Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

2 Vymezení pojmu komunikace
Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací – a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme k ní, zároveň jsme její součástí a jsme jí ovlivňováni.

3 Komunikace Sdělování Sdílení

4 Základní složky komunikace
Syntax - kódování, komunikační kanály, ruchy, kapacita komunikace, atp. Sémantika - významy slov Pragmatika - analýza vztahu mezi produktorem a příjemcem v konkrétním kontextu a porozumění záměru komunikace

5 Psychologie lidské komunikace
Záměry Motivace Účinky na psychiku Dorozumění a nedorozumění Emoce Poznávací procesy a zkušenosti

6 Komunikace Verbální Neverbální

7 Verbální komunikace

8 Funkce komunikování Informovat Instruovat Pobavit Přesvědčit

9 Motivace ke komunikaci

10 Motivace ke komunikaci
- je přítomna u každého člověka - motivace jsou dalšími, latentními, funkcemi

11 Druhy motivace ke komunikaci
Motivace kognitivní (předávání smyslu) Motivace sdružovací (potřeba kontaktu) Motivace sebepotvrzovací (potvrzení osobní identity) Motivace adaptační (signalizace konformity) Motivace přesilová (potřeba uplatnit se) Motivace existenciální (pro psychické zdraví, fázování a strukturace času) Motivace požitkářská (rozptýlit a pobavit se)

12 Komunikační kontext

13 Komunikační kontext = aktuální vztažný rámec, celek všech proměnných, ve kterém se uskutečňuje naše komunikace Původně lidské chování dle schématu S => R (začátek 20.století) Pak S – O – R Dnes (K1 -> S – O + K2 – R <- K3) <- K4 Reálný kontext není nikdy prázdný ani laboratorně kontrolovatelný

14 Komunikační kontext Vnější
- více podob (sociálně psychologická, systémová, kulturní, společensko-politická, technická) Důležitý je hlavně kulturní kontext (vytváří tzv. kulturní filtr) Vnitřní - všechny podněty z minulosti i přítomnosti, které nám zprostředkovávají naše informace o světě

15 Situační role - podstatně určuje celkový kontext
Druhy – intimní, v rodině, na veřejnosti, v práci, v obchodě, v médiích, interkulturální, veřejná vystoupení, atp. Změna role = změna vyjadřování - změna řečového registru

16 Řečový registr Deklamační Formální Informativní Familiární Intimní

17 Agování Matení kontextu Acting out (přehrávání)
Převedení potlačené komunikace jinam, zesměšňování, pomlouvání, daná komunikace je pro něj nepříjemná

18 Kontextové modality

19 Čas Prostor Význam, který přikládá každý z účastníků Přítomnost emocí Vztahové proměnné (dominance, submise, rivalita, komplementarita, cizí osoba, dlouhodobý vztah)

20 Přítomnost či nepřítomnost subjektu komunikace
Kontinuita komunikace Modalita systémového rámce (nelze vyčlenit u jiných komunikačních výměn)

21 Dílčí proměnné celkového dojmu (ovlivňují kontext)
Věk Naše mínění o druhém Neverbální siganlizace (oblečení, přitažlivost, atp.) Pověst

22 Celkový dojem - je vždy tvořen převážně ze dvou komponent
1) haló efekt 2) ustálené soudy (včetně atribučních chyb)

23 Centrální rysy komunikace
Introverze Energičnost Upovídanost Chlad Vřelost Nejistota Zvědavost aj.

24 Komunikační kompetence

25 Suma komunikačních znalostí a dovedností
- jazyková vybavenost - rychlost a dovednost vybírat kódy - ovlivňuje je i sebepojetí a sebevědomí - dtto centrální rysy

26 Způsoby komunikace

27 Digitální x Analogové Komplementární Symetrické O obsazích Vztahová komunikace Synchronní Asynchronní

28 Intence

29 Záměr něco sdělit (dělení z hlediska intencí)
Intencionál-ní slovní Neintencio-nální slovní Intencionál-ní neverbální Neintencio-nální neverbální

30 Komunikační manévrování

31 Komunikační manévr Diskvalifikování Mystifikace Paradoxní komunikace (dvojná vazba) Sugesce

32 Recepce zpráv

33 Přijímání a dekódování zpráv
Převádění do mentálních struktur (překrývání symbolických struktur – málokdy dokonalé) Recepce je aktivní proces (znaky – výběrovost, rychlost, intencionalita, atribuční chyby, zkreslení, atp)

34 Podprahové vnímání Podprahově vnímáme, přijímáme a zpracováváme signály a podněty prakticky nepřetržitě Tyto zpracované podněty ovlivňují naše chování Dnes je ve většině států podprahová reklama zakázaná

35 Neverbální komunikace

36 Neverbálně komunikujeme
Gesty (pohyby) Postoji těla Výrazy tváře (mimikou) Pohledy očí Vzdáleností a zaujímáním prostorových pozic Tělesným kontaktem Tónem hlasu a ostatními neverbálními aspekty řeči Oblečením, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu

37 + Zacházení s časem Zacházení s předměty

38 Neverbální komunikace dosti často vyjadřuje hiearchii a status jedince v dané společnosti (vojáci, atp.) Klíčový význam má zraková komunikace (v celém sociálním chování člověka) – je produktorem a zároveň příjemcem

39 Neverbální komunikace je významnou částí procesu socializace
Člověk se jí naučí rychleji než verbální komunikaci Nelze nekomunikovat (vždy něco sdělujeme – i nekomunikací)

40 Mnohovýznamovost neverbální komunikace
Každý neverbální signál něco značí (někdy jednoznačně, většinou jsou to však zkratky či symboly) Význam určují hlavně situační aspekty – intimita, zaměřenost na roli, dominance, pravdomluvnost, příbuznost (vyjádření nálady) Především jsou však určující kulturní specifika (ceremoniály, zvyky, rituály, atp.)

41 Funkce neverbálního komunikování
Podpořit řeč Nahradit řeč Vyjádřit emoci Vyjádřit postoj Sebevyjádření (představit se)

42 Základní emoce vyjadřované neverbálně
Radost (štěstí) Překvapení Smutek Strach Hněv Znechucení Zájem o něco

43 Většina těchto emocí je určitelná bez verbálních signálů, někdy dokonce lépe (radost, znechucení, rozzlobení, atp.) Přítomnost verbálního signálu již pravděpodobnost rozpoznání příliš nezvyšuje

44 Obecně platné teze (výběr)
Každé chování v přítomnosti druhého má povahu sdělení Nesynchronizovaná řeč a gesta příjemce ruší Každý má vlastní neverbální tempo, které jen obtížně mění Člověk v napětí má tendenci k neměnné mimice

45 Úsměv spouští zpětnou vazbu (facilituje)
Pohledy na druhou osobu směřují z 90 % na její obličej (ze 75 % mezi oči a ústa)

46 Emoční inteligence Schopnost přiměřeně neverbálně reagovat na podněty
Každý druh emoce má protiklad, který je nejúčinnější odezvou v komunikaci

47 Spekulativní chyby v interpretaci neverbálních projevů
Hodně atribučních chyb Záleží především na situačním kontextu Většina příruček, jak se chovat je vysoce spekulativních Interkulturální rozdíly

48 Komunikace ve stresu Může být zdrojem stresu i stresem ovlivněna
Zdroje stresu: Fyzické (hlad atp.) Psychické (komplexy) Mentální (touha předčít ostatní, nedostatek času) Sociální (hrozba sankcí, ztráta zaměstnání) Psychické stresory – trvalé; ostatní – dočasné či momentální

49 Stres a jeho působení na člověka
3 fáze - nástup (excitace, mobilizace fyzických a psychických zdrojů) - adaptace/resistence - vyčerpání (až syndrom vyčerpání) Vždy je kombinace fyzické i psychické odezvy organismu

50 Vnější projevy komunikace ve stresu
Verbální – tón, dikce, tempo atp. Neverbální – motorický nepokoj, tiky, strnulost atp. - různé působení – silně interindividuální

51 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google