Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY"— Transkript prezentace:

1 PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY
Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc

2 Studijní materiál (1. část)
Stejskal,P.: Preskripce tělesné aktivity : Ano nebo ne? Med.Sport.Bohem.1 (3), 1992, s.7-10. Stejskal,P., Hejnová,J.: Preskripce intenzity zatížení v programu kontinuální tělesné zátěže. Med.Sport.Bohem.1 (4), 1992, s Stejskal,P., Hejnová,J.: Praktické problémy preskripce intenzity zatížení v rámci programu tělesné aktivity. Med.Sport.Bohem.& Slovaca 2 (2), 1993, s Stejskal,P.: Preskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje a týdenní frekvence v rámci aerobní části programu tělesné aktivity. Med.Sport Bohem&Slovaca 2 (3), 1993, Stejskal,P.: Zdraví a tělesné cvičení. In: Manuál prevence v lékařské praxi (Provazník,K., Komárek,L., Horváth,M., Svoboda,P. eds), XIX‑1 až XIX‑42. Státní zdravotní ústav, Praha, 1994. Stejskal P: Energetické nároky pohybové činnosti. In: Manuál prevence v lékařské praxi II (Provazník,K., Komárek,L., Janovská J, Ošancová K, eds), Státní zdravotní ústav, Praha, 1995,

3 Stanovení intenzity zatížení
Nejdůležitějším a zároveň nejobtížnějším úkolem při preskripci tělesné aktivity (TA) vyjádřené obvykle relativním zatížením (%VO2 max) nebo využitím cirkulační kapacity (maximální tepové rezervy - % MTR)

4 tréninková intenzita zatížení
NEGATIVNÍ DŮSLEDKY MOHOU VZNIKNOUT PŘI PŘEKROČENÍ NEBO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC JEJÍHO OPTIMA. Při preskripci programu TA asymptomatickým dospělým jedincům se obvykle doporučuje tréninková intenzita zatížení v rozsahu 50% až 100% funkční kapacity

5 je chybná. Sublimitní zatížení je neefektivní
Jeho preskripce v rámci programu TA, který má za úkol zvýšit tělesnou zdatnost a pomoci odstranit negativní zdravotní důsledky dlouhotrvající hypokineze, je chybná.

6 Naopak příliš vysoká intenzita tréninku
je psychicky vyčerpávající, především pro osoby středního a vyššího věku je často spojená s větším výskytem zranění pohybové soustavy je často spojená s možným vznikem kardiovaskulárních symptomů a příhod Tréninková intensita, přesahující dokonce VO2 max, je méně účinná i proto, že velmi rychlý nástup únavy výrazně redukuje tréninkový objem

7 Tyto všeobecně známé závěry však při konkrétní tvorbě programu TA narážejí na obtíže, které plynou z toho, že efektivní tréninkový je závislý na řadě podmínek tělesná zdatnost, věk, pohlaví, zdravotní stav, sportovní anamnesa, vrozené dispozice.

8 TĚLESNÁ ZDATNOST VĚK POHLAVÍ ZDRAVOTNÍ STAV SPORTOVNÍ ANAMNESA VROZENÉ DISPOZICE
zapamatovat si!

9 Literární údaje o prahových intenzitách tréninku mnohdy diametrálně liší!
Příklady: Shephard konstatoval vzestup aerobní kapacity o 5 až 10% už po tréninku na intenzitě 40% VO2 max Karvonen a spol - dolní limit pro efektivní trénink činil zhruba 60% VO2 max

10 Důležité!!! BY MĚLA BÝT NIŽŠÍ 150 tepů/min, 120 tepů/min
PRAHOVÁ ČI OPTIMÁLNÍ INTENZITA ZATÍŽENÍ PŘI TA U OSOB S NIŽŠÍ TĚLESNOU ZDATNOSTÍ BY MĚLA BÝT NIŽŠÍ Gledhill a Eynon: probandi s relativně nejvyšší úrovní zdatnosti dosáhli signifikantního vzestupu VO2 max pouze při tréninku na úrovni 150 tepů/min, zatímco nejméně zdatní měli lepší ukazatele aerobní kapacity už při tréninku na úrovni 120 tepů/min

11 mezi intenzitou zatížení a následným vzestupem VO2 max
Na druhé straně skutečnost, že uvnitř optimální tréninkové zóny platí pozitivní vztah mezi intenzitou zatížení a následným vzestupem VO2 max nutí při tvorbě programu TA hledat skutečně nejvhodnější intenzitu zatížení

12 MEZI INTENZITOU ZATÍŽENÍ A NÁSLEDNÝM VZESTUPEM VO2 MAX
POZITIVNÍ VZTAH MEZI INTENZITOU ZATÍŽENÍ A NÁSLEDNÝM VZESTUPEM VO2 MAX (čím ... tím ...) UVNITŘ OPTIMÁLNÍ TRÉNINKOVÉ ZÓNY MIMO NI TO NEPLATÍ!!! !!!

13 Rozdělení osob podle sportovní anamnézy
„tělesně neaktivní“ (TR1) (sedavé zaměstnání + žádná nebo minimální TA ve volném čase), „tělesně aktivní“ (TR2) (fyzicky náročné zaměstnání nebo sedavé zaměstnání + nepravidelná TA), „vytrvalostně trénující“ (TR3) (pravidelný vytrvalostní trénink minimálně 25 min 3‑ až 4‑krát týdně).

14 Rozdělení osob podle VO2/kg max (AK) a věku (V)

15 Týdny, na které předepisujeme program, rozlišujeme podle jejich pořadového čísla (PT) na sudé a liché (SL) a přidělujeme jim kódové číslo (KT)

16 pamatuj PT SL KT

17 pro výpočet intenzity zatížení
Při vyhledávání rovnic pro výpočet intenzity zatížení vybereme tu z alternativ KT, která odpovídá kódu TR, AK, V a SL (viz tabulka)

18 Např. při tvorbě programu na 2. týden
budeme vybírat z KT2, KT3, KT5 nebo KT7, na 5. týden z KT2, KT4, KT6 nebo KT7.

19 se v tréninkovém programu během jednoho týdne nemění,
Intenzita zatížení se v tréninkovém programu během jednoho týdne nemění, základní jednotkou preskripce i progrese je tedy jeden týden.

20 1. Program rozdělujeme na dvě fáze
Při konstrukci výpočtu intenzity zatížení jsme vycházeli ze známých principů a pro konkrétní situaci jsme stanovili některé zásady a podmínky: 1. Program rozdělujeme na dvě fáze fáze startovní fáze zvyšování tělesné zdatnosti U mladších zdravých jedinců s nepravidelnou tělesnou aktivitou (TR2) může být součástí programu i udržovací fáze.

21 < 60% VO2/kg max. by měli mít "startovní" fázi programu.
Hypokinetičtí jedinci by měli mít "startovní" fázi programu. Např. Pollock a spol. doporučují osobám s VO2/kg max < 35 ml (klasifikační stupeň zdatnosti 1 až 3) začít trénovat při intenzitě zatížení < 60% VO2/kg max.

22 Hypokinetičtí jedinci by měli mít "startovní" fázi programu.
Americká společnost sportovní medicíny (ACSM) doporučuje snížit u hypokinetických jedinců vypočítanou intenzitu zatížení o 1 MET (3,5 ml). Je to pro všechny stupně zdatnosti vhodné? Např. u osob s VO2/kg max = 15 ml by znamenalo snížení o 1 MET iniciální zatížení startovací fáze programu jen 48,5% VO2/kg max, {[(15-3,5):350] + 0,6} . (15,0-3,5) zatímco u osob s VO2/kg max = 34,9 ml by bylo toto zatížení naopak výrazně větší než 60% VO2/kg max. O kolik?

23 Hypokinetičtí jedinci by měli mít "startovní" fázi programu.
Je správné dělat rovnítko mezi intenzitou iniciálního zatížení jedince se sedavým zaměstnáním bez jakékoliv TA a jedince, který se TA věnuje, jen proto, že oba mají shodně VO2/kg max > 35,0 ml? Ten první alespoň jeden týden startovní fáze na relativně nižším zatížení než by odpovídalo jeho aerobní kapacitě SPRÁVNĚJŠÍ

24 vyjadřujeme pomocí rovnice = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)]
2. Intenzitu zatížení vyjadřujeme pomocí rovnice VO2/kg (ml) = = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)]

25 hodnotu o 16% nižší 3. U osob s dlouhodobou hypokinezí
a s velmi nízkou aerobní kapacitou (TR1AK1) doporučujeme pro 1. týden programu TA výrazně nižší intenzitu zatížení do vzorce dosazujeme za VO2/kg max hodnotu o 16% nižší

26 snižujeme iniciální zatížení tak, aby odpovídalo naměřené VO2/kg max,
u TR1AK2 snižujeme iniciální zatížení tak, aby odpovídalo naměřené VO2/kg max, snížené o 13%, u TR1AK3 snížené o 3,5 ml (viz dále rovnice 3, 4 a 5)

27 chůzi chůzi nebo jogging
Do prvního pásma (TR1AK1) patří osoby, kterým doporučujeme jako iniciální zatížení chůzi Ve druhém pásmu (TR1AK2) doporučujeme na začátku fáze zvyšování tělesné zdatnosti chůzi nebo jogging v tzv. šedivé zóně od 6,00 do 8,04 km/h (při naší preskripci - viz přepočet z metabolických jednotek na rychlost pohybu - upravujeme rozsah od 5,65 do 7,31 km/h).

28 4. Intenzita zatížení stoupá v 5. týdnu,
v každém týdnu během startovní fáze pravidelně u TR1AK1 tak, aby byla dosažena intenzita zatížení, odpovídající naměřenému VO2/kg max, v 5. týdnu, u TR1AK2 ve 3. týdnu u TR1AK3 ve 2. týdnu

29 je progrese intenzity zatížení (fáze zvyšování tělesné zdatnosti).
Od této doby je progrese intenzity zatížení u TR1 a TR2 stejná (fáze zvyšování tělesné zdatnosti).

30 každý týden lineárně zvyšovat.
Čili délka startovací fáze u TR1AK1 4 týdny u TR1AK2 2 týdny u TR1AK3 1 týden Intenzita zatížení se bude během této fáze u TR1AK1 a TR1AK2 každý týden lineárně zvyšovat.

31 Při VO2/kg max = 40,0 ml zvýšení této hodnoty o 25%,
5. Progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti je závislá na předpokládané progresi VO2/kg max. Při VO2/kg max = 40,0 ml předpokládáme od prvního do posledního týdne půlročního programu TA u osob mladších 25 let zvýšení této hodnoty o 25%, při hodnotách VO2/kg max vyšších by měl být efekt tréninku menší a naopak.

32 z předpokládané progrese VO2 max. Problematické (???) Proč?
Při preskripci progrese intenzity zatížení vycházíme z předpokládané progrese VO2 max. Problematické (???) Stejný program může mít u různých osob na stejné úrovni zdatnosti rozdílný efekt někteří jedinci mají vysokou schopnost odpovědět na zátěžový program vzestupem aerobní kapacity, jiní naopak velmi nízkou. Proč?

33 je spekulativní. Tato schopnost je geneticky zakódovaná
a kombinace vysoké aerobní kapacity a vysoké trénovatelnosti je charakteristická pro vysoce výkonné sportovce. 75% až 80% biologické variability VO2/kg max je možno přičítat hereditárním faktorům, proto odhad rychlosti vývoje aerobní kapacity v závislosti na tréninku je spekulativní. geneticky zakódovaná je spekulativní.

34 a není rozdíl mezi hodnotami VO2 max
Přesto s konkrétní progresí VO2/kg max musíme počítat, neboť při správné preskripci intenzity zatížení na začátku programu by po jisté době mohla být tato intenzita sublimitní, a proto neúčinná. Při použití konstantních tréninkových prostředků dochází k maximální adaptaci VO2 max po třech týdnech a není rozdíl mezi hodnotami VO2 max ve 4. a 8. tréninkovém týdnu

35 Progrese aerobní kapacity, vznikající na základě pravidelného tréninku při optimálním zatížení u asymptomatických jedinců, je závislá na řadě faktorů: na tělesné zdatnosti na začátku programu, na energetickém výdeji při každém tréninku, na délce celého programu, na skladbě programu, na frekvenci cvičení, na rytmicitě cvičení, na adherenci trénujících k tomuto programu, na věku trénujících.

36 U osob, které trénovali kvalitně a pravidelně již před začátkem programu, nemůžeme očekávat žádný významný účinek. U osob mladšího a středního věku s dlouhodobou hypoaktivitou a se špatnou tělesnou zdatností, ale s významnou sportovní minulostí (bývalí sportovci ‑ vytrvalci), je možno očekávat po půl roce efekt výrazný.

37 Ve studiích, které se zabývají touto problematikou nacházíme krajní hodnoty zlepšení VO2/kg max od 0 do 100%. Platí: Čím má jedinec nižší aerobní kapacitu, tím větší může být její relativní progrese. Čím vyšší je iniciální tělesná zdatnost, tím menší relativní změnu můžeme očekávat.

38 V každém decenniu nad 25 let je progrese pomalejší zhruba
6. Progrese intenzity zatížení je nepřímo úměrná věku u mladších jedinců je její velikost větší u starších je její velikost menší V každém decenniu nad 25 let je progrese pomalejší zhruba o 20%.

39 a optima je dosaženo později.
Predikované VO2/kg max, která by měla odpovídat optimu vyšetřované osoby, je možno dosáhnout až po jisté době, obvykle se uvádí u zdravých osob mladšího věku za 4 až 6 měsíců. Ve věku od 20 do 65 až 70 let dochází jednak takřka k lineární redukci VO2/kg max v průměru za každé desetiletí asi o 10% jednak je u starších osob rychlost progrese VO2/kg max méně strmá a optima je dosaženo později.

40 Někteří autoři doporučují prodloužit trvání programu v každém decenniu nad 30 let o 40%.
? Takové zpomalení progrese asi příliš velké: Např. 61‑letý zdravý muž by dosáhl své cílové hodnoty VO2/kg max až za 2 roky (krajní hodnota, uváděná ve spojitosti s kardiaky)

41 Proto při naší metodice zpomalujeme progresi v každém decenniu nad 25 let jen o 20%.
Z našich doporučení plyne, že nepravidelně trénující osoby mladší 25 let by mohly dosáhnout při pravidelném a kvalitním tréninku svého optima už za 5 měsíců. Jestliže vypracováváme program na 6 měsíců, potom se u těchto osob v posledním měsíci intenzita ani trvání tréninku nemění (udržovací fáze).

42 ale progrese se bude s věkem zpomalovat.
U osob starších 25 let intenzita zatížení a energetická spotřeba porostou během celého šestiměsíčního programu, ale progrese se bude s věkem zpomalovat.

43 (V1) své cílové hodnoty za 20 týdnů, V2 za 24 týdnů, V3 za 29 týdnů,
Při dodržování navrženého programu TA může dosáhnout trénující osoba ve věku 25 let (V1) své cílové hodnoty za 20 týdnů, v dalších věkových skupinách V2 za 24 týdnů, V3 za 29 týdnů, V4 za 35 týdnů, V5 za 42 týdnů V6 za 50 týdnů fáze zvyšování tělesné zdatnosti.

44 Po určité době tréninku dosáhnou starší osoby tolikrát menší hodnoty VO2/kg max
(než je hodnota cílová), kolikrát je kratší tato doba tréninku než trvání startovní fáze a fáze zlepšování tělesné zdatnosti dohromady. Např. u 50-leté osoby s VO2/kg max = 35 ml, u které doporučujeme, aby startovací fáze trvala 2 týdny a fáze zlepšování tělesné kondice 35 týdnů, by měla hodnota VO2/kg max po půl roce tréninku činit jen asi 65% predikovaného zlepšení 24 / (35 + 2) = 0,649

45 a optima bude dosaženo později
Při dodržení kvalitního programu je tedy možno očekávat u starších i mladších osob zhruba stejné % zlepšení VO2/kg max, i když absolutní hodnoty změny budou u starších osob menší a optima bude dosaženo později

46 7. Ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti doporučujeme
intenzitu zatížení zvyšovat v každém sudém tréninkovém týdnu, v lichém týdnu (s výjimkou 1. týdne ve všech skupinách a s výjimkou 3. týdne ve skupině TR1AK3) doporučujeme trénink prodlužovat.

47 je výsledný účinek tréninku závislý
Jestliže absolvujeme pravidelný trénink v optimální zóně nad minimální (prahovou) intenzitou zatížení, je výsledný účinek tréninku závislý jak na intenzitě zatížení, tak i na jeho trvání (čili na energetickém výdeji během tréninku) Ve fázi zlepšování tělesné zdatnosti, v každém sudém týdnu zvyšujeme intenzitu zatížení, v každém lichém týdnu (s výjimkou prvního) prodlužujeme dobu trvání tréninku. Intenzita zatížení bude v každém lichém týdnu stejná jako v týdnu předchozím. Vzestup intenzity zatížení v sudých týdnech je i v této fázi programu stejnoměrný.

48 cílové hodnoty VO2/kg max, předepisujeme program TA
8. I když nebude dosaženo cílové hodnoty VO2/kg max, předepisujeme program TA maximálně na 6 měsíců, potom doporučujeme kontrolní vyšetření.

49 (udržovací fáze). 9. Jestliže je dosaženo ještě před koncem programu
takové tréninkové intenzity, která odpovídá cílové hodnotě VO2/kg max ještě před koncem programu (u TR2 mladších 25 let), intenzitu až do konce programu nezvyšujeme (udržovací fáze).

50 Udržovací fáze programu navazuje na fázi zlepšování tělesné zdatnosti,
kdy účastník programu dosáhl cílové (optimální) kardiorespirační zdatnosti a další zvyšování intenzity zatížení není indikované. Ve většině případů doporučujeme pokračovat v TA na dosažené úrovni intenzity zatížení a v případě potřeby měnit (především pomocí týdenní frekvence tréninků) účinnost tréninku změnou celkového energetického výdeje v jednotlivých týdnech.

51 až po jednom roku. TR2V1, TR2V2, TR1V1AK2 a TR1V1AK3.
Není zcela přesné tvrzení, že tato fáze začíná obvykle za 6 měsíců tréninkového programu. To platí pouze pro TR2V1, TR2V2, TR1V1AK2 a TR1V1AK3. Např. ve věku nad 65 roků je pomalé zvyšování intenzity zatížení během fáze zvyšování tělesné zdatnosti ukončeno (a tím dosaženo cílové VO2/kg max) až po jednom roku.

52 10. U pravidelně vytrvalostně trénujících jedinců nepředpokládáme výraznou progresi
VO2/kg max. Proto předepisujeme program TA pouze na jeden týden jako program kontrolní a porovnáváme ho s dosavadním tréninkovým programem sportovce. V případě, že intenzita zatížení, na které tento sportovec dosud pravidelně trénuje je výrazně menší než intenzita námi předepsaná, je možné ho přesunout pro potřeby preskripce do skupiny TR2.

53 DESATERO (zásad a podmínek)
* Fáze programu IZ - rovnice 1. týden startovní fáze programu progrese startovní fáze programu progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti progrese a věk sudý a lichý týden délka programu po dosažení optima před uplynutím 6 měsíců program u pravidelně trénujících nezapomeň! * * * * * * * * *

54 Rovnice pro výpočet VO2/kg (1)
VO2/kgz = = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)]

55 = VO2/kg max . {0,25 - [(VO2/kgz - 28,57) . 0,012]}
Rovnice pro výpočet VO2/kg (2) celkový přírůstek VO2/kg max za celý program a = = VO2/kg max . {0,25 - [(VO2/kgz - 28,57) . 0,012]}

56 Při VO2/kg max = 40,0 ml zvýšení této hodnoty o 25%, ze 40 na 50 ml
5. Progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti je závislá na předpokládané progresi VO2/kg max. Při VO2/kg max = 40,0 ml předpokládáme od prvního do posledního týdne půlročního programu TA u osob mladších 25 let zvýšení této hodnoty o 25%, u V1 se VO2/kg max zlepší ze 40 na 50 ml 25%

57 celkový přírůstek VO2/kg max za celý program
= VO2/kg max . {0,25 - [(VO2/kgz - 28,57) . 0,012]}

58 Při VO2/kg max = 40,0 ml zvýšení této hodnoty o 25% 40,0 ml
5. Progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti je závislá na předpokládané progresi VO2/kg max. Při VO2/kg max = 40,0 ml předpokládáme od prvního do posledního týdne půlročního programu TA u osob mladších 25 let zvýšení této hodnoty o 25% 40,0 ml

59 28,57 VO2/kgz (ml) = = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)] =
Jaká je VO2/kgz při VO2/kg max = 40 ml? VO2/kgz (ml) = = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)] = = 40 . [0,6 + (40 : 350)] = = 40 . [0,6 + 0,1143] = = ,7143 = 28,57

60 při hodnotách VO2/kg max vyšších by měl být efekt tréninku menší
celkový přírůstek VO2/kg max za celý program a = = VO2/kg max . {0,25 - [(VO2/kgz - 28,57) . 0,012]} při hodnotách VO2/kg max vyšších by měl být efekt tréninku menší a naopak.

61 Horní hranice použitelnosti VO2/kg max = 63 ml
VO2/kgz = 49,14 ml Celkový přírůstek (%) = = 25 - [(VO2/kgz - 28,57) . 1,2] = = 25 - [(49, ,57) . 1,2] = = 25 - [20,57 . 1,2] = 25,0 - 24,7 = = 0,3% (prakticky 0) Při vyšších hodnotách VO2/kg max by byly záporné hodnoty

62 celkový přírůstek VO2/kg max za celý program příklad (VO2/kg max = 35 ml, VO2/kgz = 24,5 ml) a (ml) = = VO2/kg max . {0,25 - [(VO2/kgz - 28,57) . 0,012]} = = 35 . {0,25 - [(24,5 - 28,57) . 0,012]} = = 35 . {0,25 - [-4,07 . 0,012]} = 35 . {0,25 - [-0,049]} = = ,299 = 10,46 ml

63 VO2/kg max po absolvování celého tréninku =
35 ml + 10,5 ml = 45,5 ml

64 = VO2/kg max - (VO2/kg max . 0,16)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (3) hodnota VO2/kg max pro výpočet VO2/kgz v prvním týdnu startovacího programu u TR1AK1 b (ml) = = VO2/kg max - (VO2/kg max . 0,16)

65 = VO2/kg max - (VO2/kg max . 0,13)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (4) hodnota VO2/kg max pro výpočet VO2/kgz v prvním týdnu startovacího programu u TR1AK2 c (ml) = = VO2/kg max - (VO2/kg max . 0,13)

66 Rovnice pro výpočet VO2/kg (5) hodnota VO2/kg max pro výpočet VO2/kgz v prvním týdnu startovacího programu u TR1AK3 d (ml) = = VO2/kg max - 3,5

67 (použije se pro výpočet rovnice A)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (6) progrese VO2/kg v průběhu startovací fáze programu (2. až 5. týden) u TR1AK1 PA (ml) = = VO2/kg max . 0,040 (použije se pro výpočet rovnice A) 0,040

68 Rovnice pro výpočet VO2/kg (6) progrese VO2/kg v průběhu startovací fáze programu (2. až 5. týden) u TR1AK1 progrese VO2/kg Za celou startovací fázi zvyšování intenzity zatížení (4 týdny) musí se zvýšit VO2/kg max o 16% Za jeden týden o (16 : 4)% = 4% PA (ml) = = VO2/kg max . 0,040 4% 0,040

69 (použije se pro výpočet rovnice B)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (7) progrese VO2/kg v průběhu startovací fáze programu (2. a 3. týden) u TR1AK2 PA (ml) = = VO2/kg max . 0,065 (použije se pro výpočet rovnice B) 0,065

70 (použije se pro výpočet rovnice B)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (7) progrese VO2/kg v průběhu startovací fáze programu (2. a 3. týden) u TR1AK2 2 týdny zvyšování intenzity zatížení celkem o 13% za týden o (13 : 2)% = 6,5% PA (ml) = = VO2/kg max . 0,065 (použije se pro výpočet rovnice B) 0,065

71 (použije se pro výpočet rovnice D)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (8) týdenní progrese VO2/kgz v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V1 PD = = a : 10 (použije se pro výpočet rovnice D)

72 a : 10 a : 10 ? a:10 ? a:10 ? a:10 ? a:10 Ve V1 trvá program 20 týdnů.
V sudých týdnech, kterých je 10, se zvyšuje intenzita zatížení. Je-li „a“ celková progrese VO2/kg max, potom za 1 týden činí progrese VO2/kg max a : 10 a : 10

73 (použije se pro výpočet rovnice E)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (9) týdenní progrese VO2/kgz v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V2 PE = = a : 12 (použije se pro výpočet rovnice E)

74 (V1) své cílové hodnoty za 20 týdnů, V2 za 24 týdnů, V3 za 29 týdnů,
Při dodržování navrženého programu TA může dosáhnout trénující osoba ve věku 25 let (V1) své cílové hodnoty za 20 týdnů, v dalších věkových skupinách V2 za 24 týdnů, V3 za 29 týdnů, V4 za 35 týdnů, V5 za 42 týdnů V6 za 50 týdnů fáze zvyšování tělesné zdatnosti.

75 (použije se pro výpočet rovnice F)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (10) týdenní progrese VO2/kgz v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V3 PF = = a : 14,5 (použije se pro výpočet rovnice F)

76 (použije se pro výpočet rovnice G)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (11) týdenní progrese VO2/kgz v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V4 PG = = a : 17,5 (použije se pro výpočet rovnice G)

77 (použije se pro výpočet rovnice H)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (12) týdenní progrese VO2/kgz v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V5 PH = = a : 21 (použije se pro výpočet rovnice H)

78 (použije se pro výpočet rovnice J)
Rovnice pro výpočet VO2/kg (13) týdenní progrese VO2/kgz v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V6 PJ = = a : 25 (použije se pro výpočet rovnice J)

79 Rovnice pro výpočet VO2/kg (14) nárůst VO2/kgz v určitém týdnu programu
e (D až J) = (x . P(D až J)) : 2 (použije se pro výpočet rovnic D až J) za „x“ se dosazují hodnoty podle kódovací tabulky za „x“ se dosazují hodnoty podle kódovací tabulky

80 Práce s kódovací tabulkou
Vyhledáváme postupně odpovídající kódy ve sloupcích. Postupně pěti kroky zužujeme rozsah řádků z 53 až na jediný podle kterého určíme rovnice A až K a „x“

81 Práce s kódovací tabulkou
5 kroků postupně ve sloupcích TR (tělesná aktivita - trénovanost T1, T2, T3) AK (aerobní kapacita A1, A2, A3) TD (sudý týden = TD1, lichý týden = TD2) KT (kód týdne, odpovídající pořadovému číslu týdne) V (věk V1, V2, V3, V4, V5, V6)

82 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Věk 46 let sedavé zaměstnání ve volném čase žádná aktivita VO2/kg max = 37,2 ml Program na 1. týden?

83 Práce s kódovací tabulkou Příklad
sedavé zaměstnání ve volném čase žádná aktivita = TR1 snížil se počet řádků z 53 na 39

84 Práce s kódovací tabulkou Příklad
VO2/kg max = 37,2 ml = AK3 snížil se počet řádků ze 39 na 13

85 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Program na 1. týden = TD2 (lichý týden) snížil se počet řádků ze 13 na 7

86 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Program na 1. týden hledáme ve sloupci KT kódy, odpovídající pořadovému číslu týdne. ?

87 Kódovací tabulka

88 Kódovací tabulka

89 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Pořadí prvního týdne odpovídá pouze KT3 zúžil se počet řádků ze 7 na 1 DOSTAČUJE!

90 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Věk 46 let V = 4 v našem případě máme možnost V1 až V6

91 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Ve sloupci „Rovnice“ vyhledáme odpovídající rovnice v našem příkladu Rovnice C, kde x = PT - 1

92 Práce s kódovací tabulkou Příklad
Protože PT = 1, x = = 0 Rovnice bude mít konečný tvar VO2/kg = = (VO2/kg max - 3,5) . [0,6 + (VO2/kg max - 3,5) : 350] = 23,46 ml

93 = [(x . PA) + b] . {0,6 + [(x . PA) + b] : 350}
ROVNICE A VO2/kg = = [(x . PA) + b] . {0,6 + [(x . PA) + b] : 350} Výpočet VO2/kg startovního programu pro TR1AK1

94 = [(x . PB) + c] . {0,6 + [(x . PB) + c] : 350}
ROVNICE B VO2/kg = = [(x . PB) + c] . {0,6 + [(x . PB) + c] : 350} Výpočet VO2/kg startovního programu pro TR1AK2

95 ROVNICE C Výpočet VO2/kg startovního programu pro TR1AK3
= [(x . 3.5) + d] . {0,6 + [(x . 3,5) + d] : 350} Výpočet VO2/kg startovního programu pro TR1AK3

96 . {0,6 + [e(D až J) + VO2/kg max)] : 350} zvyšování tělesné zdatnosti
ROVNICE D až J VO2/kg = = [e(D až J) + VO2/kg max] . . {0,6 + [e(D až J) + VO2/kg max)] : 350} Výpočet VO2/kg fáze zvyšování tělesné zdatnosti

97 = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)] zvyšování tělesné zdatnosti
ROVNICE K VO2/kg = = VO2/kg max . [0,6 + (VO2/kg max : 350)] Výpočet VO2/kg TR2 a TR3 v 1. týdnu fáze zvyšování tělesné zdatnosti

98 ve volném čase žádná aktivita
Příklad 2 Věk 46 let sedavé zaměstnání ve volném čase žádná aktivita VO2/kg max = 37,2 ml Program na 6. týden?

99 Příklad 2 Tvar kódu TR = 1 AK = 3 TD = 1 KT = 4

100

101

102 Příklad 2 Tvar kódu TR = 1 AK = 3 TD = 1 KT = 4 V = 4

103 Příklad 2 Rovnice G, kde x = PT - 2 = 4 1. VO2/kg max = 38,4 ml 2. VO2/kg = 26,25 ml 3. a = 10,58 ml 4. PG = 0,60 5. eG = 1,20

104 Příklad 2 VO2/kg = = (e + VO2/kg max) .

105 Příklad 2 VO2/kg = VO2/kg = = (e + VO2/kg max) . = (1,2 + 37,2) .
. [0,6 + (1,2 + 37,2) : 350] = 27,25 ml VO2/kg = = (e + VO2/kg max) . . [0,6 + (e + VO2/kg max) : 350]

106 VO2/kg v 1. týdnu = 23,46 ml VO2/kg v 6. týdnu = 27,25 ml Rozdíl 3,79 ml = = nárůst 16,2%


Stáhnout ppt "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY"

Podobné prezentace


Reklamy Google