Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013. Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s připravovanou Koncepcí informování o evropských záležitostech v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013. Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s připravovanou Koncepcí informování o evropských záležitostech v ČR."— Transkript prezentace:

1 Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013

2 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s připravovanou Koncepcí informování o evropských záležitostech v ČR pro rok 2013 chce Úřad vlády České republiky uskutečnit průzkum veřejného mínění, týkající se právě informovanosti české populace o právech občanů Evropské unie a postoje k ní. Cíle výzkumu:  zjistit celkovou informovanost české populace o právech občanů Evropské unie  zjistit v jakých zemích Evropské unie občané ČR nejvíce využívají svá práva a zda se v nich setkali s nějakými problémy  zkoumat vztah občanů ČR k Evropské unii a jejich motivaci zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu 2 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

3 Metodologie Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 3 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Sběr dat CASI (computer assisted self-interviewing) on-line dotazování Cílová skupina, velikost vzorku Reprezentativní vzorek populace ČR ve věku 18-65 let, 1 019 respondentů, reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště Nástroj výzkumu Dotazník v délce cca 13 minut, 5 polootevřených otázek a 1 otevřená otázka Výstupy Závěrečná zpráva v češtině Tabulky a datový soubor Termín sběru dat 27. 3. – 3. 4.

4 Struktura dotazníku Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 4 Délka: 13 minut REKRUTAČNÍ OTÁZKY NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ EU  Způsoby volného pobytu v zemích EU  Možné překážky a diskriminace v zemích EU PRÁVA OBČANŮ EU A VOLBY DO EP  Nejpřínosnější práva občanů EU  Motivace, postoj a účast voleb do EP IDENTIFIKACE S EU  Porovnání postojů k ČR a EU  Budoucí vývoj EU IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY

5 Hlavní zjištění 5

6 EU a volný pohyb po EU 6 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 Evropská unie Hlavní výhody členství ČR v EU vidí Češi primárně ve volném pohybu (zrušení celních kontrol, možnost pracovat ve státech EU bez pracovního povolení, možnost studovat v zemích EU za stejných podmínek jako obyvatelé daných zemí V České republice neexistuje jednotný názor na budoucí vývoj EU, 29 % je pro další prohlubování spolupráce, 39 % je pro rozpad EU, 18 % preferuje zachovat stávající stav a 14 % nemá názor Středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní Češi jsou více proevropsky orientovaní a vyjadřovali pozitivnější postoje k EU ve většině otázek Pohyb po EU Od vstupu do EU využilo volný pohyb po EU 82 % obyvatel ČR nejčastěji jako turisté (D, SK, A, I, PL) Déle než 3 měsíce v cizí EU zemi většina Čechů nikdy nepobývala Překážky při cestování po EU více než polovina nezaznamenala, pokud ano, souvisely s neznalostí jazyka dané země (I, D, ES, A, GR, F, HU) Diskriminaci v zemích EU osobně nezažilo 90 % Čechů

7 Politická práva, volby do EP a pocit češství a evropanství 7 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 Politická práva evropského občana Za nejpřínosnější je v ČR považována možnost podat stížnost k evropskému ombudsmanovi, komunikace ve svém jazyce s institucemi EU a právo volit v komunálních volbách v místě bydliště (i jiné zemi) Možnost volit v komunálních volbách ČR dlouhodobě žijícím cizincům by umožnila 1/2 Čechů Volby do Evropského parlamentu 2/3 populace ČR neví, kdy budou volby do Evropského parlamentu, pouze 1/4 uvedla správný termín voleb (r. 2014), zúčastnit se těchto voleb plánuje polovina Čechů Jít k volbám do EP by Čechy motivovalo více informací o činnosti poslanců a programu kandidátů, a také výraznější názorové postoje kandidátů a politických stran v otázkách EU Čech vs. Evropan Pocit „češství“ je silnější (48 % se cítí být Čechem, 34 % Čech a Evropan) Evropanem se dosud velká část obyvatel ČR ještě nikdy necítila (30 %), v ostatních tento pocit vyvolalo cestování po EU (29 %)

8 Detailní grafické výsledky 8

9 9 Právo volného pohybu je využito primárně pro turismus Q1. Jakým způsobem jste od vstupu České republiky do EU (2004) využil(a) svého práva volného pohybu do jiných zemí Evropské unie? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Q1. Jako turista - uveďte Váš cílový členský stát EU či více členských států. Signifikantní rozdíl Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 14 % mladí do 24 let např. nákupy, přátelé, sport, služební cesta… Pozn.: země pod 10 % nejsou zobrazené Báze: ti., kteří cestovali po EU jako turisté, n=783

10 10 Déle než 3 měsíce v zemích EU Češi obvykle nepobývají Q2. Pobýval(a) jste někdy déle než 3 měsíce v jiném členském státě Evropské unie než v České republice? Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

11 11 Překážky v EU většina nezaznamenala, pokud ano, pak se jednalo o neznalost daného jazyka Q3. Potýkal(a) jste se někdy při svém pohybu či pobytu v jiných členských státech Evropské unie s nějakými překážkami? Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Signifikantní rozdíl Q3. Neznalost jazyka dané země - uveďte Váš cílový členský stát EU či více členských států. Pozn.: země pod 10 % nejsou zobrazené Báze: ti., se setkali s překážkou „neznalost jazyka…“, n=279 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

12 12 Naprostá většina Čechů nepociťuje v zemích EU jakoukoli diskriminaci Q4. Byl(a) jste někdy v jiném členském státě diskriminován(a) z důvodu Vaší státní příslušnosti? Pokud ano, jakým způsobem? Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 např. špatná pověst Čechů a reakce na ně ze strany ostatních Evropanů, nižší odměna za práci… Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

13 13 Většina vidí výhody členství v EU v případě cestování, hlavní výhodu vidí ve volném pohybu Q5. Máte pocit, že členství České republiky v Evropské unii usnadnilo Váš pohyb či pobyt v jiných členských státech Evropské unie? Báze: Pouze ti, kteří někdy cestovali mimo ČR, n=831 Signifikantní rozdíl Q6. Jaké výhody členství České republiky v EU vnímáte pro Vás osobně za nejpřínosnější? Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

14 14 Osobní přínos uvedených politických práv plynoucích z občanství EU Q7. Do jaké míry jsou pro Vás osobně přínosná níže uvedená jednotlivá politická práva vyplývající z občanství EU? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

15 15 2/3 Čechů neví, kdy se budou konat volby do EP, polovina Čechů plánuje zúčastnit se těchto voleb Q8. Víte, kdy se budou konat nejbližší volby do Evropského parlamentu? Báze: Všichni respondenti, n=1019 31 % mladí do 24 let Q9. Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014? Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

16 16 Motivace volit do EP spočívá v dostatku informací a výraznějších názorech politických stran Q10. Co Vás motivuje, nebo by Vás motivovalo přijít k volbám do EP? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Např. je to povinnost, možnost něco reálně ovlivnit… Signifikantní rozdíl Q11. Umožnil(a) byste lidem z jiných členských států EU žijícím v ČR dlouhodobě (po dobu pět a více let) aby volili v parlamentních volbách České republiky? Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

17 17 Pocit „češství“ je významnější než pocit „evropanství“ Q12. Jak byste sám sebe zařadil(a)? Která z těchto možností odpovídá nejvíce vašim postojům? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

18 18 Pocit evropského občanství vyvolává hlavně cestování po EU, nicméně velká část Čechů se ještě jako evropský občan necítilo nikdy Q13. Kdy jste se ve svém životě nejvíce cítil(a) jako evropský občan? OTEVŘENÁ OTÁZKA Báze: Všichni respondenti, n=1019 Q14. Nyní vyberte jednu z následujících možností – kdy jste se ve svém životě nejvíce cítil(a) jako evropský občan? Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

19 19 Postoj k dalšímu vývoji EU je v ČR nejednotný Q15. Jakým směrem by se měla EU v příštích 20 letech vyvíjet? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Lidé do 44 let se častěji než ti starší přiklánějí k zachování stávajícího stavu EU Lidé ve věku 45 až 64 se kloní častěji než ostatní k názoru, že EU by se měla rozpadnout Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

20 20 Rozložení vzorku 20

21 21 Jaké je Vaše povolání / postavení v zaměstnání? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 TOP management s odpovědností za více jak 6 pracovníků Profesionálové na živnostenský list, pracující samostatně Profesionálové v zaměstnaneckém poměru TOP management s odpovědností za 5 a méně pracovníků Střední a nižší management s odpovědností za 6 a více pracovníků Střední a nižší management s odpovědností za 5 a méně pracovníků Vlastník firmy (plně vlastní, spoluvlastník, partner), podnikatel, vlastník obchodu, řemeslník atd. s 6 a více zaměstnanci Zaměstnanci pracující zejména v kanceláři, kancelářské profese Vlastník firmy (plně vlastní, spoluvlastník, partner), podnikatel, vlastník obchodu, řemeslník atd. s 5 a méně zaměstnanci Student Zaměstnanci v nemanuálních profesích, v jejichž charakteru práce nepřevažují kancelářské činnosti, ale cestování, služby, nabízení produktů apod. Farmáři, rybáři V domácnosti Supervizoři, kvalifikovaní manuální pracovníci Jiné (nekvalifikované) manuální profese V důchodu, nepracuje z důvodu nemoci, nezaměstnaný

22 22 Jaký je váš rodinný stav? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

23 23 Jak vidíte svoji budoucnost v příštích 3 letech? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

24 24 Do které společenské skupiny, třídy byste se sám\sama zařadil\a? Báze: Všichni respondenti, n=1019 Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013

25 Kontakty Informovanost o právech občanů EU, Duben 2013 25 Ipsos, Národní 6, 110 00 Praha 1, +420 226 513 111 Ipsos SR, Heydukova 12, 811 06 Bratislava, +421 252 932 142 www.ipsos.czwww.ipsos.cz www.ipsos.comwww.ipsos.com Tomáš Macků Research & Communication Director tomas.macku@ipsos.com GSM: +420 774 646 799 Renáta Holubová Account Director Ipsos Loyalty renata.holubova@ipsos.com GSM: +420 724 601 219


Stáhnout ppt "Práva občanů v EU Výsledky výzkumu Duben 2013. Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s připravovanou Koncepcí informování o evropských záležitostech v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google