Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Novinky v normách ISO 14001 a ISO 14021, příprava norem ČSN ISO 14005/14006/14066, příprava novel ISO 14031 a ISO 14063, příprava nových ISO norem pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Novinky v normách ISO 14001 a ISO 14021, příprava norem ČSN ISO 14005/14006/14066, příprava novel ISO 14031 a ISO 14063, příprava nových ISO norem pro."— Transkript prezentace:

1 1 Novinky v normách ISO 14001 a ISO 14021, příprava norem ČSN ISO 14005/14006/14066, příprava novel ISO 14031 a ISO 14063, příprava nových ISO norem pro uhlíkovou stopu Seminář Co nového v normách k environmentálnímu managementu? (rodina norem ČSN ISO 14000, EMAS III) 24.2.2010, MŽP RNDr. Zdeněk Suchánek

2 2 Novinky v normách, příprava norem a novel ISO 14001 ISO 14021 ČSN ISO 14005 ČSN ISO 14006 ČSN ISO 14066 ISO 14031 ISO 14063 ISO normy pro uhlíkovou stopu

3 3 © Zdeněk Suchánek, 2007 Soubor norem pro environmentální management

4 4 © Zdeněk Suchánek, 2010 Soubor norem pro environmentální management

5 5 © Zdeněk Suchánek, 2010 Soubor norem pro environmentální management

6 6 © Zdeněk Suchánek, 2010 Soubor norem pro environmentální management

7 7 © Zdeněk Suchánek, 2010 Soubor norem pro environmentální management

8 8 Novinky v normách: ISO 14001 ISO 14001

9 9 Novinky v normách: ISO 14001 ČSN EN ISO 14001 Oprava 1 (01 0901) Norma ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití z června 2005 se opravuje - aktualizace tabulek vztahů prvků systémových norem - vyvoláno vydáním nové normy ISO 9001. Tato oprava ČSN EN ISO 14001:2005 je českou verzí opravy EN ISO 14001:2004/AC:2009.

10 10 Novinky v normách: ISO 14001 ČSN EN ISO 14001 Oprava 1 (01 0901) Aktualizované srovnávací tabulky systémových norem po vydání nové normy ISO 9001: Tabulka B.1 — Vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008; Tabulka B.2 — Vztahy mezi ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

11 11 Novinky v normách: ISO 14021 ISO 14021

12 12 Novinky v normách: ISO 14021 ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmen- tální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) OPRAVA 1

13 13 Novinky v normách: ISO 14021 ISO 14021:1999 se doplňuje: Další definice: 3.1.1 biomasa 3.1.9 skleníkové plyny (GHG) 3.1.10 životní cyklus emisí skleníkových plynů (life cycle GHG emissions) 3.1.12 kompenzace (offsetting) 3.1.17 udržitelný rozvoj 3.1.18 sledovatelnost (traceability)

14 14 Novinky v normách: ISO 14021 5.10 Specifické symboly Figure 2. Symbol indicating: - Do not litter Figure 3. Symbol indicating: - separation for recycling

15 15 Novinky v normách: ISO 14021 7.14 Obnovitelný (Renewable) 7.15 Obnovitelná energie 7.16 Udržitelný Vlastní tvrzení o udržitelnosti nesmí být vydáváno (článek 5.5 normy). Je znovu zdůrazněno, že neodůvodněná tvrzení „udržitelný“ nebo „udržitelnost“ nesmí být vydávána. Pokud se vydává zdůvodněné tvrzení „udržitelný“, „udržitelnost“ nebo „udržitelný rozvoj“, tak jakákoli část tohoto tvrzení vztahující se k environmentálnímu aspektu musí být v souladu s ISO 14021. Poznámka: 1) termín „udržitelný“ se může použít v programu s ověřením třetí stranou, ale to je mimo rozsah této normy.

16 16 Novinky v normách: ISO 14021 7.17 Tvrzení týkající se k emisí skleníkových plynů “Uhlíková stopa” je obecný termín používaný v poskytování informací ve vztahu k emisím skleníkových plynů, jak u procesů, tak u produktů. 7.17.2 Uhlíková stopa produktu „ Uhlíková stopa produktu" je čistým množstvím emisí skleníkových plynů z celého životního cyklu. Zahrnuje rovněž dlouhodobé čisté odstranění CO2. Uhlíková stopa produktu je způsobem podávání zpráv o jedné z kategorií environmentálního dopadu, která byla posouzena během posuzování životního cyklu. Neukazuje na celkovou environmentální výkonnost produktu v celé jeho životním cyklu.

17 17 Novinky v normách: ISO 14021 7.17.3 Uhlíkově neutrální (“Carbon Neutral”) Produkt, který má nulovou uhlíkovou stopu. Ve vztahu k produktu tvrzení „uhlíkově neutrální“ vyžaduje, aby emise skleníkových plynů ze všech fází životního cyklu a v rámci konkrétního produktového systému, byly sníženy, odstraněny, přepočítány prostřednictvím systému kompenzací nebo kreditů, nebo jinými prostředky. Jsou zahrnuty všechny emise, které jsou vypouštěny jako součást všech procesů zapojených do získávání, vytváření, modifikování, přepravování, skladování, používání a odstraňování produktu na konci jeho života, a rovněž dlouhodobé čisté odstranění CO2. Neodůvodněné tvrzení „uhlíkově neutrální“ nesmí být vydáno.

18 18 Novinky v normách: ISO 14021 Příloha B Obecně používané symboly materiálové identifikace B.4 PLASTY

19 19 Novinky v normách: ISO 14021 Příloha B Obecně používané symboly materiálové identifikace B.1 HLINÍK

20 20 Novinky v normách: ISO 14021 Příloha B Obecně používané symboly materiálové identifikace B.2 OCEL (magnetická)

21 21 Novinky v normách: ISO 14021 Příloha B Obecně používané symboly materiálové identifikace B.3 SKLO

22 22 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 ČSN EN ISO 14005 Systémy environmentálního managementu — Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti

23 23 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 ČSN ISO 14005

24 24 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 Účelem je podpořit a vést organizace, zejména malé a středně velké podniky (MSP) k rozvoji a implementaci EMS podle požadavků ISO 14001. Pokyny nepřekračují rámec ISO 14001 s výjimkou zařazení hodnocení environmentální výkonnosti.

25 25 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 1 Předmět 2 Termíny a definice 3 Proces fázové implementace 3.1 Obecně 3.2 Význam podpory, osobní angažovanosti a zapojení vedení a zaměstnanců 3.3 Popis normy 3.4 Proces fázové implementace 4 Přijetí projektu spojeného se životním prostředím k zajištění podpory a závazku vedení zahájit fázovou implementaci EMS 4.1 Záměr 4.2 Metodika

26 26 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 5 Prvky podporující EMS 5.1 Environmentální komunikace 5.2 Zdroje, úlohy, odpovědnosti a pravomoce 5.3 Odborná způsobilost, výcvik a vědomí závažnosti 5.4 Záznamy 5.5 Dokumentace 5.6 Řízení dokumentů

27 27 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 6 Rozvoj a implementace EMS 6.1 Identifikace významných environmentálních aspektů 6.2 Identifikace požadavků právních předpisů a jiných požadavků 6.3 Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky 6.4 Příprava a provádění environmentální politiky 6.5 Stanovení cílů a cílových hodnot a stanovení programu(-ů) 6.6 Řízení provozu 6.7 Plánování a reakce na havárie 6.8 Hodnocení environmentální výkonnosti, včetně monitorování a měření 6.9 Interní audity 6.10 Řízení v případech, kdy se záležitosti nevyvíjejí podle plánu 6.11 Přezkoumání pokroku a výkonnosti vedením

28 28 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 Příloha A Přehled činností Příloha B Příklad implementace v 5 fázích Příloha C Příklady implementace ve 3 fázích Příloha D Příklad pracovního projektu EMS Příloha E Tabulka křížových odkazů Bibliografie

29 29 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 definice 2.23 fázová implementace (fázové zavádění) implementace ve více než jedné fázi a určená uživateli jako vhodná pro jejich potřeby a zdroje POZNÁMKA Pro implementaci EMS je vhodné fáze provádět postupně.

30 30 Příprava norem: ČSN ISO 14005 definice 2.24 fáze logická kombinace kroků POZNÁMKA Při implementování v EMS je záměrem, aby fáze vedla k měřitelným výstupům, které prokazují pokrok směrem k úspěšné implementaci EMS.

31 31 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 6.4 Příprava a provádění environmentální politiky

32 32 Příloha B Příklad Implementace v 5 fázích Příprava norem: ČSN EN ISO 14005

33 33 Příloha C Příklady implementace ve 3 fázích Grafický popis přílohy A, tabulky A.1, kde kruhové výseče odpovídají 17 prvkům / řádkům tabulky A.1 (činnosti a podpůrné prvky) a kruhy krokům / sloupcům definovaným v téže tabulce A.1 přílohy A. Fáze je rozumný výběr různých textů v rámečcích a fázová implementace je postup činností, které by v konečném důsledku vedly k zahrnutí všech textů v rámečcích. Organizace zjišťuje, že systém environmentálního managementu je potřebný pro její činnosti a rozhoduje se vyčlenit prostředky a vyvinout úsilí k jeho vývoji. Příprava norem: ČSN EN ISO 14005

34 34 Příloha C Příklady implementace ve 3 fázích Organizace se rozhoduje, že bude muset absolvovat tři hlavní fáze zavádění EMS: Fáze 1. Identifikace environmentálních problémů, Fáze 2. Plánování opatření a řízení, Fáze 3. Fáze přezkoumání a zlepšení. Na základě pokynů uvedených v článcích 5 a 6 se organizace rozhodla určit kroky pro každý prvek, který bude muset provést pro splnění výstupů požadovaných v jednotlivých fázích. V diagramu jsou kroky fáze 1 vystínované tmavě šedě, kroky fáze 2 středně šedě a kroky fáze 3 světle šedě. Příprava norem: ČSN EN ISO 14005

35 35 Příprava norem: ČSN EN ISO 14005 Příloha D Příklad pracovního projektu EMS

36 36 Příprava norem: ČSN ISO 14006 ČSN ISO 14006

37 37 Příprava norem: ČSN ISO 14006 Dvě definice 3.1 návrh a vývoj soubor procesů, který převádí požadavky na specifikované znaky nebo na specifikaci produktu, procesu nebo systému POZNÁMKA 1 Termíny „návrh“ a „vývoj“ se někdy používají jako synonyma a někdy se používají pro stanovení různých stádií celkového procesu převedení nápadu do podoby produktu.

38 38 Příprava norem: ČSN ISO 14006 POZNÁMKA 2 Vývoj produktu je procesem vytvoření konceptu produktu od navržení do uvedení na trh a přezkoumání produktu, ve kterém jsou obchodní strategie, marketingové potřeby, výzkumné metody a aspekty návrhu použity k dovedení produktu až k použití v praxi. Zahrnuje zlepšení nebo úpravy stávajících produktů nebo procesů. [Převzato z ISO/TR 14062:2002]

39 39 Příprava norem: ČSN ISO 14006 3.2 ekodesign integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu [Převzato z ISO/TR 14062:2002] POZNÁMKA Dalšími termíny používanými pro ekodesign mohou být Environmentálně uvědomělý návrh (ECD), Návrh zohledňující životní prostředí (DFE), atd.

40 40 Příprava norem: ČSN ISO 14006 ČSN ISO 14006 Systémy environmentálního managementu — Směrnice k ekodesignu Nyní ve stádiu CD, 60 stran (dvojjazyčně). Návod na pomoc organizacím v ustavení, dokumentování, zavedení, udržování a neustálému zlepšování managementu ekodesignu jako části EMS. Použitelná pro jakoukoli organizaci bez ohledu na úroveň jejího rozvoje, druh prováděných činností nebo místo, ve kterém se nachází.

41 41 Příprava norem: ČSN ISO 14006 Určena pro osoby odpovědné za systém managementu, pro návrháře (designéry) a vrcholový management, ale primárně pro organizace, které implementovaly EMS v souladu s ISO 14001. Použití na environmentální aspekty ovlivněné produkty organizace, které organizace může řídit nebo u nichž je možno očekávat, že má na ně vliv. Nestanovuje specifická kritéria pro environmentální opatření. Nestanovuje specifická kritéria environmentální výkonnosti a není zamýšlena pro certifikační účely.

42 42 ČSN ISO 14006

43 43 Příprava norem: ČSN ISO 14006

44 44 ČSN ISO 14006 Příklady vstupů, výstupů a environmentálních dopadů spojených s životním cyklem produktu

45 45 Příprava norem: ČSN ISO 14066 ČSN ISO 14066 43 stran (dvojjazyčný text)

46 46 ČSN ISO 14066 Rámec pro použití ISO 14066 s ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 a ISO 14065. uživatelů

47 47 Příprava norem: ČSN ISO 14066 Definice 3.1 Termíny specifické pro ISO 14066 3.1.1 odvětví 3.1.2 vedoucí týmu 3.1.3 odborná skepse 3.1.4 odborná způsobilost 3.1.5 test (podstatné jméno)

48 48 Příprava norem: ČSN ISO 14066 Definice 3.2 Termíny týkající se skleníkových plynů 3.2.1 skleníkový plyn GHG 3.2.2 výrok o skleníkových plynech 3.2.3 informační systém o skleníkových plynech 3.2.4 projekt na skleníkové plyny 3.2.5 program na skleníkové plyny

49 49 Příprava norem: ČSN ISO 14066 Definice 3.3 Termíny týkající se osob a organizací 3.3.1 klient 3.3.2 zamýšlený uživatel 3.3.3 organizace 3.3.4 pracovníci 3.3.5 odpovědná strana 3.3.6 technický expert

50 50 Příprava norem: ČSN ISO 14066 Definice 3.4 Termíny týkající se validation and ověřování 3.4.1 validace 3.4.2 validátor 3.4.3 oznámení o validaci 3.4.4 oznámení o validaci 3.4.5 ověření 3.4.6 ověřovatel 3.4.7 validační nebo ověřovací orgán 3.4.8 validační nebo ověřovací tým 3.4.9 závažnost chyb

51 51 Příprava norem: ČSN ISO 14066 4 Zásady Nezávislost Integrita Korektní prezentace Řádná odborná péče Odborný úsudek Přístup založený na důkazech

52 52 Příprava norem: ČSN ISO 14066 Příloha A Důkazy a použití odborné skepse Příloha B Vyhodnocovací metody Příloha C Odvětvové odborné způsobilosti

53 53 Příprava novel: ISO 14031 ISO 14031 ČSN EN ISO 14031:2000 (01 0931) Environmentál ní management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice ISO TC207/SC4 (Environmentální profil / výkonnost) Pravidelná revize, 17 stran komentářů

54 54 Další novinky ISO/CD TS 14033 Environmentální management – Kvantitativní environmentální informace – Směrnice a příklady NWIP registrován v červnu 2009 ISO TC207/SC4 (Environmentální výkonnost), zasedání WG4, 11.-13.2.2010, Berlín

55 55 Příprava novel: ISO 14063 ISO 14063 ČSN ISO 14063:2007 (01 0963) Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady Pravidelný přezkum, dotazník s termínem 15.12.2009 - stanovisko TNK 106 / ÚMNZ - ponechat

56 56 Příprava ISO norem pro uhlíkovou stopu ISO/WD 14067 Uhlíková stopa produktů – Část 1 – Kvantifikace – Část 2 – komunikace ISO/AWI 14069 Uhlíková stopa organizací (Kvantifikace a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů týkající se organizací – Návod pro použití ISO 14064-1 )

57 57 Poslední novinky ISO/CD 14045 Environmentální management – Posuzování ekoefektivity produktových systémů – Zásady, požadavky a směrnice ISO TC207/SC5 (LCA), hlasování k CD do 19.5.2010 35 stran

58 58

59 59

60 60

61 61 Děkuji za pozornost RNDr. Zdeněk Suchánek  zdeneksuchanek@seznam.cz 604206757  604206757 ÚNMZ TNK 106 CTN CEMC


Stáhnout ppt "1 Novinky v normách ISO 14001 a ISO 14021, příprava norem ČSN ISO 14005/14006/14066, příprava novel ISO 14031 a ISO 14063, příprava nových ISO norem pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google