Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení projektů IS/IT Dle učebnice Řízení projektů IS/IT, D. Chlapek, D. Chocholatý, Oeconomia, 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení projektů IS/IT Dle učebnice Řízení projektů IS/IT, D. Chlapek, D. Chocholatý, Oeconomia, 2004."— Transkript prezentace:

1 Řízení projektů IS/IT Dle učebnice Řízení projektů IS/IT, D. Chlapek, D. Chocholatý, Oeconomia, 2004

2 Projekt  Řízená skupina činností vyvolaná za účelem dosažení předem určených cílů v daných termínech, ceně s přidělenými zdroji. Řízení projektů IS/IT, D. Chlapek, D. Chocholatý, Oeconomia, 2004

3 Projekt IS/ICT  Řízená skupina činností vyvolaná za účelem pořízení nebo adaptace (změny) IS/ICT, směřující k dosažení předem určených cílů. Projekt končí předáním produktů do užívání. Řízení projektů IS/IT, D. Chlapek, D. Chocholatý, Oeconomia, 2004

4 Řízení projektů  Plánování  Organizování  Delegování a motivování  Řízení –Času, zdrojů,peněz, kvality, změn,...  Hodnocení a kontrolování

5 Vlastnosti projektu  Unikátní  Přesné cíle  Dané terminy  Danou cenu  Omezené zdroje

6 Stadia řídícího postupu projektu  Příprava  Naplánování  Provedení  Ukončení

7 Role informační strategie  Všechny projekty IS/ICT musí vycházet z informační strategie

8 Organizace řízení projektu IS/ICT

9 Zástupce sponzora Zástupce uživateleZástupce dodavatele Řídicí komise projektu Vedoucí projektu Vedoucí etapy Vedoucí týmu 1 Člen týmu Sekretář Tým kvality Vedoucí týmu 2 Člen týmu Tým změn Tým akceptace Vedení projektu

10 Zástupce sponzora  Organizuje a řídí schůzky kontrolní komise  Rozhoduje o změnách základních parametrů ze strany sponzora  Schvaluje rozpočet

11 Zástupce uživatele  Zajišťuje účast uživatelů v týmech  Rozhoduje o změnách parametrů za uživatele  Podílí se na akceptačním řízení

12 Zástupce dodavatele  Zajišťuje dodržení povinností dodavatele  Zastupuje zájmy dodavatele

13 Vedoucí projektu  Vytváří plán projektu  Určuje odpovědnosti, přiděluje a kontroluje úkoly  Řídí postup projektu  Kompletuje změnové požadavky

14 Tým kvality  Vedoucího a členy schvaluje řídící komise  Plán kvality  Průběžná kontrola kvality  Kontrola kvality milníků

15 Tým akceptace  Vedoucího a členy schvaluje řídící komise  Zástupci všech tří rolí!  Vypracovává plán akceptace  Zodpovídá za provedení akceptačního řízení

16 Tým řízení změn  U některých větších projektů  Vedoucího a členy schvaluje řídící komise  Zástupci všech tří rolí  Připravuje podklady pro změnové řízení

17 Řídicí x věcné postupy Řídicí postupy  Příprava  Naplánování  Provedení  Ukončení Věcné postupy  Úvodní studie  GAN  DAN  Implementace  Zavedení

18 Základní dokumenty  Příprava –Projektový záměr  Naplánování –Plán projektu  Provedení –Věcné výstup, změnový protokol, předávací protokol, akceptační protokol, deník, zpráva o průběhu  Ukončení –Vyhodnocení projektu

19 Projektový záměr  Nezpracovává vedoucí projektu  Důvody, cíle, metriky, přínosy  Co není předmětem projektu  Náklady, požadované zdroje

20 Plán projektu  Plán obsahu a výstupů  Plán čerpání zdrojů  Časový plán  Plán rizik  Plán kvality

21 Plán projektu – obsah  Strukutra prací  Výstupy  Organizace  Harmonogram  Potřeba zdrojů  Rizika projektu  Projektové metriky  Rozpočet  Procedury zjištění kvality

22 Plánování pracnosti – zdroje  Kvalifikovaný odhad  Analogické projekty  Znalostní databáze organizace  Speciální techniky

23 Plánování pracnosti – typy přesnosti  Řádová –Na začátku projektu (– - 25 % – +75%)  Předběžná –Specifikace požadavků (- 10 % – + 25 %)  Realistická –Podrobná znalost výstupů (- 5 % – + 10 %)

24 Plánování pracnosti – techniky  Delfská věštírna  Analogie  Gantt Chart (Úsečkové diagramy)  Síťové diagramy  Critical Path Method (CPM)

25 Gantt Chart Trhání zubu

26 Gantt Chart  Výhody –Délky činností –Předstih či zpoždění –Zobrazení kritické cesty  Nevýhody –Závislosti –Sledování průběhu –Procentuální zobrazení stavu ukončenosti

27 CPM 1 23 7 56 4 5 4 2 4 2 2 5 1 1:5: 2:5: 10:10 48 6 53 Kritická cesta: 1  4  6  7

28 Provedení projektu  Zahájení projektu  Budování a formování týmu  Sledování postupu prací  Úprava parametrů  Kontrola kvality  Akceptační řízení  Ukončení projektu

29 Kontrola projektu  Procento dokončenosti nespolehlivé  Předmětem kontroly dokončené výstupy  Kontrolní schůzky (body) projektu

30 Náklady  Sledují se odchylky od plánu  Nutnost určit důvody odchylek  Vždy je nutno brát v úvahu dosažené výstupy

31 Změnové řízení  Postup pro uplatnění, posouzení a řešení změny obsahu, rozsahu, cílů termínů a rozpočtu projektu  Požadavek kdokoli vedoucímu proj.  Změnu schvaluje řídící komise

32 Projektová změna  Popis navrhované změny  Odůvodnění  Návrh úpravy parametrů projektu

33 Deník projektu  Činnosti  Problémy  Poznámky  Podklad pro zpracování zpráv

34 Akceptační protokol  Popis akceptovaného výstupu projektu  Seznam kritérií  Připomínky k výstupu  Vyjádření –AKCEPTOVÁNO BEZ VÝHRAD –AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI –NEAKCEPTOVÁNO  Termín pro odstranění nedostatků

35 Protokol o ukončení prací na projektu  Zhodnocení výsledků projektu  Zjištěné výhrady a připomínky  Seznam odchylek od Projektového záměru  Seznam souvisejících dokumentů

36 Portfolio projektů

37 Projektové portfolio  Kolekce projektů, které sdílí stejné strategické cíle společnosti a využívají stejné zdroje (navzájem o ně soutěží)

38 Základní východiska  Projekty nelze řídit jako nezávislé entity  Vždy víc projektů než zdrojů

39 Cíle  Propojení portfolia se strategickými cíli  Správný výběr projektů  Maximalizace hodnoty portfolia

40 Hodnotící matice projektů Kvadrant I Kvadrant II Kvadrant III Kvadrant IV Přínosy projektu Riziko projektu nízké vysoké

41 Kvadrant I Kvadrant II Kvadrant III Kvadrant IV Přínosy projektu Riziko projektu nízké vysoké Dlouhotrvající projekty v plánovací fázi nebo bez plánu Výrazný vliv na způsob práce, ale nezvyšují výkonnost Neověřené technologie Malý počet uživatelů nebo malý dopad

42 Kvadrant II Dlouhotrvající projekty v plánovací fázi nebo bez plánu Neověřené technologie Nařízené projekty Velký dopad na celkovou oblast podnikání Kvadrant I Kvadrant II Kvadrant III Kvadrant IV Přínosy projektu Riziko projektu nízké vysoké

43 Kvadrant III  Krátkodobé projekty v realizační fázi  Malé projekty, osvojené technologie  Malý počet uživatelů  Výstupy statického charakteru (realizace semináře) Kvadrant I Kvadrant II Kvadrant III Kvadrant IV Přínosy projektu Riziko projektu nízké vysoké

44 Kvadrant IV  Krátkodobé projekty v realizační fázi  Ověřené technologie  Platné trendy  Významné zvýšení výkonnosti Kvadrant I Kvadrant II Kvadrant III Kvadrant IV Přínosy projektu Riziko projektu nízké vysoké

45 Zhodnocení projektů Přínosy projektu Riziko projektu nízké vysoké Odstranění Portfolio Nízké riziko, nízký přínos (asi zamítnuto) Vysoké riziko i přínos (asi přijato)

46 Hodnotící kritéria  Riziko  Přínos

47 Hodnotící kritéria – riziko  Riziko dokončení projektu včas  Organizační riziko  Technologické riziko  Riziko neudělání projektu  Riziko spojených nákladů

48 Hodnotící kritéria – přínos  Počet uživatelů  Dopady napříč funkcionálními oblastmi  Vliv na zlepšení firemní kultury  Vliv na služby zákazníkům  Poměr přínos/náklady

49 Sociálně psychologické aspekty

50  Zvyšuje se podíl manažerských dovedností na dosahování úspěchu projektů  Teoretické zázemí: psychologie, sociologie  Emoční inteligence  Vůdcovství

51 Techniky budování týmů – nové  Výběr členů týmu –Potřebné technické a komunikační schopnosti (charakterové rysy)  Formující seminář –Poznání ostatních, své i jejich role, co se od něj a ostatních očekává –Komunikační, týmové hry, osobnostní testy –Seznámení s plánem projektu

52 Techniky budování týmů – existující  Diagnostické schůzky –Umožnit členům veřejně ventilovat svůj pohled na problémy  Plán k odstranění problémů –Plán pro každého člena týmu, aby se problémům předešlo

53 Osobnostní typy Analytický  Logický, systematický, uvážlivý  Chce vědět jak, přesný, statistiky  Bojí se ztrapnění, introvert nedává najevo emoce Řídící  Výkonný, rozhodný, pragmatický  Chce vědět co, výsledky, po jeho  Strach, že ztratí kontrolu, extrovert, nedává průchod emocím Podporující  Loajální, kooperativní, trpělivý  Chce vědět proč, vztahy, podpora  Bojí se ztráty důvěry, introvert, ale emoce Expresivní  Nadšený, otevřený, přesvědčivý  Chce vědět kdo, má rád ocenění  Strach z odmítnutí, extrovert, emoce

54 Emoční inteligence  EQ označuje schopnost rozumět lidem  5 oblastí –Znalost vlastních emocí –Zvládání emocí –Schopnost sebemotivace –Empatie –Umění mezilidských vztahů

55 Leader  „Je to člověk, který dokáže přimět jiné lidi k tomu, aby dělali něco, do čeho se jim nechtělo, a aby to dělali rádi.“ H.S.Truman  Vede, rozhoduje, jde v čele  Musí –Vědět, co je pro tým důležité –Mít vizi –Riskovat –Kontrolovat –Postoje + Chování = Výsledky

56 Groupthink  Skupinové myšlení (skupinová hloupost)  Příčiny –Jedna osoba dominuje –Chybí autorita  Následky –Přestane uvažovat o alternativách –Přestane zkoumat rizika –Lhostejná k negativním důsledků –Výběrové zkreslení

57 Groupthink – příznaky  Iluze nezranitelnosti  Racionalizace chybných rozhodnutí  Iluze, že skupina ví víc než jedinec  Sdílení myšlenkových stereotipů  Iluze jednomyslnosti a nejrychlejší shody


Stáhnout ppt "Řízení projektů IS/IT Dle učebnice Řízení projektů IS/IT, D. Chlapek, D. Chocholatý, Oeconomia, 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google