Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko
transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko

2 Devizová expozice definice
Devizová expozice měří citlivost změn hodnot aktiv, pasiv a cash flow vyjádřených v domácí měně na změny devizového kursu. Devizová expozice je mírou senzitivity hodnot vyjádřených v domácí měně ve vztahu ke změně kursu 2

3 Devizová expozice typy
transakční devizová expozice – citlivost budoucích devizových inkas a devizových úhrad vyjádřených v domácí měně na minulé, současné a budoucí změny devizového kursu ekonomická devizová expozice – citlivost budoucího podnikového cash – flow na budoucí změny devizového kursu účetní /translační/ devizová expozice – citlivost konsolidovaných finančních výkazů multinacionálních společností na minulé účetně zaznamenané změny devizového kursu. 3

4 Transakční devizová expozice
Hledisko Transakční expozice Účel příprava zajištění v rámci krátkodobého finančního plánování Pohled finanční Ovlivňované veličiny známé, popř. plánované finanční toky vyplývající z finančního plánu Působení na hospodářský výsledek den konverze měn, tzn. kdykoliv Vztah k času vznik v minulosti, splatnost v budoucnosti Koncept rizika transakční devizové riziko

5 Ekonomická devizová expozice
Hledisko Ekonomická expozice Účel globální řízení firmy na základě vývoje hodnoty firmy Pohled budoucí vývoj výsledků firmy Ovlivňované veličiny plánované budoucí i nejisté platební toky a měnové aktivity Působení na hospodářský výsledek v budoucnosti k dosud neznámému okamžiku Vztah k času orientace na budoucnost, dosud neznámé veličiny Koncept rizika ekonomické devizové riziko

6 Účetní devizová expozice
Hledisko Účetní expozice Účel konsolidované účetnictví, sestavení konsolidovaných účetních závěrek Pohled bilanční Ovlivňované veličiny bilanční stavy Působení na hospodářský výsledek den účetní závěrky, tzn. zpravidla jednou ročně při konsolidaci Vztah k času orientace na minulost Koncept rizika Účetní devizové riziko

7 Jakými metodami lze transakční riziko minimalizovat ?
Strategické techniky / metody řízení dev. expozice/ 1. Externí - hedging 2. Interní netting, matching, leading a lagging, měnová diverzifikace, cenová politika, volba fakturační měny 7

8 Hedging - zajištění Zajištění spočívá v tom, že pomocí derivátů je možné fixovat cenu určitého finančního instrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti. K určité dané otevřené pozici, ať již současné, či budoucí, je sjednán na termínovém trhu takový obchod (pozici), jehož zisk či ztráta se bude vyvíjet zrcadlově k dané pozici. Neboli: bude-li se vlivem vývoje znehodnocovat daná pozice, bude se naopak zhodnocovat pozice na termínovém trhu (z termínového obchodu docílíme zisku), a opačně. 8

9 Hedging - příklad Britská firma Brown získá kontrakt na dodávky pro německou společnost Schwarz. Kontrakt na částku GBP bude podepsán k 1. lednu, platba za dodávky se uskuteční k 31. prosinci. Pro minimalizaci rizika v tomto případě byl zvolen hedging prostřednictvím operace na termínovaném trhu typu forward při kursech : promptní kurs GBP 0,40 /EUR, termínovaný kurs do jednoho roku GBP 0,3828/EUR Termínový prodej EUR 25 mil. s dodáním na 1 rok firmě přinese koncem roku s jistotou GBP 9,57 mil. , protože platba za dodávky z kontraktu se účetně vyrovnají ve výši 25 mil EUR 9

10 netting Bilaterální nettting: Vzájemné započtení pohledávek a závazků v různých měnách , které vznikají zpravidla u dceřinných společností v rámci jedné firmy Multilaterální nettting: Zápočet ve skupině pomocí zápočtového centra / ve stejný den/ 10

11 matching Obdoba multilaterálního nettingu, otevřeného i třetím stranám / společnostem mimo skupinu/ obchodujícím ve stejné měně a účtujícím o pohledávkách a závazcích vůči ostatním členům matchingu./měnové zápočtové centrum/ Zůstává jen saldo, snižující všem zúčastněným míru rizika ze změn devizového kurzu/kurzů/ 11

12 leading a lagging Urychlování a zpožďování plateb za závazky, nebo vyžadování inkasa ve zrychleném, nebo zpomaleném režimu v zahraniční měně v souvislosti s očekávanou apreciací, nebo depreciací domácí měny. 12

13 měnová diverzifikace Stabilizace hodnoty devizových pohledávek, nebo závazků v domácí měně modelováním měnové struktury devizových pohledávek, nebo závazků v opačných korelačních poměrech spotových kursů k domácí měně. /např. do r v ČR držet devizy ve struktuře měnového koše pro výpočet kursu domácí měny/ 13

14 cenová politika Využívání cenových změn s ohledem na očekávaný, nebo skutečný vývoj devizového kursu k řízení devizové pozice prostřednictvím cenové tvorby. Záleží na postavení market /price/ makera, univerzálním řešením je Měnová doložka v kontraktu. Měna zajišťující /CZK/ a zajišťovaná /deviza/. 14

15 volba fakturační měny Exportní firma preferuje fakturaci v měně stabilní k měně domácí, nebo přímo v domácí měně. Optimum vytváří shoda měn pohledávek a závazků vůči zahraničí./ transakční měna/ 15

16 Transakční devizová expozice
Transakční expozice vzniká vždy, když kontrakt firmy je vyjádřen v zahraniční měně. Vyplývá z možnosti vlivu neočekávané změny kursu na budoucí platbu nebo inkaso firmy, jestliže k takové změně dojde v období mezi podepsáním kontraktu na dodávku a inkasem nebo platbou za tuto dodávku. 16

17 Transakční devizová expozice
Příklad: Britská firma získá kontrakt na export do USA v celkové hodnotě 10 mil. USD smlouva je podepsána 10. prosince 2000, kdy 1 GBP = 1,4 USD inkaso firma obdržela v prosinci 2002, kdy 1 GBP = 1,76 USD 17

18 Transakční devizová expozice
Ztráta v důsledku změny kursu: USD USD = 1,4 USD/GBP 1,76 USD/GBP – = GBP 18

19 Metoda Value at Risk Umožňuje odhad ztráty z nehedgované otevřené pozice /při zvolené pravděpodobnosti a časovém intervalu/ Umožňuje určit velikost rezervy v domácí měně ke krytí případné ztráty z otevřené devizové pozice 19

20 RD=VF*(1+a)*var(dSR)*k*T
Metoda Value at Risk RD=VF*(1+a)*var(dSR)*k*T kde: RD – doporučovaná výše rezerv v domácí měně VF- devizová hodnota zahraničních aktiv nebo pasiv (1+a) – transakční devizová expozice z modelu % změn var(dSR) – jednodenní směrodatná odchylka /na bázi absolutních změn SR k – koef. Statistické spolehlivosti odhadu při normálním rozdělení T – druhá odmocnina uvažovaného časového horizontu T, počítaných ve dnech 20

21 Ekonomická devizová expozice
Možnost změny budoucí hodnoty očekávaných peněžních toků vyjádřených v domácí měně v důsledku neočekávaných změn devizových kursů. Např. devalvace v eurozoně znevýhodní vývoz do eurozóny, protože domácí výrobky budou v Kč dražší a dojde tak ke snížení jejich konkurenceschopnosti. To může negativně ovlivnit očekávaný cash flow. Ekonomická expozice nemá žádnou souvislost se změnou kursu v době mezi uzavřením a plněním kontraktu. Dotýká se změny budoucí hodnoty cash flow, která vzniká v důsledku neočekávaných kursových změn. 21

22 Ekonomická devizová expozice -možnosti snížení
Změna fakturační měny u importu, větší rovnováha mezi vstupy a výstupy z hlediska pohledávek a závazků v devizách Přechod na zahraniční ceny a fakturace v zahraničních měnách ve styku s domácími dodavateli Změna měnové struktury zadlužení – exportní firma se má úvěrovat v měně, ve které realizuje své prodeje v zahraničí. Nahrazení exportní expanze přímou investicí v zahraničí. Vyvážení činností exportních a importních v jedné firmě. 22

23 Účetní (Translační) devizová expozice
představuje citlivost konsolidovaných finančních výkazů na neočekávaný pohyb devizových kursů. Jde o takový případ, kdy domácí hodnota aktiv, pasív nebo příjmů či výdajů nenominovaných v cizích měnách se mění v důsledku změny devizových kursů příslušných měn. Translační devizové expozici může být tedy vystavena jak konsolidovaná účetní rozvaha, tak i konsolidovaná výsledovka nadnárodní společnosti. 23

24 Konsolidovaná účetní rozvaha
Jestliže aktiva a pasíva dceřinných společností multinárodní firmy jsou převáděna na domácí měnu jiným než historickým kursem (tj. kursem platným k určitému výchozímu datu), bude pochopitelně účetní rozvaha ovlivněna kolísáním hodnoty měny v průběhu sledovaného období. Účetní devizová expozice závisí: na stupni zahraničních aktivit zabezpečovaných zahraničními dceřinnými společnostmi, na poloze zahraničních dceřinných společností, na použitých účetních metodách. 24

25 Konsolidace a účetní riziko
Matka (CZK) Dcera 1 (EUR) Dcera 2 (CZK) Přepočet na CZK Konsolidovaná účetní závěrka (CZK)

26 Účetní devizová expozice - faktory
Čím je vyšší podíl činností multinárodní firmy, které zabezpečují zahraniční dceřinné společnosti, tím větší je také podíl položek v daném finančním výkazu, které jsou vystaveny translační devizové expozici. Poloha zahraničních dceřinných společností může ovlivnit stupeň translační expozice, neboť položky ve finančních výkazech každé dceřinné společnosti jsou zpravidla vždy vyjadřovány v domácí měně. Míra translační expozice je dána rovněž účetními postupy, které multinárodní firma používá při sestavování konsolidovaných finančních výkazů. 26

27 4 účetní metody pro převod aktiv a pasív pro převod aktiv a pasív dceřinných společností do konsolidované bilance nadnárodní společnosti: Metoda běžných a dlouhodobých položek, opírající se u běžných položek o závěrkový kurs, u dlouhodobých položek o historický kurs Metoda závěrkového kursu, která využívá historický, použitý spotový kurs, monetární a nemonetární metoda, která převádí reálná aktiva historickým kursem a ostatní položky bilance závěrkovým kursem, metoda časová, která používá běžný kurs pro převod položek spojených s provozní činností, zatímco pro převod položek dlouhodobého charakteru (např. fixní majetek) se používá historický kurs. 27

28 Vyčlenit je z účtů zisků a ztrát
Metody vykazování zisků a ztrát v souvislosti s účetní devizovou expozicí Vyčlenit je z účtů zisků a ztrát Vykázat účet zisků a ztrát jako mimořádnou položku Vykázat je na účtu zisků a ztrát jako část zisku zprovozní činnosti 28

29 Mezinárodní účetní standard 21
Směrodatný pro ČR Vyžaduje, aby výnosy a náklady zahrnuté ve výsledovce byly převáděny devizovými kursy platnými k datu příslušných transakcí nebo průměrnými kursy za dané období, které se k tomuto kursu přibližují. 29


Stáhnout ppt "Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko"

Podobné prezentace


Reklamy Google