Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013

2 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s připravovanou Koncepcí informování o evropských záležitostech v ČR pro rok 2013 chce Úřad vlády České republiky uskutečnit průzkum veřejného mínění, týkající se právě informovanosti české populace o právech občanů Evropské unie a postoje k ní. Cíle výzkumu: zjistit celkovou informovanost české populace o právech občanů Evropské unie zjistit v jakých zemích Evropské unie občané ČR nejvíce využívají svá práva a zda se v nich setkali s nějakými problémy zkoumat vztah občanů ČR k Evropské unii a jejich motivaci zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

3 Metodologie KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Sběr dat
CASI (computer assisted self-interviewing) on-line dotazování Cílová skupina, velikost vzorku Reprezentativní vzorek populace ČR ve věku let, respondentů, reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště Nástroj výzkumu Dotazník v délce cca 13 minut, 5 polootevřených otázek a 1 otevřená otázka Výstupy Závěrečná zpráva v češtině Tabulky a datový soubor Termín sběru dat – 3. 4. Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

4 Struktura dotazníku REKRUTAČNÍ OTÁZKY NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ EU
Způsoby volného pobytu v zemích EU Možné překážky a diskriminace v zemích EU PRÁVA OBČANŮ EU A VOLBY DO EP Nejpřínosnější práva občanů EU Motivace, postoj a účast voleb do EP IDENTIFIKACE S EU Porovnání postojů k ČR a EU Budoucí vývoj EU IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY Délka: 13 minut Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

5 Hlavní zjištění

6 EU a volný pohyb po EU Evropská unie
Hlavní výhody členství ČR v EU vidí Češi primárně ve volném pohybu (zrušení celních kontrol, možnost pracovat ve státech EU bez pracovního povolení, možnost studovat v zemích EU za stejných podmínek jako obyvatelé daných zemí V České republice neexistuje jednotný názor na budoucí vývoj EU, 29 % je pro další prohlubování spolupráce, 39 % je pro rozpad EU, 18 % preferuje zachovat stávající stav a 14 % nemá názor Středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní Češi jsou více proevropsky orientovaní a vyjadřovali pozitivnější postoje k EU ve většině otázek Pohyb po EU Od vstupu do EU využilo volný pohyb po EU 82 % obyvatel ČR nejčastěji jako turisté (D, SK, A, I, PL) Déle než 3 měsíce v cizí EU zemi většina Čechů nikdy nepobývala Překážky při cestování po EU více než polovina nezaznamenala, pokud ano, souvisely s neznalostí jazyka dané země (I, D, ES, A, GR, F, HU) Diskriminaci v zemích EU osobně nezažilo 90 % Čechů Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

7 Politická práva, volby do EP a pocit češství a evropanství
Politická práva evropského občana Za nejpřínosnější je v ČR považována možnost podat stížnost k evropskému ombudsmanovi, komunikace ve svém jazyce s institucemi EU a právo volit v komunálních volbách v místě bydliště (i jiné zemi) Možnost volit v komunálních volbách ČR dlouhodobě žijícím cizincům by umožnila 1/2 Čechů Volby do Evropského parlamentu 2/3 populace ČR neví, kdy budou volby do Evropského parlamentu, pouze /4 uvedla správný termín voleb (r. 2014), zúčastnit se těchto voleb plánuje polovina Čechů Jít k volbám do EP by Čechy motivovalo více informací o činnosti poslanců a programu kandidátů, a také výraznější názorové postoje kandidátů a politických stran v otázkách EU Čech vs. Evropan Pocit „češství“ je silnější (48 % se cítí být Čechem, 34 % Čech a Evropan) Evropanem se dosud velká část obyvatel ČR ještě nikdy necítila (30 %), v ostatních tento pocit vyvolalo cestování po EU (29 %) Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

8 Detailní grafické výsledky

9 Právo volného pohybu je využito primárně pro turismus
Q1. Jakým způsobem jste od vstupu České republiky do EU (2004) využil(a) svého práva volného pohybu do jiných zemí Evropské unie? Q1. Jako turista - uveďte Váš cílový členský stát EU či více členských států. 14 % mladí do 24 let např. nákupy, přátelé, sport, služební cesta… Báze: ti., kteří cestovali po EU jako turisté, n=783 Pozn.: země pod 10 % nejsou zobrazené Báze: Všichni respondenti, n=1019 Signifikantní rozdíl Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

10 Déle než 3 měsíce v zemích EU Češi obvykle nepobývají
Q2. Pobýval(a) jste někdy déle než 3 měsíce v jiném členském státě Evropské unie než v České republice? Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

11 Překážky v EU většina nezaznamenala, pokud ano, pak se jednalo o neznalost daného jazyka
Q3. Potýkal(a) jste se někdy při svém pohybu či pobytu v jiných členských státech Evropské unie s nějakými překážkami? Q3. Neznalost jazyka dané země - uveďte Váš cílový členský stát EU či více členských států. Báze: ti., se setkali s překážkou „neznalost jazyka…“ , n=279 Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Pozn.: země pod 10 % nejsou zobrazené Signifikantní rozdíl Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

12 Naprostá většina Čechů nepociťuje v zemích EU jakoukoli diskriminaci
Q4. Byl(a) jste někdy v jiném členském státě diskriminován(a) z důvodu Vaší státní příslušnosti? Pokud ano, jakým způsobem? např. špatná pověst Čechů a reakce na ně ze strany ostatních Evropanů, nižší odměna za práci… Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

13 Většina vidí výhody členství v EU v případě cestování, hlavní výhodu vidí ve volném pohybu
Q5. Máte pocit, že členství České republiky v Evropské unii usnadnilo Váš pohyb či pobyt v jiných členských státech Evropské unie? Q6. Jaké výhody členství České republiky v EU vnímáte pro Vás osobně za nejpřínosnější? Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Signifikantní rozdíl Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

14 Osobní přínos uvedených politických práv plynoucích z občanství EU
Q7. Do jaké míry jsou pro Vás osobně přínosná níže uvedená jednotlivá politická práva vyplývající z občanství EU? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

15 2/3 Čechů neví, kdy se budou konat volby do EP, polovina Čechů plánuje zúčastnit se těchto voleb
Q8. Víte, kdy se budou konat nejbližší volby do Evropského parlamentu? Q9. Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014? 31 % mladí do 24 let Báze: Všichni respondenti, n=1019 Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

16 Motivace volit do EP spočívá v dostatku informací a výraznějších názorech politických stran
Q10. Co Vás motivuje, nebo by Vás motivovalo přijít k volbám do EP? Q11. Umožnil(a) byste lidem z jiných členských států EU žijícím v ČR dlouhodobě (po dobu pět a více let) aby volili v parlamentních volbách České republiky? Např. je to povinnost, možnost něco reálně ovlivnit… Báze: Všichni respondenti, n=1019 Báze: Všichni respondenti, n=1019 Signifikantní rozdíl Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

17 Pocit „češství“ je významnější než pocit „evropanství“
Q12. Jak byste sám sebe zařadil(a)? Která z těchto možností odpovídá nejvíce vašim postojům? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

18 Pocit evropského občanství vyvolává hlavně cestování po EU, nicméně velká část Čechů se ještě jako evropský občan necítilo nikdy Q13. Kdy jste se ve svém životě nejvíce cítil(a) jako evropský občan? OTEVŘENÁ OTÁZKA Q14. Nyní vyberte jednu z následujících možností – kdy jste se ve svém životě nejvíce cítil(a) jako evropský občan? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

19 Postoj k dalšímu vývoji EU je v ČR nejednotný
Q15. Jakým směrem by se měla EU v příštích 20 letech vyvíjet? Lidé do 44 let se častěji než ti starší přiklánějí k zachování stávajícího stavu EU Lidé ve věku 45 až 64 se kloní častěji než ostatní k názoru, že EU by se měla rozpadnout Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

20 Rozložení vzorku

21 Jaké je Vaše povolání / postavení v zaměstnání?
TOP management s odpovědností za více jak 6 pracovníků Profesionálové na živnostenský list, pracující samostatně Profesionálové v zaměstnaneckém poměru TOP management s odpovědností za 5 a méně pracovníků Střední a nižší management s odpovědností za 6 a více pracovníků Střední a nižší management s odpovědností za 5 a méně pracovníků Vlastník firmy (plně vlastní, spoluvlastník, partner), podnikatel, vlastník obchodu, řemeslník atd. s 6 a více zaměstnanci Zaměstnanci pracující zejména v kanceláři, kancelářské profese Vlastník firmy (plně vlastní, spoluvlastník, partner), podnikatel, vlastník obchodu, řemeslník atd. s 5 a méně zaměstnanci Student Zaměstnanci v nemanuálních profesích, v jejichž charakteru práce nepřevažují kancelářské činnosti, ale cestování, služby, nabízení produktů apod. Farmáři, rybáři V domácnosti Supervizoři, kvalifikovaní manuální pracovníci Jiné (nekvalifikované) manuální profese V důchodu, nepracuje z důvodu nemoci, nezaměstnaný Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

22 Jaký je váš rodinný stav?
Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

23 Jak vidíte svoji budoucnost v příštích 3 letech?
Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

24 Do které společenské skupiny, třídy byste se sám\sama zařadil\a?
Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

25 Kontakty www.ipsos.cz www.ipsos.com
Tomáš Macků Research & Communication Director GSM: Renáta Holubová Account Director Ipsos Loyalty GSM: Ipsos, Národní 6, Praha 1, Ipsos SR, Heydukova 12, Bratislava, Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013


Stáhnout ppt "Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google