný, funguje jako vůdce členům skupiny poskytuje málo samostatnosti, má minimální iniciativu, všechny vztahy ve skupině jsou napjaté, výkonnost může být značná, ale ne vždy kvalitní vzhledem k malé zainteresovanosti na skupinových cílech. Tento styl se dá použít v jasné struktuře organizace s důrazem na kontrolu plnění úkolu zpravidla jednoduché práce s nízkou kvalifikací

10 STYLY VEDENÍ LIDÍ liberatistický
Je minimálně centralizovaný, vůdce zasahuje málo, závislost podřízených je nízká, existuje svoboda, ale ne chaos, funguje individuální odpovědnost, z čehož vyplývá, že lze použít pouze v kolektivech vysoce kvalifikovaných odborníků, pracujících samostatně, kteří jsou motivováni řešenými úkoly.

11 STYLY VEDENÍ LIDÍ demokratický
Je optimálně centralizovaný, založen na vzájemném respektování, členové mají přehled o skupinových cílech a spolupodílejí se na rozhodování. Vedoucí nedává mnoho příkazů, spíše jde a působí svým příkladem. Je přístupný k návrhům, vztahy jsou přátelské. Produktivita skupiny je průměrná ale kvalitní a dlouhodobá. Tento styl je označován za nejvhodnější.

12 KOMUNIKACE Je to základní a nevyhnutelná manažerská činnost.
Tvoří asi 85 % objemu veškeré aktivity manažera. Formy vztahů projevujících se v komunikaci (komunikace dvou a více osob): - symetrický vztah – rovnost mezi partnery, stejná práva i úroveň zodpovědnosti, oba jsou na stejné úrovni v mocenské hierarchii - komplementární vztah – vztah je doplňkový, nesymetrický - meta-komplementární vztah

13 KONTROLA Kontrolou rozumíme proces zjišťování jak a zda-li jsou cíle skutečně dosahovány a opravování odchylek, pokud se vyskytnou. Skutečný stav můžeme zjistit: - osobní kontrolou - z hlášení zpráv podřízených - ze zdrojů mimo organizaci Chybějící kontrola může vést k živelnosti, k nahodilosti, zhoršení mezilidských vztahů a především ke ztrátám. Přínos kontroly je ve zdokonalení celého systému firmy, zajišťuje oceňování dobrých výsledků a odhaluje nedostatky, ztráty a rezervy.

14 MANAŽERSKÁ OSOBNOST Manažerská osobnost a styl práce vedoucího pracovníka Základní povinností řadového pracovníka je pracovat a základní povinností vedoucího je zařídit, aby práce byla udělána. Vedoucí pracuje prostřednictvím svých podřízených Mezi hlavní faktory úspěšného vůdcovství patří schopnost tvořivého a kritického řešení problémů.

15 MANAŽERSKÁ ROLE interpersonální – každý manažer na určitém postu má povinnosti typu protokolu. Manažeři odpovídají za práci svých lidí. Zpravidla i za přípravu na práci, musí motivovat a povzbuzovat své zaměstnance a musí umět sladit jejich individuální potřeby se zájmy a cíly firmy informační role – manažer neustále získává informace, třídí je, část předává podřízeným a informuje nadřízené rozhodovací – manažer vyhledává nové nápady, dává impulsy k novým podnětům, reaguje na odchylky a poruchy v systému, vydává a schvaluje důležitá rozhodnutí především ve výdajové oblasti a působí také jako vyjednavatel

16 MANAŽERSKÁ ODPOVĚDNOST
práce s lidmi (podřízení, nadřízení, zákazníci) odpovědnost za svou práci a práci ostatních v týmu manažer udržuje rovnováhu mezi cíli, stanovuje priority a časovou posloupnost manažer myslí analyticky a koncepčně manažer je prostředník – řešitel sporů manažer je také politik - používá metodu přesvědčování a kompromisů, vytváří koalice manažeři jsou také diplomaté – reprezentují firmu před zákazníky, dodavateli, vládou manažeři musí činit nejdůležitější rozhodnutí – např. při fin. problémech, při jednání se zaměstnanci, apod.

17 MANAŽERSKÁ ODPOVĚDNOST
Předpoklady pro manažerskou práci vrozené (temperament, inteligence) získané (výchova, výcvik, vzdělání a mohou se měnit) Tyto předpoklady můžeme shrnout do okruhů obecné intelektuální schopnosti a tvůrčí myšlení speciální řídící a organizační schopnosti vstřícný postoj k zavádění nových věcí tělesná a duševní kondice a odolnost na psychickou zátěž komunikační a výrazové dovednosti metodická připravenost pro řízení rozvoje firmy úroveň řídícího styku a celkového způsobu života


Stáhnout ppt "MOTIVACE A VEDENÍ LIDÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google