Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc

2 Studijní materiál (1. část) Stejskal,P.: Preskripce tělesné aktivity : Ano nebo ne? Med.Sport.Bohem.1 (3), 1992, s.7-10. Stejskal,P., Hejnová,J.: Preskripce intenzity zatížení v programu kontinuální tělesné zátěže. Med.Sport.Bohem.1 (4), 1992, s.11-16. Stejskal,P., Hejnová,J.: Praktické problémy preskripce intenzity zatížení v rámci programu tělesné aktivity. Med.Sport.Bohem.& Slovaca 2 (2), 1993, s.76-81. Stejskal,P.: Preskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje a týdenní frekvence v rámci aerobní části programu tělesné aktivity. Med.Sport Bohem&Slovaca 2 (3), 1993, 93-98. Stejskal,P.: Zdraví a tělesné cvičení. In: Manuál prevence v lékařské praxi (Provazník,K., Komárek,L., Horváth,M., Svoboda,P. eds), XIX ‑ 1 až XIX ‑ 42. Státní zdravotní ústav, Praha, 1994. Stejskal P: Energetické nároky pohybové činnosti. In: Manuál prevence v lékařské praxi II (Provazník,K., Komárek,L., Janovská J, Ošancová K, eds), Státní zdravotní ústav, Praha, 1995, 69-75.

3 Stanovení intenzity zatížení Nejdůležitějším a zároveň nejobtížnějším úkolem při preskripci tělesné aktivity (TA) (%VO 2 max)vyjádřené obvykle relativním zatížením (%VO 2 max) (maximální tepové rezervy - % MTR)nebo využitím cirkulační kapacity (maximální tepové rezervy - % MTR)

4 NEGATIVNÍ DŮSLEDKY MOHOU VZNIKNOUT PŘI PŘEKROČENÍ NEBO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC JEJÍHO OPTIMA. Při preskripci programu TA asymptomatickým dospělým jedincům se obvykle doporučuje tréninková intenzita zatížení v rozsahu 50% až 100% funkční kapacity

5 Sublimitní zatížení je neefektivní Jeho preskripce v rámci programu TA, který má za úkol zvýšit tělesnou zdatnost a pomoci odstranit negativní zdravotní důsledky dlouhotrvající hypokineze, je chybná.

6 příliš vysoká intenzita tréninku Naopak příliš vysoká intenzita tréninku psychicky vyčerpávajícíje psychicky vyčerpávající, především pro osoby středního a vyššího věku zranění pohybové soustavyje často spojená s větším výskytem zranění pohybové soustavy kardiovaskulárních symptomů a příhodje často spojená s možným vznikem kardiovaskulárních symptomů a příhod únavyTréninková intensita, přesahující dokonce VO 2 max, je méně účinná i proto, že velmi rychlý nástup únavy výrazně redukuje tréninkový objem

7 Tyto všeobecně známé závěry však při konkrétní tvorbě programu TA narážejí na obtíže, které plynou z toho, že efektivní tréninkový je závislý na řadě podmínek tělesná zdatnost,tělesná zdatnost, věk,věk, pohlaví,pohlaví, zdravotní stav,zdravotní stav, sportovní anamnesa,sportovní anamnesa, vrozené dispozice.vrozené dispozice.

8 TĚLESNÁ ZDATNOST VĚK POHLAVÍ ZDRAVOTNÍ STAV SPORTOVNÍ ANAMNESA VROZENÉ DISPOZICE

9 Literární údaje o prahových intenzitách tréninku mnohdy diametrálně liší! Příklady: Shephard konstatoval vzestup aerobní kapacity o 5 až 10% už po tréninku na intenzitě 40% VO 2 max 60% VO 2 maxKarvonen a spol - dolní limit pro efektivní trénink činil zhruba 60% VO 2 max

10 Důležité!!! PRAHOVÁ ČI OPTIMÁLNÍ INTENZITA ZATÍŽENÍ PŘI TA U OSOB S NIŽŠÍ TĚLESNOU ZDATNOSTÍ BY MĚLA BÝT NIŽŠÍ Gledhill a Eynon: probandi s relativně nejvyšší úrovní zdatnosti dosáhli signifikantního vzestupu VO 2 max pouze při tréninku na úrovni 150 tepů/min, zatímco nejméně zdatní měli lepší ukazatele aerobní kapacity už při tréninku na úrovni 120 tepů/min

11 Na druhé straně skutečnost, že uvnitř optimální tréninkové zóny platí pozitivní vztah mezi intenzitou zatížení a následným vzestupem VO 2 max nutí při tvorbě programu TA hledat skutečně nejvhodnější intenzitu zatížení

12 POZITIVNÍ VZTAH MEZI INTENZITOU ZATÍŽENÍ A NÁSLEDNÝM VZESTUPEM VO 2 MAX (čím... tím...) UVNITŘ OPTIMÁLNÍ TRÉNINKOVÉ ZÓNY MIMO NI TO NEPLATÍ!!!

13 Rozdělení osob podle sportovní anamnézy (TR1)„tělesně neaktivní“ (TR1) (sedavé zaměstnání + žádná nebo minimální TA ve volném čase), (TR2)„tělesně aktivní“ (TR2) (fyzicky náročné zaměstnání nebo sedavé zaměstnání + nepravidelná TA), (TR3)„vytrvalostně trénující“ (TR3) (pravidelný vytrvalostní trénink minimálně 25 min 3 ‑ až 4 ‑ krát týdně).

14 Rozdělení osob podle VO 2 /kg max (AK) a věku (V)

15 Týdny, na které předepisujeme program, rozlišujeme podle jejich pořadového čísla (PT) na sudé a liché (SL) a přidělujeme jim kódové číslo (KT)

16

17 Při vyhledávání rovnic pro výpočet intenzity zatížení vybereme tu z alternativ KT KT, která odpovídá kódu TR, AK, V a SL (viz tabulka)

18 Např. při tvorbě programu na 2. týden budeme vybírat z KT2, KT3, KT5 nebo KT7, na 5. týden z KT2, KT4, KT6 nebo KT7.

19 Intenzita zatížení se v tréninkovém programu během jednoho týdne nemění, základní jednotkou preskripce i progrese je tedy jeden týden týden.

20 Při konstrukci výpočtu intenzity zatížení jsme vycházeli ze známých principů a pro konkrétní situaci jsme stanovili některé zásady a podmínky: 1. Program rozdělujeme na dvě fáze fáze startovnífáze startovní fáze zvyšování tělesné zdatnostifáze zvyšování tělesné zdatnosti udržovací fáze U mladších zdravých jedinců s nepravidelnou tělesnou aktivitou (TR2) může být součástí programu i udržovací fáze.

21 Hypokinetičtí jedinci by měli mít "startovní" fázi programu. Např. Pollock a spol. doporučují osobám s VO 2 /kg max < 35 ml (klasifikační stupeň zdatnosti 1 až 3) začít trénovat při intenzitě zatížení < 60% VO 2 /kg max.

22 Hypokinetičtí jedinci by měli mít "startovní" fázi programu. Americká společnost sportovní medicíny (ACSM) doporučuje snížit u hypokinetických jedinců 1 MET (3,5 ml). vypočítanou intenzitu zatížení o 1 MET (3,5 ml). Je to pro všechny stupně zdatnosti vhodné? Např. u osob s VO 2 /kg max = 15 ml by znamenalo snížení o 1 MET iniciální zatížení startovací fáze programu 48,5% VO 2 /kg max, jen 48,5% VO 2 /kg max, {[(15-3,5):350] + 0,6}. (15,0-3,5) zatímco u osob s VO 2 /kg max = 34,9 ml by bylo toto zatížení větší než 60% VO 2 /kg max. naopak výrazně větší než 60% VO 2 /kg max. O kolik?

23 Hypokinetičtí jedinci by měli mít "startovní" fázi programu. Je správné dělat rovnítko mezi intenzitou iniciálního zatížení jedince se sedavým zaměstnáním bez jakékoliv TA a jedince, který se TA věnuje, jen proto, že oba mají shodně VO 2 /kg max > 35,0 ml? Ten první alespoň jeden týden startovní fáze na relativně nižším zatížení než by odpovídalo jeho aerobní kapacitě SPRÁVNĚJŠÍ

24 2. Intenzitu zatížení vyjadřujeme pomocí rovnice VO 2 /kg (ml) = = VO 2 /kg max. [0,6 + (VO 2 /kg max : 350)]

25 3. U osob s dlouhodobou hypokinezí a s velmi nízkou aerobní kapacitou (TR1AK1) doporučujeme pro 1. týden programu TA výrazně nižší intenzitu zatížení do vzorce dosazujeme za VO 2 /kg max hodnotu o 16% nižší

26 u TR1AK2 snižujeme iniciální zatížení tak, aby odpovídalo naměřené VO 2 /kg max, s nížené o 13%, u TR1AK3 s ss snížené o 3,5 ml (viz dále rovnice 3, 4 a 5)

27 (TR1AK1) Do prvního pásma (TR1AK1) patří osoby, kterým doporučujeme jako iniciální zatíženíchůzi (TR1AK2) Ve druhém pásmu (TR1AK2) doporučujeme na začátku fáze zvyšování tělesné zdatnosti chůzi nebo jogging v tzv. šedivé zóně od 6,00 do 8,04 km/h (při naší preskripci - viz přepočet z metabolických jednotek na rychlost pohybu - 5,65 do 7,31 km/h upravujeme rozsah od 5,65 do 7,31 km/h ).

28 4. Intenzita zatížení stoupá v každém týdnu během startovní fáze pravidelně TR1AK1 u TR1AK1 tak, aby byla dosažena intenzita zatížení, odpovídající naměřenému VO 2 /kg max, v 5. týdnu, TR1AK2 ve 3. týdnu u TR1AK2 ve 3. týdnu TR1AK3 ve 2. týdnu u TR1AK3 ve 2. týdnu

29 Od této doby je progrese intenzity zatížení u TR1 a TR2 stejná (fáze zvyšování tělesné zdatnosti).

30 Čili délka startovací fáze u TR1AK1 4 týdny u TR1AK2 2 týdny u TR1AK3 1 týden Intenzita zatížení se bude během této fáze u TR1AK1 a TR1AK2 každý týden lineárně zvyšovat.

31 5. Progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti je závislá na předpokládané progresi VO 2 /kg max. Při VO 2 /kg max = 40,0 ml předpokládáme od prvního do posledního týdne půlročního programu TA u osob mladších 25 let zvýšení této hodnoty o 25%, při hodnotách VO 2 /kg max vyšších by měl být efekt tréninku menší a naopak.

32 Při preskripci progrese intenzity zatížení vycházíme z předpokládané progrese VO 2 max. Problematické (???) Stejný program může mít u různých osob na stejné úrovni zdatnosti rozdílný efekt někteří jedinci mají vysokou schopnost odpovědět na zátěžový program vzestupem aerobní kapacity, jiní naopak velmi nízkou. Proč?

33 Tato schopnost je geneticky zakódovaná a kombinace vysoké aerobní kapacity a vysoké trénovatelnosti je charakteristická pro vysoce výkonné sportovce. 75% až 80% biologické variability VO 2 /kg max je možno přičítat hereditárním faktorům, proto odhad rychlosti vývoje aerobní kapacity v závislosti na tréninku je spekulativní. geneticky zakódovaná

34 sublimitní, Přesto s konkrétní progresí VO 2 /kg max musíme počítat, neboť při správné preskripci intenzity zatížení na začátku programu by po jisté době mohla být tato intenzita sublimitní, a proto neúčinná. dochází k maximální adaptaci VO 2 max Při použití konstantních tréninkových prostředků dochází k maximální adaptaci VO 2 max po třech týdnech a není rozdíl mezi hodnotami VO 2 max ve 4. a 8. tréninkovém týdnu

35 Progrese aerobní kapacity, vznikající na základě pravidelného tréninku při optimálním zatížení u asymptomatických jedinců, je závislá na řadě faktorů: na tělesné zdatnosti na začátku programu, na energetickém výdeji při každém tréninku, na délce celého programu, na skladbě programu, na frekvenci cvičení, na rytmicitě cvičení, na adherenci trénujících k tomuto programu, na věku trénujících.

36 žádný významný účinek. U osob, které trénovali kvalitně a pravidelně již před začátkem programu, nemůžeme očekávat žádný významný účinek. efekt výrazný. U osob mladšího a středního věku s dlouhodobou hypoaktivitou a se špatnou tělesnou zdatností, ale s významnou sportovní minulostí (bývalí sportovci ‑ vytrvalci), je možno očekávat po půl roce efekt výrazný.

37 od 0 do 100%. Ve studiích, které se zabývají touto problematikou nacházíme krajní hodnoty zlepšení VO 2 /kg max od 0 do 100%. Platí: Čím má jedinec nižší aerobní kapacitu, tím větší může být její relativní progrese. Čím vyšší je iniciální tělesná zdatnost, tím menší relativní změnu můžeme očekávat.

38 Progrese intenzity zatížení 6. Progrese intenzity zatížení je nepřímo úměrná věku u mladších jedinců je její velikost větší u starších je její velikost menší V každém decenniu nad 25 let je progrese pomalejší zhruba o 20%.

39 Predikované VO 2 /kg max, která by měla odpovídat optimu vyšetřované osoby, je možno dosáhnout až po jisté době, za 4 až 6 měsíců. obvykle se uvádí u zdravých osob mladšího věku za 4 až 6 měsíců. 20 do 65 až 70 Ve věku od 20 do 65 až 70 let dochází lineární redukci VO 2 /kg maxjednak takřka k lineární redukci VO 2 /kg max v průměru za každé desetiletí asi o 10% rychlost progrese VO 2 /kg max méně strmájednak je u starších osob rychlost progrese VO 2 /kg max méně strmá a optima je dosaženo později.

40 Někteří autoři doporučují prodloužit trvání programu v každém decenniu nad 30 let o 40%. ? Takové zpomalení progrese asi příliš velké: Např. 61 ‑ letý zdravý muž by dosáhl své cílové hodnoty VO 2 /kg max až za 2 roky (krajní hodnota, uváděná ve spojitosti s kardiaky)

41 v každém decenniu nad 25 let jen o 20%.Proto při naší metodice zpomalujeme progresi v každém decenniu nad 25 let jen o 20%. osoby mladší 25 let 5 měsícůZ našich doporučení plyne, že nepravidelně trénující osoby mladší 25 let by mohly dosáhnout při pravidelném a kvalitním tréninku svého optima už za 5 měsíců. v posledním měsíci intenzita ani trvání tréninku nemění udržovací fázeJestliže vypracováváme program na 6 měsíců, potom se u těchto osob v posledním měsíci intenzita ani trvání tréninku nemění ( udržovací fáze ).

42 U osob starších 25 let intenzita zatížení a energetická spotřeba porostou během celého šestiměsíčního programu, ale progrese se bude s věkem zpomalovat.

43 Při dodržování navrženého programu TA může dosáhnout trénující osoba ve věku 25 let (V1) (V1) své cílové hodnoty za 20 týdnů, v dalších věkových skupinách V2 za 24 týdnů, V3 za 29 týdnů, V4 za 35 týdnů, V5 za 42 týdnů V6 za 50 týdnů fáze zvyšování tělesné zdatnosti.

44 tolikrát menší hodnoty VO 2 /kg max Po určité době tréninku dosáhnou starší osoby tolikrát menší hodnoty VO 2 /kg max (než je hodnota cílová), kolikrát je kratší tato doba tréninku než trvání startovní fáze a fáze zlepšování tělesné zdatnosti dohromady. Např. u 50-leté osoby s VO 2 /kg max = 35 ml, startovací fáze trvala 2 týdny a fáze zlepšování tělesné kondice 35 týdnů u které doporučujeme, aby startovací fáze trvala 2 týdny a fáze zlepšování tělesné kondice 35 týdnů, po půl roce tréninku by měla hodnota VO 2 /kg max po půl roce tréninku 65% predikovaného zlepšení činit jen asi 65% predikovaného zlepšení 24 / (35 + 2) = 0,649

45 Při dodržení kvalitního programu je tedy možno očekávat u starších i mladších osob zhruba stejné % zlepšení VO 2 /kg max, absolutní hodnoty změny budou u starších osob menší i když absolutní hodnoty změny budou u starších osob menší a optima bude dosaženo později a optima bude dosaženo později

46 7. Ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti doporučujeme intenzitu zatížení zvyšovat v každém sudém tréninkovém týdnu, v lichém týdnu (s výjimkou 1. týdne ve všech skupinách a s výjimkou 3. týdne ve skupině TR1AK3) doporučujeme trénink prodlužovat.

47 Jestliže absolvujeme pravidelný trénink v optimální zóně nad minimální (prahovou) intenzitou zatížení, je výsledný účinek tréninku závislý jak na intenzitě zatížení, tak i na jeho trvání (čili na energetickém výdeji během tréninku) Ve fázi zlepšování tělesné zdatnosti, sudém týdnu v každém sudém týdnu zvyšujeme intenzitu zatížení, lichém týdnu v každém lichém týdnu (s výjimkou prvního) prodlužujeme dobu trvání tréninku. Intenzita zatížení bude v každém lichém týdnu stejná jako v týdnu předchozím. Vzestup intenzity zatížení v sudých týdnech je i v této fázi programu stejnoměrný.

48 8. I když nebude dosaženo cílové hodnoty VO 2 /kg max, předepisujeme program TA maximálně na 6 měsíců, potom doporučujeme kontrolní vyšetření.

49 9. Jestliže je dosaženo takové tréninkové intenzity, která odpovídá cílové hodnotě VO 2 /kg max ještě před koncem programu (u TR2 mladších 25 let), intenzitu až do konce programu nezvyšujeme (udržovací fáze).

50 Udržovací fáze programu navazuje na fázi zlepšování tělesné zdatnosti, dosáhl kdy účastník programu dosáhl cílové (optimální) kardiorespirační zdatnosti a další zvyšování intenzity zatížení není indikované. Ve většině případů doporučujeme pokračovat v TA na dosažené úrovni intenzity zatížení měnit a v případě potřeby měnit (především pomocí týdenní frekvence tréninků) účinnost tréninku účinnost tréninku změnou celkového energetického výdeje v jednotlivých týdnech.

51 Není zcela přesné tvrzení, že tato fáze začíná obvykle za 6 měsíců měsíců tréninkového programu. To platí pouze pro TR2V1, TR2V2, TR1V1AK2 a TR1V1AK3 TR1V1AK3. Např. ve věku nad 65 roků je pomalé zvyšování intenzity zatížení během fáze zvyšování tělesné zdatnosti ukončeno (a tím dosaženo cílové VO 2 /kg max) až po jednom roku roku.

52 10. U pravidelně vytrvalostně trénujících jedinců nepředpokládáme výraznou progresi VO 2 /kg max. Proto předepisujeme program TA pouze na jeden týden jako program kontrolní a porovnáváme ho s dosavadním tréninkovým programem sportovce. V případě, že intenzita zatížení, na které tento sportovec dosud pravidelně trénuje je výrazně menší než intenzita námi předepsaná, je možné ho přesunout pro potřeby preskripce do skupiny TR2.

53 DESATERO (zásad a podmínek) Fáze programu IZ - rovnice 1. týden startovní fáze programu progrese startovní fáze programu progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti progrese a věk sudý a lichý týden délka programu po dosažení optima před uplynutím 6 měsíců program u pravidelně trénujících

54 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (1) VO 2 /kg z = = VO 2 /kg max. [0,6 + (VO 2 /kg max : 350)]

55 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (2) celkový přírůstek VO 2 /kg max za celý program a = = VO 2 /kg max. {0,25 - [(VO 2 /kg z - 28,57). 0,012]}

56 5. Progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti je závislá na předpokládané progresi VO 2 /kg max. Při VO 2 /kg max = 40,0 ml předpokládáme od prvního do posledního týdne půlročního programu TA u osob mladších 25 let zvýšení této hodnoty o 25%, u V1 se VO 2 /kg max zlepší ze 40 na 50 ml 25% 25%

57 celkový přírůstek VO 2 /kg max za celý program a = = VO 2 /kg max. {0,25 - [(VO 2 /kg z - 28,57). 0,012]}

58 5. Progrese ve fázi zvyšování tělesné zdatnosti je závislá na předpokládané progresi VO 2 /kg max. Při VO 2 /kg max = 40,0 ml předpokládáme od prvního do posledního týdne půlročního programu TA u osob mladších 25 let zvýšení této hodnoty o 25% 40,0 ml 40,0 ml

59 Jaká je VO 2 /kg z při VO 2 /kg max = 40 ml? VO 2 /kg z (ml) = = VO 2 /kg max. [0,6 + (VO 2 /kg max : 350)] = = 40. [0,6 + (40 : 350)] = = 40. [0,6 + 0,1143] = = 40. 0,7143 = 28,57

60 celkový přírůstek VO 2 /kg max za celý program a = = VO 2 /kg max. {0,25 - [(VO 2 /kg z - 28,57). 0,012]} při hodnotách VO 2 /kg max vyšších by měl být efekt tréninku menší a naopak.

61 Horní hranice použitelnosti 63 ml VO 2 /kg max = 63 ml VO 2 /kg z = 49,14 ml Celkový přírůstek (%) = = 25 - [(VO 2 /kg z - 28,57). 1,2] = = 25 - [(49,14 - 28,57). 1,2] = = 25 - [20,57. 1,2] = 25,0 - 24,7 = = 0,3% = 0,3% (prakticky 0) Při vyšších hodnotách VO 2 /kg max by byly záporné hodnoty

62 celkový přírůstek VO2/kg max za celý program příklad (VO2/kg max = 35 ml, VO2/kgz = 24,5 ml) a (ml) = = VO2/kg max. {0,25 - [(VO2/kg z - 28,57). 0,012]} = = 35. {0,25 - [(24,5 - 28,57). 0,012]} = = 35. {0,25 - [-4,07. 0,012]} = 35. {0,25 - [-0,049]} = = 35. 0,299 = 10,46 ml

63

64 TR1AK1 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (3) hodnota VO 2 /kg max pro výpočet VO 2 /kg z v prvním týdnu startovacího programu u TR1AK1 b (ml) = = VO 2 /kg max - (VO 2 /kg max. 0,16)

65 TR1AK2 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (4) hodnota VO 2 /kg max pro výpočet VO 2 /kg z v prvním týdnu startovacího programu u TR1AK2 c (ml) = = VO 2 /kg max - (VO 2 /kg max. 0,13)

66 TR1AK3 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (5) hodnota VO 2 /kg max pro výpočet VO 2 /kg z v prvním týdnu startovacího programu u TR1AK3 d (ml) = = VO 2 /kg max - 3,5

67 progrese VO 2 /kg TR1AK1 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (6) progrese VO 2 /kg v průběhu startovací fáze programu (2. až 5. týden) u TR1AK1 P A (ml) = = VO 2 /kg max. 0,040 (použije se pro výpočet rovnice A ) 0,040

68 progrese VO 2 /kg TR1AK1 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (6) progrese VO 2 /kg v průběhu startovací fáze programu (2. až 5. týden) u TR1AK1 Za celou startovací fázi zvyšování intenzity zatížení (4 týdny) musí se zvýšit VO 2 /kg max o 16% Za jeden týden o (16 : 4)% = 4% P A (ml) = = VO 2 /kg max. 0,040 0,040 4% progrese VO 2 /kg

69 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (7) progrese VO 2 /kg v průběhu startovací fáze programu (2. a 3. týden) u TR1AK2 P A (ml) = = VO 2 /kg max. 0,065 (použije se pro výpočet rovnice B) 0,065

70 progrese VO 2 /kg TR1AK2 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (7) progrese VO 2 /kg v průběhu startovací fáze programu (2. a 3. týden) u TR1AK2 P A (ml) = = VO 2 /kg max. 0,065 (použije se pro výpočet rovnice B) 0,065 2 týdny zvyšování intenzity zatížení celkem o 13% za týden o (13 : 2)% = 6,5%

71 týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V1 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (8) týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V1 P D = = a : 10 (použije se pro výpočet rovnice D)

72 20 týdnů. Ve V1 trvá program 20 týdnů. V sudých týdnech, 10 kterých je 10, se zvyšuje intenzita zatížení. „a“ Je-li „a“ celková progrese VO2/kg max, potom za 1 týden činí progrese VO2/kg max a : 10

73 týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V2 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (9) týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V2 P E = = a : 12 (použije se pro výpočet rovnice E)

74 Při dodržování navrženého programu TA může dosáhnout trénující osoba ve věku 25 let (V1) (V1) své cílové hodnoty za 20 týdnů, v dalších věkových skupinách V2 za 24 týdnů, V3 za 29 týdnů, V4 za 35 týdnů, V5 za 42 týdnů V6 za 50 týdnů fáze zvyšování tělesné zdatnosti.

75 týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V3 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (10) týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V3 P F = = a : 14,5 (použije se pro výpočet rovnice F)

76 týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V4 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (11) týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V4 P G = = a : 17,5 (použije se pro výpočet rovnice G)

77 týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V5 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (12) týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V5 P H = = a : 21 (použije se pro výpočet rovnice H)

78 týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V6 Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (13) týdenní progrese VO 2 /kg z v průběhu fáze zvyšování tělesné zdatnosti u V6 P J = = a : 25 (použije se pro výpočet rovnice J)

79 VO 2 /kg z v určitém týdnu programu Rovnice pro výpočet VO 2 /kg (14) nárůst VO 2 /kg z v určitém týdnu programu e (D až J) = (x. P (D až J) ) : 2 (použije se pro výpočet rovnic D až J) za „x“ se dosazují hodnoty podle kódovací tabulky za „x“ se dosazují hodnoty podle kódovací tabulky

80 Práce s kódovací tabulkou Vyhledáváme postupně odpovídající kódy ve sloupcích. Postupně pěti kroky 53 až na jediný zužujeme rozsah řádků z 53 až na jediný podle kterého určíme rovnice A až K a „x“

81 Práce s kódovací tabulkou 5 kroků postupně ve sloupcích TRTR (tělesná aktivita - trénovanost T1, T2, T3) AKAK (aerobní kapacita A1, A2, A3) TDTD (sudý týden = TD1, lichý týden = TD2) KTKT (kód týdne, odpovídající pořadovému číslu týdne) VV (věk V1, V2, V3, V4, V5, V6)

82 Práce s kódovací tabulkou Příklad Věk 46 let sedavé zaměstnání ve volném čase žádná aktivita VO 2 /kg max = 37,2 ml Program na 1. týden?

83 Práce s kódovací tabulkou Příklad sedavé zaměstnání ve volném čase žádná aktivita = TR1 53 na 39 snížil se počet řádků z 53 na 39

84 Práce s kódovací tabulkou Příklad VO 2 /kg max = 37,2 ml = AK3 ze 39 na 13 snížil se počet řádků ze 39 na 13

85 Práce s kódovací tabulkou Příklad Program na 1. týden = TD2 = TD2 (lichý týden) ze 13 na 7 snížil se počet řádků ze 13 na 7

86 Práce s kódovací tabulkou Příklad Program na 1. týden hledáme ve sloupci KT kódy, odpovídající pořadovému číslu týdne.

87 Kódovací tabulka

88

89 Práce s kódovací tabulkou Příklad Pořadí prvního týdne odpovídá pouzeKT3 ze 7 na 1 zúžil se počet řádků ze 7 na 1DOSTAČUJE!

90 Práce s kódovací tabulkou Příklad Věk 46 let V = 4 máme možnost V1 až V6 v našem případě máme možnost V1 až V6

91 Práce s kódovací tabulkou Příklad Ve sloupci„Rovnice“ vyhledáme odpovídající rovnice v našem příkladu Rovnice C, kde x = PT - 1

92 Práce s kódovací tabulkou Příklad Protože PT = 1, x = 1 - 1 = 0 Rovnice bude mít konečný tvar VO 2 /kg = = (VO2/kg max - 3,5). [0,6 + (VO2/kg max - 3,5) : 350] = 23,46 ml

93 ROVNICE AVO2/kg = = [(x. PA) + b]. {0,6 + [(x. PA) + b] : 350} Výpočet VO 2 /kg startovního programu pro TR1AK1

94 ROVNICE BVO2/kg = = [(x. PB) + c]. {0,6 + [(x. PB) + c] : 350} Výpočet VO 2 /kg startovního programu pro TR1AK2

95 ROVNICE CVO2/kg = = [(x. 3.5) + d]. {0,6 + [(x. 3,5) + d] : 350} Výpočet VO 2 /kg startovního programu pro TR1AK3

96 ROVNICE D až JVO2/kg = = [e(D až J) + VO2/kg max].. {0,6 + [e(D až J) + VO2/kg max)] : 350} Výpočet VO 2 /kg fáze zvyšování tělesné zdatnosti

97 ROVNICE KVO2/kg = = VO2/kg max. [0,6 + (VO2/kg max : 350)] Výpočet VO 2 /kg TR2 a TR3 v 1. týdnu fáze zvyšování tělesné zdatnosti

98 Příklad 2 Věk 46 let sedavé zaměstnání ve volném čase žádná aktivita VO 2 /kg max = 37,2 ml Program na 6. týden?

99 Příklad 2 Tvar kódu TR = 1 AK = 3 TD = 1 KT = 4

100

101

102 Tvar kódu TR = 1 AK = 3 TD = 1 KT = 4 V = 4

103 Příklad 2 Rovnice G, kde x = PT - 2 = 4 1. VO 2 /kg max = 38,4 ml 2. VO 2 /kg = 26,25 ml 3. a = 10,58 ml 4. P G = 0,60 5. e G = 1,20

104 Příklad 2VO2/kg = = (e + VO2/kg max).. [0,6 + (e + VO2/kg max) : 350]

105 VO2/kg = = (e + VO2/kg max).. [0,6 + (e + VO2/kg max) : 350] VO2/kg = = (1,2 + 37,2).. [0,6 + (1,2 + 37,2) : 350] = 27,25 ml

106 VO 2 /kg v 1. týdnu = 23,46 ml VO 2 /kg v 6. týdnu = 27,25 ml Rozdíl 3,79 ml = = nárůst 16,2%


Stáhnout ppt "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google