Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapeutická angiogeneza při kritické ischemii dolních končetin prostřednictvím autologní transplantace krvetvorných buněk (projekt MZ SR 2006/36-MFN-03)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapeutická angiogeneza při kritické ischemii dolních končetin prostřednictvím autologní transplantace krvetvorných buněk (projekt MZ SR 2006/36-MFN-03)"— Transkript prezentace:

1 Terapeutická angiogeneza při kritické ischemii dolních končetin prostřednictvím autologní transplantace krvetvorných buněk (projekt MZ SR 2006/36-MFN-03) J. Hudeček, Ľ. Laca, R. Talapková, P. Kubisz, I. Šinák Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MFN Slavnostní zasedání vědecké rady JLF UK v Martine 24. 9. 2009

2 Celulární terapie využívá multilineární diferenciační potenciál využívá multilineární diferenciační potenciál pluripotentních kmenových buněk (plasticitu pluripotentních kmenových buněk (plasticitu kmenových buněk) k rekonstituci různorodých kmenových buněk) k rekonstituci různorodých tkání tkání mezenchymální kmenové mezenchymální kmenové buňky (MSC) buňky (MSC) identifikace − CD133+/CD34- identifikace − CD133+/CD34- produkují řadu cytokinů (např. produkují řadu cytokinů (např. IL-6, GM-CSG, G-CSF), modulují IL-6, GM-CSG, G-CSF), modulují imunitní reakce (T-bb.) imunitní reakce (T-bb.) zdroj MSC: fetální tkáně, pupečníková krev, KD zdroj MSC: fetální tkáně, pupečníková krev, KD výskyt MSC v periferní krvi je extrémně nízký výskyt MSC v periferní krvi je extrémně nízký Jing Y, et al.: Nature 2002; 418: 41-49 Jing Y, et al.: Nature 2002; 418: 41-49

3 Implantace MSC iniciální fázeiniciální fáze uvolňování cytokinů a trofických faktorů uvolňování cytokinů a trofických faktorů ► usnadnění regenerace tkání, záchrana ► usnadnění regenerace tkání, záchrana částečně poškozených buněk částečně poškozených buněk fáze formovánífáze formování diferenciace MSC do buněk určité tkáně diferenciace MSC do buněk určité tkáně (induktivní vliv mikroprostředí tkáně) (induktivní vliv mikroprostředí tkáně) působení MSC je komplexní !!!působení MSC je komplexní !!!

4 Terapeutická angiogeneza a kritická ischemie dolních končetin kritická ischemie DK – chronická ischem. bolestkritická ischemie DK – chronická ischem. bolest vyžadující pravidelnou léčbu analgetiky trvající vyžadující pravidelnou léčbu analgetiky trvající více jak 2 týdny s kožními defekty a/nebo více jak 2 týdny s kožními defekty a/nebo gangrenou gangrenou terapie:terapie: - otevřené chirurgické techniky - otevřené chirurgické techniky - endovaskulární rekonstrukce - endovaskulární rekonstrukce - konzervativní léčba ► amputace končetiny - konzervativní léčba ► amputace končetiny - terapeutická angiogeneza - terapeutická angiogeneza

5 Novotvorba cév angiogenezaarteriogeneza vaskulogeneza - novotvorba kapilární sítě pučením endotelií - hypoxie, HIF-1 -remodelace arteriol do kolaterálních arterií - zvýšený smykový stres - primární tvorba kapilární sítě - progenitorové buňky

6 Hemangioblast hypotetický mezodermální společný prekurzorhypotetický mezodermální společný prekurzor hemopoetických kmenových buněk (HSCs) a hemopoetických kmenových buněk (HSCs) a endotelitálních progenitorových buněk (EPCs) endotelitálních progenitorových buněk (EPCs) EPCs se po implantaci do ktáně diferencují veEPCs se po implantaci do ktáně diferencují ve zralé endotelie (vaskulogeneze) a zvyšují hustotu zralé endotelie (vaskulogeneze) a zvyšují hustotu kapilár kapilár Deans RJ, et al.: Exp Hematol 2000;28:875-884 Deans RJ, et al.: Exp Hematol 2000;28:875-884

7 Hemangioblast pluripotentní kmenová buňka (MSC) CD133+/CD34- hemopoetická kmenová buňka CD133+/CD34+ CFU-GEMM CD133+/CD34+ lymfoidní kmenová buňka CD133+/CD34+ hemangioblast

8 Naše východiska přípravy suspenze kmenových buněk a jejich aplikace výskyt MSC je vyšší v CD34+ frakci KD než v CD34-výskyt MSC je vyšší v CD34+ frakci KD než v CD34- Noort WA, et al.: Blood 2001;98:295a Noort WA, et al.: Blood 2001;98:295a celularita KD se s věkem snižujecelularita KD se s věkem snižuje Buckner CD, et al.: Blood 1984;64:630-634 Buckner CD, et al.: Blood 1984;64:630-634 kmenové buňky KD mohou být skladovány v tekutémkmenové buňky KD mohou být skladovány v tekutém stavu po 2 – 9 dnů bez významného poklesu jejich stavu po 2 – 9 dnů bez významného poklesu jejich počtu a viability počtu a viability Wannesson L., et al.: Ann Oncol 2007; 18: 623-632 Wannesson L., et al.: Ann Oncol 2007; 18: 623-632 hustota bb. je rozhodujícím faktorem ovlivňujícímhustota bb. je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím růst jejich populace – v.s. nejen v podmínkách in růst jejich populace – v.s. nejen v podmínkách in vitro ► lokální aplikce MSC je účinnější než podání vitro ► lokální aplikce MSC je účinnější než podání systémové systémové Lazarus HM, et al.: Bone Marrow Transplant 1995;16:557-564 Lazarus HM, et al.: Bone Marrow Transplant 1995;16:557-564

9 Kostní dřeň – zdroj kmenových buněk pro celulární terapii

10 Příprava suspenze kmenových buněk diferenciační centrifagací (1) odběr 600 ml KDodběr 600 ml KD fyziologický roztok obsahující heparin (80 IU/ml)fyziologický roztok obsahující heparin (80 IU/ml) poměr antikoagulans : KD = 1 : 3poměr antikoagulans : KD = 1 : 3 vak na odběr KD (Baxter)vak na odběr KD (Baxter) filtrace suspenze KD přes 500μm a 200μm filtrfiltrace suspenze KD přes 500μm a 200μm filtr rozdělení obsahu sběrného vaku (cca 800 mlrozdělení obsahu sběrného vaku (cca 800 ml suspenze KD) do 2 čtyřvaků na odběr krve suspenze KD) do 2 čtyřvaků na odběr krve (Baxter; CPD+SAG-M byl vypuštěný) (Baxter; CPD+SAG-M byl vypuštěný)

11 Příprava suspenze kmenových buněk

12 Příprava suspenze kmenových buněk diferenciační centrifugací (2) centrifugace vaků ve velkoobjemové centrifuzecentrifugace vaků ve velkoobjemové centrifuze (Cryofuga 6000; Heraeus) – 20 min., 3100 ot./min., (Cryofuga 6000; Heraeus) – 20 min., 3100 ot./min., 22 o C 22 o C oddělení buffy coatu (koncentrátu kmenových bb.)oddělení buffy coatu (koncentrátu kmenových bb.) po centrifugaci na poloautomatickém lisu na krevní po centrifugaci na poloautomatickém lisu na krevní vaky (Optipress 1; Baxter) – objem kavity vaky (Optipress 1; Baxter) – objem kavity stacionární desky 60 ml stacionární desky 60 ml skladování koncentrátu suspenze KD při +4 o Cskladování koncentrátu suspenze KD při +4 o C koncentrát je aplikovaný maximálně do 16 hod. od jeho přípravykoncentrát je aplikovaný maximálně do 16 hod. od jeho přípravy

13 Koncentrát suspenze KD 100 – 120 ml suspenze KD 100 – 120 ml suspenze KD

14 Terapeutická angiogeneza Novoa E, et al., 2006; Soda T, et al., 2007 2 ml suspenze KD i.m. 2 ml suspenze KD i.m.

15 Cíl projektu a hodnocení efektu terapeutické angiogenezy záchrana ischemické končetiny před vysokouzáchrana ischemické končetiny před vysokou amputací (v oblasti bérce) amputací (v oblasti bérce) zhodnocení bezpečnosti tohoto způsobu léčbyzhodnocení bezpečnosti tohoto způsobu léčby stanovení kritérií pro indikaci terapuetickéstanovení kritérií pro indikaci terapuetické angiogenezy angiogenezy za 1, 3, 6 a 12 měsíců:za 1, 3, 6 a 12 měsíců: subjektivní hodnocení (dotazník – klaudikace subjektivní hodnocení (dotazník – klaudikace intenzita bolestí, hybnost, analgetika, kvalita života) intenzita bolestí, hybnost, analgetika, kvalita života) objektivní hodnocení – hojení lézí, pletyzmografie, objektivní hodnocení – hojení lézí, pletyzmografie, ABI ABI za 6 a 12 měsíců: digitální subtrakční angiografieza 6 a 12 měsíců: digitální subtrakční angiografie

16 Soubor nemocných 15 nemocných – 12 mužů, 3 ženy15 nemocných – 12 mužů, 3 ženy medián věku: 67 let (44 – 82 let)medián věku: 67 let (44 – 82 let) délka sledování: 3 – 24 měsícůdélka sledování: 3 – 24 měsíců Charakteristika suspenze kmenových buněk CD34+ bb. v KD: 75,3. 10 6 /lCD34+ bb. v KD: 75,3. 10 6 /l CD34+ bb. v suspenzi: 390,4. 10 6 /l (5,2x)CD34+ bb. v suspenzi: 390,4. 10 6 /l (5,2x) CD133+/CD34- bb. v KD: 15. 10 6 /lCD133+/CD34- bb. v KD: 15. 10 6 /l CD133+/CD34- bb. v suspenzi: 89,8. 10 6 /l (6x)CD133+/CD34- bb. v suspenzi: 89,8. 10 6 /l (6x)

17 Pacient R.T., 76 let Dg.: Obliterující ateroskleroza tepen DK 2/087/08

18 Výsledky počet počet dobrá tolerance léčby 15 analgetický účinek (bez bolestí) 11 (3) zmenšení lézí (zcela zhojený defekt) 5 (3) zlepšení hybnosti (bez klaudikací) 7 (2) komplikace léčby 0 velká amputace/malá amputace 3/3 jeden nemocný zemřel za měsíc po léčbě (úmrtí nesouviselo jeden nemocný zemřel za měsíc po léčbě (úmrtí nesouviselo s terapeutickou angiogenezou) s terapeutickou angiogenezou)

19 Závěr příprava suspenze KB diferenciačnípříprava suspenze KB diferenciační centrifugací je jednoduchou a technicky centrifugací je jednoduchou a technicky nenáročnou metodou zabezpečující požadavky nenáročnou metodou zabezpečující požadavky terapeutické angiogenezy na zdroj KB terapeutické angiogenezy na zdroj KB autologní celulární terapie je potenciálněautologní celulární terapie je potenciálně úspěšná a bezpečná metoda na zlepšení úspěšná a bezpečná metoda na zlepšení prokrvení u kritické končetinové ischemie prokrvení u kritické končetinové ischemie otázky:otázky: Jak dlouho bude přetrvávet efekt léčby ? Jak dlouho bude přetrvávet efekt léčby ? Bude opakování terapie stejně úspěšné ? Bude opakování terapie stejně úspěšné ?

20 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, MartinKlinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin J. Hudeček, J. Fedorová, Ľ. Babinská, J. Staško, P. Kubisz J. Hudeček, J. Fedorová, Ľ. Babinská, J. Staško, P. Kubisz Hematologické a transfuziologické oddelenie KNsP, ČadcaHematologické a transfuziologické oddelenie KNsP, Čadca J. Grochal, J. Polková J. Grochal, J. Polková Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MFN,Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MFN, Martin Martin R. Talapková, I. Šinák, Ľ. Hlinka, Ľ. Laca R. Talapková, I. Šinák, Ľ. Hlinka, Ľ. Laca


Stáhnout ppt "Terapeutická angiogeneza při kritické ischemii dolních končetin prostřednictvím autologní transplantace krvetvorných buněk (projekt MZ SR 2006/36-MFN-03)"

Podobné prezentace


Reklamy Google