Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro uchazeče o studium na ZSF JU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro uchazeče o studium na ZSF JU"— Transkript prezentace:

1 pro uchazeče o studium na ZSF JU
Přípravný kurz z genetiky pro uchazeče o studium na ZSF JU prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

2 1. Genetika je nauka o: a) dědičnosti b) proměnlivosti c) dědičnosti a proměnlivosti 2. Gen je: a) úsek DNA se specifickou funkcí v buňce a celém organismu b) výhradně úsek DNA kódující specifický protein c) úsek DNA, který zahajuje transkripci 3. DNA je: a) kyselina b) bílkovina c) enzym

3 4. Kolika druhy dusíkatých bází je tvořena DNA:
a) dvěma b) třemi c) čtyřmi 5. Doprava molekul aminokyselin k ribozómům je funkcí: a) ribozómové RNA b) transferové RNA c) mediátorové RNA 6. Přepis pořadí nukleotidů v molekule RNA do pořadí aminokyselin v molekule bílkoviny se nazývá: a) translace b) transkripce c) aberace

4 7. Deoxyribonukleová kyselina je tvořena těmito dusíkatými bázemi:
a) adenin, tymin, glutamin, cytozin b) adenin, cytozin, guanin, tymin c) alanin, tymin, guanin, cytozin 8. Geny velkého účinku jsou také označovány jako: a) polygeny b) majorgeny c) minorgeny 9. Alela: a) je forma existence genu b) je název pro gen po mutaci c) je typem genu, který nepodléhá mutaci

5 10. Fenotyp je: a) vzhled feny b) soubor znaků a vlastností vzniklých působením vnějšího prostředí c) soubor znaků a vlastností vzniklých vzájemným působením genotypu a prostředí 11. Alela je různá forma jednoho a téhož genu, která se ve fenotypu projeví: a) vždy b) vždy za předpokladu, že má dominantní charakter; je-li recesivního charakteru za předpokladu, že je přítomna na obou homologních chromozomech c) je typem genu, který se ve fenotypu nikdy neprojeví 12. Fragmentaci – štěpení molekuly DNA zajišťuje enzym: a) DNA – polymeráza b) ligáza c) restrikční endonukleáza

6 13. Restrikční endonukleázy jsou enzymy:
a) zmenšující množství DNA polyploidních buněk b) štěpící DNA ve specifických místech s určitým pořadím nukleotidů c) které syntetizují DNA 14. Mutagen je: a) nositel mutantní alely b) zmutovaný chromozóm c) faktor vyvolávající mutace 15. Část nukleotidového řetězce složená z dusíkaté báze, ribózy či deoxyribózy a fosfátu je nazývána: a) nukleozómem b) nukleotidem c) nukleoidem

7 16. Geny malého účinku řídí projev:
a) znaků kvantitativních b) znaků kvalitativních c) znaků kvanti- i kvalitativních 17. Kvalitativními znaky jsou: a) barva očí, krevní skupiny, tělesná výška b) barva srsti, barva očí, krevní skupiny c) produkce mléka, barva srsti 18. Kvantitativní vlastnosti jsou: a) krevní skupiny, tělesná hmotnost, produkce mléka b) barva srsti, produkce vlny, tučnost mléka c) produkce vlny, produkce mléka, tučnost mléka

8 19. Obor cytologie zabývající se studiem genetických
19. Obor cytologie zabývající se studiem genetických struktur buněk je: a) biochemická genetika b) cytogenetika c) imunogenetika 20. Obor genetiky zabývající se studiem vztahů mezi geny a enzymy (proteiny) a rolí genů v procesu vzniku jednotlivých metabolitů je: a) biochemická genetika b) cytogenetika c) imunogenetika

9 21. Odvětví genetiky, které vzniklo na základě studia
21. Odvětví genetiky, které vzniklo na základě studia dědičných diferencí pomocí specifických metod, zvl. reakce antigenu a protilátky se nazývá: a) biochemická genetika b) cytogenetika c) imunogenetika 22. Chromozóm je buněčná organela a) tvořená nukleohistonovými vlákny b) tvořená jen dvouvláknovou strukturou DNA c) vznikající polymerací nukleotidů 23. Normální počet chromozómů u člověka je: a) 44 b) 46 c) 48

10 24. Partenogeneze je: a) vznik jedince z neoplozené samičí pohlavní buňky b) vznik jedince z neoplozené samčí pohlavní buňky c) vznik jedince z jakékoliv neoplozené pohlavní buňky 25. Androgeneze je: a) vznik haploidní rostliny z nezralého pylového zrna b) vznik diploidní rostliny z nezralého pylového zrna c) vznik tetraploidní rostliny z nezralého pylového zrna 26. Počet chromozómů u tetraploidů je: a) 2n v somatických buňkách b) 4n v somatických buňkách c) n v gametách

11 27. Bakteriální chromozóm je:
a) molekula rRNA b) molekula mRNA c) molekula DNA 28. Parentální generace je: a) dceřinná b) rodičovská c) mateřská 29. Majorgeny jsou: a) geny malého účinku b) geny středního účinku c) geny velkého účinku

12 30. Majorgeny řídí: a) vznik polyfunkčních znaků b) vznik alternativních znaků c) vznik kvantitativních znaků 31. Polygeny jsou: a) geny malého účinku b) geny středního účinku c) geny velkého účinku 32. Proměnlivost se vyjadřuje: a) tzv. mediánem b) tzv. průměrem proměnlivosti c) tzv. rozptylem

13 33. Koeficient dědivosti se značí:
a) d2 b) e2 c) h2 34. Hybrid genotypu AaBb je: a) monohybrid b) dihybrid c) polyhybrid 35. V buňce jou geny součástí: a) chromozomů a vakuol b) chromozomů a mitochondrií c) jen chromozomů

14 36. Spermie nesou: a) haploidní počet chromozomů b) diploidní počet chromozomů 37. Geneticky bohatší pohlavní buňka je: a) vajíčko b) spermie 38. Z pohledu přítomnosti pohlavních chromozomů jsou u savců dvojího typu: a) vajíčka b) spermie 39. Geny jou součástí: a) GM potravin b) všech potravin rostliného nebo živočišného původu

15 40. Více genů je: a) v GM potravinách b) v geneticky nemodifikovaných potravinách 41. Mitochondrie buněk: a) jsou nositely genů b) jsou podstatou chromozomální dědičnosti c) nenesou žádné geny 42. Mendel žil ve: a) 20. století b) 19 . století c) 18 . století

16 43. Konzumace GM potravin je:
a) zdravotně závadná b) zdravotně nezávadná 44. V našich obchodních sítích se s GM potravinamy setkat: a) můžete b) nemůžete 45. Poloha jednotlivých genů v jednotlivých chromozómech se nazývá: a) genová banka b) genetická mapa c) genetická sestava

17 46. Primární poměr pohlaví vyjadřuje situaci při:
a) narození b) oplození c) pohlavním dělení 47. U savčího typu chromozómového určení pohlaví mají samičí jedinci pohlavní konstituci: a) XY b) XX c) YY 48. U savčího typu chromozómového určení pohlaví mají samčí jedinci pohlavní konstituci: a) XY b) XX c) YY

18 49. Dědičnost pohlaví u savců je typu:
a) Drosophila b) Abraxas c) Habracon 50. Dědičnost pohlaví u ptáků je typu: a) Drosophila b) Abraxas c) Protenor 51. U ptačího typu chromozómového určení pohlaví mají samčí jedinci pohlavní konstituci: a) XY b) XX c) YY

19 52. U ptačího typu chromozómového určení pohlaví
52. U ptačího typu chromozómového určení pohlaví mají samičí jedinci pohlavní konstituci: a) XY b) XX c) YY 53. Jedinec, který má znaky jednoho i druhého pohlaví se nazývá: a) hybrid b) intersex c) mutant 54. Růst vousů u mužů je: a) primární pohlavní znak b) sekundární pohlavní znak c) není pohlavním znakem

20 55. Autogamické rostliny jsou:
a) cizosprašné b) samosprašné c) panmiktické 56. Skupina organizmů žijící na určitém území, ve stejném čase, kteří se mohou mezi sebou volně křížit je: a) rodina b) populace c) klon 57. Geneticky aktivní hmotou u živočišných a rostlinných virů je: a) vždy jen RNA b) vždy jen DNA c) DNA nebo RNA podle druhu viru

21 58. DNA má podobu: a) šroubovice b) dvojité šroubovice c) pološroubovice 59. Mezi dusíkaté báze nepatří: a) adenin b) guanin c) tyrozin 60. Molekula mediátorové RNA se připojuje k: a) Golgiho aparátu b) ribozómům c) mitochondriím

22 61. Zařazení určité aminokyseliny je určeno čili kódováno:
a) dvojicí nukleotidů b) trojicí nukleotidů c) čtveřicí nukleotidů 62. Teorii dědičnosti vyslovil: a) Mendělejev b) Mendel c) Darwin 63. Mutace jsou: a) neusměrněné náhodné změny genotypu b) usměrněné změny genotypu c) usměrněné nenáhodné změny genotypu

23 64. Genová mutace je: a) změna více jak tří genů (přesněji alel) b) změna více jak dvou genů (přesněji alel) c) změna i jediného genu (přesněji alely) 65. Strukturu a funkci geneticky významných makromolekul zkoumá: a) cytogenetika b) molekulární genetika c) biochemická genetika 66. Základem genového inženýrství je: a) biochemická genetika b) cytogenetika c) molekulární genetika

24 67. Jako vektory („dopravci“) genů z určité buňky
do jiné buňky se v genovém inženýrství uplatňují: a) kodóny b) promotory c) plazmidy 68. Základní představu o evoluci vytvořil: a) Mendel b) Lamarck c) Morgan 69. Vyšetření chromozómů u jedince v prenatálním období se provádí odebráním: a) krve matky b) výhradně krve plodu c) plodové vody nebo pupečníkové krve

25 70. Kritické období pro vznik vrozené vývojové vady je (jsou):
a) první měsíc těhotenství b) první dva měsíce těhotenství c) první tři měsíce těhotentsví 71. Eugenika je vědní obor usilující o: a) klonování člověka b) zlepšení vlastností člověka genetickými metodami c) zvýšení užitkovosti zvířat 72. Základní poznatky o vazbě genů vyslovil: a) Morgan, Bateson b) Bateson, Mendel c) Lamarck

26 73. Vazbovou skupinu tvoří:
a) soubor genů v buňce nebo v celém organizmu b) soubor genů jednoho páru homologních chromozómů c) soubor genů v pohlavní buňce 74. Genotypem označujeme: a) soubor genů buňky či organizmu b) uplatnění či projev genů c) soubor genů uložených v buněčném jádře 75. Rodič genotypu RR tvoří pohlavní buňky pouze genotypu: a) RR b) r c) R

27 76. Rodič genotypu rr tvoří pohlavní buňky pouze genotypu:
a) r b) rr c) R 77. Rodič genotypu Rr tvoří pohlavní buňky pouze genotypu: a) r b) R c) r nebo R 78. Vloha R podmiňuje červenou barvu, je úplně dominantní nad vlohou r podmiňující bílou barvu. Křížíme RR x rr, potomci budou: a) červení b) někteří červení, někteří bílí c) bílí

28 79. Vloha R podmiňuje červenou barvu, je neúplně
79. Vloha R podmiňuje červenou barvu, je neúplně dominantní nad vlohou r pro bílou barvu. Křížíme RR x rr, potomci budou: a) červení b) červenobílí c) bílí 80. Křížíme jedince Rr x rr, potomci budou mít genotyp: a) Rr b) rr c) Rr a rr v poměru 1:1 81. Křížíme rostliny s červenými květy a s bílými květy, potomci mají květy růžové: a) dominantní je barva červená b) jde o neúplnou dominanci c) dominantní je barva bílá

29 82. Testační křížení je a) křížení s plemeníkem, který je příslušníkem jiného plemene b) křížení s homozygotem recesívním, na jeho základě určíme, zda testovaný jedinec je homozygot dominantní nebo heterozygot c) křížení s homozygotem recesívním, na jeho základě určíme, zda testovaný jedinec je homozygot recesívní nebo heterozygot 83. Genotypový štěpný poměr dihybrida v F2 generaci je při úplné dominanci: a) 1:1:1:1 b) 3:1 c) 9:3:3:1

30 84. Muž ma krevní skupinu A, genotyp A0, žena skupinu B,. genotyp B0
84. Muž ma krevní skupinu A, genotyp A0, žena skupinu B, genotyp B0. Děti mohou mít krevní skupinu: a) A nebo B b) jen AB c) A nebo B nebo 0 nebo AB 85. Muž má krevní skupinu A, genotyp A0, žena skupinu B, genotyp BB. Děti mohou mít krevní skupinu: a) AB b) AB nebo B c) B 86. Přepis genetické informace z DNA do mediátorové RNA se nazývá: a) transkripce b) translace c) transgeneze

31 87. Chromozóm je: a) spiralizovaná molekula DNA b) stálá součást buněk živých organizmů c) nukleohistonový komplex 88. Soubor chromozómů buňky seřazený podle stanovených pravidel se nazývá a) chromotyp b) karyotyp c) buněčný typ 89. Normální počet chromozómů u samce a samice je u většiny druhů: a) stejný b) různý c) závislý na pohlaví jedince

32 90. Haploidní počet chromozómů nesou:
a) pohlavní buňky b) somatické buňky c) buňky embryonálních tkání 91. Diploidní počet chromozómů nesou: a) pohlavní buňky b) somatické buňky c) gamety 92. Z evolučního hlediska jsou mitochondrie a plastidy a) endosymbiotické bakterie, které jsou součástí eukaryontních buněk b) infekčním agens, po napadení buňky následuje její smrt c) stálou součástí všech eukaryontních i prokaryontních buněk

33 93. Z funkčního hlediska mají mitochondrie
93. Z funkčního hlediska mají mitochondrie a plastidy význam zejména jako a) místo syntézy polypeptidů b) získává jejich vlastní genové produkty (např. enzymy) c) jsou pro buňku bezvýznamné 94. Inteligence je znakem: a) kvalitativním b) kvantitativním c) alternativním 95. Růstové schopnosti jsou znakem: a) kvalitativním b) kvantitativním c) alternativním

34 96. Zbarvení pokožky a druh krevní skupiny jsou znaky:
a) kvalitativní b) kvantitativní c) polygenní 97. Z hlediska zastoupení pohlavních chromozómů nesou spermie muže: a) všechny stejný chromozóm b) všechny různý chromozóm c) z poloviny stejný chromozóm 98. Z hlediska zastoupení pohlavních chromozómů nesou vajíčka ženy: a) všechny stejný chromozóm b) všechny různý chromozóm c) z poloviny stejný chromozóm

35 99. Mendelovy objevy spadají:
a) do první poloviny devatenáctého století b) do druhé poloviny devatenáctého století c) do první poloviny dvacátého století 100. Podobnost potomků na rodiče a tím i mezi sebou je označována jako: a) dědivost b) dědičnost c) heritabilita 101. Soubor všech genů v populaci je: a) genofond b) genotyp c) genom

36 102. V průběhu evolučního procesu se z původně
102. V průběhu evolučního procesu se z původně symbiotických bakterií vyvinuly tyto buněčné organely: a) mitochondrie a plastidy b) lysozómy a plastidy c) ribozómy a mitochondrie 103. Procesem transkripce vzniká: a) mediátorová RNA b) transferová DNA c) kopie DNA 104. DNA je v chemické terminologii: a) polynukleosid b) polynukleotid c) polynukleom

37 105. Heterozygot je nositel:
a) dvou stejných alel b) dvou různých alel téhož genu c) dvou alel různých genů 106. Při neúplné dominanci nebo kodominanci se ve fenotypu heterozygota projeví: a) jen jedna alela dominantní nebo kodominantní b) jen jedna alela recesivní c) obě alely 107. Koeficient dědivosti 0,4 znamená, že znak je: a) ze 40% podmíněn vlivem prostředí b) ze 4% ovlivněn prostředím c) ze 60% ovlivněn prostředím

38 108. Základní příčinou Downova syndromu je:
a) genová mutace b) nadbytek některého z chromozómů c) chybění některého z chromozómů 109. Riziko vzniku vrozených genetických vad souvisí především: a) s věkem otce b) s věkem matky c) s věkem obou rodičů 110. Při monohybridním křížení dvou heterozygotů získáme štěpný poměr genotypů: a) 1:2:1 b) 1:1 c) 3:1

39 111. Při monohybridním křížení homozygota dominant-
111. Při monohybridním křížení homozygota dominant- ního s homozygotem recesivním bude F1 generace: a) štěpit v poměru 1:1 b) uniformní v genotypu homozygotním c) uniformní v genotypu heterozygotním 112. Při monohybridním křížení heterozygota s homozygotem získáme štěpný poměr genotypů: a) 1:2:1 b) 1:1 c) 3:1 113. Jaké musí být genotypy rodičů v P generaci, aby v F1 generaci vznikly genotypy potomků pouze Aa: a) AA x aa b) AA x Aa, aa x Aa c) Aa x Aa

40 114. Kolik vazbových skupin má člověk:
115. Pohlaví u kuřat určuje: a) kohout b) slepice c) chovatel 116. Pohlaví u dětí určuje: a) otec b) matka c) gynekolog

41 117. Pořadí nukleotidů v úseku kódujícího vlákna. DNA je ACGTAT
117. Pořadí nukleotidů v úseku kódujícího vlákna DNA je ACGTAT. Jaké pořadí nukleotidů bude ve stejném úseku vlákna komplementárního: a) TGCATA b) GTACGC c) CATGCG 118. Chemomutageny jsou běžnými součástmi našeho životního prostředí: a) ano b) ne c) výjimečně

42 119. Fyzikální mutageny jsou běžnými součástmi
119. Fyzikální mutageny jsou běžnými součástmi našeho životního prostředí: a) ano b) ne c) výjimečně 120. Biomutageny jsou běžnými součástmi našeho životního prostředí: a) ano b) ne c) výjimečně 121. Chemomutageny a fyzikální mutageny se experimentálně: a) využívají u všech druhů, včetně člověka bez omezení b) nevyužívají vůbec c) využívají u rostlin, živočichů a buněčných kultur

43 122. Myslíte, že jako vysoce vzdělaný rodič navštívíte
122. Myslíte, že jako vysoce vzdělaný rodič navštívíte vždy před rozhodnutím mít potomka genetika? a) ano b) ne c) nevím 123. Morganovo číslo, značené p vyjadřuje: a) frekvenci určitého genu b) sílu vazby mezi dvěma geny c) vzdálenost mezi dvěma nukleotidy 124. Mitochondrie jsou: a) místem proteosyntézy podle matrice mRNA b) zdrojem energie pro buňku c) organely bez vlastní genetické informace

44 125. Plazmidy jsou: a) buněčné organely zajišťující fotosyntézu u rostlin b) jsou metamorfované chloroplasty c) malé kruhové molekuly DNA nacházející se u prokaryont 126. Termíny Turnerův nebo Klinefelterův syndrom souvisí: a) s poruchou v sestavě (počtu) autosomů b) s poruchou v sestavě (počtu) pohlavních chromozómů c) s poruchou ve struktuře chromozómů 127. Hardy – Weinbergův zákon souvisí s: a) cytogenetikou b) matematickou statistickou analýzou štěpení c) genetikou populací

45 128. Počet chromozómů v gametách tetraploidů je:
a) n b) 2n c) 4n 129. Chemomutageny a fyzikální mutageny s cílem praktického využití mutant se využívají v genetice: a) člověka b) zvířat c) rostlin 130. Mutant je: a) nositel mutantní alely b) mutovaný chromozóm c) je každý jedinec ovlivněný mutagenním faktorem

46 131. Kolik různých typů gamet vytváří jedinec genotypu Aa:
a) jeden b) dva c) čtyři 132. Kolik různých typů gamet vytváří dihybrid genotypu AAbb a) jeden b) tři c) čtyři 133. K procesu crossing over dochází v průběhu: a) mitozy b) meiozy c) amitozy

47 134. Pro pohlavní rozmnožování je evolučně nezbytným typ dělení:
a) mitoza b) meioza c) amitoza 135. K redukci počtu chromozómů z diploidního na haploidní dochází v průběhu: a) crossing overu b) meiozy c) mitozy 136. Genotyp je: a) konkrétní sestava alel v jednom nebo více genech (nebo u jedince) b) konkrétní sestava alel vždy jen konkrétního genu c) konkrétní sestava alel u daného jedince


Stáhnout ppt "pro uchazeče o studium na ZSF JU"

Podobné prezentace


Reklamy Google