Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Regional governance a regionální management aneb jak efektivně řídit regiony?
Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Středisko pro výzkum regionálního rozvoje

2 Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji
Projekt MMR: Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů

3 Implementace regionálního managementu
1. etapa: Kritická analýza zahraničních a českých zkušeností s regionálním managementem (stanovení faktorů úspěšnosti, zhodnocení významu rámcových institucionálních podmínek). expertní rozhovory studie „Příklady úspěšného regionálního managementu v praxi. Zkušenosti z České republiky a dalších zemí EU – šance pro rozvoj venkovských regionů“ uspořádání skupinové diskuse (mezinárodního workshopu) – listopad 2005 2. etapa: Implementační část – práce v pilotních regionech: tvorba modelu regionálního managementu a jeho implementace analýza (rešerše) relevantních koncepcí, strategií a projektů institucionální analýza - identifikace a aktivace všech aktérů (klíčových osobností) uspořádání regionálních kulatých stolů studie „Benchmarking v rozvoji venkovských regionů. Příklady úspěšných komunálních a regionálních projektů z České republiky a z Evropy“.

4 Struktura přednášky Vymezení pojmu regional governance
Vymezení pojmu regionální management Otázky implementace myšlenek regionálního managementu do praxe Waldviertel Management/ Rakousko – případová studie Shrnutí a pokus o zobecnění dosavadních poznatků

5 Rostoucí význam regionalizace ve společensko-politické diskusi
Mnoho otázek, na něž existují rozdílné názory: co je to region a jak jej můžeme vymezit ? které úkoly mají být regionalizovány? jak může, resp. jak by měl být region řízen? jak by měl být organizován? jaké formy řízení jsou potřebné a použitelné?

6 Vymezení pojmu regional governance
Pojem „regional governance“ se používá pro označení komplexní řídící struktury v regionu Dvojí přístup k pojmu regional governance analytický přístup snažící se o „uchopení reality“ normativní přístup poukazující na efektivní a demokratické řídící struktury („Good Governance“) úplná a dostatečná definice se v teorii stále ještě hledá nejčastěji se pojem r.g. překládá jako „vládnutí“ jedná se o abstraktní pojem, který zahrnuje celou síť institucí a jednotlivců, podílejících se na vládě (správě) na všech úrovních a vazeb mezi nimi.

7 Analytický přístup k regional governance
specifická organizační konstelace, která zahrnuje vedle organizací s iniciačními a prosazovacími funkcemi také rozhodovací orgány a pravidla rozhodování maticový (síťový) charakter řídících struktur - regionálně organizovaná spolupráce mezi relevantními aktéry z veřejného a soukromého sektoru kombinace různých forem řízení

8 Analýza vnějších podmínek majících vliv na úspěšnost či neúspěšnost regionální spolupráce, resp. ovlivňují „regional governance“: právní podmínky státu (zákony o obcích a krajích, o rozpočtovém určení daní, zákonu územním plánování a stavebním řízení atd.) specifická územně-správní a politická kultura (zvyklosti) v regionu regionálně-politické aktivity jednotlivců (nebo jejich nepřítomnost) externí podněty způsobené státními prostředky nebo regionální konkurencí situační podmínky (místní politické vztahy, hospodářská situace atd.)

9 Pracovní definice regionálního managementu
REGIONÁLNÍ MANAGEMENT REGION MANAGEMENT územní jednotka, která vykazuje určitou pospolitost (homogennost, funkčnost, historie, mentalita) řízení; realizace stanovených cílů a účelů pomocí vhodných strategií a opatření Regionální management = institucionalizovaná spolupráce regionálních aktérů, která umožňuje prosazení rozvojových konceptů, generuje nové projektové myšlenky a vytváří úspěšnou pozici „podnikajícího regionu“ a jeho produktů v meziregionální konkurenci.

10 Teoretické vymezení regionálního managementu
velmi mladý přístup, který je stále ještě ve stádiu diskusí různých přístupů málo literárních pramenů (na rozdíl od regionálního marketingu) nejčastěji diskutované otázky: do jaké míry lze manažerský přístup aplikovat v oblasti regionálního rozvoje? jaké jsou úkoly regionálního managementu? jaké jsou funkce regionálního managementu? jaké jsou jednací roviny regionálního managementu? jaké jsou institucionální pohledy na regionální management?

11 Vývoj regionálních věd

12 Od regionálního plánování k regionálnímu managementu
do konce 70. let bylo regionální plánování považováno za efektivní nástroj řešení regionálním problémů (období plánovací euforie) od 80. let 20. století v některých západních zemích začíná regionální plánování získávat stále více akční a projektový charakter (začíná se v této souvislosti hovořit o regionálním managementu). odlišné podmínky diskuse o regionálním managementu v Rakousku/ Švýcarsku a ve Velké Británii

13

14 Nejčastější pojetí managementu
management je plánování, organizování, vedení lidí a kontrola (koncept manažerských funkcí) management je dosahování cílů organizace prostřednictvím koordinace činností lidí – tj. vedení (umění dosáhnout cílů prostřednictvím jiných) management je rozhodování odborná disciplína a obor studia x x x Existuje mnoho definicí pojmu management, často v závislosti na účelu, pro který byly formulovány. Proto prakticky neexistuje „ideální“ definice. Management znamená uskutečňování určitých funkcí nebo cílů za pomoci vhodných strategií a nástrojů. Z tohoto hlediska je cílem managementu vytváření a řízení regionu prostřednictvím následujících kroků: (1.) formulace a analýza problému, (2.) formulace cílů, (3.) zpracování, vyhodnocení a výběr strategických alternativ k dosažení cílů, (4.) realizace vybraných alternativ a (5.) kontrola

15 Dvě dimenze (regionálního) managementu
management jako funkce (manažerské funkce, manažerské role) management jako instituce

16 Roviny jednání regionálního managementu 1.
1. Operativní rovina (např. různé rozvojové společnosti) manažerské aktivity vyplývající ze situačních potřeb prosazování a implementaci konkrétních strategií a opatření podnikání - kombinace výrobních faktorů (finance, lidské zdroje) 2. Strategická rovina managementu jednací rovina operačního managementu (z důvodu inovačního tlaku a zkracování životního cyklu produktů) nevyhovuje středně a dlouhodobé perspektivě zvládání nejistot vyplývajících z budoucnosti a komplexity vývoje pomocí středně a dlouhodobého strategického plánování poznání příležitostí a hrozeb

17 Roviny jednání regionálního managementu 2.
3. Normativní rovina managementu filozofie, etika, rozvojové vize nalezení cílů regionálního rozvoje na základě hledání konsensu a akceptace zajištění společenské legitimity

18 Organizace regionálního managementu
„účastnická rovina“ – regionální aktéři operativní rovina rozhodovací rovina Institucionalizovaný regionální management Vnitřní organizace: Regionální management

19 Společenské změny (nové způsoby myšlení, nové struktury a procesy)
rostoucí význam participačních procesů (pluralita a komplexita rozhodovacích procesů, vytváření konsensu) (aspekt legitimizace jednání na úrovni obcí, měst a regionů) vztah mezi státní správou a samosprávou na regionální a místní úrovni vztah mezi veřejnou správou a dalšími společenskými skupinami (hospodářské a agrární komory atp.) principy jako kooperace, vzájemné akceptování a nalézání konsensu, přesvědčování (v protikladu ke správě formou nařizování) snaha využívání synergických efektů a kreativního prostředí pro jednání

20 2. Změny v oblasti financování
smělé a finančně náročné představy rozvoje x nedostatek finančních prostředků =› zvyšování efektivity, cost-benefit analýzy atd. hledání a vytváření nových kreativní finančních možností (sponsoringu, private-public-partnership, modely rizikového kapitálu atp.) privatizace veřejných úkolů otázka financování má zásadní význam pro implementaci podnikatelských, resp. manažerských přístupů v regionálním rozvoji

21 3. Organizační změny Privatizace, deregulace a štíhlý management

22 Úkoly a cíle regionálního managementu I.
zpracování vizí, scénářů a rozvojových strategií na regionální a komunální úrovni, iniciování a řízení rozvojových impulsů a procesů v regionu, vytváření regionálního konsensu vedoucímu k  posílení regionální identity a konkurenceschopnosti regionu vzhledem k ostatních regionům, spojování a koordinování regionální zdrojů z věcného, personálního a organizačního hlediska a přispívání k vytváření synergických efektů, aktivizování regionálního lidského kapitálu a s ním spojeného kreativního prostředí, jeho posilování a zhodnocování ve prospěch regionálního a lokálního rozvoje,

23 Úkoly a cíle regionálního managementu II.
napomáhání přenosu informací o lokálním a regionálním rozvoji a jejich využívání podle adresátů (cílových skupin), přispívání k větší transparentnosti a dostupnosti těchto informací poradenská pomoc a pomoc při rozhodovací (doporučení pro jednání regionálních a lokálních politických aktérů; odborné expertízy, variantní řešení atd.), realizace konkrétních plánů, opatření a projektů prostřednictvím projekčního managementu a přispívání k vytváření inovativního a kreativního regionálního a lokálního rozvoje, kontinuální evaluace a nepřetržitý controlling jako prostředek vedoucí k zodpovědnosti a sebeřízení

24 Dualismus regionálního managementu
aditivní dimenze regionální management jako nástroj doplňující dosavadní regionální plánování operativní rovina - orientace na jednání, realizaci a projekty. princip prosazení - vzhledem k flexibilitě, schopnosti přizpůsobit se, rychlosti reakcí, schopnosti výkonu… management prosazení (prosazení strategií regionálního rozvoje) projektový management (prosazení a koordinace klíčových opatření a projektů)

25 integrační dimenze regionální management jako celostní (komplexní) přístup k dosavadním a novým úkolům regionálního plánování nové paradigma/ nová plánovací filosofie = normativní charakter nový koncept vedení a utváření regionu (procesní management, leadreship, učící se organizace/ region)

26 Regionální management jako nový koncept vedení a utváření regionu
ve srovnání s tradiční veřejnou správou je kladen důraz na: novou strukturu úkolů, nové struktury myšlení, změněné vzorce chování a jednání aktérů nové metody a postupy a nové organizační modely Koncept zahrnuje: jak fázi přípravy rozhodnutí, tak i jeho implementaci a realizaci adaptaci na nabídkové a poptávkové struktury, tedy na požadavky trhu (regionální marketing)

27 1. Nová struktura úkolů integrace úkolů a jejich průřezovost (např. cestovní ruch – zemědělství – řemeslná výroba – maloobchod) nepřetržité stanovování strategických cílů plánování zdrojů (finančních, lidských atd.) rozvoj produktů rozvoj nabídkových a poptávkových struktur, analýza potřeb využívání experimentů a modelových možností implementace (prosazení, realizace, evaluace) připravenost k evaluaci a kontrole (kontrola výstupem) připravenost ke zlepšování a inovacím (kultura napravování chyb) informace a zpětná vazba

28 2. Struktura myšlení, vzorce chování a jednání aktérů regionálního rozvoje
využití kreativního a inovativního prostředí – orientace na zákazníky, hledání tržních výklenků myšlení v duchu propojování a kooperace Strategické myšlení a situační jednání (zároveň) myšlení v duchu pojetí veřejné správy jako služby anticipativní myšlení (na rozdíl od reaktivního myšlení) – tj. dělat dobře věci X dělat dobré věci

29 3. Nové metody a postupy vytváření vizí
dialog vedoucí k dohodě a konsensu projektový management neustálé zvyšování kvalifikace srovnávání výkonů (benchmarking) zvyšování kvality (TQM) kooperace, moderace a mediace marketing bilancování příjmů a výdajů management vztahů time management informační management workshopy

30 4. Nové organizační modely
vedení a participace týmová práce, kooperace samořízení, samozodpovědnost zodpovědnost za výsledek (princip konečné zodpovědnosti) decentralizace rozhodovacích kompetencí dělba práce vysoká flexibilita a procesní orientace dohadování procesních pravidel, postupů atp. standardizace opakujících se postupů motivace pracovníků, kariérní řád decentralizace institucionálních struktur (např. podle blízkosti občanům/ aktérům) flexibilita pracovního času

31 Jakým způsobem lze tohoto cíle dosáhnout
Regionální management představuje metodu a postup, jak docílit regionální kooperace, komunikace a regionálního konsensu jako důležitého předpokladu regionálního rozvoje. Jakým způsobem lze tohoto cíle dosáhnout toť otázka!

32 Možnosti implementace regionálního managementu v České republice
obce/ města – zvláště pověřené obce III. typu mikroregiony, místní akční skupiny atd. kraje + regionální rozvojové agentury regiony soudržnosti (NUTS II)

33 Faktory ovlivňující regionální management 1.
Iniciování vzniku regionálního managementu Kdo může být iniciátorem vzniku RM? Proč vlastně RM vzniká? Které regionální problémy mohou podnítit vznik RM? Prostorový dosah (působnost) regionálního managementu Podle kterých kriterií (problémových, funkčních, administrativních) se vymezuje územní působnost RM? Jakou rozlohu má území spadající pod RM? Jaká je optimální velikost manažerského regionu?

34 Faktory ovlivňující regionální management 2.
Organizační otázky fungování regionálního managementu? Jakou právní formu může mít RM? Které subjekty jsou členy RM? Kolik by měl mít RM zaměstnanců? Jaká je vnitřní organizační struktura RM? Jaké existují vazby mezi institucemi veřejné správy a RM? Úkoly a funkce regionálního managementu? Které cíle a úkoly plní RM? Jaké jsou hlavní oblasti působnosti RM?

35 Faktory ovlivňující regionální management 3.
Financování regionálního managementu Jak je činnost RM financována? Jaký je podíl samofinancování?

36 Regionalmanagement Waldviertel/ Niederösterreich
Základní informace region Waldviertel byl jedním z první regionů, který se začal zabývat regionálním managementem. původní organizace „Waldviertel Management“ byla založena v roce 1982 A. Kastnerem v době založení se jednalo o první rakouskou regionální rozvojovou agenturu agentura působí na rozloze km2 v regionu žije přibližně 220 000 obyvatel (2000)

37 Organizační uspořádání od r. 2004

38 Síť aktérů regionálního rozvoje ve Waldviertlu

39 Shrnutí dosavadních poznatků o instutucinalizaci regionálního managementu
RM neplní veřejnosprávní funkci, poněvadž nedisponuje žádnou přirozenou mocí (nemá legitimitu) - není veřejnou správou v pravém slova smyslu zapojení (spolupráci) různých skupin regionálních aktérů si regionální manažer nemůže vynutit, naopak aktivita aktérů je na dobrovolné bázi, koordinace = klíčová funkce, neboť regionální aktéři přicházejí z velmi odlišných oblastí společenského života RM je ve své podstatě nezisková záležitost a proto nemůže používat zisk jako motivaci aktérů. RM je vysoce závislý na politických, ekonomických a sociálních procesech ovlivňujících prostředí daného regionu.

40 Zhodnocení zahraničních zkušeností s implementací regionálního managementu
neexistuje všeobecně platný, jednotný model - každý region si vytvořil svůj vlastní model regionálního managementu s přihlédnutím ke specifickým místním podmínkám, hlavní funkcí regionálního managementu je organizace; ať již má regionální management jakoukoliv podobu, tak obecně v Evropě převládá liberální pojetí. regionální management je považován jako vhodný nástroj k tomu, aby došlo k aktivizaci regionálního rozvojového potenciálu a sebeidentifikaci regionu. má-li být regionální management úspěšný a jeho strategie a opatření akceptována pokud možno všemi aktéry.

41 http://www.mmr.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Na závěr S jednotlivými výstupy projektu se budeme moci seznámit prostřednictvím internetových stránek (Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Západočeská univerzita v Plzni) (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) Děkuji za pozornost !

42 Kontakt Mgr. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Husova 11, Plzeň zzz


Stáhnout ppt "Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google