Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 1- Regional governance a regionální management aneb jak efektivně řídit regiony?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 1- Regional governance a regionální management aneb jak efektivně řídit regiony?"— Transkript prezentace:

1 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 1- Regional governance a regionální management aneb jak efektivně řídit regiony? Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Středisko pro výzkum regionálního rozvoje

2 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 2- Projekt MMR: Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů

3 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 3- Implementace regionálního managementu 1. etapa: Kritická analýza zahraničních a českých zkušeností s regionálním managementem (stanovení faktorů úspěšnosti, zhodnocení významu rámcových institucionálních podmínek).  expertní rozhovory  studie „Příklady úspěšného regionálního managementu v praxi. Zkušenosti z České republiky a dalších zemí EU – šance pro rozvoj venkovských regionů“  uspořádání skupinové diskuse (mezinárodního workshopu) – listopad 2005 2. etapa: Implementační část – práce v pilotních regionech: tvorba modelu regionálního managementu a jeho implementace  analýza (rešerše) relevantních koncepcí, strategií a projektů  institucionální analýza - identifikace a aktivace všech aktérů (klíčových osobností)  uspořádání regionálních kulatých stolů  studie „Benchmarking v rozvoji venkovských regionů. Příklady úspěšných komunálních a regionálních projektů z České republiky a z Evropy“.

4 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 4- Struktura přednášky 1.Vymezení pojmu regional governance 2.Vymezení pojmu regionální management 3.Otázky implementace myšlenek regionálního managementu do praxe 4.Waldviertel Management/ Rakousko – případová studie 5.Shrnutí a pokus o zobecnění dosavadních poznatků

5 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 5- Rostoucí význam regionalizace ve společensko-politické diskusi Mnoho otázek, na něž existují rozdílné názory:  co je to region a jak jej můžeme vymezit ?  které úkoly mají být regionalizovány?  jak může, resp. jak by měl být region řízen?  jak by měl být organizován?  jaké formy řízení jsou potřebné a použitelné?

6 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 6- Vymezení pojmu regional governance  Pojem „regional governance“ se používá pro označení komplexní řídící struktury v regionu  Dvojí přístup k pojmu regional governance 1.analytický přístup snažící se o „uchopení reality“ 2.normativní přístup poukazující na efektivní a demokratické řídící struktury („Good Governance“)  úplná a dostatečná definice se v teorii stále ještě hledá  nejčastěji se pojem r.g. překládá jako „vládnutí“  jedná se o abstraktní pojem, který zahrnuje celou síť institucí a jednotlivců, podílejících se na vládě (správě) na všech úrovních a vazeb mezi nimi.

7 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 7- Analytický přístup k regional governance  specifická organizační konstelace, která zahrnuje vedle organizací s iniciačními a prosazovacími funkcemi také rozhodovací orgány a pravidla rozhodování  maticový (síťový) charakter řídících struktur - regionálně organizovaná spolupráce mezi relevantními aktéry z veřejného a soukromého sektoru  kombinace různých forem řízení

8 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 8- Analýza vnějších podmínek majících vliv na úspěšnost či neúspěšnost regionální spolupráce, resp. ovlivňují „regional governance“:  právní podmínky státu (zákony o obcích a krajích, o rozpočtovém určení daní, zákonu územním plánování a stavebním řízení atd.)  specifická územně-správní a politická kultura (zvyklosti) v regionu  regionálně-politické aktivity jednotlivců (nebo jejich nepřítomnost)  externí podněty způsobené státními prostředky nebo regionální konkurencí  situační podmínky (místní politické vztahy, hospodářská situace atd.)

9 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 9- Pracovní definice regionálního managementu REGIONÁLNÍ MANAGEMENT REGION MANAGEMENT územní jednotka, která vykazuje určitou pospolitost (homogennost, funkčnost, historie, mentalita) řízení; realizace stanovených cílů a účelů pomocí vhodných strategií a opatření Regionální management = institucionalizovaná spolupráce regionálních aktérů, která umožňuje prosazení rozvojových konceptů, generuje nové projektové myšlenky a vytváří úspěšnou pozici „podnikajícího regionu“ a jeho produktů v meziregionální konkurenci.

10 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 10- Teoretické vymezení regionálního managementu  velmi mladý přístup, který je stále ještě ve stádiu diskusí různých přístupů  málo literárních pramenů (na rozdíl od regionálního marketingu)  nejčastěji diskutované otázky:  do jaké míry lze manažerský přístup aplikovat v oblasti regionálního rozvoje?  jaké jsou úkoly regionálního managementu?  jaké jsou funkce regionálního managementu?  jaké jsou jednací roviny regionálního managementu?  jaké jsou institucionální pohledy na regionální management?

11 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 11- Vývoj regionálních věd

12 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 12- Od regionálního plánování k regionálnímu managementu  do konce 70. let bylo regionální plánování považováno za efektivní nástroj řešení regionálním problémů (období plánovací euforie)  od 80. let 20. století v některých západních zemích začíná regionální plánování získávat stále více akční a projektový charakter (začíná se v této souvislosti hovořit o regionálním managementu).  odlišné podmínky diskuse o regionálním managementu v Rakousku/ Švýcarsku a ve Velké Británii

13 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 13-

14 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 14- Nejčastější pojetí managementu  management je plánování, organizování, vedení lidí a kontrola (koncept manažerských funkcí)  management je dosahování cílů organizace prostřednictvím koordinace činností lidí – tj. vedení (umění dosáhnout cílů prostřednictvím jiných)  management je rozhodování  odborná disciplína a obor studia x x x  Existuje mnoho definicí pojmu management, často v závislosti na účelu, pro který byly formulovány. Proto prakticky neexistuje „ideální“ definice.  Management znamená uskutečňování určitých funkcí nebo cílů za pomoci vhodných strategií a nástrojů. Z tohoto hlediska je cílem managementu vytváření a řízení regionu prostřednictvím následujících kroků: (1.) formulace a analýza problému, (2.) formulace cílů, (3.) zpracování, vyhodnocení a výběr strategických alternativ k dosažení cílů, (4.) realizace vybraných alternativ a (5.) kontrola

15 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 15- Dvě dimenze (regionálního) managementu  management jako funkce (manažerské funkce, manažerské role)  management jako instituce

16 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 16- Roviny jednání regionálního managementu 1. 1. Operativní rovina (např. různé rozvojové společnosti)  manažerské aktivity vyplývající ze situačních potřeb  prosazování a implementaci konkrétních strategií a opatření  podnikání - kombinace výrobních faktorů (finance, lidské zdroje) 2. Strategická rovina managementu  jednací rovina operačního managementu (z důvodu inovačního tlaku a zkracování životního cyklu produktů) nevyhovuje středně a dlouhodobé perspektivě  zvládání nejistot vyplývajících z budoucnosti a komplexity vývoje pomocí středně a dlouhodobého strategického plánování  poznání příležitostí a hrozeb

17 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 17- Roviny jednání regionálního managementu 2. 3. Normativní rovina managementu  filozofie, etika, rozvojové vize  nalezení cílů regionálního rozvoje na základě hledání konsensu a akceptace  zajištění společenské legitimity

18 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 18- Organizace regionálního managementu Vnitřní organizace: „účastnická rovina“ – regionální aktéři operativní rovina rozhodovací rovina Regionální management Institucionalizovaný regionální management

19 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 19- 1.Společenské změny (nové způsoby myšlení, nové struktury a procesy)  rostoucí význam participačních procesů (pluralita a komplexita rozhodovacích procesů, vytváření konsensu) (aspekt legitimizace jednání na úrovni obcí, měst a regionů)  vztah mezi státní správou a samosprávou na regionální a místní úrovni  vztah mezi veřejnou správou a dalšími společenskými skupinami (hospodářské a agrární komory atp.)  principy jako kooperace, vzájemné akceptování a nalézání konsensu, přesvědčování (v protikladu ke správě formou nařizování)  snaha využívání synergických efektů a kreativního prostředí pro jednání

20 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 20- 2. Změny v oblasti financování  smělé a finančně náročné představy rozvoje x nedostatek finančních prostředků =› zvyšování efektivity, cost-benefit analýzy atd.  hledání a vytváření nových kreativní finančních možností (sponsoringu, private-public-partnership, modely rizikového kapitálu atp.)  privatizace veřejných úkolů otázka financování má zásadní význam pro implementaci podnikatelských, resp. manažerských přístupů v regionálním rozvoji

21 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 21- 3. Organizační změny  Privatizace, deregulace a štíhlý management

22 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 22- Úkoly a cíle regionálního managementu I.  zpracování vizí, scénářů a rozvojových strategií na regionální a komunální úrovni,  iniciování a řízení rozvojových impulsů a procesů v regionu,  vytváření regionálního konsensu vedoucímu k posílení regionální identity a konkurenceschopnosti regionu vzhledem k ostatních regionům,  spojování a koordinování regionální zdrojů z věcného, personálního a organizačního hlediska a přispívání k vytváření synergických efektů,  aktivizování regionálního lidského kapitálu a s ním spojeného kreativního prostředí, jeho posilování a zhodnocování ve prospěch regionálního a lokálního rozvoje,

23 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 23- Úkoly a cíle regionálního managementu II.  napomáhání přenosu informací o lokálním a regionálním rozvoji a jejich využívání podle adresátů (cílových skupin), přispívání k větší transparentnosti a dostupnosti těchto informací  poradenská pomoc a pomoc při rozhodovací (doporučení pro jednání regionálních a lokálních politických aktérů; odborné expertízy, variantní řešení atd.),  realizace konkrétních plánů, opatření a projektů prostřednictvím projekčního managementu a přispívání k vytváření inovativního a kreativního regionálního a lokálního rozvoje,  kontinuální evaluace a nepřetržitý controlling jako prostředek vedoucí k zodpovědnosti a sebeřízení

24 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 24- Dualismus regionálního managementu aditivní dimenze  regionální management jako nástroj doplňující dosavadní regionální plánování  operativní rovina - orientace na jednání, realizaci a projekty.  princip prosazení - vzhledem k flexibilitě, schopnosti přizpůsobit se, rychlosti reakcí, schopnosti výkonu… –management prosazení (prosazení strategií regionálního rozvoje) –projektový management (prosazení a koordinace klíčových opatření a projektů)

25 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 25- integrační dimenze  regionální management jako celostní (komplexní) přístup k dosavadním a novým úkolům regionálního plánování  nové paradigma/ nová plánovací filosofie = normativní charakter  nový koncept vedení a utváření regionu (procesní management, leadreship, učící se organizace/ region)

26 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 26- Regionální management jako nový koncept vedení a utváření regionu Regionální management jako nový koncept vedení a utváření regionu ve srovnání s tradiční veřejnou správou je kladen důraz na: 1.novou strukturu úkolů, 2.nové struktury myšlení, změněné vzorce chování a jednání aktérů 3.nové metody a postupy a 4.nové organizační modely Koncept zahrnuje:  jak fázi přípravy rozhodnutí, tak i jeho implementaci a realizaci  adaptaci na nabídkové a poptávkové struktury, tedy na požadavky trhu (regionální marketing)

27 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 27- 1. Nová struktura úkolů  integrace úkolů a jejich průřezovost (např. cestovní ruch – zemědělství – řemeslná výroba – maloobchod)  nepřetržité stanovování strategických cílů  plánování zdrojů (finančních, lidských atd.)  rozvoj produktů  rozvoj nabídkových a poptávkových struktur, analýza potřeb  využívání experimentů a modelových možností  implementace (prosazení, realizace, evaluace)  připravenost k evaluaci a kontrole (kontrola výstupem)  připravenost ke zlepšování a inovacím (kultura napravování chyb)  informace a zpětná vazba

28 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 28- 2. Struktura myšlení, vzorce chování a jednání aktérů regionálního rozvoje  využití kreativního a inovativního prostředí – orientace na zákazníky, hledání tržních výklenků  myšlení v duchu propojování a kooperace  Strategické myšlení a situační jednání (zároveň)  myšlení v duchu pojetí veřejné správy jako služby  anticipativní myšlení (na rozdíl od reaktivního myšlení) – tj. dělat dobře věci X dělat dobré věci

29 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 29- 3. Nové metody a postupy  vytváření vizí  dialog vedoucí k dohodě a konsensu  projektový management  neustálé zvyšování kvalifikace  srovnávání výkonů (benchmarking)  zvyšování kvality (TQM)  kooperace, moderace a mediace  marketing  bilancování příjmů a výdajů  management vztahů  time management  informační management  workshopy

30 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 30- 4. Nové organizační modely  vedení a participace  týmová práce, kooperace  samořízení, samozodpovědnost  zodpovědnost za výsledek (princip konečné zodpovědnosti)  decentralizace rozhodovacích kompetencí  dělba práce  vysoká flexibilita a procesní orientace  dohadování procesních pravidel, postupů atp.  standardizace opakujících se postupů  motivace pracovníků, kariérní řád  decentralizace institucionálních struktur (např. podle blízkosti občanům/ aktérům)  flexibilita pracovního času

31 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 31- Regionální management představuje metodu a postup, jak docílit regionální kooperace, komunikace a regionálního konsensu jako důležitého předpokladu regionálního rozvoje. Jakým způsobem lze tohoto cíle dosáhnout toť otázka!

32 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 32- Možnosti implementace regionálního managementu v České republice  obce/ města – zvláště pověřené obce III. typu  mikroregiony, místní akční skupiny atd.  kraje + regionální rozvojové agentury  regiony soudržnosti (NUTS II)

33 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 33- Faktory ovlivňující regionální management 1. Iniciování vzniku regionálního managementu  Kdo může být iniciátorem vzniku RM?  Proč vlastně RM vzniká? Které regionální problémy mohou podnítit vznik RM? Prostorový dosah (působnost) regionálního managementu  Podle kterých kriterií (problémových, funkčních, administrativních) se vymezuje územní působnost RM?  Jakou rozlohu má území spadající pod RM? Jaká je optimální velikost manažerského regionu?

34 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 34- Faktory ovlivňující regionální management 2. Organizační otázky fungování regionálního managementu?  Jakou právní formu může mít RM?  Které subjekty jsou členy RM?  Kolik by měl mít RM zaměstnanců?  Jaká je vnitřní organizační struktura RM?  Jaké existují vazby mezi institucemi veřejné správy a RM? Úkoly a funkce regionálního managementu?  Které cíle a úkoly plní RM?  Jaké jsou hlavní oblasti působnosti RM?

35 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 35- Faktory ovlivňující regionální management 3. Financování regionálního managementu  Jak je činnost RM financována?  Jaký je podíl samofinancování?

36 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 36- Regionalmanagement Waldviertel/ Niederösterreich Základní informace  region Waldviertel byl jedním z první regionů, který se začal zabývat regionálním managementem.  původní organizace „Waldviertel Management“ byla založena v roce 1982 A. Kastnerem  v době založení se jednalo o první rakouskou regionální rozvojovou agenturu  agentura působí na rozloze 4.614 km 2  v regionu žije přibližně 220 000 obyvatel (2000)

37 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 37- Organizační uspořádání od r. 2004

38 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 38- Síť aktérů regionálního rozvoje ve Waldviertlu

39 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 39- Shrnutí dosavadních poznatků o instutucinalizaci regionálního managementu  RM neplní veřejnosprávní funkci, poněvadž nedisponuje žádnou přirozenou mocí (nemá legitimitu) - není veřejnou správou v pravém slova smyslu  zapojení (spolupráci) různých skupin regionálních aktérů si regionální manažer nemůže vynutit, naopak aktivita aktérů je na dobrovolné bázi,  koordinace = klíčová funkce, neboť regionální aktéři přicházejí z velmi odlišných oblastí společenského života  RM je ve své podstatě nezisková záležitost a proto nemůže používat zisk jako motivaci aktérů.  RM je vysoce závislý na politických, ekonomických a sociálních procesech ovlivňujících prostředí daného regionu.

40 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 40- Zhodnocení zahraničních zkušeností s implementací regionálního managementu  neexistuje všeobecně platný, jednotný model - každý region si vytvořil svůj vlastní model regionálního managementu s přihlédnutím ke specifickým místním podmínkám,  hlavní funkcí regionálního managementu je organizace;  ať již má regionální management jakoukoliv podobu, tak obecně v Evropě převládá liberální pojetí.  regionální management je považován jako vhodný nástroj k tomu, aby došlo k aktivizaci regionálního rozvojového potenciálu a sebeidentifikaci regionu.  má-li být regionální management úspěšný a jeho strategie a opatření akceptována pokud možno všemi aktéry.

41 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 41- Na závěr S jednotlivými výstupy projektu se budeme moci seznámit prostřednictvím internetových stránek http://www.svrr.zcu.cz (Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Západočeská univerzita v Plzni) http://www.mmr.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) Děkuji za pozornost !

42 Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 42- Kontakt Mgr. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Husova 11, 306 14 Plzeň jiri.jezek@fek.zcu.cz


Stáhnout ppt "Inovativní koncepty a přístupy v regionálním rozvoji, Ostrava 25.5.2005 - 1- Regional governance a regionální management aneb jak efektivně řídit regiony?"

Podobné prezentace


Reklamy Google