Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007–2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007–2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK."— Transkript prezentace:

1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007–2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK

2 Obsah prezentace Obecné informace Globální granty KHK a aktuální stav Informace pro žadatele – Výzva k předkládání projektových žádostí Podmínky realizace projektu Webová žádost – Benefit 7 Finanční část

3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Evropský sociální fond (ESF) Řídící orgán – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zprostředkující subjekt – Krajský úřad Královéhradeckého kraje (Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů)

4 Typy projektů Individuální projekty ostatní předkládají se přímo na MŠMT Globální granty grantové projekty – předkládání na KÚ

5 Globální granty Královéhradeckého kraje Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

6 Globální granty Královéhradeckého kraje Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Alokace pro KHK: 374 011 074 Kč

7 Globální granty Královéhradeckého kraje Příjemci pro oblast podpory 1.1: školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol vysoké školy organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství NNO města a obce, svazky obcí odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení zaměstnavatelé hospodářská komora

8 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.1: žáci škol a školských zařízení pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže

9 Příklady aktivit v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Např. -školení zaměřená na tvorbu ŠVP -zavádění nových vyučovacích metod -využívání ICT, tvorba výukových materiálů -jazykové výukové programy, mezinárodní spolupráce -partnerství škol (v regionu, mezinárodní) -podpora EVVO

10 Globální granty Královéhradeckého kraje Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Alokace pro KHK: 136 004 022 Kč

11 Globální granty Královéhradeckého kraje Příjemci pro oblast podpory 1.2: školy a školská zařízení sdružení a asociace škol organizace a právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže města a obce, svazky obcí NNO vysoké školy

12 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.2: děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání, a ti, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním děti a žáci mimořádně nadaní pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže

13 Příklady aktivit v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Např. -prevence rasismu a xenofobie, multikulturní výchova, mimoškolní aktivity -vzdělávání cizinců -programy pro sociálně znevýhodněné děti -péče o talentovanou mládež -integrace žáků se SVP

14 Globální granty Královéhradeckého kraje Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Alokace pro KHK: 170 005 041 Kč

15 Globální granty Královéhradeckého kraje Příjemci pro oblast podpory 1.3: školy a školská zařízení sdružení a asociace škol NNO VŠ města a obce

16 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.3: pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

17 Příklady aktivit v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Např. -další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy -jazykové vzdělávání učitelů -e-learning, vzdělávací akce -mezinárodní spolupráce -vzdělávací kurzy, stáže pro řídící pracovníky

18 Aktuální stav 19. 12. 2007 – podepsání Dohody o spolupráci řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu Radou Královéhradeckého kraje 7. 12. 2007 výzva k předkládání Žádostí globálních grantů z OP VK (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) 28. 3. 2008 schválení Žádostí globálních grantů z OP VK Řídícím orgánem

19 Aktuální stav Výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 5. května 2008

20 Užitečné dokumenty Prováděcí dokument OP VK Příručka pro žadatele OP VK Příručka pro příjemce jsou k dispozici na www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz odkaz: Evropská unie, EHP – granty a dotace  finanční podpora na úrovni kraje  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

21 Informace pro žadatele Způsob předložení projektů na základě Výzvy k předkládání projektů Oprávněnost žadatele -právnická osoba (typ žadatele uvedený ve výčtu oprávněných příjemců), -sídlo v ČR, -má přímou zodpovědnost za přípravu a řízení projektu.

22 Informace pro žadatele Výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK 1.Číslo výzvy: 01 2.Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

23 Informace pro žadatele Číslo globálního grantu: 01 Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji Registrační číslo globálního grantu: CZ.01.07/1.1.05 3.Cíle programu a oblasti podpory: viz Výzva 4.Popis podporovaných aktivit oblasti podpory: viz Výzva, podrobný popis podporovaných aktivit viz Příloha Výzvy č. 2

24 Informace pro žadatele 5.Typy podporovaných projektů: viz Výzva 6.Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu: viz Výzva 7.Partnerství: - smyslem je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých organizací disponujících odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti, - partneři projektu se společně podílejí na přípravě, koordinaci, organizačním nebo administrativním zajištění projektu nebo některou část zajišťují samostatně

25 Informace pro žadatele - partnerem může být právnická osoba se sídlem v ČR, - způsobilé výdaje partnerů jsou hrazeny z prostředků, které získal žadatel, Formy partnerství: - partner bez finančního příspěvku – není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu, - partner s finančním příspěvkem – přijímá prostřednictvím příjemce část podpory na realizaci projektových aktivit.

26 Informace pro žadatele Partnerství je uzavřeno na základě Smlouvy o partnerství, která specifikuje roli a odpovědnosti partnerů v rámci projektu.

27 Informace pro žadatele 8. Forma financování: rozdělení celkových způsobilých výdajů 85 % ESF 15 % národní zdroje Náklady na zpracování projektové žádosti nejsou uznatelnými výdaji!

28 Informace pro žadatele 9. Limity finanční podpory: Alokovaná částka pro první výzvu pro oblast podpory 1.1: 90 000 000 Kč Alokovaná částka pro první výzvu pro oblast podpory 1.2: 35 000 000 Kč Alokovaná částka pro první výzvu pro oblast podpory 1.3: 45 000 000 Kč

29 Informace pro žadatele Minimální částka na jeden projekt: 400 000 Kč Maximální částka na jeden projekt: 25 000 000 Kč

30 Informace pro žadatele 10.Způsobilé výdaje: Způsobilé výdaje jsou výdaje projektu vzniklé od data uvedeného ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci OP VK jako datum zahájení realizace projektu.

31 Informace pro žadatele 11. Kritéria pro výběr projektů : obecná kritéria – pro všechny typy projektů podporovaných v rámci OP VK specifická kritéria – požadavky na projekt stanovené na základě potřeb Královéhradeckého kraje, jsou stanovena pro každou výzvu v souladu s jejím zaměřením

32 Informace pro žadatele 12.Doba trvání projektů: Minimální délka trvání projektu: 6 měsíců Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců Nejdříve začít realizovat projekt lze ve 4. čtvrtletí 2008. Nejzazší termín pro ukončení realizace je 30.6.2012.

33 Informace pro žadatele 13. Místo realizace projektů: na území Královéhradeckého kraje, NUTS 3, kód CZ052 14.Monitorování projektů: povinnost příjemce v průběhu realizace grantových projektů sledovat naplňování indikátorů výstupů a výsledků

34 Informace pro žadatele 15. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku: 5 fází hodnocení projektové žádosti: 1.formální hodnocení, 2.hodnocení přijatelnosti, 3.věcné hodnocení, 4.výběrová komise, 5.schválení/neschválení projektu orgány kraje.

35 1. Hodnocení formální –Provádí ZS Formální náležitosti – opravitelné –shodná tištěná a elektronická verze žádosti –žádost 1x v listinné podobě a 4x na CD ve formátu *.pdf –dodány všechny povinné přílohy –podpisy (žádost, přílohy, seznam příloh…) Lhůta pro opravu je 10 pracovních dnů

36 2. Hodnocení přijatelnosti Provádí ZS Kritéria – neopravitelná –Oprávněnost žadatele (partnera) –Aktivity v souladu s danou výzvou –Cílové skupiny v souladu s výzvou –Pouze způsobilé výdaje –Dodrženy stanovené limity v rámci rozpočtu Pokud nesplní  žádost vyřazena

37 3. Věcné hodnocení –Provádí externí individuální hodnotitelé (vedení v Centrální databázi hodnotitelů Řídícího orgánu) –Každý projekt hodnotí min. 2 hodnotitelé –Minimálně 65 bodů – projekt doporučen k financování –Hodnocení na základě hodnotících kritérií (viz bod Výzvy č.11 Kritéria pro výběr projektů)

38 Výběrová kritéria 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – 18 bodů 1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory – 10 bodů proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám cílových skupin, doložení potřeb konkrétními poznatky (např. výzkum, statistiky, prokazatelný zájem), míra kompatibility s danou oblastí podpory.

39 Výběrová kritéria 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu – 8 bodů prokázání potřebnosti projektu pro danou cílovou skupinu, jak projekt přispívá k řešení problémů cílové skupiny, charakteristika výchozí a cílové situace cílové skupiny, stupeň změny dosažené projektem v porovnání s výchozím stavem.

40 Výběrová kritéria 2. Cílová skupina – 10 bodů 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin – 5 bodů definice a charakteristika cílové skupiny, přiměřenost projektu velikosti a potřebám cílové skupiny, znalost problémů cílové skupiny, dostatečné praktické zkušenosti s cílovou skupinou.

41 Výběrová kritéria 2.2 Způsob zapojení cílových skupin – 5 bodů způsob výběru a získávání účastníků projektu, způsob práce s cílovou skupinou, nástroje užité k zapojení cílové skupiny do projektu, délka a intenzita klíčových aktivit zaměřených na cílovou skupinu.

42 Výběrová kritéria 3. Popis realizace projektu – 18 bodů 3.1 Klíčové aktivity a stádia realizace projektu – 9 bodů definice klíčových aktivit, jejich časový harmonogram, splnitelnost plánu realizace aktivit a postupy realizace ve vazbě na požadavky rozpočtu a realizačního týmu, Vazba definovaných výstupů na předpokládané vstupy.

43 Výběrová kritéria 3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení – 2 body prokázání vědomí rizik při získávání a zapojení cílové skupiny, při realizaci klíčových aktivit a při finančním a provozním řízení projektu, způsoby předcházení rizik, nakolik si je žadatel vědom rizik a jaké má připravené mechanizmy na jejich eliminaci, příp. zmírnění následků.

44 Výběrová kritéria 3.3 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů – 2 body prokázání jaké má žadatel zkušenosti s řízením obdobných projektů (popř. zkušenosti partnerů)

45 Výběrová kritéria 3.4 Publicita – 2 body definuje postupy, nástroje a rozsah propagace projektu, jak vůči účastníkům projektu, tak vůči veřejnosti

46 Výběrová kritéria 3.5 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK – 3 body záměr pokračovat s realizací projektu i mimo rámec OP VK, další zdroje financování, nakolik dlouhodobé dopady bude mít projekt na cílovou skupinu.

47 Výběrová kritéria 4. Finanční řízení – 20 bodů 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu – 8 bodů přiměřenost a hospodárnost rozpočtu ve vztahu k plánovaným aktivitám, opodstatněnost výše rozpočtu a rozpočtových položek, přiměřenost výdajů na práci realizačního týmu, proporcionalita jednotlivých rozpočtových kapitol, míra využití křížového financování.

48 Výběrová kritéria 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu – 8 bodů nakolik se diferenciace klíčových aktivit odráží ve výdajích na jejich realizaci zda jsou uvedené aktivity nezbytné k dosažení cíle a jejich časový rozsah, zda je role partnera zřejmá (zda partner není skrytým dodavatelem).

49 Výběrová kritéria 4.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému – 4 body kontrolní opatření, která mají za úkol zajistit čerpání přidělené podpory v souladu s pravidly stanovenými zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, nakolik je žadatel připraven je aplikovat při práci projektového týmu.

50 Výběrová kritéria 5. Výsledky a výstupy – 15 bodů 5.1 Výsledky a výstupy – 5 bodů odhad plnění kvantifikovaných ukazatelů pro danou oblast podpory, přiměřenost udávaných hodnot povinných indikátorů vzhledem k cílům a rozpočtu projektu, vhodnost volitelných indikátorů.

51 Výběrová kritéria 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů – 5 bodů uvedené postupy k dosažení odhadovaných výsledků či výstupů, řešení pro případ neplnění očekávaných výsledků či výstupů.

52 Výběrová kritéria 5.3 Monitorování projektu – 5 bodů definují se postupy monitorování a nástroje průběžného a závěrečného hodnocení realizace projektu, stanovení ukazatelů pro hodnocení kvality řízení projektu a postupy jejich plnění v průběhu projektu.

53 Výběrová kritéria 6. Horizontální témata – 4 body 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti – 2 body vliv projektu na vyrovnávání příležitostí pro muže a ženy, příslušníky národnostních menšin, osoby se zdravotním postižením, resp. osoby ohrožené sociálním vyloučením, nástroje pro prosazování rovných příležitostí, propagace rovných příležitostí.

54 Výběrová kritéria 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj – 2 body vztah projektu k environmentální problematice, postupy omezující negativní vlivy na životní prostředí, příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice a k posilování udržitelného rozvoje.

55 Výběrová kritéria Specifické požadavky – 15 bodů - liší se podle oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 7.1 Přenositelnost na jiné vzdělávací subjekty – 5 bodů zda je projekt a jeho výstupy přenositelné a využitelné u jiných vzdělávacích subjektů (např. vytvoření nových metod vzdělávání).

56 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 7.2 Realizace partnerství – 5 bodů partnerství předkladatele projektu s jinými subjekty, jejich vzájemná spolupráce, výměna zkušeností.

57 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – 15 bodů 7.3 Podpora technických a učebních oborů – 5 bodů projekty motivující žáky ke studiu na středních školách a v učebních oborech se zaměřením na strojírenské, elektrotechnické a stavební obory s ohledem na potřeby trhu práce v Královéhradeckém kraji.

58 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.2 – Rovné příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 15 bodů 7.1 Přenositelnost na jiné vzdělávací subjekty – 5 bodů zda projekt a jeho výstupy jsou přenositelné a využitelné u jiných vzdělávacích subjektů (např. vytvoření nových metod vzdělávání).

59 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.2 Realizace partnerství – 5 bodů partnerství předkladatele projektu s jinými subjekty, jejich vzájemná spolupráce, výměna zkušeností.

60 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.3 Míra integrace cílové skupiny – 3 body jak je v rámci projektu realizována integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mezi ostatní žáky, jejich vzájemná spolupráce.

61 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.4 Spolupráce se zákonnými zástupci – 2 body zda jsou do realizace zapojeni rovněž rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jakým způsobem je v rámci projektu řešena spolupráce s nimi.

62 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.1 Mezipředmětové vazby – 5 bodů posuzuje se využití nových poznatků v rámci celého výchovně-vzdělávacího procesu komplexně, tzn. neaplikovat nový postup či poznatek pouze v jednom předmětu nebo ročníku, ale dbát na provázanost mezi vyučovanými předměty.

63 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.2 Realizace partnerství – 4 body partnerství předkladatele projektu s jinými subjekty, jejich vzájemná spolupráce, výměna zkušeností.

64 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.3 Podpora projektů zaměřených na udržení pedagogických pracovníků ve školství – 4 body zajištění dostatečné a smysluplné motivace pedagogických pracovníků (např. zlepšení prostředí pro výuku, možnost seberealizace, prevence syndromu vyhoření).

65 Výběrová kritéria Specifické požadavky - 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.4 Způsob realizace vzdělávacích akcí – 2 body jakým způsobem je projekt rozpracován do modulů, časový plán, - upřednostňuje se vyšší počet akcí v rámci jednoho projektu.

66 Výběrová kritéria –IPRM – Integrovaný plán rozvoje měst –Projekty, které: –dosáhly 65 bodů a více –prokáží, že jsou součástí IPRM  získají navíc 10 % bodů Neplatí pro 1. výzvu

67 4. Výběrová komise –Hodnotí výběrová komise, složená ze zástupců ŘO, regionálních orgánů, sociálních partnerů, neziskových organizací a nezávislých odborníků –Výběrová komise rozhoduje o výběru projektů ke schválení na základě výše finanční podpory schválené na výzvu –Při svém rozhodování respektuje pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení –Výběrová komise může snížit rozpočet projektu

68 4. Výběrová komise –Žádosti, které byly vybrané výběrovou komisí, ale na které již v dané výzvě nezbyly prostředky finanční podpory, jsou uloženy do tzv. zásobníku projektů. –Ze zásobníku mohou být v pořadí, v jakém byly zařazeny vybrány žádosti, na něž se uvolnily finanční prostředky (např. z důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí).

69 5. Schvalování grantových projektů –Provádí Orgány kraje (Rada a Zastupitelstvo) –Do 10 dnů od vydání Usnesení Zastupitelstva KHK – vyrozumění žadatelů o schválení/neschválení žádosti –Výsledky jsou veřejně dostupné –Po oznámení výsledku – uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK

70 Informace pro žadatele 16.Termíny výzvy: Datum vyhlášení výzvy: 5. května 2008 Datum zahájení předkládání žádostí: 6. května 2008 Datum ukončení přijmu žádostí v listinné podobě: listopad 2008 (do 17:00 hod.)

71 Informace pro žadatele 16. Termíny výzvy - Oblast podpory 1.1 1. zasedání Výběrové komise: 25. 8.–29. 8. 2008 Výběrové komisi k hodnocení budou postoupeny projekty předložené do 25. 6. 2008 2. zasedání Výběrové komise: 24. 11–28.11. 2008 Projekty předložené do 24. 9. 2008 3. zasedání Výběrové komise: 12. 1.–16.1. 2009 Projekty předložené do 5. 11. 2008

72 Informace pro žadatele 16. Termíny výzvy - Oblast podpory 1.2 1. zasedání Výběrové komise: 25. 8.–29. 8. 2008 Výběrové komisi k hodnocení budou postoupeny projekty předložené do 18. 6. 2008 2. zasedání Výběrové komise: 24. 11–28.11. 2008 Projekty předložené do 17. 9. 2008 3. zasedání Výběrové komise: 12. 1.–16.1. 2009 Projekty předložené do 29. 10. 2008

73 Informace pro žadatele 16. Termíny výzvy - Oblast podpory 1.3 1. zasedání Výběrové komise: 25. 8.–29. 8. 2008 Výběrové komisi k hodnocení budou postoupeny projekty předložené do 16. 6. 2008 2. zasedání Výběrové komise: 24. 11–28.11. 2008 Projekty předložené do 15. 9. 2008 3. zasedání Výběrové komise: 12. 1.–16.1. 2009 Projekty předložené do 27. 10. 2008

74 Informace pro žadatele 17. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání: - webová žádost v programu Benefit 7 včetně povinných příloh on-line (www.eu-zadost.cz),www.eu-zadost.cz - žádost o grantový projekt 4 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (CD-ROM), - 1 x v listinné podobě (originále) včetně veškerých příloh doručit osobně na adresu zprostředkujícího subjektu

75 Informace pro žadatele Povinné přílohy žádosti o finanční podporu: -doklad o právní subjektivitě žadatele, -Prohlášení o partnerství (je-li partnerství v rámci projektu uzavřeno), -osvědčení o tom, zda žadatel je, či není plátcem DPH

76 Informace pro žadatele 18. Místo předložení: adresa vyhlašovatele 19. Další informace: www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz 20. Kontakt na vyhlašovatele: viz Výzva

77 Informace pro žadatele Přílohy Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu -Monitorovací indikátory, -Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory, -Prohlášení o partnerství.

78 Podmínky realizace projektu Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci OP VK Přílohy Smlouvy: -kopie Žádosti o finanční podporu z OP VK, -kopie Smlouvy o partnerství, -prohlášení o bezdlužnosti, -kopie Smlouvy o zřízení zvláštního účtu, -Čestné prohlášení, že příjemce na schválený projekt nečerpá jiné veřejné prostředky.

79 Podmínky realizace projektu Sankce -pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami  pozastavení plateb  odejmutí finanční podpory Zahájení projektu -dnem podpisu Smlouvy (pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak) -ke stejnému dni vznikají způsobilé výdaje

80 Podmínky realizace projektu Udržitelnost projektu - dle pravidel ES je příjemce povinen zajistit udržitelnost Udržitelnost = část aktivit a výstupy, které jsou v rámci projektu podpořeny, musí být udržovány ještě 5 let po skončení financování z OP VK. -po dobu 5 let od skončení financování z OP VK předkládá příjemce každoroční výroční zprávu o udržitelnosti -budou prováděny kontroly u vybraného vzorku

81 Podmínky realizace projektu Platby -povinnost zřídit samostatný účet projektu, na který budou zasílány platby -zálohová platba, -průběžné platby, -závěrečná platba - viz část týkající se financování -povinnost vést oddělené účetnictví -povinnost provést externí audit u projektů ve výši nad 3 000 000 Kč.

82 Podmínky realizace projektu Kontroly -povinnost umožnit provádět kontroly dokumentů i kontroly v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OP VK, pověřeným kontrolním orgánům ČR, pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora.

83 Podmínky realizace projektu Publicita -povinnost informovat veřejnost o poskytnutí podpory z ESF, -dodržovat pravidla publicity dle Manuálu vizuální identity, -provádět propagaci v průběhu projektu a u výsledků projektu.

84 Podmínky realizace projektu Archivace dokumentace -povinnost vést dokumentaci o průběhu realizace projektu, -povinnost archivovat veškerou dokumentaci projektu do roku 2025.

85 Podmínky realizace projektu Monitorování -povinnost podávání pravidelných čtvrtletních zpráv, -na konci realizace podání závěrečné zprávy včetně žádosti o platbu, -součástí všech zpráv je vykazování monitorovacích indikátorů.

86 Projektový záměr Projektový záměr Informace o dalších možnostech získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů, Norských fondů, Programu rozvoje venkova, krajských dotačních titulů, státních dotací apod. (např. na projekty investičního charakteru): jspelda@kr-kralovehradecky.cz Formulář pro projektový záměr: www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz odkaz Evropská unie

87 Kontakty Ing. Lenka Rychterová Tel.: 495 817 486 E-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.czlrychterova@kr-kralovehradecky.cz Mgr. Eva Čechová Tel.: 495 817 496 E-mail: ecechova@kr-kralovehradecky.czecechova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Petra Hnátová Tel.: 495 817 434 E-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.czphnatova@kr-kralovehradecky.cz

88 Děkuji za pozornost a spolupráci. Ing. Lenka Rychterová Tel.: 495 817 486 E-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.czlrychterova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007–2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google