Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil Eliáš? U POTOKA 4. Za kým poslal Hospodin Eliáše? K VDOVĚ DO SAREPTY 5. Čemu nás učí postní doba? ODŘÍKÁNÍ, ZMĚNĚ ŽIVOTA, MODLITBĚ, POKÁNÍ

3 6. Jaký trest poslal Hospodin na krále a jeho poddané? TŘI ROKY NEPRŠELO, BYLO SUCHO 7. Co navrhl Eliáš králi Achabovi? SOUBOJ NA HOŘE KARMEL, BAALOVI KNĚŽÍ A ELIÁŠ 8. Co měli udělat kněží, kteří se klaněli Baalovi? PŘIPRAVIT OLTÁŘ A VOLAT K BOHU BAALOVI, ABY ZAPÁLIL OBĚŤ NA OLTÁŘI 9. Jak se vedlo Eliášovi? ELIÁŠ ZVÍTĚZLIL, UKÁZALO SE, ŽE HOSPODIN JE PRAVÝ BŮH 10. Na co se připravujeme v postní době? NA SLAVENÍ VELIKONOC

4 27. Elijáš uslyšel Hospodina v tichém vánku

5 ?!! Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“

6 Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

7 Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.

8 Eliáši, Eliáši …. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.

9 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

10 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel? 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku? 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi? 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby? 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu? 7. Koho vyučil Eliáš? 8. Jak skončil život Eliáše? 9. Kde zemřel Eliáš? 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš?

11 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život?

12 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel?

13 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku?

14 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi?

15 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby?

16 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu?

17 7. Koho vyučil Eliáš?

18 8. Jak skončil život Eliáše?

19 9. Kde zemřel Eliáš?

20 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš?

21 Římskokatolická farnost Hnojník březen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil."

Podobné prezentace


Reklamy Google