Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009 SEPA KONFERENCE Změny na trhu platebních služeb SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009 SEPA KONFERENCE Změny na trhu platebních služeb SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa."— Transkript prezentace:

1 Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009 SEPA KONFERENCE Změny na trhu platebních služeb SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa

2 2 SEPA konference 23. září 2009 AGENDA 1. Fungování inkas tak, jak ho známe v ČR 2. Základní schéma C2B a Souhlas k SEPA inkasu 3. SEPA inkasa B2B a rozdíly vůči C2B 4. Identifikační číslo plátce 5. Elektronický souhlas k SEPA inkasu 6. Řízení rizik SDD (Risk Mitigation) 7. Předpisy a smlouvy pro provádění SEPA inkas 8. Nově navrhované změny do stávajících Souborů pravidel SEPA úhrad a SEPA inkas 9. Časový harmonogram implementace SEPA úhrad a SEPA inkas 10. Transpozice PSD do Zákona o platebním styku – dopad na tuzemská inkasa

3 3 SEPA konference 23. září 2009 Souhlas k inkasu – současná praxe v ČR Plátce Příjemce Dohoda mezi plátcem a příjemcem: Písemná dohoda Autorizovaný telefonát Internet se zaruč.podpisem Souhlas (nový, změna, zrušení) Povinné informace: Číslo účtu a kód banky plátce IBAN+BIC Jméno a adresa plátce Číslo účtu a kód banky příjemce IBAN+BIC Název (jméno) a adresa příjemce Nepovinné informace: Maximální limit výše inkasované částky Frekvence Doručení instrukcí týkajících se inkasa (nový souhlas, změna existujícího inkasa, zrušení existujícího inkasa) V písemné formě Prostřednictvím autorizovaného telefonátu Souhlas přes internet pomocí elektronického podpisu Prostřednictvím faxu (faxový klíč a podpis) Banka plátce

4 4 SEPA konference 23. září 2009 Výzva k inkasu a její akceptace – současná praxe v ČR Banka plátce Banka příjemce Příjemce Příkazem k inkasu může být: Papírový příkaz Autorizovaný telefonát Příkaz přes internet pomocí elektronického podpisu Fax (faxový klíč a podpis ) Banka příjemce nekontroluje souhlas plátce. Příkaz k inkasu je zaslán do banky plátce maximálně 30 dní a minimálně jeden den přede dnem splatnosti. Zúčtovací centrum ČNB Banka plátce Kontrola čísla účtu plátce Kontrola Souhlasu k inkasu Číslo účtu a kód banky plátce Maximální limit inkasované částky Banka plátce Když jsou splněny všechny podmínky týkající se výzvy k inkasu, banka plátce zatíží účet plátce v požadovaný den splatnosti a pošle platbu do banky příjemce. HD:32 HD:12

5 5 SEPA konference 23. září 2009 Zamítnutí výzvy k inkasu – současná praxe v ČR Banka plátce Banka příjemce Banka příjemce musí být informována o zamítnutí výzvy k inkasu nejpozději 5 dní po splatnosti inkasa. Banka příjemce Banka plátce Když některá z podmínek k uznání výzvy k inkasu není splněna, banka plátce výzvu zamítne a zašle zpět bance příjemce informaci o zamítnutí: (HD:55) Zúčtovací centrum ČNB HD:32 HD:55

6 6 SEPA konference 23. září 2009 Souhlas k SEPA inkasu Žádost o souhlas Souhlas PlátcePříjemce SEPA DD dosažitelnost pro banky plátců mimo eurozónu je povinná k 1.11.2014 a pro banky plátců v eurozóně k 1.11.2010 1. 2.

7 7 SEPA konference 23. září 2009 Souhlas k SEPA inkasu - tzv. Mandate  Uzavírá plátce přímo s příjemcem, musí být podepsáno majitelem účtu nebo zmocněnou osobou  Plátce by měl zásadně umožňovat inkaso pouze z účtu vedeného v EUR z důvodu zamezení kurzových rizik v případě reklamací  Příjemce je povinen Souhlas k SEPA inkasu po celou dobu platnosti uchovávat k případnému řešení vzniklé reklamace a po skončení platnosti archivovat v souladu s archivačním zákonem příslušné země, rovněž tak všechny změny nebo jeho zrušení  Příjemce předává předepsané informace ze Souhlasu k SEPA inkasu své bance a ta je povinna je předat bance plátce  V rámci zvláštních podmínek banky (AOS - není povinností banky) si může banka plátce nechat odsouhlasit uvedené údaje přímo plátcem, rovněž tak v rámci zvláštních podmínek banka příjemce na základě informace od banky plátce může předat/avizovat nebo potvrdit příjemci informaci o akceptaci Souhlasu k SEPA inkasu plátcem  Platnost Souhlasu k SEPA inkasu zaniká automaticky v případě nezaslání žádné výzvy k inkasu po dobu 36 měsíců  Souhlas k SEPA inkasu může být jednorázový nebo bez omezení doby platnosti, musí být vždy uveden typ

8 8 SEPA konference 23. září 2009 Náležitosti Souhlasu k SEPA inkasu

9 9 SEPA konference 23. září 2009 Náležitosti Souhlasu k SEPA inkasu Plátce

10 10 SEPA konference 23. září 2009 Výzva k SEPA inkasu a jeho akceptace Banka plátce Banka příjemce Automatické zúčtovací centrum (CSM) PlátcePříjemce Výzva k inkasu „D-5“ – pacs 003 D-14 Faktura, účet etc. PSD (D-28) Připsání budoucí valutou „D“ Banka zatíží účet valutou „D“ Souhlas (odmítnutí) Úhrada v/p účtu banky příjemce valutou „D“ nebo odmítnutí až D+5 Výzva k inkasu D-5 (D-14) Výzva k inkasu „D-2“

11 11 SEPA konference 23. září 2009 Základní pravidla pro provádění SEPA inkas  C2B  Podepsání Souhlasu k SEPA inkasu plátcem a předání příjemci - tzv. Mandate  Příjemce zasílá prostřednictvím své banky do banky plátce tzv. „Pre-Notification“14 dní před zasláním první výzvy k inkasu (PSD 4 týdny předem)  Banka plátce musí obdržet Výzvu k inkasu nejpozději 2 dny před splatností inkasa (u první Výzvy 5 dnů), nejdříve však 14 dní před splatností, tato Výzva je vždy doplněna základními údaji ze Souhlasu k SEPA inkasu. Příjemce je povinen uvést zda se jedná o opakující se nebo jednorázovou Výzvu k inkasu  Pro SEPA inkasa jsou určeny všechny běžné klientské účty, není-li klientem předem určeno jinak, doporučení je provádět SEPA inkasa pouze z účtů vedených v EUR  Vypořádání SEPA inkasa, zatížení účtu plátce a připsání inkasované částky probíhá v jeden den, jedná-li se o den bankovní, v případě státního svátku může dojít k posunutí splatnosti o 1 den. Vypořádání se uskutečňuje výhradně v EUR  Existují dva možné způsoby zaúčtování bankou příjemce Banka příjemce zašle výzvu bance plátce a současně předúčtuje požadovanou finanční částku předepsanou splatností ve prospěch účtu příjemce Banka příjemce zaúčtuje ve prospěch účtu příjemce až v den splatnosti, pokud neobdrží odmítnutí

12 12 SEPA konference 23. září 2009 Základní pravidla pro provádění SEPA inkas  Banka plátce zatíží účet plátce předepsanou splatností v případě, že účet vede, že není klientem zablokován proti inkasům a že je na něm dostatečné krytí. Nejsou-li splněny tyto podmínky, zasílá bance příjemce zprávu „Reject“, aby banka příjemce měla dostatek času na odúčtování již připsané platby. V případě dalších např. technických důvodů pro odmítnutí výzvy k inkasu, je možné zaslat do 5ti dnů po datu splatnosti zprávu „Return“.  Přestože účet plátce splňoval všechny podmínky pro provedení SEPA inkasa, plátce může požádat do 8 týdnů od odepsání platby z účtu o vrácení finančních prostředků (Refund) a to de facto bez uvedení důvodu (PSD s poukazem, že částka TRN byla neočekávaně vysoká), finanční prostředky musí být vráceny neprodleně, nejpozději 2 dny (PSD 10 dnů) po předložení žádosti. Připisujeme aktuální valutou + doúčtováním ušlých úroků  S uvedením důvodu (neautorizované TRN/plátce se do 8 týdnů o TRN nedozvěděl) může dále požádat o vrácení odúčtované částky do 13ti měsíců ode dne odúčtování, v takovém případě však banka řeší tuto záležitost jako reklamaci, peníze se vrací v případě, že inkaso bylo provedeno na základě neautorizovaného Souhlasu k SEPA inkasu. Klient musí obdržet finanční prostředky valutou odúčtování a obdržet náhradu úroků. Mezi bankami se budou vyrovnávat úroky na základě výpočtu – kurz EONIA platný 1. den v měsíci, kdy došlo k odúčtování x počet dní / 360 (rok je 360 a měsíc 30)

13 13 SEPA konference 23. září 2009 Typy odvolání výzvy k SEPA inkasu Banka plátce Banka příjemce Automatické zúčtovací centrum (CSM) PlátcePříjemce Refusal Request for cancellation Reject – nejpozději „D-1“ Return – nejpozději „D+5“ Refusal – před provedením Reversal – vrácení připsaných fin. prostředků Req. for refund- 8týdnů nebo 13 měsíců Req. for refund Reject Revocation Reversal Req. for refund Reversal Return Req. for refund

14 14 SEPA konference 23. září 2009 Důvody k neprovedení/ stornování SEPA inkasa  Reject - zamítnutí transakce – dochází k němu z následujících důvodů: technické důvody zjištěné bankou příjemce, CSM nebo bankou plátce (neplatný formát, nesprávný IBAN...) banka plátce nemůže uskutečnit inkaso z různých například technických důvodů  Refusal – žádost plátce o zrušení transakce před jejím provedením z jakéhokoliv důvodu na základě přesně dohodnutých pravidel mezi plátcem a jeho bankou. (Kromě toho, plátce může instruovat svoji banku, aby nepovolila žádná přímá inkasa z jeho účtu). Když dojde ke zrušení transakce po tom, co již proběhla, Refusal se mění na Refund  Refund – refundace – žádost plátce o refundaci přímého inkasa jak v případě autorizovaného, tak neautorizovaného inkasa. Žádost o refundaci musí být zasána bance plátce po zúčtování inkasa. O Refund je možné požádat do 8 týdnů od data, kdy byl účet plátce zatížen a to bez uvedení důvodu. Když se jedná o neautorizovanou transakci, plátce může žádat svou banku o Refund do 13 měsíců od data, kdy byl jeho účet zatížen  Return – zrušení inkasní platby, které bylo iniciováno bankou plátce po jejím provedení. Musí se provést do 5 bankovních dnů po datu jeho provedení. (B2B 2 dny)  Reversal – jedná se o vrácení finančních prostředků v případě, že SEPA inkaso bylo již zaúčtováno a Příjemce zjistí se, že nemělo být provedeno. Banka plátce je povinna zpracovat Reversal iniciovaný bankou příjemce. Banka příjemce tuto povinnost nemá. (může se jednat o chybu příjemce a ten může zaslat peníze zpět sám)  Revocation – žádost příjemce dočasně odvolat výzvu k SEPA inkasu do data dohodnutého s plátcem  Request for cancellation – žádost banky příjemce o zrušení transakce ještě před jejím zaúčtováním CSM.

15 15 SEPA konference 23. září 2009 Refundace SEPA inkasa Banka plátce Banka příjemce Automatické zúčtovací centrum (CSM) Plátce Příjemce Připsání vrácených prostředků na účet plátce Zatížení účtu příjemce Req. for refund – žádost o zatížení účtu banky příjemce „D“ (+ úroky) – request for refund pacs 004 Žádost o Refund: - do 8 týdnů bez udání důvodu - do 13 měsíců pro neautorizovanou transakci Req. for refund

16 16 SEPA konference 23. září 2009 Přímá inkasa SEPA B2B a rozdíly vůči C2B  Souhlas k přímému inkasu SEPA tzv. Mandate uzavírá budoucí plátce přímo s příjemcem, jedná se vždy o vztah mezi právnickými osobami (nesmí být využíváno klientem - fyzickou osobou)  Banka plátce musí obdržet od Plátce potvrzení správnosti údajů ze Souhlasu k SEPA inkasu, které jsou součástí každé Výzvy k inkasu, před zaúčtováním každého SEPA inkasa  Příjemce zasílá avízo tzv. Pre-notification 14 dní před splatností plátci (např. faktura), pokud nejsou dohodnuti jinak  Banka plátce musí obdržet Výzvu k inkasu nejpozději 1 den před splatností inkasa, nejdříve však 14 dní, vypořádání probíhá stejně jako u C2B, tzn. ve stejný den, který byl předepsán příjemcem  Plátce nemá možnost žádat o vrácení finančních prostředků (Refund) autorizovaného inkasa  Plátce může požadovat vrácení finančních prostředků (Refund) neautorizovaného inkasa po své bance během 13 měsíců po zaúčtování, pouze pokud prokáže, že inkaso nemělo platný Souhlas k SEPA inkasu  Banka plátce nesmí vymáhat refundaci, kterou zaplatila Plátci, po Bance příjemce  I v tomto schématu budou využívány zprávy reject, return, reversal, revocation, request for cancellation stejně jako u C2B

17 17 SEPA konference 23. září 2009 Identifikační číslo příjemce (IČP) – Creditor Identifier (CI)  Jedná se o unikátní identifikační číslo, dle kterého plátce automaticky rozpozná příjemce. Musí se jednat o číslo, které je kontrolovatelné systémem na předepsanou kontrolu podobně jako IBAN  Příjemce musí používat tuto identifikaci ve všech transakcích v rámci SEPA inkas a musí být uvedeno v Souhlasu k SEPA inkasu  Původně se plánovalo s vedením tzv. „Black List-u“ problémových příjemců, avšak později se od toho upustilo. Existují však 2 subjekty v Evropě, které mají zájem tento servis dodávat  V každé zemi má být zřízen centralizovaný registr, ve kterém bude možné ověření totožnosti příjemce  V současné době probíhá jednáni mezi ČBA a ČNB. Je předběžně navrhnuto, že ČNB bude na žádost banky příjemce generovat IČP a zároveň povede registr již přidělených. Tento registr bude přístupný všem bankám  V rámci ČBA byla vytvořena pracovní skupina pro nový inkasní způsob placení  Je již navržena i struktura IČP, ale jednání nejsou ještě ukončena

18 18 SEPA konference 23. září 2009 Schéma fungování Elektronického Souhlasu k SEPA inkasu

19 19 SEPA konference 23. září 2009 Elektronický Souhlas k SEPA inkasu  Bude realizován prostřednictvím internetu v reálném čase  Zadání, úpravy a rušení se budou rovněž řešit elektronickou cestou Průběh: 1.Plátce vyplní formulář elektronického E- Souhlasu“ (e-Mandate Form) dostupného na webové stránce Příjemce 2.Příjemce pošle tento návrh pomocí trasovací služby 3.Návrh E-Souhlasu je dále předán na validační centrum Banky plátce 4.Banka plátce zašle Plátci žádost o potvrzení platnosti E-Souhlasu 5.Plátce musí prokázat/ověřit svoji totožnost na základě požadavků stanovených Bankou plátce (Smlouva mezi Plátcem a Bankou plátce) 6.Po úspěšném ověření/schválení všech validačních požadavků Banka plátce potvrdí Plátci výsledek tohoto validačního procesu – autorizaci Souhlasu k SEPA inkasu 7.Banka plátce potvrdí autorizaci Souhlasu k SEPA inkasu Příjemci – Souhlas k SEPA inkasu je zaslán zpět pomocí trasovací služby 8.Trasovací služba předá Příjemci potvrzení Souhlasu k SEPA inkasu 9.Příjemce potvrdí Plátci přijetí autorizovaného Souhlasu k SEPA inkasu

20 20 SEPA konference 23. září 2009 Elektronický Souhlas k SEPA inkasu a rozdíly vůči papírové formě souhlasu

21 21 SEPA konference 23. září 2009 Možná rizika při provádění SEPA inkas Samostatnou přílohou Souborů pravidel pro SEPA inkasa jak C2B, tak B2B bude příloha, která má pomoci bankám řídit rizika spojená s prováděním inkas. Příloha není veřejná, z toho důvodu není zveřejněná na webových stránkách současně s ostatními materiály. Rizika posuzujeme z více hledisek: Základní rizika: Kreditní riziko – především u banky plátce a příjemce Operační riziko – u všech zúčastněných stran Riziko ztráty reputace – u všech účastníků Ostatní rizika: Kurzové riziko – pro plátce i příjemce Finanční riziko – pro plátce i příjemce Obchodní riziko – pro banku plátce

22 22 SEPA konference 23. září 2009 Řízení rizik SDD (Risk Mitigation ) Kvalifikace všech účastníků  banka příjemce službu nabízí pouze výběrově na základě řízení rizik  definice kvalifikačních požadavků pro účastníky  definice závazků pro účastníky  povinnost účastníků respektovat pravidla SDD pravidel  podpis Přístupové smlouvy účastnickou bankou  požadavky na poskytovatele služeb ohledně „routing-u“  požadavky na poskytovatele s pravomocemi k provádění kontrol  požadavky na poskytovatele služeb týkajících se adresáře  požadavky na schvalovací autority Kontrola přístupových pravidel  přístupové pravidlo k SDD schématu  povinnost příjemců respektovat pravidla prostřednictvím banky příjemce Monitorování operací SDD  povinnost SEPA Scheme Managementu podporovat vyřešení sporných situací  povinnost banky příjemce kontrolovat příjemce  povinnost banky plátce nabídnout službu týkající se ochrany účtu plátce vůči nadměrným inkasům ze strany plátců - Kontrola způsobených ztrát  účast SEPA Scheme Managementu na řešení reklamací  povinnost banky příjemce řešit refundace a stížnosti  povinnost přerušit obchodování s podezřelými příjemci

23 23 SEPA konference 23. září 2009 Předpisy a smlouvy pro provádění SEPA inkas  Soubor pravidel pro SEPA inkasa (SEPA CORE DIRECT DEBIT), řízeno belgickým právem  Soubor pravidel pro SEPA inkasa mezi právnickými osobami (SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT DEBIT), řízeno belgickým právem  Přístupová smlouva (Adherence Agreement), řízeno belgickým právem, bude přistupováno samostatně k C2B a B2B. Národní konzultace ohledně Přístupového procesu k C2B začaly 2.5.2009 a k B2B od 13.7.2009. Jsou však již známé některé země, které oficiálně zveřejnili, že plánují přístup až od 1.11.2010 (např. Francie).  Souhlas k SEPA inkasu (Mandate), musí být v souladu se zákony země, ve které je uplatňováno. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby byl Souhlas dvojjazyčný, to znamená v angličtině podle originálu schváleného EPC a v lokálním jazyce.  Smlouva banky plátce s plátcem v souladu s Obchodními podmínkami banky, nesmí se však příliš odchylovat od Souboru pravidel. Každá země má možnost zaslat na EPC své tzv. AOS, ve kterých popíše zvláštní podmínky, kterými se bude řídit.  Smlouva banky příjemce s příjemcem v souladu s Obchodními podmínkami banky, rovněž se nesmí příliš lišit od Souboru pravidel. Každá země má možnost zaslat na EPC své tzv. AOS, ve kterých popíše zvláštní podmínky, kterými se bude řídit.  Smlouva mezi bankou plátce, příjemce a zprostředkujícím clearingem (CSM). Eventuálně mezi další zprostředkující bankou  Novela Nařízení 2560 – rozšiřuje působnost původního Nařízení 2560 i na inkasní oblast, dále pro inkasní platby stanoví účtování mezibankovních poplatků tzv. MIF (Multilateral interchange fee) a určuje povinnou dostupnost platebních účtů pro inkasní platby v EU (do 1.11.2010 země eurozóny do 1.11.2014 země mimo eurozónu)

24 24 SEPA konference 23. září 2009 Nově navrhované změny do stávajících Souborů pravidel SEPA úhrad (SCT) a SEPA inkas (SDD)  SEPA Credit Transfer (SCT) Recalls – jedná se o obdobu „opravného účtování“ v našem tuzemském platebním styku. Banka plátce bude oprávněna vyslat storna chybně provedených plateb na banky příjemců do 5ti dnů od jejich provedení a to z následujících důvodů: duplicitně provedené platby, chybně provedené platby z technických důvodů nebo z důvodu podezření na fraud. Banka příjemce vrátí finanční prostředky zpět v případě dostatku finančních prostředků na účtu příjemce a v souladu s legislativou příslušné země nebo na základě smlouvy s klientem. Na vrácení finančních prostředků nebo odmítnutí (nedostatek fin. prostředků, účet zrušen, příjemce odmítá) má 10 bankovních dnů. Banka příjemce si za vrácení platby může účtovat poplatek, musí však výši účtovaného poplatku uvést v platbě, aby bylo možné vrácené platby rekonciliovat.  SEPA Direct Debit (SDD) with limited refund rights – má se jednat o nový typ SEPA přímého inkasa s omezenou možností refundace odepsaných finančních prostředků. Příjemce s plátcem podepíší nový typ Souhlasu k SEPA inkasu, ve kterém bude uvedeno, že se jedná o inkaso bez možnosti refundace a bude znít na fixní částku, může být uvedena i četnost. Výzva k tomuto inkasu bude rovněž označena tak, že banka plátce v případě reklamace bude vědět o jaký typ inkasa se jedná. V případě překročení dohodnuté výše platby, má plátce právo na refundaci.

25 25 SEPA konference 23. září 2009 Časový harmonogram implementace SEPA plateb a přímých inkas

26 26 SEPA konference 23. září 2009 Transpozice PSD do Zákona o platebním styku – dopad na tuzemská inkasa  Transpozice PSD do Zákona o platebním styku č. 284/2009 Sb. (ZoPS) účinnost nového Zákona je od 1.11.2009, 4. září 2009 byl ZoPS publikován ve Sbírce zákonů Tuzemská inkasa po 1.11.2009  Plátce bude mít za určitých okolností (specifikováno v §103 ZoPS) možnost vyžadovat refundaci již odepsaného inkasa z účtu  Banky po projednání s ČNB zvažují, zda by mohla být přijata obecná pravidla – např. formou Kodexu ČBA, který by stanovil podmínky provádění refundací inkas  Dopad do řízení kreditního rizika bank ══► inkaso přestává být masovým produktem a stává se výběrovou/prémiovou službou (ZÁVAZKOVÝM INSTRUMENTEM !?!)  V současné době je otázka pravidel refundací inkas v tuzemském platebním styku a v případě SIPO možnost jejich vyloučení stále ještě diskutována …

27 27 SEPA konference 23. září 2009 Děkujeme Vám za pozornost Helena Šrámková a Martin Kadorík SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa


Stáhnout ppt "Helena Šrámková a Martin Kadorík 23. září 2009 SEPA KONFERENCE Změny na trhu platebních služeb SEPA Direct Debit vs. tuzemská inkasa."

Podobné prezentace


Reklamy Google