Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009"— Transkript prezentace:

1 Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009
SEPA KONFERENCE Změny na trhu platebních služeb SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009

2 AGENDA Fungování inkas tak, jak ho známe v ČR
Základní schéma C2B a Souhlas k SEPA inkasu SEPA inkasa B2B a rozdíly vůči C2B Identifikační číslo plátce Elektronický souhlas k SEPA inkasu Řízení rizik SDD (Risk Mitigation) Předpisy a smlouvy pro provádění SEPA inkas Nově navrhované změny do stávajících Souborů pravidel SEPA úhrad a SEPA inkas Časový harmonogram implementace SEPA úhrad a SEPA inkas Transpozice PSD do Zákona o platebním styku – dopad na tuzemská inkasa SEPA konference 23. září 2009

3 Souhlas k inkasu – současná praxe v ČR
září 2009 Souhlas k inkasu – současná praxe v ČR Příjemce Plátce Dohoda mezi plátcem a příjemcem: Písemná dohoda Autorizovaný telefonát Internet se zaruč.podpisem Doručení instrukcí týkajících se inkasa (nový souhlas, změna existujícího inkasa, zrušení existujícího inkasa) V písemné formě Prostřednictvím autorizovaného telefonátu Souhlas přes internet pomocí elektronického podpisu Prostřednictvím faxu (faxový klíč a podpis) Souhlas (nový, změna, zrušení) Povinné informace: Číslo účtu a kód banky plátce IBAN+BIC Jméno a adresa plátce Číslo účtu a kód banky příjemce IBAN+BIC Název (jméno) a adresa příjemce Nepovinné informace: Maximální limit výše inkasované částky Frekvence Banka plátce SEPA konference 23. září 2009

4 Výzva k inkasu a její akceptace – současná praxe v ČR
Příjemce Příkazem k inkasu může být: Papírový příkaz Autorizovaný telefonát Příkaz přes internet pomocí elektronického podpisu Fax (faxový klíč a podpis) Banka příjemce Banka plátce Banka plátce Kontrola čísla účtu plátce Kontrola Souhlasu k inkasu Číslo účtu a kód banky plátce Maximální limit inkasované částky HD:12 HD:32 Banka příjemce nekontroluje souhlas plátce. Příkaz k inkasu je zaslán do banky plátce maximálně 30 dní a minimálně jeden den přede dnem splatnosti. Banka plátce Když jsou splněny všechny podmínky týkající se výzvy k inkasu, banka plátce zatíží účet plátce v požadovaný den splatnosti a pošle platbu do banky příjemce. Zúčtovací centrum ČNB SEPA konference 23. září 2009

5 Zamítnutí výzvy k inkasu – současná praxe v ČR
Banka příjemce Banka plátce Banka plátce Když některá z podmínek k uznání výzvy k inkasu není splněna, banka plátce výzvu zamítne a zašle zpět bance příjemce informaci o zamítnutí: (HD:55) Banka příjemce Banka příjemce musí být informována o zamítnutí výzvy k inkasu nejpozději 5 dní po splatnosti inkasa. HD:55 HD:32 Zúčtovací centrum ČNB SEPA konference 23. září 2009

6 Souhlas k SEPA inkasu Příjemce Plátce 1. 2. Žádost o souhlas Souhlas
září 2009 Souhlas k SEPA inkasu Příjemce Plátce 1. Žádost o souhlas Souhlas 2. SEPA DD dosažitelnost pro banky plátců mimo eurozónu je povinná k a pro banky plátců v eurozóně k SEPA konference 23. září 2009

7 Souhlas k SEPA inkasu - tzv. Mandate
Uzavírá plátce přímo s příjemcem, musí být podepsáno majitelem účtu nebo zmocněnou osobou Plátce by měl zásadně umožňovat inkaso pouze z účtu vedeného v EUR z důvodu zamezení kurzových rizik v případě reklamací Příjemce je povinen Souhlas k SEPA inkasu po celou dobu platnosti uchovávat k případnému řešení vzniklé reklamace a po skončení platnosti archivovat v souladu s archivačním zákonem příslušné země, rovněž tak všechny změny nebo jeho zrušení Příjemce předává předepsané informace ze Souhlasu k SEPA inkasu své bance a ta je povinna je předat bance plátce V rámci zvláštních podmínek banky (AOS - není povinností banky) si může banka plátce nechat odsouhlasit uvedené údaje přímo plátcem, rovněž tak v rámci zvláštních podmínek banka příjemce na základě informace od banky plátce může předat/avizovat nebo potvrdit příjemci informaci o akceptaci Souhlasu k SEPA inkasu plátcem Platnost Souhlasu k SEPA inkasu zaniká automaticky v případě nezaslání žádné výzvy k inkasu po dobu 36 měsíců Souhlas k SEPA inkasu může být jednorázový nebo bez omezení doby platnosti, musí být vždy uveden typ SEPA konference 23. září 2009

8 Náležitosti Souhlasu k SEPA inkasu
září 2009 Náležitosti Souhlasu k SEPA inkasu Language: CS Approved for (countries): CZECH REPUBLIC Header texts: SEPA Direct Debit Mandate Souhlas k přímému inkasu SEPA Mandate reference to be completed by the creditor Reference zmocnění vyplňuje příjemce CREDITOR’S NAME & LOGO JMÉNO PŘÍJEMCE & LOGO Authorisation statement: By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CRE DITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. Podpisem tohoto Souhlasu opravňujete (A) {JMÉNO PŘÍJEMCE} k tomu,aby zasílal Vaší bance příkazy k odepsání prostředků z Vašeho účtu a (B) Vaši banku k odepsání Vašeho účtu v souladu s příkazy PŘÍJEMCE} As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. Součástí Vašich práv je oprávnění k vrácení peněžních prostředků Vaší bankou podle obchodních podmínek stanovených ve smlouvě s Vaší bankou. Źádost o vrácení musí být podána do 8 týdnů ode dne, kdy byly prostředky odepsány z Vašeho účtu. Vysvětlení Vašich práv Vám může poskytn out Vaše banka. Please complete all the fields marked * . Prosíme vyplňte všechna pole označená * SEPA konference 23. září 2009

9 Náležitosti Souhlasu k SEPA inkasu
září 2009 Náležitosti Souhlasu k SEPA inkasu Plátce Plátce Plátce SEPA konference 23. září 2009

10 Výzva k SEPA inkasu a jeho akceptace
Příjemce Plátce D-14 Faktura, účet etc. PSD (D-28) Banka zatíží účet valutou „D“ Souhlas (odmítnutí) Připsání budoucí valutou „D“ Výzva k inkasu D-5 (D-14) Banka příjemce Banka plátce Výzva k inkasu „D-5“ – pacs 003 Výzva k inkasu „D-2“ Úhrada v/p účtu banky příjemce valutou „D“ nebo odmítnutí až D+5 Automatické zúčtovací centrum (CSM) SEPA konference 23. září 2009

11 Základní pravidla pro provádění SEPA inkas
C2B Podepsání Souhlasu k SEPA inkasu plátcem a předání příjemci - tzv. Mandate Příjemce zasílá prostřednictvím své banky do banky plátce tzv. „Pre-Notification“14 dní před zasláním první výzvy k inkasu (PSD 4 týdny předem) Banka plátce musí obdržet Výzvu k inkasu nejpozději 2 dny před splatností inkasa (u první Výzvy 5 dnů), nejdříve však 14 dní před splatností, tato Výzva je vždy doplněna základními údaji ze Souhlasu k SEPA inkasu. Příjemce je povinen uvést zda se jedná o opakující se nebo jednorázovou Výzvu k inkasu Pro SEPA inkasa jsou určeny všechny běžné klientské účty, není-li klientem předem určeno jinak, doporučení je provádět SEPA inkasa pouze z účtů vedených v EUR Vypořádání SEPA inkasa, zatížení účtu plátce a připsání inkasované částky probíhá v jeden den, jedná-li se o den bankovní, v případě státního svátku může dojít k posunutí splatnosti o 1 den. Vypořádání se uskutečňuje výhradně v EUR Existují dva možné způsoby zaúčtování bankou příjemce Banka příjemce zašle výzvu bance plátce a současně předúčtuje požadovanou finanční částku předepsanou splatností ve prospěch účtu příjemce Banka příjemce zaúčtuje ve prospěch účtu příjemce až v den splatnosti, pokud neobdrží odmítnutí SEPA konference 23. září 2009

12 Základní pravidla pro provádění SEPA inkas
Banka plátce zatíží účet plátce předepsanou splatností v případě, že účet vede, že není klientem zablokován proti inkasům a že je na něm dostatečné krytí. Nejsou-li splněny tyto podmínky, zasílá bance příjemce zprávu „Reject“, aby banka příjemce měla dostatek času na odúčtování již připsané platby. V případě dalších např. technických důvodů pro odmítnutí výzvy k inkasu, je možné zaslat do 5ti dnů po datu splatnosti zprávu „Return“. Přestože účet plátce splňoval všechny podmínky pro provedení SEPA inkasa, plátce může požádat do 8 týdnů od odepsání platby z účtu o vrácení finančních prostředků (Refund) a to de facto bez uvedení důvodu (PSD s poukazem, že částka TRN byla neočekávaně vysoká), finanční prostředky musí být vráceny neprodleně, nejpozději 2 dny (PSD 10 dnů) po předložení žádosti. Připisujeme aktuální valutou + doúčtováním ušlých úroků S uvedením důvodu (neautorizované TRN/plátce se do 8 týdnů o TRN nedozvěděl) může dále požádat o vrácení odúčtované částky do 13ti měsíců ode dne odúčtování, v takovém případě však banka řeší tuto záležitost jako reklamaci, peníze se vrací v případě, že inkaso bylo provedeno na základě neautorizovaného Souhlasu k SEPA inkasu. Klient musí obdržet finanční prostředky valutou odúčtování a obdržet náhradu úroků. Mezi bankami se budou vyrovnávat úroky na základě výpočtu – kurz EONIA platný 1. den v měsíci, kdy došlo k odúčtování x počet dní / 360 (rok je 360 a měsíc 30) SEPA konference 23. září 2009

13 Typy odvolání výzvy k SEPA inkasu
Příjemce Plátce Reversal Req. for refund Revocation Refusal Req. for refund Reversal Banka příjemce Banka plátce Reject Reject – nejpozději „D-1“ Refusal – před provedením Reversal – vrácení připsaných fin. prostředků Req. for refund- 8týdnů nebo 13 měsíců Return – nejpozději „D+5“ Request for cancellation Req. for refund Return Reversal Automatické zúčtovací centrum (CSM) SEPA konference 23. září 2009

14 Důvody k neprovedení/ stornování SEPA inkasa
září 2009 Důvody k neprovedení/ stornování SEPA inkasa Reject - zamítnutí transakce – dochází k němu z následujících důvodů: technické důvody zjištěné bankou příjemce, CSM nebo bankou plátce (neplatný formát, nesprávný IBAN ...) banka plátce nemůže uskutečnit inkaso z různých například technických důvodů Refusal – žádost plátce o zrušení transakce před jejím provedením z jakéhokoliv důvodu na základě přesně dohodnutých pravidel mezi plátcem a jeho bankou. (Kromě toho, plátce může instruovat svoji banku, aby nepovolila žádná přímá inkasa z jeho účtu). Když dojde ke zrušení transakce po tom, co již proběhla, Refusal se mění na Refund Refund – refundace – žádost plátce o refundaci přímého inkasa jak v případě autorizovaného, tak neautorizovaného inkasa. Žádost o refundaci musí být zasána bance plátce po zúčtování inkasa. O Refund je možné požádat do 8 týdnů od data, kdy byl účet plátce zatížen a to bez uvedení důvodu. Když se jedná o neautorizovanou transakci, plátce může žádat svou banku o Refund do 13 měsíců od data, kdy byl jeho účet zatížen Return – zrušení inkasní platby, které bylo iniciováno bankou plátce po jejím provedení. Musí se provést do 5 bankovních dnů po datu jeho provedení. (B2B 2 dny) Reversal – jedná se o vrácení finančních prostředků v případě, že SEPA inkaso bylo již zaúčtováno a Příjemce zjistí se, že nemělo být provedeno. Banka plátce je povinna zpracovat Reversal iniciovaný bankou příjemce. Banka příjemce tuto povinnost nemá. (může se jednat o chybu příjemce a ten může zaslat peníze zpět sám) Revocation – žádost příjemce dočasně odvolat výzvu k SEPA inkasu do data dohodnutého s plátcem Request for cancellation – žádost banky příjemce o zrušení transakce ještě před jejím zaúčtováním CSM. SEPA konference 23. září 2009

15 Automatické zúčtovací centrum (CSM)
Refundace SEPA inkasa Příjemce Plátce Připsání vrácených prostředků na účet plátce Žádost o Refund: do 8 týdnů bez udání důvodu do 13 měsíců pro neautorizovanou transakci Req. for refund Req. for refund Zatížení účtu příjemce Banka plátce Banka příjemce Req. for refund – žádost o zatížení účtu banky příjemce „D“ (+ úroky) – request for refund pacs 004 Req. for refund Automatické zúčtovací centrum (CSM) SEPA konference 23. září 2009

16 Přímá inkasa SEPA B2B a rozdíly vůči C2B
Souhlas k přímému inkasu SEPA tzv. Mandate uzavírá budoucí plátce přímo s příjemcem, jedná se vždy o vztah mezi právnickými osobami (nesmí být využíváno klientem - fyzickou osobou) Banka plátce musí obdržet od Plátce potvrzení správnosti údajů ze Souhlasu k SEPA inkasu, které jsou součástí každé Výzvy k inkasu, před zaúčtováním každého SEPA inkasa Příjemce zasílá avízo tzv. Pre-notification 14 dní před splatností plátci (např. faktura), pokud nejsou dohodnuti jinak Banka plátce musí obdržet Výzvu k inkasu nejpozději 1 den před splatností inkasa, nejdříve však 14 dní, vypořádání probíhá stejně jako u C2B, tzn. ve stejný den, který byl předepsán příjemcem Plátce nemá možnost žádat o vrácení finančních prostředků (Refund) autorizovaného inkasa Plátce může požadovat vrácení finančních prostředků (Refund) neautorizovaného inkasa po své bance během 13 měsíců po zaúčtování, pouze pokud prokáže, že inkaso nemělo platný Souhlas k SEPA inkasu Banka plátce nesmí vymáhat refundaci, kterou zaplatila Plátci, po Bance příjemce I v tomto schématu budou využívány zprávy reject, return, reversal, revocation, request for cancellation stejně jako u C2B SEPA konference 23. září 2009

17 Identifikační číslo příjemce (IČP) – Creditor Identifier (CI)
září 2009 Identifikační číslo příjemce (IČP) – Creditor Identifier (CI) Jedná se o unikátní identifikační číslo, dle kterého plátce automaticky rozpozná příjemce. Musí se jednat o číslo, které je kontrolovatelné systémem na předepsanou kontrolu podobně jako IBAN Příjemce musí používat tuto identifikaci ve všech transakcích v rámci SEPA inkas a musí být uvedeno v Souhlasu k SEPA inkasu Původně se plánovalo s vedením tzv. „Black List-u“ problémových příjemců, avšak později se od toho upustilo. Existují však 2 subjekty v Evropě, které mají zájem tento servis dodávat V každé zemi má být zřízen centralizovaný registr, ve kterém bude možné ověření totožnosti příjemce V současné době probíhá jednáni mezi ČBA a ČNB. Je předběžně navrhnuto, že ČNB bude na žádost banky příjemce generovat IČP a zároveň povede registr již přidělených. Tento registr bude přístupný všem bankám V rámci ČBA byla vytvořena pracovní skupina pro nový inkasní způsob placení Je již navržena i struktura IČP, ale jednání nejsou ještě ukončena SEPA konference 23. září 2009

18 Schéma fungování Elektronického Souhlasu k SEPA inkasu
září 2009 Schéma fungování Elektronického Souhlasu k SEPA inkasu SEPA konference 23. září 2009

19 Elektronický Souhlas k SEPA inkasu
září 2009 Elektronický Souhlas k SEPA inkasu Bude realizován prostřednictvím internetu v reálném čase Zadání, úpravy a rušení se budou rovněž řešit elektronickou cestou Průběh: Plátce vyplní formulář elektronického E- Souhlasu“ (e-Mandate Form) dostupného na webové stránce Příjemce Příjemce pošle tento návrh pomocí trasovací služby Návrh E-Souhlasu je dále předán na validační centrum Banky plátce Banka plátce zašle Plátci žádost o potvrzení platnosti E-Souhlasu Plátce musí prokázat/ověřit svoji totožnost na základě požadavků stanovených Bankou plátce (Smlouva mezi Plátcem a Bankou plátce) Po úspěšném ověření/schválení všech validačních požadavků Banka plátce potvrdí Plátci výsledek tohoto validačního procesu – autorizaci Souhlasu k SEPA inkasu Banka plátce potvrdí autorizaci Souhlasu k SEPA inkasu Příjemci – Souhlas k SEPA inkasu je zaslán zpět pomocí trasovací služby Trasovací služba předá Příjemci potvrzení Souhlasu k SEPA inkasu Příjemce potvrdí Plátci přijetí autorizovaného Souhlasu k SEPA inkasu SEPA konference 23. září 2009

20 září 2009 Elektronický Souhlas k SEPA inkasu a rozdíly vůči papírové formě souhlasu Oblast "Papírová" forma Elektronická forma Banka plátce "Dostupnost" je klíčovým faktorem, všechny banky, které jsou součástí SEPA, by měli fungovat jako banky plátce Protože elektronická výzva je volitelný produkt, role banky příjemce je v tomhle případě nepovinná. Pouze banky, které přistoupili k SEPA DD Core Scheme se můžou stát poskytovatelem služeb elektronického souhlasu Banka příjemce Tato funkce je nepovinná pro banky, které vystupují jako banky plátce Tato funkce je nepovinná, nezávisle na tom, zda banka vystupuje v roli banky plátce. Účastníci Pouze plátce a příjemce, banky nejsou součástí procesu Plátce a příjemce, banka příjemce pro routing/ trasování, banka plátce pro validaci Forma souhlasu Papírová Elektronický dokument Archivace Souhlasu a výzvy Je povinností příjemce Výzva je uložena pouze v elektronické podobě Reklamace iniciované plátcem během 8 týdnů po zatížení účtu Banka plátce nemá povinnost kontroly Banka plátce nemá povinnost kontroly. Avšak, když má příjemce informaci, že plátce a/ nebo banka plátce udělala chybu v procese autorizace Souhlasu, může dle procedury poslat reklamaci bance plátce. Reklamace iniciované plátcem po uplynutí 8 týdnů do 13 měsíců po zatížení účtu Banka plátce může žádat kopii Souhlasu od příjemce, aby mohla prozkoumat detaily reklamace plátce. Před tím než požádá příjemce o kopii Souhlasu, musí banka plátce zkontrolovat, jestli plátce a/ nebo banka plátce udělali chybu při Autorizaci souhlasu. Za refundace během 8 týdnů Banka plátce může vždy uhradit refundaci od banky příjemce banky příjemce. Plátce může iniciovat žádost o úhradu. Za refundace po uplynutí 8 týdnů Banka plátce může uhradit refundaci od banky příjemce, když banka plátce označí reklamaci za oprávněnou oprávněnou a když plátce ani banka plátce neudělali chybu při vydání zmocnění. Nový atribut (17) v inkasních zprávách Označuje, zda Souhlas k inkasu byl podepsán v papírové formě Označuje, zda Souhlas k inkasu byl předán v elektronické formě Nové typy zpráv DS-12 a DS-13 Nevyužívá se DS-12 - zasílání k validaci DS-13 - odpověď po validaci Zprávy XML formátu Role banky Refund Zodpovědnost banky plátce Vydání Souhlasu/ Mandátu SEPA konference 23. září 2009

21 Možná rizika při provádění SEPA inkas
Samostatnou přílohou Souborů pravidel pro SEPA inkasa jak C2B, tak B2B bude příloha, která má pomoci bankám řídit rizika spojená s prováděním inkas. Příloha není veřejná, z toho důvodu není zveřejněná na webových stránkách současně s ostatními materiály. Rizika posuzujeme z více hledisek: Základní rizika: Kreditní riziko – především u banky plátce a příjemce Operační riziko – u všech zúčastněných stran Riziko ztráty reputace – u všech účastníků Ostatní rizika: Kurzové riziko – pro plátce i příjemce Finanční riziko – pro plátce i příjemce Obchodní riziko – pro banku plátce SEPA konference 23. září 2009

22 Řízení rizik SDD (Risk Mitigation )
Kvalifikace všech účastníků banka příjemce službu nabízí pouze výběrově na základě řízení rizik definice kvalifikačních požadavků pro účastníky definice závazků pro účastníky povinnost účastníků respektovat pravidla SDD pravidel podpis Přístupové smlouvy účastnickou bankou požadavky na poskytovatele služeb ohledně „routing-u“ požadavky na poskytovatele s pravomocemi k provádění kontrol požadavky na poskytovatele služeb týkajících se adresáře požadavky na schvalovací autority Kontrola přístupových pravidel přístupové pravidlo k SDD schématu povinnost příjemců respektovat pravidla prostřednictvím banky příjemce Monitorování operací SDD povinnost SEPA Scheme Managementu podporovat vyřešení sporných situací povinnost banky příjemce kontrolovat příjemce povinnost banky plátce nabídnout službu týkající se ochrany účtu plátce vůči nadměrným inkasům ze strany plátců - Kontrola způsobených ztrát účast SEPA Scheme Managementu na řešení reklamací povinnost banky příjemce řešit refundace a stížnosti povinnost přerušit obchodování s podezřelými příjemci SEPA konference 23. září 2009

23 Předpisy a smlouvy pro provádění SEPA inkas
září 2009 Předpisy a smlouvy pro provádění SEPA inkas Soubor pravidel pro SEPA inkasa (SEPA CORE DIRECT DEBIT), řízeno belgickým právem Soubor pravidel pro SEPA inkasa mezi právnickými osobami (SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT DEBIT), řízeno belgickým právem Přístupová smlouva (Adherence Agreement), řízeno belgickým právem, bude přistupováno samostatně k C2B a B2B. Národní konzultace ohledně Přístupového procesu k C2B začaly a k B2B od Jsou však již známé některé země, které oficiálně zveřejnili, že plánují přístup až od (např. Francie). Souhlas k SEPA inkasu (Mandate), musí být v souladu se zákony země, ve které je uplatňováno. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby byl Souhlas dvojjazyčný, to znamená v angličtině podle originálu schváleného EPC a v lokálním jazyce. Smlouva banky plátce s plátcem v souladu s Obchodními podmínkami banky, nesmí se však příliš odchylovat od Souboru pravidel. Každá země má možnost zaslat na EPC své tzv. AOS, ve kterých popíše zvláštní podmínky, kterými se bude řídit. Smlouva banky příjemce s příjemcem v souladu s Obchodními podmínkami banky, rovněž se nesmí příliš lišit od Souboru pravidel. Každá země má možnost zaslat na EPC své tzv. AOS, ve kterých popíše zvláštní podmínky, kterými se bude řídit. Smlouva mezi bankou plátce, příjemce a zprostředkujícím clearingem (CSM). Eventuálně mezi další zprostředkující bankou Novela Nařízení 2560 – rozšiřuje působnost původního Nařízení 2560 i na inkasní oblast, dále pro inkasní platby stanoví účtování mezibankovních poplatků tzv. MIF (Multilateral interchange fee) a určuje povinnou dostupnost platebních účtů pro inkasní platby v EU (do země eurozóny do země mimo eurozónu) SEPA konference 23. září 2009

24 září 2009 Nově navrhované změny do stávajících Souborů pravidel SEPA úhrad (SCT) a SEPA inkas (SDD) SEPA Credit Transfer (SCT) Recalls – jedná se o obdobu „opravného účtování“ v našem tuzemském platebním styku. Banka plátce bude oprávněna vyslat storna chybně provedených plateb na banky příjemců do 5ti dnů od jejich provedení a to z následujících důvodů: duplicitně provedené platby, chybně provedené platby z technických důvodů nebo z důvodu podezření na fraud. Banka příjemce vrátí finanční prostředky zpět v případě dostatku finančních prostředků na účtu příjemce a v souladu s legislativou příslušné země nebo na základě smlouvy s klientem. Na vrácení finančních prostředků nebo odmítnutí (nedostatek fin. prostředků, účet zrušen, příjemce odmítá) má 10 bankovních dnů. Banka příjemce si za vrácení platby může účtovat poplatek, musí však výši účtovaného poplatku uvést v platbě, aby bylo možné vrácené platby rekonciliovat. SEPA Direct Debit (SDD) with limited refund rights – má se jednat o nový typ SEPA přímého inkasa s omezenou možností refundace odepsaných finančních prostředků. Příjemce s plátcem podepíší nový typ Souhlasu k SEPA inkasu, ve kterém bude uvedeno, že se jedná o inkaso bez možnosti refundace a bude znít na fixní částku, může být uvedena i četnost. Výzva k tomuto inkasu bude rovněž označena tak, že banka plátce v případě reklamace bude vědět o jaký typ inkasa se jedná. V případě překročení dohodnuté výše platby, má plátce právo na refundaci. SEPA konference 23. září 2009

25 Časový harmonogram implementace SEPA plateb a přímých inkas
září 2009 Časový harmonogram implementace SEPA plateb a přímých inkas SEPA konference 23. září 2009

26 Transpozice PSD do Zákona o platebním styku – dopad na tuzemská inkasa
Transpozice PSD do Zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb. (ZoPS) účinnost nového Zákona je od , 4. září 2009 byl ZoPS publikován ve Sbírce zákonů Tuzemská inkasa po Plátce bude mít za určitých okolností (specifikováno v §103 ZoPS) možnost vyžadovat refundaci již odepsaného inkasa z účtu Banky po projednání s ČNB zvažují, zda by mohla být přijata obecná pravidla – např. formou Kodexu ČBA, který by stanovil podmínky provádění refundací inkas Dopad do řízení kreditního rizika bank ══► inkaso přestává být masovým produktem a stává se výběrovou/prémiovou službou (ZÁVAZKOVÝM INSTRUMENTEM !?!) V současné době je otázka pravidel refundací inkas v tuzemském platebním styku a v případě SIPO možnost jejich vyloučení stále ještě diskutována … SEPA konference 23. září 2009

27 SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa
Děkujeme Vám za pozornost Helena Šrámková a Martin Kadorík SEPA konference 23. září 2009


Stáhnout ppt "Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google