Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 18. prosince 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 18. prosince 2007."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 18. prosince 2007

2 SROP – důležité mezníky programu JROP – important milestones of the programme  k 31.8. bylo úspěšným žadatelům proplaceno 7,6 mld. Kč as of 31 Aug 2007, CZK 7.6 bil. was paid out to successful applicants  certifikace výdajů v roce 2007 / certifications of expenditure in 2007 7. certifikace k 30.4. ve výši 49,1 mil. EUR 8. certifikace k 31.7. ve výši 66,9 mil. EUR 9. certifikace k 30.9. ve výši 24,7 mil. EUR 10. certifikace k 30.11. ve výši (plán) 72 mil. EUR  reorganizace Řídícího orgánu SROP reorganisation of the JROP Managing Authority  přezávazkování programu (cca 7%) vyvoláno vývojem kurzu CZK/EUR over-commitment of the programme (about 7%) caused by changes in the CZK/EUR exchange rate

3 SROP – pravidlo n+2 pro alokaci roku 2005 JROP – n+2 target for the 2005 allocation  Pravidlo n+2 pro alokaci roku 2005 bude splněno, jak pro ERDF tak pro ESF N+2 target will be met for the 2005 allocation, both for the ERDF and ESF funding  Již začátkem září byla naplněna alokace roku 2005 pro ERDF. Poté byla veškerá pozornost Řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů zaměřena na projekty financované z ESF. The 2005 allocation for the ERDF was absorbed already at the beginning of September. Then all the attention of the Managing Authority and the intermediate bodies was devoted to ESF projects.  Koncem října již byla alokace roku 2005 jak pro ERDF tak pro ESF splněna, v rámci certifikace výdajů k 30.11. bude toto splnění technicky potvrzeno. By the end of October, the 2005 allocation was absorbed both for the ERDF and the ESF, this achievement will be technically confirmed in the certification of expenditure as of 30 Nov. 07.

4 SROP – pravidlo n+2 pro alokaci roku 2005 JROP – n+2 target for the 2005 allocation SROP - ESF (Kč) Certifikované k 30.9.2007Ceritifed as of 30 Sept 2007302 228 086 RefundovánoRefunded667 254 619 ProplacenoPaid fo FB712 840 197 Limit pro splnění n+2Limit for n+2 target531 079 077 Alokace 2004+2005Allocation 2004+2005739 901 975 Zbývá zcertifikovat k dosažení limitu n+2Remains to certifify to meet the n+2 target228 850 991 SROP - ERDF (Kč) Certifikované k 30.9.2007Ceritifed as of 30 Sept 20076 870 390 319 RefundovánoRefunded8 438 015 938 ProplacenoPaid fo FB8 523 702 859 Limit pro splnění n+2Limit for n+2 target4 572 541 414 Alokace 2004+2005Allocation 2004+20056 370 487 299 Zbývá zcertifikovat k dosažení limitu n+2Remains to certifify to meet the n+2 target-2 297 848 905

5 SROP – pravidlo n+2 pro alokaci roku 2005 JROP – n+2 target for the 2005 allocation  V rámci 10. certifikace výdajů za období 1.10.2007 – 30.11.2007 odešle ŘO SROP na Platební a certifikační orgán 57 852 491,28 EUR za ERDF a 13 398 164,89 EUR za ESF, celkem tedy cca 72 mil. EUR. The Payment and Certification Authority will receive payment requests at EUR 57 852 491,28 for the ERDF and EUR 13 398 164,89 for the ESF, total about EUR 72 mil. in the 10th certification period from 1 Oct 2007 till 30 Nov 2007.

6 Pokrok v realizaci programu SROP JROP programme progress dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 06/2007599667,1510,6371,2219,2 08/2007599699,2496,9416,1219,2 11/2007599746,0604,3519,9343,3

7 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priority 1 Regional support for enterprise dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 06/200760,271,552,129,917,2 08/200760,272,358,437,317,2 11/200760,277,967,844,924,3  realizována prostřednictvím GS (resp. AS), složitější implementace a řízení, počáteční zpoždění v realizaci priority již překonáno / implemented through Regional Ass, the initial delay of implementation of this measure due to its complicated setup has been overcome  nárůst žádostí z řad drobných podnikatelů / increase in the number of applications from micro- entrepreneurs

8 Výběr klíčových monitorovacích indikátorů / Selected MI k 31.8.2007 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priority 1 Regional support for enterprise Cílová hodnota Target value Hodnota projektů od schválení VK Value of projects after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů Value of implemented projects Celkový počet podpořených podniků Total number of supported SMEs 900601393 Počet vytvořených hrubých pracovních míst Number of created gross jobs 2 9004 3312 800 Nárůst obratu podporovaných MSP (%) Increase in turnover of the assisted SMEs (%) 203329

9 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 06/2007262,7292,5255,1181,9112,1 08/2007262,7312,8261,6193,6112,1 11/2007262,7331,8338,6244,3174,2  úspěšná priorita, vysoký zájem ze strany žadatelů successful priority, not facing problems with absorption capacity  rizika – vysoká finanční náročnost řady projektů, možná ziskovost u projektů IKT a nedovolená veřejná podpora / risks can be seen in the large financial size of many projects, possible profit-making of some projects in ICT and the issue of unauthorised state aid  celkem byla k 31.8.2007 ukončena realizace u 296 projektů (z 356 schválených) / in total, as of 31 Aug 2007, implementation was completed in 296 projects (out of 356 approved) Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 Regional development of infrastructure dle SMT v mil. EUR

10 Výběr klíčových monitorovacích indikátorů / Selected MI k 31.8.2007 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 Regional development of infrastructure Cílová hodnota Target value Hodnota projektů od schválení VK Value of projects after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů Value of implemented projects Počet podpořených projektů dopravní obslužnosti Number of public transport service projects 153116 Počet vytvořených hrubých pracovních míst Number of created gross jobs 370329206 Počet podpořených projektů v oblasti IKT Number of assisted projects in ICT 100169149

11 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 06/2007116,3120,272,867,735,6 08/2007116,3127,153,379,935,6 11/2007116,3134,662,498,461,8  opatření 3.1 ERDF – realizace bez problémů, vysoký zájem žadatelů Measure 3.1 ERDF – implementation without problems, high demand for funding  opatření 3.2 ESF – počáteční potíže s absorpční kapacitou nastal výrazný posun v implementaci opatření / Measure 3.2 ESF – despite initial lack of absorption capacity the measure has made a significant progress, successful drawing the ESF funds is currently expected  opatření 3.3 ESF – krajské projekty, ukončení do konce roku 2007, zvýšená kontrolní činnost ŘO / Measure 3.3 ESF - finish till the end of 2007, more verifications Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 Human resources development in regions dle SMT v mil. EUR

12 Výběr klíčových monitorovacích indikátorů / Selected MI k 31.8.2007 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 Human resources development in regions Cílová hodnota Target value Hodnota projektů od schválení VK Value of projects after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů Value of implemented projects Počet podpořených osob, které se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci Number of assisted persons who have taken part in programmes focused on social integration 20 00050 55911 460 Počet vytvořených hrubých pracovních míst Number of created gross jobs 8501 486748 Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení kapacity místních a regionálních orgánů Number of people participating in training programmes focused on enhancing the capacity of local and regional bodies 16 90016 87918 152

13 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 06/2007144,1173,2124,286,350,0 08/2007144,1176,9121,199,450,0 11/2007144,1190,4132,6125,577,8  komplikovaná implementace - projekty realizovány IP, GS a AS, široké spektrum KP a KU s velmi rozdílnými typy realizovaných projektů z finančního i věcného hlediska the implementation is quite complicated - projects are implemented such as IPs, GSs and Ass, a wide range of FBs and FRs with very different types of implemented projects both financially and technically  celkem byla v této prioritě k 31.8.2007 ukončena realizace u 428 projektů (IP + AIP + GIP) z celkových 697 schválených(IP + AIP + GIP) / in total, 428 projects (IPs+AIPs+GIPs) were completed by 31 Aug 2007 out of the total 697 approved IPs+AIPs+GIPs Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 Tourism development dle SMT v mil. EUR

14 Výběr klíčových monitorovacích indikátorů / Selected MI k 31.8.2007 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 Tourism development Cílová hodnota Target value Hodnota projektů od schválení VK Value of projects after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů Value of implemented projects Počet podpořených MSP v CR Number of assisted SMEs in tourism 360283165 Počet vytvořených stálých lůžek v penzionech a obdobných ubytovacích zařízeních Number of created permanent beds in hotels and similar accommodation facilities 9005 2162 892 Počet vytvořených hrubých pracovních míst Number of created gross jobs 1 0901 522853

15 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 06/200715,79,76,45,44,2 08/200715,710,12,65,84,2 11/200715,711,22,96,85,1  financování pracovníků podílejících se na realizaci programu SROP na úrovni řídících orgánů staff working on the JROP implementation at the level of the managing authorities financed  příprava na programovací období 2007-2013, publicita preparation of programming period 2007-2013, publicity Priorita 5 Technická pomoc Priority 5 Technical assistance dle SMT v mil. EUR

16 Výstavba truhlárny pro specifickou designérskou výrobu Joiner and carpenter‘s workshop for specific design production Žadatel / Beneficiary : STORY DESIGN, a.s. Náklady projektu / total costs: Celkové náklady projektu 21,19 milionů Příspěvek Evropské unie / EU grant: 5,8 milionu Příspěvek Pardubického kraje / regional grant: 2,16 milionu Úspěšný projekt Priorita 1 – Regionální podpora podnikání

17 Modernizace a rozvoj MHD ve Zlíně a Otrokovicích Modernization and advancement of public transport in Zlin and Otrokovice Žadatel / Beneficiary: Dopravní společnost Zlín-Otrokovice Náklady projektu / Total costs: 91,2 milionu korun Příspěvek Evropské unie / EU grant: 60,29 milionu Úspěšný projekt Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury

18 Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel Centre of folk creativeness and crafts Žadatel / Beneficiary: Obec Blatnička Náklady projektu / Total costs: 9,8 milionu korun Příspěvek Evropské unie / EU grant: 7,9 milionu Úspěšný projekt Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

19 Informační centrum Soláň Soláň Information centre Žadatel / Beneficiary: Sdružení pro rozvoj Soláně Náklady projektu / Total costs: 6,11 milionu korun Příspěvek Evropské unie / EU grant: 4,12 milionu korun Úspěšný projekt Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu

20 Děkuji za pozornost Thank you for attention Řídící orgán SROP JROP MA Ing. Lumíra Kafkováwww.strukturalni-fondy.cz/sropsrop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 18. prosince 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google