Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko

2 Devizová expozice definice Devizová expozice měří citlivost změn hodnot aktiv, pasiv a cash flow vyjádřených v domácí měně na změny devizového kursu. Devizová expozice je mírou senzitivity hodnot vyjádřených v domácí měně ve vztahu ke změně kursu 2

3 Devizová expozice typy transakční devizová expozice – citlivost budoucích devizových inkas a devizových úhrad vyjádřených v domácí měně na minulé, současné a budoucí změny devizového kursu ekonomická devizová expozice – citlivost budoucího podnikového cash – flow na budoucí změny devizového kursu účetní /translační/ devizová expozice – citlivost konsolidovaných finančních výkazů multinacionálních společností na minulé účetně zaznamenané změny devizového kursu. 3

4 Transakční devizová expozice HlediskoTransakční expozice Účelpříprava zajištění v rámci krátkodobého finančního plánování Pohledfinanční Ovlivňované veličiny známé, popř. plánované finanční toky vyplývající z finančního plánu Působení na hospodářský výsledek den konverze měn, tzn. kdykoliv Vztah k časuvznik v minulosti, splatnost v budoucnosti Koncept rizika transakční devizové riziko

5 Ekonomická devizová expozice HlediskoEkonomická expozice Účelglobální řízení firmy na základě vývoje hodnoty firmy Pohledbudoucí vývoj výsledků firmy Ovlivňované veličinyplánované budoucí i nejisté platební toky a měnové aktivity Působení na hospodářský výsledek v budoucnosti k dosud neznámému okamžiku Vztah k časuorientace na budoucnost, dosud neznámé veličiny Koncept rizikaekonomické devizové riziko

6 Účetní devizová expozice HlediskoÚčetní expozice Účelkonsolidované účetnictví, sestavení konsolidovaných účetních závěrek Pohledbilanční Ovlivňované veličinybilanční stavy Působení na hospodářský výsledek den účetní závěrky, tzn. zpravidla jednou ročně při konsolidaci Vztah k časuorientace na minulost Koncept rizikaÚčetní devizové riziko

7 Jakými metodami lze transakční riziko minimalizovat ? Strategické techniky / metody řízení dev. expozice/ 1.Externí - hedging 2.Interní netting,matching, leading a lagging, měnová diverzifikace, cenová politika, volba fakturační měny 7

8 Hedging - zajištění Zajištění spočívá v tom, že pomocí derivátů je možné fixovat cenu určitého finančního instrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti. K určité dané otevřené pozici, ať již současné, či budoucí, je sjednán na termínovém trhu takový obchod (pozici), jehož zisk či ztráta se bude vyvíjet zrcadlově k dané pozici. Neboli: bude-li se vlivem vývoje znehodnocovat daná pozice, bude se naopak zhodnocovat pozice na termínovém trhu (z termínového obchodu docílíme zisku), a opačně. 8

9 Hedging - příklad Britská firma Brown získá kontrakt na dodávky pro německou společnost Schwarz. Kontrakt na částku 10 000 000 GBP bude podepsán k 1. lednu, platba za dodávky se uskuteční k 31. prosinci. Pro minimalizaci rizika v tomto případě byl zvolen hedging prostřednictvím operace na termínovaném trhu typu forward při kursech : promptní kurs GBP 0,40 /EUR, termínovaný kurs do jednoho roku GBP 0,3828/EUR Termínový prodej EUR 25 mil. s dodáním na 1 rok firmě přinese koncem roku s jistotou GBP 9,57 mil., protože platba za dodávky z kontraktu se účetně vyrovnají ve výši 25 mil EUR 9

10 netting Bilaterální nettting: Vzájemné započtení pohledávek a závazků v různých měnách, které vznikají zpravidla u dceřinných společností v rámci jedné firmy Multilaterální nettting: Zápočet ve skupině pomocí zápočtového centra / ve stejný den/ 10

11 matching Obdoba multilaterálního nettingu, otevřeného i třetím stranám / společnostem mimo skupinu/ obchodujícím ve stejné měně a účtujícím o pohledávkách a závazcích vůči ostatním členům matchingu./měnové zápočtové centrum/ Zůstává jen saldo, snižující všem zúčastněným míru rizika ze změn devizového kurzu/kurzů/ 11

12 leading a lagging Urychlování a zpožďování plateb za závazky, nebo vyžadování inkasa ve zrychleném, nebo zpomaleném režimu v zahraniční měně v souvislosti s očekávanou apreciací, nebo depreciací domácí měny. 12

13 měnová diverzifikace Stabilizace hodnoty devizových pohledávek, nebo závazků v domácí měně modelováním měnové struktury devizových pohledávek, nebo závazků v opačných korelačních poměrech spotových kursů k domácí měně. /např. do r. 1997 v ČR držet devizy ve struktuře měnového koše pro výpočet kursu domácí měny/ 13

14 cenová politika cenová politika Využívání cenových změn s ohledem na očekávaný, nebo skutečný vývoj devizového kursu k řízení devizové pozice prostřednictvím cenové tvorby. Záleží na postavení market /price/ makera, univerzálním řešením je Měnová doložka v kontraktu. Měna zajišťující /CZK/ a zajišťovaná /deviza/. 14

15 volba fakturační měny volba fakturační měny Exportní firma preferuje fakturaci v měně stabilní k měně domácí, nebo přímo v domácí měně. Optimum vytváří shoda měn pohledávek a závazků vůči zahraničí./ transakční měna/ 15

16 Transakční devizová expozice Transakční expozice vzniká vždy, když kontrakt firmy je vyjádřen v zahraniční měně. Vyplývá z možnosti vlivu neočekávané změny kursu na budoucí platbu nebo inkaso firmy, jestliže k takové změně dojde v období mezi podepsáním kontraktu na dodávku a inkasem nebo platbou za tuto dodávku. 16

17 Transakční devizová expozice Příklad: Britská firma získá kontrakt na export do USA v celkové hodnotě 10 mil. USD smlouva je podepsána 10. prosince 2000, kdy 1 GBP = 1,4 USD inkaso firma obdržela v prosinci 2002, kdy 1 GBP = 1,76 USD 17

18 Transakční devizová expozice Ztráta v důsledku změny kursu: 10 000 000 USD10 000 000 USD ------------------ - ----------------- = 1,4 USD/GBP 1,76 USD/GBP 7 142 857 – 5 681 818 = 1 461 039 GBP 18

19 Metoda Value at Risk Umožňuje odhad ztráty z nehedgované otevřené pozice /při zvolené pravděpodobnosti a časovém intervalu/ Umožňuje určit velikost rezervy v domácí měně ke krytí případné ztráty z otevřené devizové pozice 19

20 Metoda Value at Risk R D =V F *(1+a)*var(dSR)*k*T kde: RD – doporučovaná výše rezerv v domácí měně VF- devizová hodnota zahraničních aktiv nebo pasiv (1+a) – transakční devizová expozice z modelu % změn var(dSR) – jednodenní směrodatná odchylka /na bázi absolutních změn SR k – koef. Statistické spolehlivosti odhadu při normálním rozdělení T – druhá odmocnina uvažovaného časového horizontu T, počítaných ve dnech 20

21 Ekonomická devizová expozice Možnost změny budoucí hodnoty očekávaných peněžních toků vyjádřených v domácí měně v důsledku neočekávaných změn devizových kursů. Např. devalvace v eurozoně znevýhodní vývoz do eurozóny, protože domácí výrobky budou v Kč dražší a dojde tak ke snížení jejich konkurenceschopnosti. To může negativně ovlivnit očekávaný cash flow. Ekonomická expozice nemá žádnou souvislost se změnou kursu v době mezi uzavřením a plněním kontraktu. Dotýká se změny budoucí hodnoty cash flow, která vzniká v důsledku neočekávaných kursových změn. 21

22 Ekonomická devizová expozice -možnosti snížení 1. Změna fakturační měny u importu, větší rovnováha mezi vstupy a výstupy z hlediska pohledávek a závazků v devizách 2. Přechod na zahraniční ceny a fakturace v zahraničních měnách ve styku s domácími dodavateli 3. Změna měnové struktury zadlužení – exportní firma se má úvěrovat v měně, ve které realizuje své prodeje v zahraničí. 4. Nahrazení exportní expanze přímou investicí v zahraničí. 5. Vyvážení činností exportních a importních v jedné firmě. 22

23 Účetní (Translační) devizová expozice představuje citlivost konsolidovaných finančních výkazů na neočekávaný pohyb devizových kursů. Jde o takový případ, kdy domácí hodnota aktiv, pasív nebo příjmů či výdajů nenominovaných v cizích měnách se mění v důsledku změny devizových kursů příslušných měn. Translační devizové expozici může být tedy vystavena jak konsolidovaná účetní rozvaha, tak i konsolidovaná výsledovka nadnárodní společnosti. 23

24 Konsolidovaná účetní rozvaha Jestliže aktiva a pasíva dceřinných společností multinárodní firmy jsou převáděna na domácí měnu jiným než historickým kursem (tj. kursem platným k určitému výchozímu datu), bude pochopitelně účetní rozvaha ovlivněna kolísáním hodnoty měny v průběhu sledovaného období. Účetní devizová expozice závisí: na stupni zahraničních aktivit zabezpečovaných zahraničními dceřinnými společnostmi, na poloze zahraničních dceřinných společností, na použitých účetních metodách. 24

25 Konsolidace a účetní riziko Matka (CZK)Dcera 1 (EUR) Dcera 2 (CZK) Přepočet na CZK Konsolidovaná účetní závěrka (CZK)

26 Účetní devizová expozice - faktory Čím je vyšší podíl činností multinárodní firmy, které zabezpečují zahraniční dceřinné společnosti, tím větší je také podíl položek v daném finančním výkazu, které jsou vystaveny translační devizové expozici. Poloha zahraničních dceřinných společností může ovlivnit stupeň translační expozice, neboť položky ve finančních výkazech každé dceřinné společnosti jsou zpravidla vždy vyjadřovány v domácí měně. Míra translační expozice je dána rovněž účetními postupy, které multinárodní firma používá při sestavování konsolidovaných finančních výkazů. 26

27 4 účetní metody pro převod aktiv a pasív pro převod aktiv a pasív dceřinných společností do konsolidované bilance nadnárodní společnosti: 1. Metoda běžných a dlouhodobých položek, opírající se u běžných položek o závěrkový kurs, u dlouhodobých položek o historický kurs 2. Metoda závěrkového kursu, která využívá historický, použitý spotový kurs, 3. monetární a nemonetární metoda, která převádí reálná aktiva historickým kursem a ostatní položky bilance závěrkovým kursem, 4. metoda časová, která používá běžný kurs pro převod položek spojených s provozní činností, zatímco pro převod položek dlouhodobého charakteru (např. fixní majetek) se používá historický kurs. 27

28 Metody vykazování zisků a ztrát v souvislosti s účetní devizovou expozicí 1. Vyčlenit je z účtů zisků a ztrát 2. Vykázat účet zisků a ztrát jako mimořádnou položku 3. Vykázat je na účtu zisků a ztrát jako část zisku zprovozní činnosti 28

29 Mezinárodní účetní standard 21 Směrodatný pro ČR Vyžaduje, aby výnosy a náklady zahrnuté ve výsledovce byly převáděny devizovými kursy platnými k datu příslušných transakcí nebo průměrnými kursy za dané období, které se k tomuto kursu přibližují. 29


Stáhnout ppt "Mezinárodní finance B N_MF_B 6. Devizová expozice a devizové riziko transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko."

Podobné prezentace


Reklamy Google