Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Metody a techniky výzkumu veřejného mínění Kombinované studium - II. cyklus LS 2007/08 Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Metody a techniky výzkumu veřejného mínění Kombinované studium - II. cyklus LS 2007/08 Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK."— Transkript prezentace:

1 1 Metody a techniky výzkumu veřejného mínění Kombinované studium - II. cyklus LS 2007/08 Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK

2 2 Kvantitativní výzkum 1. Výběrové procedury 2. Strandardizované dotazování 3. Dotazování za pomoci počítače 4. Typy otázek v dotazníku 5. Dramaturgie dotazníku

3 3 1. Výběrové procedury Základní soubor (populace) – soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Výběrový soubor (vzorek) - skupina jednotek, které skutečně zkoumáme Vyčerpávající výzkum – úplná shoda vzorku a populace Reprezentativní výzkum

4 4 Výsledky platné pro výběrový soubor jsou zobecnitelné na základní soubor Shoda základního a výběrového souboru - struktura vzorku musí imitovat složení populace co nejpřesněji

5 5 Metody výběru 1. Kvótní výběr (quota sampling) 2. Náhodný (pravděpodobnostní) výběr (probability sampling)

6 6 Kvótní výběr Imituje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace Ve výběru je odpovídající podíl známých vlastností jako v populaci Lze použít jen pro populace, o jejichž struktuře máme dostatek informací Zdroje informací: statistické informace, zejména sčítání lidu, další dosažitelné přehledy

7 7 Kvótní předpis Instrukce pro tazatele, podle jakých charakteristik dotázané vybírat 1. Jednoduché kvóty 2. Kombinované (vázané) kvóty

8 8 Praxe: Jen málo charakteristik Výběr takových, které jsou dobře viditelné, zjistitelné, dotázaný je ochoten je uvést Regionální charakteristiky - zpravidla velikost obce, region – zajištěny konstrukcí sítě Sociodemografické charakteristiky - zpravidla věk, pohlaví, vzdělání/povolání

9 9 Výhody – nevýhody kvótního výběru Výhody Rychlý Pružný Anonymní dotazování Menší náklady Nevýhody Velký vliv tazatele Obtížná kontrola jeho práce

10 10 Náhodný výběr (pravděpodobnostní) Každá jednotka populace má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána Reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace Lze odhadnout, jak se vzorek liší od populace

11 11 Druhy náhodného výběru 1. Prostý náhodný 2. Náhodný stratifikovaný 3. Vícestupňový

12 12 Prostý náhodný výběr Podle tabulky náhodných čísel Losováním Systematický výběr – zahrnuta každá n-tá jednotka ze seznamu Určení velikosti kroku (algoritmu) (Riziko - systematičnost v seznamech)

13 13 Náhodný stratifikovaný výběr Populace rozdělena do skupin homogenních podle nějakého kritéria Jedinci vybírání náhodně z těchto skupin

14 14 Vícestupňový náhodný výběr Ve dvou nebo více krocích: 1. Nejprve náhodně vybrána přirozená seskupení 2. Náhodný výběr jedinců v tomto seskupení

15 15 Výhody – nevýhody náhodného výběru Výhody Kontrolovatelnost tazatelů Možnost mezinárodního srovnání Nevýhody Vysoké náklady Závislost na opoře výběru Nízká návratnost Nutnost vážení

16 16 Náhodná procházka „random route“ Východisko v sídelní struktuře Stanovení kroku (algoritmu), podle něhož jsou vybírání dotázaní

17 17 Anketa Tzv. samovýběr – není reprezentativní, problematický Výběr jedinců je založen na rozhodnutí respondenta odpovědět na anketu Nelze definovat populaci, na níž se výsledky vztahují

18 18 2. Standardizované dotazování 1. Dotazování „face-to-face“ – provádějí tazatelé v přímém kontaktu s dotázaným (papírový dotazník nebo elektronicky -CAPI) 2. Telefonické dotazování 3. Metoda CATI – telefonické dotazování za pomoci počítače 4. Metoda CAWI – dotazování s využitím internetu

19 19 Základní principy práce tazatele Platí obecně pro „face to face“ i telefonické dotazování 1. Vstupní část rozhovoru - vytvoření přátelské a bezpečné atmosféry pro dotázaného 2. Rozhovor a vyplňování dotazníku - striktní dodržování předpisů, textu otázek i variant odpovědí TAZATEL JE ŽIVÝ MAGNETOFON

20 20 Vstupní část rozhovoru Tazatel se představí (legitimace) Představí organizaci Stručně vyjádří obsah a význam výzkumu Stručně vysvětlí výběrovou metodu Vysvětlí důvěrnost údajů a anonymitu dotazování

21 21 Rozhovor a vyplňování dotazníku Tazatel musí: Klást otázky v předepsané formulaci V předepsaném pořadí Nesmí: Vysvětlovat, doplňovat Měnit pořadí otázek

22 22 Kontrola práce tazatelů Správnost a úplnost vyplnění dotazníků Dodržování pokynů v dotazníku Kontrola zápisu odpovědí na otevřené otázky (výstižnost, přesnost, riziko stylizace) Následné kontroly u respondentů – korespondenční, telefonická (v případě známých adres respondentů)

23 23 3. Dotazování za pomoci počítače CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing – face to face rozhovor za pomoci notebooku CAWI - Computer Assisted Web Interviewing - dotazování pomocí internetu (email nebo web) CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing – telefonický rozhovor za pomoci počítače

24 24 CATI CATI studio Speciálně vyškolení operátoři-tazatelé Pracovníci náslechu – kontrola tazatelů Vícestupňový náhodný výběr

25 25 Postup při výběru respondenta Počítač náhodně volí předčíslí Náhodně generuje potřebný počet čísel Ozve-li se účastník, nastupuje tazatel a) Zjistí vhodnost účastníka pro výzkum b) Provádí rozhovor

26 26 4. Typy otázek v dotazníku Uzavřené Otevřené Polouzavřené (s otevřeným koncem - „open- ended“)

27 27 Uzavřené otázky Standardizované odpovědi Kritéria pro tvorbu uzavřených otázek: 1. Musí představovat soubor vyčerpávající všechny možné alternativy odpovědí 2. Všechny kategorie odpovědí se musí vzájemně vylučovat

28 28 Uzavřené otázky Rizika široce vymezených kategorií odpovědí - překrývání, nemožnost podrobnější analýzy Vhodné podrobnější členění – lze následně seskupovat do hrubších kategorií U hodnotících otázky – varianty +/- musí být vyvážené

29 29 Uzavřené otázky 1.Jednoduché Alternativní (dichotomické) - odpovědi (ano/ne, muž/žena) Širší škála odpovědí 2. Možnost více výběrů 3. Otázky složené, výčtové (baterie)

30 30 Otevřené otázky Dotázaný formuluje odpověď zcela sám Tazatel zapíše odpověď – stručně a výstižně Další zpracování otevřených odpovědí: kódují se při zpracování dotazníků podle tzv. kódového klíče Kódový klíč na základě analýzy části dotazníků

31 31 Polouzavřené otázky Ve variantách odpovědí i možnost: „jiná odpověď“ Lépe: „jiná odpověď, uveďte:.……………..… Procento výběrů varianty Dodatečná analýza

32 32 Filtrované (filtrační) otázky Kladou se pouze části dotázaných Nutno vědět, co je 100 % - riziko zkreslení informací při interpretaci, zejména v časových řadách Jednoduché nebo vícenásobné filtry

33 33 Nepřímé (projektivní) otázky Projektivní otázky – identifikace s osobou, se skupinou, většinou Test nedokončených vět – doplňování dialogů Používání obrázků - bublinkový test (riziko individuálních charakteristik kresby)

34 34 5. Dramaturgie dotazníku Úvod s několika jednoduchými otázkami Obecné otázky Specifické otázky (princip trychtýře) Citlivé a obtížné otázky až v průběhu rozhovoru Otázky s velkým rizikem odmítnutí ke konci

35 35 Domácí úkol II Na základě zpracovaného projektu výzkumu: 1. Stanovte a zdůvodněte výběrovou proceduru 2. Vypracujte návrh dotazníku V dotazníku použijte otázky uzavřené (popř. polouzavřené), výčtové, otevřené, filtrační


Stáhnout ppt "1 Metody a techniky výzkumu veřejného mínění Kombinované studium - II. cyklus LS 2007/08 Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google