Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tane č ní skupina SHOCK Petra Šiplová, 4.B. 2 Odkazy  Hlavní téma Hlavní téma Hlavní téma  Clogging Clogging  Historie cloggingu Historie cloggingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tane č ní skupina SHOCK Petra Šiplová, 4.B. 2 Odkazy  Hlavní téma Hlavní téma Hlavní téma  Clogging Clogging  Historie cloggingu Historie cloggingu."— Transkript prezentace:

1 Tane č ní skupina SHOCK Petra Šiplová, 4.B

2 2 Odkazy  Hlavní téma Hlavní téma Hlavní téma  Clogging Clogging  Historie cloggingu Historie cloggingu Historie cloggingu  Sou č asný clogging Sou č asný clogging Sou č asný clogging  Styly cloggingu Styly cloggingu Styly cloggingu  Fotogalerie Fotogalerie  Vystoupení skupiny Shock Vystoupení skupiny Shock Vystoupení skupiny Shock  Záv ě r (co m ě č eká po maturit ě ) Záv ě r (co m ě č eká po maturit ě ) Záv ě r (co m ě č eká po maturit ě )

3 3 Hlavní téma práce  Tane č ní skupina Shock vznikla v roce 1992 pod názvem Rodeo Blovice a tancovala country tance.Od roku 2001 se v ě nuje p ř edevším cloggingu a p ř ejmenovala se na tane č ní skupinu Shock. Tane č ní skupina Shock tancuje pod DDM Blovice pod vedení Yvony Plojharové.

4 4 Clogging? Slovo „Clog“ pochází z Galského jazyka a znamená " č as." Clogging je tanec, který je tan č en p ř esn ě do hudby a rytmu, v ě tšinou s patou, která svými údery udává a hlídá rytmus. Mimo jiné slovo „Clog“ znamená v angli č tin ě d ř evák, a to byla také první tane č ní obuv, která vydávala cvakavé a dunivé zvuky. Boty na starý anglický clogging mají stále d ř ev ě né ozvu č nice na špi č kách jako p ř ipomínku tradice. Tak, jak se clogging rozši ř oval, další vlivy ho formovaly. Od Cherokee indián ů, p ř es č ernochy z Afriky, až po ruské cikány. Clogging tím spojil mnoho tradic, které se staly skute č n ě tzv. „míchacím kotlem“ stepa ř ských styl ů. Clogging se ukázal jako individuální prost ř edek k vyjád ř ení vlastních pocit ů. Č lov ě k užívá vlastní nohy jako nástroj k vytvá ř ení rytm ů a perkusních zvuk ů k doprovodu hudby

5 5 Historie cloggingu Clogging je opravdový americký tanec, který se za č al rozvíjet v Apala č ských horách a v sou č asné dob ě se t ě ší pom ě rn ě velké popularit ě a rozši ř ování v USA, ale i ve sv ě t ě. V polovin ě 18. století byly Apala č ské hory (hory na východním pob ř eží Spojených stát ů amerických) osidlovány Iry, Skoty, Angli č any, N ě mci. Všechny národní tance a kulrury t ě chto národností se potkávaly, r ů zn ě míchaly a ovliv ň ovaly. Stepa ř ské styly se obohacovaly a vznikl clogging a buck dancing, jak ho známe dnes. Tento tane č ní styl byl doprovázen houslemi a bluegrassovou muzikou. Clogging byl d ů vod a prost ř edek k vyjád ř ení nov ě nalezených svobod.

6 6 Sou č asný clogging  Clogging dnes je mén ě improvizovaný a více komplikovaný, nežli tomu bylo na za č átku. Nové vlivy nap ř íklad Tap Dancing, Canadian Tap Dancing dokonce hip hop a street dance tento styl ovlivnily. V pr ů b ě hu 90. let zde byly snahy a zájem o obnovení více tradi č ního stylu a aspekt ů step dancingu s údery ze stylu Flatfoot a Bucdancingu. Tradi č ní Appala č ský clogging je rozpoznán díky kr č ení v kolenou a údery Drag-slide a je č asto tan č en na Old time music style.  V sou č asné dob ě je v cloggingu po ř ádáno n ě kolik prestižních sout ě ží. Týmy sout ě ží proti sob ě o finan č ní výhry a trofeje. Cloggerské sout ě že, kterých se ú č astní n ě kolik desítek tane č ních tým ů, se po ř ádají v Meggie Halley, NC, známé také jako hlavní m ě sto Cloggingu.  Týmy, které vystupují i sout ě ží, nosí barevné kostýmy a tan č í v rychlém tepmu s úžasnou technikou a tane č ními nápady. Tyto sout ě že dávají možnost tane č ník ů m vid ě t jiné týmy z jiných č ástí zem ě a vyhrávat r ů zné poháry a další ocen ě ní.  K vid ě ní je také moderní sout ě žní clogging, také nazývaný „Precizní clogging“, který je inspirován tradi č ními styly, ale je tan č en na r ů znorodou škálu moderní hudby, jako je t ř eba bluegrass, moderní americkou country hudbu, rock music, pop a dokonce Hip-hop.  Tento styl se rozvinul z flatfoot dancingu až k tan č ení krok ů na b ř íškách chodidel. Stání na b ř íškách nebo p ř ímo špi č kách chodidel je novinka, která byla do stylu za ř azena až v sou č asné dob ě. Tyto zm ě ny p ř inesly i rozší ř ení zájemc ů o tento styl. Mnoho lidí se ptá: „Není ten clogging jako klasický step?“ Odpov ěď je: NE.  Oba styly mají svá specifika, jako nap ř íklad jiný výb ě r hudby, údery se provádí na jiné doby v muzice a tane č ní boty jsou též rozdílné. Cloggingové boty mají dvojité plechy na špi č ce a na pat ě, kdežto boty na klasický step mají jednoduché plechy jak na špi č ce, tak i na pat ě.  Clogging je oficiáln ě státní národní tanec Severní Karolíny a státu Kentucky. V roce 2003 byl Clogging za ř ezen jako sout ě žní sportovní tanec v AAU Junior Olympics hrách. Cloggingová grupa „ALL THAT“ se umístila druhá na národní televizní sout ě ži „Amerika hledá talent“ a v sou č asné dob ě se t ě ší velkému zájmu médií.

7 7 Styly cloggingu  Clogging se rozvíjel p ř edevším v Americe a vznikl pravd ě podobn ě z irského stepu a anglického cloggingu. Do Č eska se clogging dostal asi p ř ed dvaceti lety. Prochází neustále vývojem a objevují se v n ě m stále náro č n ě jší prvky.  Rozeznáváme v n ě m p ě t r ů zných styl ů : Clogging, Buckdancing, Flatfoot, Canadian a Flap.  Clogging  Clogging je základní a nejstarší styl ze skupiny tanc ů a styl ů cloggingu. Užívá údery a pohyby podobné ch ů zi, zášlapy, pohupování v kolenou, bez kterých žádný tane č ník nem ů že pokra č ovat.  Buckdancing  Buckdancing je složit ě jší styl oproti cloggingu. Užívá více hop ů a poskok ů, využívá více údery patou a špi č kou v r ů zných podobách a kombinacích. M ů žete tam najít nové pohyby pomocí kolen, kop ů a výkop ů a cvakání pat o sebe ve výskoku.  Flatffot  Flatffot je styl, který je svým provedením podobný irskému stylu seanós. Tane č ník musí držet celá chodidla na podlaze po v ě tšinu č asu p ř i provád ě ní úder ů bez výskok ů, hop ů č i poskok ů. Je to takový "šoupavý styl." D ů raz v tanci je na tzv. t ě žké doby, na 1. a 3. dobu v tanci stejn ě, jako je tomu i u cloggingu a buckdancingu.  Canadian  Canadian je jedním z nejmladších cloggingových styl ů. Nejv ě tší rozdíl mezi canadianem a ostatními styly je v rytmu. D ů razy nejsou na tzv. t ě žké doby, ale na tzv. lehké = na 2. a 4. dobu v hudb ě. Tento styl využívá pohyby a údery špi č kami a hopy, vytvá ř í rytmus speciálním rozkladem úder ů.  Flap  Flap je název speciálního úderu a je podle tohoto specifického úderu nazván i cloggingový styl. Úder je provád ě n ve výskoku, kdy tane č ník musí stihnout ud ě lat úder v letu. Provádí se špi č kou nohy a jejím tažením zep ř edu sm ě rem vzad. Tento styl se v ě tšinou u č í až jako poslední, protože tane č ník musí být již dob ř e technicky vybaven.  Všechny tyto styly se dají mixovat dohromady a vytvá ř et z používaných úder ů nes č etné množství kombinací a krok ů a následn ě celých choreografií.

8 8 Fotogalerie

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19 Vystoupení 13.11. 2010 - Maturitní ples (Bolevec) 20.11. 2010 - Maturitní ples (Parkhotel) 03.12. 2010 - Maturitní ples (Bolevec) 10.12. 2010 - Maturitní ples (Še ř íkovka) 11.12. 2010 - Bál ve Stod ě 14.01. 2011 - Rybá ř ský bál v Blovicích 21.01. 2011 - Maturitní ples (Blovice) 11.02. 2011 - Bál v Se č i 05.03. 2011 - Counry bál ve Zdemyslicích - Bál v Radoby č icích - Bál v Radoby č icích - Bál v Jarov ě - Bál v Jarov ě

20 20 Záv ě r Doufám že se Vám moje prezentace líbila. Doufám že se Vám moje prezentace líbila.


Stáhnout ppt "Tane č ní skupina SHOCK Petra Šiplová, 4.B. 2 Odkazy  Hlavní téma Hlavní téma Hlavní téma  Clogging Clogging  Historie cloggingu Historie cloggingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google