Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhrada škody provozní činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhrada škody provozní činnost"— Transkript prezentace:

1 Náhrada škody provozní činnost
§ 2924 Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu způsobenou - vlastní provozní činností, - věcí při ní použitou vlivem činnosti na okolí. Zproštění povinnosti : vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat.

2 Náhrada škody Provoz zvlášť nebezpečný
§ 2925 (1) Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; - definice provozu zvlášť nebezpečného - důvody zproštění (2) Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem. (alternativní příčinná souvislost) (3) = vyvratitelná domněnka, že je provoz zvláště nebezpečný

3 Náhrada škody případy odpovědnosti zvláštní
§ 2926 : škoda na nemovité věci v důsledku oprávněně prováděných prací § 2927 – 2932 : škoda z provozu dopravních prostředků vyvolaná zvláštní povahou provozu (dosud § 427 OZ) - okolnosti mající původ v provozu (dosud § 428 OZ) - provozovatel (dosud § 430 OZ) + § 2930 NOZ - střet provozů (dosud § 431 OZ)

4 Náhrada škody Odpovědnost za zvíře
§ 2933 Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo - pod jeho dohledem - pod dohledem osoby, které zvíře svěřil - se zatoulalo - uprchlo Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

5 Náhrada škody Odpovědnost za zvíře
§ 2934 Zachování potřebné pečlivosti je důvodem zproštění povinnosti k náhradě, jestliže domácí zvíře slouží - k povolání vlastníka - k jiné výdělečné činnosti - k obživě - jako pomocník zdravotě postižené osoby a vlastník (nebo chovatel) nezanedbal potřebnou pečlivost, popř. škoda by vznikla i tak. § 2935 Odpovědnost za zvíře svémocně odňaté

6 Náhrada škody Škoda způsobená věcí
§ 2936 Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb. § 2937 (1) Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě. (2) škoda způsobená pádem věci § 2938 Zřícení budovy

7 Náhrada škody Další případy odpovědnosti zvláštní
§ 2939 – 2943 : škoda způsobená vadou výrobku § 2944 : škoda na převzaté věci § 2945 : škoda na odložené věci § 2946 : škoda na vnesené věci

8 Náhrada škody Škoda způsobená informací nebo radou
§ 2950 Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

9 Náhrada škody Naturální a relutární restituce
§ 2951 (1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. (2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

10 Náhrada škody Rozsah a snížení náhrady
§ 2952 - skutečná škoda - ušlý zisk - dluh § 2953 Moderační právo soudu nelze : - škoda způsobená úmyslně - škoda způsobená porušením odborné péče

11 Náhrada škody škoda na přirozených právech člověka
§ 2956 Újma na přirozených právech (osobnost § 81 a násl.): škůdce nahradí škodu i nemajetkovou újmu a odčiní i způsobené duševní útrapy. § 2957 Okolnosti zvláštního zřetele hodné (pro způsob a výši satisfakce) : úmyslné způsobení škody, použití lsti, pohrůžky, zneužití závislosti, zveřejnění, diskriminace, obava ze ztráty života nebo zdraví, apod.

12 Náhrada škody Bolestné a ztížení společenského uplatnění
§ 2958 Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. § 2959 Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení.

13 Náhrada škody Náklady péče o zdraví
§ 2960 Hradí se účelně vynaložené náklady spojené s péčí - o zdraví poškozeného - o jeho osobu nebo domácnost tomu, kdo je vynaložil Požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

14 Náhrada škody Ztráta na výdělku
§ 2962 Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti § 2963 Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu podle jiného právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.

15 Náhrada škody další nároky
§ 2964 – náhrada za ztrátu na důchodu § 2965 – náhrada za bezplatné práce § 2966, náklady na výživu pozůstalým § odbytné

16 Náhrada škody škoda na věci
§ 2969 (1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. (2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby.

17 Náhrada škody poranění zvířete
§ 2970 Při poranění zvířete nahradí škůdce náklady spojené s péčí o zdraví zvířete tomu, kdo je vynaložil, popř. složí přiměřenou zálohu. - hledisko účelnosti vynaložených nákladů (rozumný chovatel)

18 Náhrada škody zvláštní okolnosti
§ Okolnosti odůvodňující náhradu nemajetkové újmy každému, kdo újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, jež nelze jinak odčinit : protiprávní čin - hrubou nedbalostí porušena důležitá povinnost nebo : úmyslně z touhy ničit, ublížit, - jiná zavrženíhodná pohnutka - apod.

19 Náhrada škody Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Náhrada škody provozní činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google