Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Náhrada škody provozní činnost § 2924 Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu způsobenou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Náhrada škody provozní činnost § 2924 Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu způsobenou."— Transkript prezentace:

1 1 Náhrada škody provozní činnost § 2924 Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu způsobenou - vlastní provozní činností, - věcí při ní použitou - vlivem činnosti na okolí. Zproštění povinnosti : vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat.

2 2 Náhrada škody Provoz zvlášť nebezpečný § 2925 (1) Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; - definice provozu zvlášť nebezpečného - důvody zproštění (2) Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem. (alternativní příčinná souvislost) (3) = vyvratitelná domněnka, že je provoz zvláště nebezpečný

3 3 Náhrada škody případy odpovědnosti zvláštní § 2926 : škoda na nemovité věci v důsledku oprávněně prováděných prací § 2927 – 2932 : škoda z provozu dopravních prostředků vyvolaná zvláštní povahou provozu ( dosud § 427 OZ) - okolnosti mající původ v provozu ( dosud § 428 OZ) - provozovatel ( dosud § 430 OZ) + § 2930 NOZ - střet provozů ( dosud § 431 OZ)

4 4 Náhrada škody Odpovědnost za zvíře § 2933 Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo - pod jeho dohledem - pod dohledem osoby, které zvíře svěřil - se zatoulalo - uprchlo Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.

5 5 Náhrada škody Odpovědnost za zvíře § 2934 Zachování potřebné pečlivosti je důvodem zproštění povinnosti k náhradě, jestliže domácí zvíře slouží - k povolání vlastníka - k jiné výdělečné činnosti - k obživě - jako pomocník zdravotě postižené osoby a vlastník (nebo chovatel) nezanedbal potřebnou pečlivost, popř. škoda by vznikla i tak. § 2935 Odpovědnost za zvíře svémocně odňaté

6 6 Náhrada škody Škoda způsobená věcí § 2936 Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb. § 2937 (1) Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě. (2) škoda způsobená pádem věci § 2938 Zřícení budovy

7 7 Náhrada škody Další případy odpovědnosti zvláštní § 2939 – 2943 : škoda způsobená vadou výrobku § 2944 : škoda na převzaté věci § 2945 : škoda na odložené věci § 2946 : škoda na vnesené věci

8 8 Náhrada škody Škoda způsobená informací nebo radou § 2950 Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

9 9 Náhrada škody Naturální a relutární restituce § 2951 (1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. (2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

10 10 Náhrada škody Rozsah a snížení náhrady § 2952 - skutečná škoda - ušlý zisk - dluh § 2953 Moderační právo soudu nelze : - škoda způsobená úmyslně - škoda způsobená porušením odborné péče

11 11 Náhrada škody škoda na přirozených právech člověka § 2956 Újma na přirozených právech (osobnost § 81 a násl.): škůdce nahradí škodu i nemajetkovou újmu a odčiní i způsobené duševní útrapy. § 2957 Okolnosti zvláštního zřetele hodné (pro způsob a výši satisfakce) : úmyslné způsobení škody, použití lsti, pohrůžky, zneužití závislosti, zveřejnění, diskriminace, obava ze ztráty života nebo zdraví, apod.

12 12 Náhrada škody Bolestné a ztížení společenského uplatnění § 2958 Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. § 2959 Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

13 13 Náhrada škody Náklady péče o zdraví § 2960 Hradí se účelně vynaložené náklady spojené s péčí - o zdraví poškozeného - o jeho osobu nebo domácnost tomu, kdo je vynaložil Požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

14 14 Náhrada škody Ztráta na výdělku § 2962 Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti § 2963 Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu podle jiného právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.

15 15 Náhrada škody další nároky § 2964 – náhrada za ztrátu na důchodu § 2965 – náhrada za bezplatné práce § 2966, 2967 - náklady na výživu pozůstalým § 2968 - odbytné

16 16 Náhrada škody škoda na věci § 2969 (1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. (2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby.

17 17 Náhrada škody poranění zvířete § 2970 Při poranění zvířete nahradí škůdce náklady spojené s péčí o zdraví zvířete tomu, kdo je vynaložil, popř. složí přiměřenou zálohu. - hledisko účelnosti vynaložených nákladů (rozumný chovatel)

18 18 Náhrada škody zvláštní okolnosti § 2971 - Okolnosti odůvodňující náhradu nemajetkové újmy každému, kdo újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, jež nelze jinak odčinit : protiprávní čin - hrubou nedbalostí porušena důležitá povinnost nebo : úmyslně z touhy ničit, ublížit, - jiná zavrženíhodná pohnutka - apod.

19 19 Náhrada škody Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Náhrada škody provozní činnost § 2924 Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu způsobenou."

Podobné prezentace


Reklamy Google