Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Kačaras.  Klinická – primární srdeční onemocnění charakterizované jinak nevysvětlitelnou hypertrofií srdce (hypertenze, vada).  Patologická –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Kačaras.  Klinická – primární srdeční onemocnění charakterizované jinak nevysvětlitelnou hypertrofií srdce (hypertenze, vada).  Patologická –"— Transkript prezentace:

1 MUDr.Kačaras

2

3  Klinická – primární srdeční onemocnění charakterizované jinak nevysvětlitelnou hypertrofií srdce (hypertenze, vada).  Patologická – hypertrofie srdce s abnormálním uspořádáním svaloviny doplněné fibrózou a přítomností ložisek abnormální struktury myokardu Elliott P et al. Eur Heart J 2008

4 mutace sarkomerických proteinů většinou na základě dědičnosti, ale i nové mutace - těžký řetězec β -myozinu (20-25%) - vazebný protein C (15-20%) - troponin T (3-5%) a I (1-2%) - α -tropomyosin (1-2%) - reg. podjednotka lehkého řetězce myozinu - ostatní méně než 1% celkem identifikujeme příčinné mutace u 50- 60% pacientů

5 Makroskopické změny - ztluštění komorového septa s/nebo bez ztluštění ostatních stěn - zvětšení cípů mitrální chlopně Mikroskopická charakteristika - nepravidelné zvětšení kardiomyocytů - ložiska neuspořádanosti „disarray“ - fibrosa Ultrastrukturální změny - zmnožení sarkomer, mitochondrií

6 Velká část pacientů je asymptomatická, odhadem asi 70% Dušnost – nejčastější příznak, souvisí s diastolickou dysfunkcí Angina pectoris – multifaktoriální Palpitace – nespecifický příznak Synkopy a presynkopy Náhlá smrt Celková prognóza je dobrá, 10-20% pacientů je však ohroženo rizikem NS

7  Dilatační kardiomyopatie (DKMP)  Dilatační kardiomyopatie (DKMP) je charakterizována zvětšením dutiny a snížením systolické funkce levé nebo obou srdečních komor (bez souvislosti s vrozenou či získanou vadou, ICHS nebo hypertenzí).  Minimálně dilatovaná (městnavá) kardiomyopatie  Minimálně dilatovaná (městnavá) kardiomyopatie je onemocnění charakterizované snížením systolická funkce levé/obou komor bez současně přítomné restriktivní hemodynamiky nebo významné dilatace LK (> 10-15%), klinický obraz a prognóza se významně neliší od DKMP.

8  Etiologie:  Geneticky podmíněná  Geneticky podmíněná (familiární) 40-60%  Ostatní  Ostatní (nefamiliární) - zánětlivá (viry, …) - toxická (alkohol, anthracykliny, …) - těhotenská kardiomyopatie - svalové dystrofie - hemochromatóza, …

9  Symptomy:  Symptomy: srdeční selhání - námahová dušnost - paroxysmální noční dušnost, nykturie - únava - nechutenství - palpitace  Fyzikální nález: - plicní chrůpky - tachykardie, cval - systolický šelest (mitrální regurgitace) - zvýšená náplň krčních žil, hepatomegalie, periferní otoky (symetrické, většinou DK) - periferní vazokonstrikce

10 Morfologický obraz ze zobrazovacích metody a vyloučení jiné příčiny (ICHS, chlopenní vada, hypertenze, …) Echokardiografie – základní vyšeřovací metoda  Standardní hodnocení (2-D, Doppler) - dilatace srdečních oddílů, často pravostranné - difusně snížená systolická funkce levé/obou komor - mitrální regurgitatace (centrální, často středně významná)

11  Diagnóza:  EKG, echokardiografie, kardiospecifické markery, CRP  SKG, CT – vyloučení koronární nemoci, MRI – ložiska zánětu  EMB – nejvíce specifická  Léčba:  Konvenční léčba srdečního selhání  Konvenční léčba srdečního selhání (BB, ACEi, diuretika, CRT, ICD, …)  Imunosuprese  Wojnicz (2001) – 84 pacientů, kortikoidy + azathioprin, zlepšení EF LK, NYHA třídy, ↓ mortality  Frustaci (2008) – TIMIC, 85 pacientů, kortikoidy + azathioprin, zlepšení EF LK,  EDD LK,  zánětu  Imunomodulace  Schultheiss (2008) - 143 patientů, 2 roky, β -interferon, eliminace virové nálože, zlepšení třídy NYHA (12M, x 24M) a QOL, bez změny EF LK, rozdíl mezi viry (parvovirus x adenovirus, enterovirus)  ATB léčba u „lymské karditidy“

12  způsobená pravidelnou konzumací alkoholu, efekt alkoholu je na dávce závislý, ale vztah není lineární, předpokládá se také podíl genetiky  pravidelná konzumace více než 90 g alkoholu/d  častější u mužů  kombinace přímého toxického působení a nutriční karence  Klinicky rozeznáváme 2 fáze:  Počáteční stádium  Počáteční stádium - asymptomatická dilatace LK s/bez dysfunkce LK  Pokročilé stádium  Pokročilé stádium – symptomy, snížená systolické funkce abstinence  Léčba - abstinence

13  Je nefamiliární DKMP:  1) vznik v době 1 měsíc před porodem nebo v průběhu 5 měsíců po porodu  2) nepřítomnost preexistujícího kardiálního onemocnění  3) nepřítomnosti jiné příčiny vyvolávající srdeční dysfunkci  Rizikové faktory tradičně zahrnují vyšší věk rodiček (>30 let), vícečetné těhotenství, vícerodičky, obezitu, hypertenzi, preeklampsii a je častější u černochů  Patofyziologie zůstává neznámá  u poloviny nemocných dochází po porodu k částečnému zlepšení nebo k plné normalizací parametrů LK  další těhotenství představuje zvýšené riziko (21% respektive 44%, mortalita 19%)  Léčba  hydralazin, nitráty, amlodipin, event. ionotropika  Antikoagulační léčba - LMWH

14  Antracykliny  Mechanismus – před p okládá se na dávce závislé poškození myocytu ↑ oxidačního stresu  kumulativní ztráta myocytů  snížení systolické funkce LK  Histologicky – charakteristický nález v EMB (ztráta myofibril)  Typy  Akutní – arytmie, reverzibilní snížení EF LK, může být i fatální  Chronická – 1–12 měsíců, ireverzibilní  Pozdní – více než 1 rok, ireverzibilní  Riziko: věk, ženy, předchozí ozařování hrudníku a onemocnění srdce  Kumulativní dávka doxorubicinu 400-500 mg/m2 (300 mg/m2)  Léčba: standardní léčba srdečního selhání  Transtazumab, Taxany, Cyklofosfamid

15  0,02 – 0,1 % (1:5000)  endemický výskyt (ostrov Naxos, regiony Benátek a Padovy) s prevalencí 0,4 - 0,8 %.  postihuje častěji muže v poměru 2,7:1  muži více ohroženi náhlou smrtí (relativní riziko 6,8) Anderson EL. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Am Fam Physician 2006;73:1391-8. McNally E, MacLeold H, Dellefave L. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy. GeneReviews 2008.

16  postižení myokardu nejčastěji PK (i LK)  náhrada myocytů tukovou a fibrózní tkání (arytmogenní substrát)  dilatace PK, systolická dysfunkce PK – typicky ložisková (aneurysmata), méně často difusní  mezikomorové septum bývá postiženo až v pokročilých stádiích nemoci  nejprve subepikardiální postižení Anderson EL. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Am Fam Physician 2006;73:1391-8.

17  první stádium - subklinické postižení (náhlá smrt bez předchozích prodromů)  druhé stádium - projevy elektrické nestability (palpitace či synkopy často vázané na fyzickou zátěž, arytmie zprvu izolované, postupně až setrvalé komorové tachykardie s morfologií BLRTw)  třetí stádium - selhávání pravé komory  čtvrté stádium - biventrikulární postižení s projevy bilaterálního srdečního selhávání, s morfologickým obrazem podobným dilatační kardiomyopatii, výskyt polymorfních komorových arytmií Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.

18 EKG  inverze T vln v pravých prekordiálních svodech (V2 a V3) v nepřítomnosti BPRTw  iBPRTw  vlna epsilon (elektrický potenciál na konci QRS)  prodloužení QRS ve svodech V1-V3 nad 110ms Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.

19 Nukleární magnetická rezonance Jain A, Tandri H, Calkins H, Bluemke DA. Role of cardiovascular magnetic resonance imaging in arrhythmogenic right ventricular dysplasia. J Cardiovasc Magn Reson 2008;10:32

20  ACMP je progresivní onemocnění, které si žádá pravidelné přehodnocování stavu  celková mortalita 2,5 % za rok  ve Spojených státech 5 % náhlých úmrtí u osob mladších 35 let, v některých oblastech Itálie (region Benátek) až 25 %  nejčastější příčinou smrti obvykle bývá arytmická smrt, méně často srd. selhání  prediktory špatné prognózy: mladý věk v době stanovení diagnózy, rodinná anamnéza náhlé smrti, anamnéza synkopy či oběhové zástavy, záchyt KT a postižení LK. Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.

21  empirická data  režimová opatření (zákaz sportovních a fyzicky náročných aktivit)  u asymptomatických nemocných není pravděpodobně léčba indikovaná  u pacientů s nízkým rizikem nebo jako první krok farmakologická léčba  u pacientů s vysokým rizikem ICD  radiofrekvenční ablace  chirurgie - HTx nebo ventrikulotomie

22 TTE RT-3D TEE

23 RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIE SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA Primární diastolická dysfunkce levé komory + Normální objemy komor & tloušťka stěny avšak… + amyloidóza Elliott P, et al. Eur Heart J 2008;29:270-6

24 NEDĚDIČNÉDĚDIČNÉ Amyloidóza ≈ 10/milion osob/rok Postiradiační Endomyokardiální fibróza Hypereosinofilní syndrom Idiopatická Sklerodermie Chromosomální příčiny Léky anthracykliny, serotonin, methysergid, ergotamin, sloučeniny Hg, busulfan) Karcinoid, metastázy ca Familiální, neznámý gen Mutace sarkomerických proteinů Troponin I (RCM +/- HCM) Lehké řetězce myosinu Familiální amyloidóza Transthyretin (RCM + neuropatie) Apolipoprotein (RCM+ nefropatie) Desminopatie Pseuxanthoma elasticum Haemochromatóza Anderson–Fabryho nemoc Glykogenózy

25 Amyloid: Fibrilární bílkovina Extracelulární depozice Rezistence k proteolýze Systémové ukládání Zapůjčil prof. Šteiner Zapůjčil dr. Daum

26 EKG Echokardiografie Laboratorní metody Magnetická rezonance Biopsie z postižené tkáně (endomyokardiální biopsie, břišní tuk, rektální sliznice)

27 Detekce monoklonálního imunoglobulinu imunofixační vyš. moči a séra, senzitivita 90%, nález gamapatie neznamená automaticky amyloidózu! Stanovení cirkulujících volných lehkých řetězců „FLC“ imunoglobulinu + poměr frakce κ / λ nebo λ / κ >2 U ostatních imunopatologických stavů stoupají obě frakce, poměr se nemění

28 Pozdní sycení kontrastní látkou s gadoliniem („late enhancement“) Difuzní nález Maximum změn v subendokardu Senzitivita 80 % Specificita 94 % Snímky zapůjčil dr. Adla Vogelsberg, H. et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:1022-1030

29  Senzitivita pro srdeční amyloidózu Biopsie rekta75-85 % Endomyokardiální biopsie ~100 % Histologie amyloidu Odolný vůči proteolýze Eosinofilní Kongo červeň pozitivní, Jablkově zelený dvojlom Imunohistochemická typizace Zapůjčil dr. Daum


Stáhnout ppt "MUDr.Kačaras.  Klinická – primární srdeční onemocnění charakterizované jinak nevysvětlitelnou hypertrofií srdce (hypertenze, vada).  Patologická –"

Podobné prezentace


Reklamy Google