Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočty obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009 NM Ing Bohdan Hejduk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočty obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009 NM Ing Bohdan Hejduk."— Transkript prezentace:

1 Rozpočty obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009 NM Ing Bohdan Hejduk

2 Příjmy obcí k III.Q 2008 a 2009 mld. K č Ukazatel III.Q 2008III.Q 2009Index 2009/2008 I. Daňové příjmy I. Daňové příjmy118,8105,989,1% z toho: z toho: Daň z příjmů fyzických osob 27,423,886,9% Daň z příjmů právnických osob 37,828,876,2% Daň z přidané hodnoty 39,739,298,7% II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)18,519,3104,3% III. Kapitálové příjmy 10,49,490,4% Vlastní příjmy (po konsolidaci) Vlastní příjmy (po konsolidaci)147,7134,691,1% IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 52,756,9108,0% Příjmy celkem opravě (po konsolidaci) Příjmy celkem opravě (po konsolidaci)200,4191,595,6%

3 Hospodaření obcí v letech 2008 až 2010 Rok (v mld. Kč) 2008 1) 2009 2) 2010 3) Celkové příjmy269,67251,8264,8 Celkové výdaje254,05266,5268,0 Saldo celkem15,62-14,7-3,2 Pozn.: 1) Skutečnost za rok 2008 2) Očekávaná skutečnost za rok 2009 3) Predikce na rok 2010

4

5 Struktura příjmů a výdajů obcí v letech 2008 až 2010 Ukazatel 200820092010 SkutečnostOčekávaná skutečnostPredikce v mld. Kč Daňové příjmy*154,42139,2154,3 Nedaňové příjmy25,7426,928,3 Kapitálové příjmy15,4814,214,1 Přijaté dotace74,0371,568,1 Příjmy celkem269,67251,8264,8 Běžné výdaje179,65188,0189,4 Kapitálové výdaje74,4078,578,6 Výdaje celkem254,05266,5268,0 S a l d o15,62-14,7-3,2 * Daňové příjmy hlavního města Prahy podle § 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., kterým jsou definovány daňové příjmy krajů, jsou z důvodu lepší srovnatelnosti zahrnuty mezi obce, nikoliv kraje, jak je tomu u daňové predikce.

6 Struktura příjmů rozpočtů obcí a krajů v roce 2009

7 Daňový příjem Očekávaná skutečnost r. 2009 Predikce na r. 2010 obce Daň z přidané hodnoty54,158,0 Daň z příjmů právnických osob celkem34,336,6 Daň z příjmů právnických osob28,430,8 Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi5,95,8 Daň z příjmů fyzických osob celkem29,134,6 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba2,02,1 Daň z podnikání celkem3,08,4 daň z podnikání - sdílená část výnosů0,92,5 daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku2,15,9 Daň ze závislé činnosti celkem24,1 daň ze závislé činnosti - sdílená část22,5 daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace1,61,9 Daň z nemovitostí6,49,6 Správní a místní poplatky7,77,8 Poplatky za znečišťování životního prostředí6,2 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM137,8152,8 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v roce 2009 a 2010

8 Dotace ze státního rozpočtu v roce 2010

9 Dotace pro ÚSC v roce 2010 vládní návrh mld. Kč Obce a hl. m. Praha Dotace z VPS13,4 z toho:Finanční vztahy SR k rozpočtům ÚSC 11,9 Ostatní dotace z kapitoly VPS 1,5 Dotace z ostatních kapitol SR37,2

10 Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí (příloha č. 6 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy celkový objem příspěvku byl pro rok 2010 na výšen o 2 mld. Kč na odstranění existujících disproporcí (viz. dále) 9 167 679 tis. Kč Příspěvek na školství příspěvek nebyl pro rok 2010 valorizován 1 357 598 tis. Kč Dotace na vybraná zdravotnická zařízení dotace nebyla pro rok 2010 valorizována 36 855 tis. Kč Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z OkÚ dotace nebyla pro rok 2010 valorizována 231 617 tis. Kč

11 Finanční vztahy SR k rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 7 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2010 byl příspěvek navýšen o částku 465,353 mil. Kč na odstranění existujících disproporcí (z toho 50 mil. Kč představuje částka, kterou město získalo v roce 2009 formou účelové dotace kapitoly VPS) navýšení o 5 821 tis. Kč na dofinancování povinností dle z. č.108/2006 Sb., o sociálních službách 988 716 tis. Kč Příspěvek na školství příspěvek nebyl pro rok 2010 valorizován 141 087 tis. Kč

12 Prostředky na úhradu výkonu přenesené působnosti na rok 2009 pro obce a hl. m. Praha Příspěvek na výkon státní správy celkem10 156 395 tis. Kč Příspěvek na výkon státní správy celkem10 156 395 tis. Kč z toho:pro obce v jednotlivých krajích 9 167 679 tis. Kč z toho:pro obce v jednotlivých krajích 9 167 679 tis. Kč pro hl. m. Prahu 988 716 tis. Kč Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 739 447 tis. Kč Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 739 447 tis. Kč Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu 212 180 tis. Kč Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu 212 180 tis. Kč Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce je pro rok 2010 zrušena a prostředky na dofinancování výkonu státní správy pro obce a hl. m. Prahu jsou součástí příspěvku na výkon státní správy, rozpočtovaném ve finančním vztahu SR k rozpočtům obcí v úhrnech po krajích a finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

13 Financování přenesené působnosti

14 V současné době v ČR existuje   6 244 obcí   13 krajů a hl. m. Praha (která má jak postavení obce tak i kraje) Obce a kraje plní úkoly jak v samostatné tak v přenesené působnosti. Hovoříme o tzv. smíšeném modelu výkonu veřejné správy.

15 Zdroje krytí přenesené působnosti Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na výkon státní správy Správní poplatky a nahodilé příjmy (pokuty) Správní poplatky a nahodilé příjmy (pokuty) Účelové dotace (SPOD, soc. služby,..) Účelové dotace (SPOD, soc. služby,..) Vlastní příjmy Vlastní příjmy

16 Obce s různým rozsahem působnosti Obce dle nejvyšší správní role obcePočet obcí Obec5003 Obec s matričním úřadem622 Obec se stavebním úřadem230 Obec s pověřeným OÚ183 Obec s rozšířenou působností205 hl. m. Praha1

17 Disproporce mezi výdaji na financování agend státní správy a příjmy na jejich krytí Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků (dále jen analýza), zpracovaná pro potřeby Ministerstva financí, v části týkající se přenesené působnosti potvrdila předchozí závěry Ministerstva vnitra o rozdílech ve financování přeneseného výkonu státní správy mezi obcemi. Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků (dále jen analýza), zpracovaná pro potřeby Ministerstva financí, v části týkající se přenesené působnosti potvrdila předchozí závěry Ministerstva vnitra o rozdílech ve financování přeneseného výkonu státní správy mezi obcemi. na odstranění existujících disproporcí mezi velikostí výdajů na financování agend státní správy a příjmy na jejich krytí, byl pro rok 2010 navýšen celkový objem příspěvku, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy, o 2 mld. Kč. na odstranění existujících disproporcí mezi velikostí výdajů na financování agend státní správy a příjmy na jejich krytí, byl pro rok 2010 navýšen celkový objem příspěvku, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy, o 2 mld. Kč.

18 Rozdělení kompenzace „2 mld. Kč“ Obce dle nejvyšší správní role obce2010 (v tis. Kč) Obce591,5 Obce s matričním úřadem226,6 Obce se stavebním úřadem182,7 Obce s pověřeným OÚ259,7 Obce s rozšířenou působností324,2 Hl. m. Praha415,3 2 000 menší obce menší obce Praha Praha POB (294,6 tis. Kč) POB (294,6 tis. Kč) prům. 95 % krytí (s výjimkou Prahy) prům. 95 % krytí (s výjimkou Prahy) metodika => MV metodika => MV Pozn.: V návrhu SR jsou navíc do příspěvku pro obce na r. 2010 zapojeny i dotace na vyrovnání disproporcí – poskytované v r. 2009 z kap. VPS ve výši 301,5 mil. Kč.

19 Krytí přenesené působnosti Obce dle nejvyšší správní role obce20072010 Obce 21 % 95 % Obce s matričním úřadem 41 % 95 % Obce se stavebním úřadem 50 % 95 % Obce s pověřeným OÚ 68 % 95 % Obce s rozšířenou působností 105 % 105 % * 105 %** *) Praha, Plzeň, Ostrava a Brno se v r. 2007 pohybovaly výrazně pod úrovní krytí u ostatních ORP (POB – 76 %; Praha - 37 %). **) Plzeň, Ostrava a Brno při plánovaném navýšení příspěvku dosáhnou úrovně 95 %, Praha jen 62 %.

20 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Rozpočty obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009 NM Ing Bohdan Hejduk."

Podobné prezentace


Reklamy Google