Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna"— Transkript prezentace:

1 Z truhly moudrosti krále Šalamouna
1. Kdo to byl Eliáš? PROROK 2. Proč šel Eliáš za králem Achabem? ABY MU OZNÁMIL, ŽE PŘIJDE OBDOBÍ SUCHA 3. Kde žil Eliáš? U POTOKA 4. Za kým poslal Hospodin Eliáše? K VDOVĚ DO SAREPTY 5. Čemu nás učí postní doba? ODŘÍKÁNÍ, ZMĚNĚ ŽIVOTA, MODLITBĚ, POKÁNÍ

2 6. Jaký trest poslal Hospodin na krále a jeho poddané
6. Jaký trest poslal Hospodin na krále a jeho poddané? TŘI ROKY NEPRŠELO, BYLO SUCHO 7. Co navrhl Eliáš králi Achabovi? SOUBOJ NA HOŘE KARMEL, BAALOVI KNĚŽÍ A ELIÁŠ 8. Co měli udělat kněží, kteří se klaněli Baalovi? PŘIPRAVIT OLTÁŘ A VOLAT K BOHU BAALOVI, ABY ZAPÁLIL OBĚŤ NA OLTÁŘI 9. Jak se vedlo Eliášovi? ELIÁŠ ZVÍTĚZLIL, UKÁZALO SE, ŽE HOSPODIN JE PRAVÝ BŮH 10. Na co se připravujeme v postní době? NA SLAVENÍ VELIKONOC

3 27. Elijáš uslyšel Hospodina v tichém vánku

4 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“ ?!!

5 Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život
Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

6 Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem
Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný.

7 Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. Eliáši, Eliáši ….

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 Z truhly moudrosti krále Šalamouna
1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život? 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel? 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku? 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi? 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby? 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu? 7. Koho vyučil Eliáš? 8. Jak skončil život Eliáše? 9. Kde zemřel Eliáš? 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš?

10 1. Proč královna Jezabel usilovala Eliášovi o život?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

11 2. Kam utekl Eliáš před královnou Jezabel?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

12 3. Co se Eliášovi přihodilo po útěku?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

13 4. Jak Hospodin promlouval k Eliášovi?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

14 5. Jak se jmenuje poslední neděle postní doby?
6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

15 6. Jak se choval Eliáš k Hospodinu?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

16 7. Koho vyučil Eliáš? 5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

17 8. Jak skončil život Eliáše?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

18 9. Kde zemřel Eliáš? 5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

19 10. Kolik zastavení Křížové cesty znáš?
5 6 8 4 7 3 1 2 9 10 16 17 18 19 15 14 11 12 13 20

20 Římskokatolická farnost Hnojník březen 2015 www.farnost-hnojnik.cz
Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, ISBN


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna"

Podobné prezentace


Reklamy Google