Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontrola Vnitřní kontrolní systém zákon 320/2001 Sb. II. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontrola Vnitřní kontrolní systém zákon 320/2001 Sb. II. část"— Transkript prezentace:

1 Finanční kontrola Vnitřní kontrolní systém zákon 320/2001 Sb. II. část
Kurz Právního minima Mladá Boleslav 25. – Ing. Libuše Nivnická Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

2 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
vnitřní kontrolní systém, řídící kontrola §§ 25 – 27 Malé opakování ……

3 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ ) = veřejnosprávní kontrola b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( vazba na § 24) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( §§ 25 – 31) Dva podsystémy: řídící kontrola interní audit

4 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
§ 25 Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy: Zavést, udržovat vnitřní kontrolní systém Stanovit rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců, ostatních zaměstnanců, organizačním útvarům ( vazba na organizační řád) Zajistit oddělení pravomocí – výběrová řízení, uzavírání smluv, platby, vymáhání pohledávek O všech operacích musí být veden záznam Hospodárnost, účelnost, efektivnost

5 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Vnitřní kontrolní systém je nástrojem vedení orgánu veřejné správy využívaným k poskytování přiměřené jistoty pro realizaci cílů. Řídící kontrolu nepředstavují jednotlivé kontrolní akce, ale jde o nepřetržitý proces, průběžně vykonávaný každodenní činností všech zaměstnanců na všech úrovních řízení.

6 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Cílem řídící kontroly je: zdokonalovat probíhající operace – tedy produkty a služby, které patří do působnosti organizace, kvalitu zpracovávaných dokumentů, vnitřních norem, rychlost a dostupnost zpracovávaných informací ( dosažení stanovených cílů organizace) chránit zdroje před poškozováním, plýtváním, ztrátami aj. dodržovat závazné právní předpisy, vnitřní pokyny a pokyny vedení ( ochrana majetku) Vypracovávat a udržovat spolehlivá finanční a manažerská data ( správnost, včasnost) Skloubení operací s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy

7 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Základní principy řídící kontroly jsou zejména: Princip organizace Princip integrace Princip univerzálnosti Princip stálosti Princip informace a dokumentace

8 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Princip organizace: znamená, že jsou zpracovány dokumenty, které umožňují zakotvení vykonávání řídící kontroly. Jde zejména o organizační řád( funkční schéma) zakotvující organizační strukturu organizace se stanovením kompetencí a odpovědností. Mj. to znamená, že lze každou operaci vysledovat ke každému odpovědnému zaměstnanci. Musí předem jasně definovat logický sled operací, které je třeba vykonat z hlediska předmětu činnosti, plynulosti toků a vzájemné kontroly. Musí být adaptabilní na vývoj vnějšího prostředí. Princip integrace – má zajistit, že se schvalují a provádějí pouze operace, které jsou v souladu s právními předpisy, že případné chyby jsou odhaleny v co nejkratší době

9 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Princip univerzálnosti – znamená, že řídí kontrola je prováděn u všech činností a osob v rámci organizace Princip stálosti – znamená, že struktura organizace je relativně stálá ( nemění se příliš často, řídící kontrola musí fungovat v určitém časovém údobí a musí být prováděna v potřebném čase Princip informace a dokumentace – znamená, že informace, které mají povahu účetní, právní a správní musí být tříděny, musí být relevantní účelu, objektivní, ověřitelné a dostupné, archivovány

10 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Předmětem finanční kontroly v orgánu veřejné správy (příspěvkové organizaci) jsou ( demonstrativní výčet): veškeré veřejné finanční prostředky, se kterými organizace hospodaří ( výnosy a náklady vlastního rozpočtu hlavní i doplňkové činnosti, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územních celků, inkasované sankční platby, úroky, příjmy z pronájmů, reklamní činnosti , prostředky z EU ) Náklady na materiál, energie, telefony, právní a další služby,cestovné, mzdové náklady, opravy a udržování, odpisy aj.

11 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Nakládání a kontrola hospodaření se svěřeným majetkem ( zařazení majetku, správné financování, odepisování, majetková práva,autorská práva, inventarizace majetků a závazků Způsob zadávání veřejných zakázek a další

12 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Identifikace, analýza a řízení rizik prostřednictvím řídící kontroly Definice: riziko přestavuje pravděpodobnost, že nastane negativní je, který ovlivní dosažení cílů organizace. Analýza rizik spočívá v jejich identifikaci , hierarchickém uspořádání událostí, akcí, situací a chování, které mohou mít vliv na dosažení cíl V činnosti organizace se mohou vyskytovat rizika v oblasti organizační, operační, finanční, spojená se změnami, v oblasti vlastní činnosti organizace, řízení aj.

13 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Analýza rizik by měla být prováděna vedoucími zaměstnanci orgánu veřejné správy pravidelně Zpracování mapy rizik Riziko, stupeň závažnosti, příklad, základní předpokládané příčiny, řízení rizik Př. Riziko – selhání lidského faktoru Příklad – korupce, zvědavost, omyly zneužití informací, odcizení … Příčiny – selhání vnitřního kontrolního systému, nedokonalý systém odměňování, charakter osobnosti … Řízení rizika – přehodnocení organizačního zajištění, spravedlivý systém odměňování , kritéria pro výběr pracovníků , pravidelné hodnocení ..

14 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
§§ Řídící kontrola § 26 Předběžná kontrola plánovaných operací je zajišťována: a) Příkazci – vedoucí orgánu, vedoucí zaměstnanci b) správcem rozpočtu hlavním účetním Vymezení jejich odpovědností je v ustanoveních prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. Možnost sloučení b) a c) – je v odpovědnosti vedoucího orgánu veřejné správy

15 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Předběžná kontrola je zajišťována ve dvou krocích: Před právním úkonem ( nárok na veřejný příjem, závazek k veřejnému výdaji) Před faktickým přijetím příjmu, uskutečnění výdaje Postupy viz. Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb.

16 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
§ 27 Průběžná a následná kontrola Průběžná je zaměřena na probíhající operace ( zda operace probíhá v souladu se stanoveným cílem). Následná – zpětné ověření zaměřené na konečný výsledek operace. Zajišťují ji vedoucí zaměstnanci a další zaměstnanci, kteří mají její výkon ve funkční náplni ( vazba na organizační řád)

17 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
vnitřní kontrolní systém, interní audit §§ 28-31 Malé opakování ……

18 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ ) = veřejnosprávní kontrola b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( vazba na § 24) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( §§ 25 – 31) Dva podsystémy: řídící kontrola interní audit

19 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Interní audit: Interní audit vznikl historicky později než audit externí. Systematicky se začal uplatňovat ve vyspělých zemích na přelomu 30. a 40. let 20. století v bankách a pojišťovnách. Na počátku 80. let pak byly vytvářeny též ve velkých průmyslových a obchodních podnicích. V podmínkách české ekonomiky byl interní audit uplatňován také později než audit externí a někdy byl ztotožňován s kontrolou. Teprve v roce 1994 byl založen Český institut interní auditorů ( ČIIA). Interní audit v prvé fázi vznikl jako audit finanční ( účetní), ale stále více bere na sebe podobu auditu operací a manažerského auditu. V současnosti se interní audit chápe velice široce a zahrnuje mnoho typů zejm: finanční shody Operací ( procesní) Informačních procesů Kontraktů forenzní legislativní produktivity personálního managementu energetický organizační daňový cenový marketingový atd.

20 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
stále více bere na sebe podobu auditu operací a manažerského auditu. V současnosti se interní audit chápe velice široce a zahrnuje mnoho typů zejména: finanční shody výkonu operací ( procesní) informačních procesů kontraktů legislativní produktivity personální energetický organizační daňový cenový marketingový atd.

21 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Interní audit – cíle: Spolehlivost a integrita informací Dodržování zásad, plánů, postupů, zákonů … Ochrana majetku Hospodárné a účinné využívání zdrojů Soulad se strategií firmy Role interního auditu: Poradce managementu Nositel know-how firmy v oblasti: Vnitřního kontrolního systému Interních procesů Práce se zdroji ( peníze, lidé informace, systémy)

22 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Interní audit v praxi: Poznatky přednesené na 10. výroční konferenci ČIIA, duben 2005: - manažeři nemají o interní audit silný zájem - manažeři interní audit zřídí, až bude chtít,tj. v okamžiku, kdy si uvědomí, že ho potřebuje - internímu auditu chybí lídři

23 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Postavení IA musí být nezávislé: organizačním postavením, objektivitou je podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy odvolává jej statutární orgán interní audit nemusí vzniknout, rozhoduje o tom vedoucí územně samosprávného celku. Nahrazuje se veřejnosprávní kontrolou IA se v profesní praxi řídí: Definicí interního auditu Etickým kodexem Standardy pro profesionální praxi interního auditu

24 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
§§ Interní audit § 28 interní audit je funkčně nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému zjišťuje, zda jsou - dodržovány právní předpisy,stanovené postupy, - rizika jsou včas rozpoznávána - řídící kontroly poskytují vedoucímu spolehlivé a včasné informace - zavedený vnitřní kontrolní systém je účinný ( vedoucí orgánu musí zajistit nejméně jednou ročně prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému)

25 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Interní audit zahrnuje zejména: Finanční audity – zda účetní a jiné výkazy zobrazují věrně majetek, zdroje, jeho financování a hospodaření s ním Audity systémů – prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů, vymáhání pohledávek, financování činnost, zajištění správy veřejných prostředků Audity výkonu – zkoumají efektivnost, hospodárnost a účelnost vybraných operací dle stanovených kritérií a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému

26 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Audit výkonu a kritéria ( indikátory) výkonu: Je nejčastější, často je propojen s jinými typy auditů ( např. shody, finančním, ekologickým aj.) Hodnotí dodržování předem stanovených kritérií Kritéria výkonu by měla dát informaci o úrovni zajištění 3E. Kritéria musí být významná pro měření výkonu, odrážet cíle a záměry organizace, jasně definovaná, porovnatelná, spolehlivá, aktuální, nákladově efektivní – kritéria by se měla zavádět s přijatelnými náklady Pokud lze, jsou kritéria odvozena z autoritativních zdrojů pro danou oblast činnosti ( např. zákon, oficiálně formulovaná politika, obecně užívaná teorie, normy, standardy odvětví apod.) Kritéria se mohou užívat také jako srovnávací ( metoda benchmarkingu)

27 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
Přístup interního auditu k riziku: Rizika vznikají z dynamiky podniku a z rušivých procesů, které se vyskytují v souvislosti s touto činností Interní audit rizika identifikuje. Identifikace rizika je základem pro výběr činností, které mají být auditovány. Interní audit kvantifikuje rizika – zjišťuje jejich pravděpodobnost, potencionální škody Interní audit doporučuje, jak mají být rizika zvládnuta (řízena) – opatření zaměřená na příčinu = snížení pravděpodobnosti vzniku rizika opatření zaměřená na následek = snížení nebo omezení rizika, rozptýlení, odvrácení přenosu rizika

28 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
§30 Plánování vnitřního auditu: Střednědobý plán ( 3 – 5 let) – odráží potřeby organizace s ohledem na dosavadní výsledky, záměry a cíle. Strukturu tvoří zejména: - zhodnocení východisek pro sestavení plánu - Stanovení auditovaných oblastí - Stanovení prioritních oblastí na základě zhodnocení rizik Roční plán – koncipován na základě hodnocení rizikových faktor, umožňuje operativní zařazení auditu nad plán . Měl by obsahovat : - shrnutí východisek - specifikace metodické činnosti - specifikace odborné přípravy Zpracovává útvar interního auditu ( pověř. zaměstnanec), projednává s vedoucím orgánu veřejné správy, který je schvaluje Auditní postupy systematicky uspořádané úkony užívané při výkonu auditu ( §27 vyhl. 416/2004 Sb.) Program konkrétního auditu ( název, objekt auditu, termín, typ auditu, věcné zaměření, cíle) (§ 28 vyhl. 416/2004 Sb.) Spis auditora

29 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. Vnitřní kontrolní systém
§31 Podávání zpráv Útvar ( auditor) předává zprávy bez zbytečného odkladu vedoucímu orgánu veřejné zprávy Útvar ( auditor) předkládá roční zprávy

30 Přestávka na oddech …


Stáhnout ppt "Finanční kontrola Vnitřní kontrolní systém zákon 320/2001 Sb. II. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google