Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH8 - Roztoky Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH8 - Roztoky Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 CH8 - Roztoky Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 Roztok homogenní směs dvou nebo více chemicky čistých látek skládá se z: a) disperzního prostředí = rozpouštědla (látka, která je v soustavě v nadbytku) b) dispergované látky = rozpouštěné látky

3 Vznik roztoku rozpouštědlo rozpouštěná látka roztok + obr.č.1 Vznik roztoku

4 Dělení roztoků podle skupenství pevné - slitiny kovů kapalné – čaj, tinktura plynné - čistý vzduch obr.č.2 Bronz obr.č.3 Čaj obr.č.4 Zemní plyn

5 Dělení kapalných roztoků podle velikosti částic roztok pravý…velikost částic < 10 -9 m roztok nepravý = koloidní…velikost částic 10 -9 až 10 -7 m Zlaté nanočástice– při pohledu kolmo na svazek bílého světla nastává jasný rozptyl v doplňkové barvě roztoku – zelené obr.č.5 Pravý roztok obr.č.6 Koloiní roztok

6 Úkol Zjisti pomocí internetových stránek co je Tyndallův jev a zpracuj jako krátký referát.

7 Dělení roztoků podle rozpouštědla vodné benzínové ethanolové… Organická rozpouštědla: diethylether, di-,tri-, tertrachlormetan, methanol, aceton, benzen, toluen, propanon, trichlorethen

8 Dělení pravých roztoků podle vlastností rozpouštěné látky 1)roztoky neelektrolytů…roztoky látek, které se nedisociují rozpouštěné látky = nepolární či slabě polární látky, elektroneutrální molekuly nevede elektrický proud roztok glukózy ve vodě

9 2) roztoky elektrolytů…roztok vzniká rozpuštěním iontových sloučenin v polárním rozpouštědle rozpouštědlo vytrhává jednotlivé ionty z krystalové mřížky rozpouštěné látky  volně pohyblivé, elektricky nabité, ionty elektrolyt = kapalný roztok látky nebo tavenina, která je schopna vést elektrický proud vede elektrický proud NaCl ve vodě Dělení pravých roztoků podle vlastností rozpouštěné látky

10 3) roztoky potenciálních elektrolytů…roztok iontů, které vznikají po proběhnutí chemické reakce (elektrolytické disociace) rozpouštěné látky s polárními vazbami jsou polárním rozpouštědlem roztrženy a vzniklé ionty se rozptýlí mezi molekulami rozpouštědla H 2 + Cl 2 → HCl disociovaná v H 2 O → H 3 O + + Cl - Dělení pravých roztoků podle vlastností rozpouštěné látky

11 Vlastnosti roztoků teplota varu roztoku je vyšší než bod varu čistého rozpouštědla teplota varu není konstantní (stále se zvyšuje, protože se zvyšuje podíl rozpouštěné látky vůči rozpouštědlu) mají nižší teplotu tání než rozpouštědlo ( Fridex…nemrznoucí směs)

12 Dělení roztoků podle mísitelnosti jednotlivých složek nemísitelné…složky jsou vzájemně nerozpustné necháme-li je po promíchání klidu  oddělení složek (olej a voda) neomezeně mísitelné… tvoří homogenní roztok bez ohledu na poměr rozpouštěné látky a rozpouštědla (voda a ethanol) omezeně mísitelné… tvoří homogenní roztok pouze v určitém rozsahu poměru rozp. látky a rozpouštědla (NaCl a voda) obr.č.7 Nemísitelný roztok

13 Rozpustnost látky je dána hmotností látky,která se za konstantních podmínek (teploty, tlaku) rozpustí v určitém objemu nebo hmotnosti rozpouštědla (většinou ve 100g) za vzniku nasyceného roztoku lze ji najít v tabulkách rozpustnost látek na t a p udávají křivky rozpustnosti

14 Křivky rozpustnosti obr.č.8 Křivky rozpustnosti

15 nenasycený roztok…za daných podmínek se v něm rozpustí ještě další množství rozpouštěné látky nasycený roztok…za daných podmínek se v něm další množství rozpouštěné látky již nerozpustí přesycený roztok…vzniká z nasyceného (odpařováním rozpouštědla, snížením teploty) Dělení roztoků podle rozpustnosti

16 Složení roztoků se vyjadřuje udáním hmotnosti, objemu nebo látkového množství rozpuštěné látky v roztoku, popř. v rozpouštědle určitého objemu nebo hmotnosti u kapalných roztoků hovoříme o koncentraci roztoku

17 Způsoby vyjádření složení roztoků hmotnostní zlomek (procentuální koncentrace) objemový zlomek (objemová koncentrace) látková (molární) koncentrace = molarita molární zlomek (molové procento)

18 Hmotnostní zlomek látky A (w A ) je definován jako podíl hmotnosti m A rozpuštěné látky A a hmotnosti m R roztoku m R = m A + m r …hmotnost rozpouštědla vynásobení hmotnostního zlomku w A stem získáme hmotnostní procento látky A

19 Rozpuštěním 20 g látky (např. K 2 SO 4 ) v 80 cm 3 (~80 g) H 2 O získáme 20% roztok K 2 SO 4 hmotnostní zlomek K 2 SO 4 bude w = 0,2; hmotnostní zlomek vody bude w = 0,8 + vodaK 2 SO 4 20% roztok K 2 SO 4 80 g20 g100 g+= Hmotnostní zlomek látky A (w A ) obr.č.9 Hmotnostní zlomek

20 Příklad Vypočítejte hmotnost 15% roztoku síranu draselného, který připravíme rozpuštěním 20g K 2 SO 4. Rozpuštěním 20g K 2 SO 4 získáme 133.33g 15% roztoku.

21 Kolik gramů NaOH musíme navážit pro přípravu 350g 10% vodného roztok NaOH? Pro přípravu 350g 10% vodného roztoku NaOH musíme navážit 35g NaOH. Příklad

22 Objemový zlomek látky A (  A ) je podíl objemu V A rozpuštěné látky A a objemu V R roztoku V R = V A + V r …objem rozpouštědla vynásobení objemového zlomku  A stem získáme objemové procento látky A

23 Alkoholický nápoj obsahuje 40 objemových % ethanolu. Vypočítejte objem čistého ethanol a vody v 600cm 3 tohoto nápoje. Nápoj obsahuje 240cm 3 čistého ethanolu a 360cm 3 H 2 O. Příklad

24 Látková (molární) koncentrace látky A (c A ) podíl látkového množství n A látky A rozpuštěné v roztoku o objemu V jednotkou látkové koncentrace je mol·m -3, v chemii se užívá jednotka mol·dm -3, jejímž symbolem je M 1M = 10 3 mol·m -3 ; pro koncentraci danou v mol·dm -3 se používá pojem molarita

25 Molární koncentrace + vodaNH 3 roztok NH 3 1 dm 3 14 molc = 14 mol∙dm -3 += obr.č.10 Molární koncentrace

26 Nezapomeň !!! Co také už víte:

27 Jaká je molarita roztoku, který obsahuje 4,24g Na 2 CO 3 v 200cm 3 roztoku? Roztok je 0,2 molární (značíme také 0,2M). Příklad

28 Molární zlomek látky A (x A ) podíl látkového množství n A rozpuštěné látky A a látkového množství všech složek roztoku součet molárních zlomků všech složek roztoku se musí rovnat jedné ∑x A = 1 vynásobením molárního zlomku x A stem získáme molové procento látky A

29 Urči molární zlomek jednotlivých prvků v Fe 2 O 3 x Fe v Fe 2 O 3 je 2/5; x O v Fe 2 O 3 je 3/5; Kontrola: x Fe + x O = 1 Příklad

30 Směšování roztoků Pro výpočet přípravy roztoků o nižší koncentraci používáme: Křížové pravidlo Směšovací rovnici

31 Křížové pravidlo Př:Kolik 10% a kolik 20% roztoku se musí smísit, aby vzniklo 0,5 kg 12% roztoku téže látky? Řešení : do levých rohů pomyslného čtverce zapíšeme výchozí koncentrace roztoků do středu čtverce koncentraci výslednou do kříže se odečítá nižší hodnota od vyšší v pravých rozích se zapíší díly roztoku, který je třeba použít 20% 10% 12% 12 - 10 = 2díly 20 - 12 =8 dílů Je třeba 2. 0,05 = 0,1kg 20% roztoku a 8. 0,05= 0,4kg 10% roztoku 2 díly 20% + 8 dílů 10% roztoku = 10 dílů = 0,5kg 1 díl = 0,5:10 = 0,05kg

32 obsah látky je zadán v hmotnostních procentech (zlomku) všechny hodnoty musí mít stejný rozměr pokud se k ředění používá voda, tak má vždy koncentraci rovnou nule m 1, m 2 hmotnosti výchozích roztoků m 1 + m 2 = m celková hmotnost roztoku c 1, c 2 koncentrace výchozích roztok c koncentrace výsledného roztoku Směšovací rovnice m 1. c 1 + m 2. c 2 = ( m 1 + m 2 ). c

33 Směšovací rovnici i křížové pravidlo lze použít i pro výpočet OBJEMOVÝCH VELIČIN objemového zlomku , objemových procent, látkové nebo hmotnostní koncentrace V 1, V 2 objemy roztoků V 1 + V 2 = Vcelkový objem roztoku c 1, c 2 výchozí obsah látky nebo koncentrace c konečný obsah látky nebo koncentrace V 1. c 1 + V 2 c 2 = ( V 1 + V 2 ). c

34 Převod hmotnosti kapalin na objem v chemické praxi se zpravidla kapaliny neváží, ale odměřují hmotnost kapalin se na objem převádí pomocí hustoty V = objem kapaliny m = hmotnost kapaliny  = hustota kapaliny V = mm

35 Kolik g 5% roztoku je nutno přidat ke 100 g 50% roztoku, aby vznikl roztok 20%? Křížové pravidlo: a) 50% 15dílů 1díl 20% 5% 30 dílů 2díly Směšovací rovnice: b) m 1. w 1 + m 2. w 2 = (m 1 + m 2 ). w 100. 50 + 5 m 2 = (100 + m 2 ). 20 m 2 = 200g Je nutno přidat 200g 5% roztoku. Příklad 1 díl 50%………..2 dílům 5% 100g………………x x = 2. 100/1 = 200g (5%)

36 1. Jaké procentuální složení má roztok, který vznikl z 25g HCl a 150g vody?(14,3%) 2. Jaký objem roztoku o látkové koncentraci 2 M (2mol/dm 3 ) lze připravit z 224 g KOH? (2 dm 3 ) 3. Kolik gramů 5,5% HCl je třeba přidat k 250g 36% roztoku téže kyseliny, aby vznikl 25% roztok? (141,026 g) 4. Jaké množství 25% HCl potřebujeme na přípravu 2 litrů 10% HCl (ρ = 1,25g/ml)? (1000g 25%HCl) Příklady

37 Použité informační zdroje obrázky č.[1,9,10] – autor Yvona Pufferová s použitím http://office.microsoft.com/csz/images/results.aspx?qu=chemick%C3%A1+k%C3%A1dink a&ex=1&origin=FX010132103#mt:2|is:4| http://office.microsoft.com/csz/images/results.aspx?qu=chemick%C3%A1+k%C3%A1dink a&ex=1&origin=FX010132103#mt:2|is:4| [2] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://www.fenetre24.com/heurtoir-tete-lion- bronze-pi-372.html http://www.fenetre24.com/heurtoir-tete-lion- bronze-pi-372.html [3] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://dbuklid.cz/caj http://dbuklid.cz/caj [4] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://www.tvrtm.cz/tri-petiny-obyvatel-si-preji- vetsi-vyuzivani-zemniho-plynu-id-10023.html http://www.tvrtm.cz/tri-petiny-obyvatel-si-preji- vetsi-vyuzivani-zemniho-plynu-id-10023.html [5] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://www.bdl-cee.com/banka-erlenmeyerova-s- prepazkou-pc http://www.bdl-cee.com/banka-erlenmeyerova-s- prepazkou-pc [6] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://www.tecnicall.cz/clanek/2012-01-zlato/ http://www.tecnicall.cz/clanek/2012-01-zlato/ [7] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://www.hhanky.estranky.cz/clanky/postupy--- napady/plovouci-svicen-.html http://www.hhanky.estranky.cz/clanky/postupy--- napady/plovouci-svicen-.html [8] [online]. [cit. 2012-08-21]. Dostupné z http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/text_images/FG14_08.JPG http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/text_images/FG14_08.JPG Literatura MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-055-5. VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1990. ISBN 80-04-26388-7.

38 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH8 - Roztoky Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google