Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický přehled církví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický přehled církví"— Transkript prezentace:

1 Historický přehled církví
Jozef Bajusz Proč je tolik církví Historický přehled církví

2 „Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ Skutky 2, Kdo vymyslel církev?

3 Žena je symbolem církve
„Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ Efezským 5,23.25 Žena je symbolem církve

4 Žena = církev čistá = pravá
„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ Zjevení 12,1 Žena = církev čistá = pravá

5 Žena = církev prostitutka = odpadlá
Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: ’Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.‘ Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť ð Žena = církev prostitutka = odpadlá

6 Žena = církev prostitutka = odpadlá
ï Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: ’Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.‘ Zjevení 17,1-5 Žena = církev prostitutka = odpadlá

7 „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.“ Tesalonickým 2,3.4 Odpadnutí v církvi

8 „Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.“ Skutky 20,29.30

9 Dějiny křesťanské církve, jak ji představuje poslední kniha Bible.
4 etapy křesťanství

10 „Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: ’Pojď!‘ A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a d Zjevení 6,1.2 Údobí r po Kr.

11 1. údobí Bílá barva = čistota učení v 1.století
dobyvatel = vítězné tažení evangelia jeden Říman prohlásil na adresu křesťanů: „Všude vás najdeme. Ve vojsku, na naších školách, v obchodech. Vy jste všude.“

12 Celý svět slyšel o Kristu.
„ … pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.“ Koloským 1,23 Celý svět slyšel o Kristu.

13 „Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: ’Pojď!‘ A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.“ Zjevení 6,3.4 Údobí r po Kr.

14 2. údobí Barva rudá = odklon od čistě bílé
„Koncem 2.století … začalo křesťanství přijímat pohanskou formu. Ujímala se již semena většiny omylů, které pak zcela zaplavily církev, zmařily její krásu a poskvrnily její slávu.“ církevní historik James Wharey „Church History“, c.2, kap.2, odd.7

15 Pronásledováním ďábel nezničil církev.
2. údobí Rudá barva = barva krve = církev pronásledována - Dioklecián,… Tertulián píše: „Krev učedníků se stala semenem, z něhož vyrostli další následovníci Krista.“ Pronásledováním ďábel nezničil církev.

16 „Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: ’Pojď!‘ A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: ’Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!‘ “Zjevení 6,5.6 údobí r po Kr.

17 3.údobí Doba kompromisů. Barva černá = barva smutku, ztracení
Ďábel změnil taktiku. Z katakomb církev povýšil na slavnou a prosperující. Církev a stát se sjednotila. Spojilo se křesťanství s pohanstvím. Doba kompromisů.

18 2.př.- sochy, obrazy, svíčky, voda, sv. předměty 4.př.- den slunce
„Křesťanství se teď stalo populární a velký podíl … těch, kdo ho přijali, jen přijal jméno …, zatímco v srdci … byli natolik pohany jako předtím. Omyl a korupce se v církvi objevily jako povodeň.“ církevní historik James Wharey „Church History“, str.54 2.př.- sochy, obrazy, svíčky, voda, sv. předměty 4.př.- den slunce

19 Vojsko pokřtěné tak, že je přehnali vodou.
„Pokřesťanštění státu se rovnalo … zpohanštění a sekularizaci církve… Masy lidí Římského impéria byly pokřtěny jen vodou … a tak se do církve pod novým jménem propašovaly pohanské způsoby a praktiky.“ Filiph Schaff History of the Christian Church sv.3, str.93 Vojsko pokřtěné tak, že je přehnali vodou.

20 „Křesťanství nemohlo růst v římské civilizaci a pohanství … aniž by dostalo barvu a bylo ovlivněno rituály, svátky a obřady starého polyteizmu. Křesťanství nejen přemohlo Řím, ale i Řím přemohl křesťanství.“ A.C. Flick The Rice of the Mediaeval Church, str.148 Učení o nesmrtelné duši, modlitby za mrtvé, kult svatých, křest dětí, den slunce - neděle, uctívání obrazů a soch, církevní zákony,

21 „A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: ’Pojď!‘ A hle, kůň sinavý a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.“ Zjevení 6,7.8 Údobí r po Kr.

22 4. údobí Barva sinavá = barva bezživotí, smrti
Církev se stala státní mocí v roce 538 po Kr. Středověká církev = temný středověk! Absolutní vládní moc církve = 1260 let. Zakázala číst Bibli a pronásleduje věrné věřící.

23 „Ústní podání (tradice) a nikoliv Písmo svaté je skálou, na které je postavena církev Ježíše Krista.“ Historik Manton - jezuita „O katolických doktrinách“, str.157 Z krásné, čisté ženy, věrné manželky se stala prostitutka, která šla s každým pohanským učením a přijímala vše, jen aby měla moc.

24 Co se stalo s církví Ježíše Krista?
Místo lásky - války a nenávist ke všem odpůrcům. Místo láskyplné služby - vládnoucí papežský stolec. Místo křesťanské pokory - bohaté chrámy a zlato. Místo poslušnosti - smilstvo, modly a svatokupectví. Místo slušného života - nenávist, intriky a opilství.

25 470 pochází první zmínka o vzývání mrtvých
795 užívání kadidla. 1070 začali kněží hájit učení o očistci 1229 na toulousském koncilu zapovězena nekněžím Bible. Roku 1317 papež Jan XXII. nařídil připojení ´Zdrávas´ Roku 1390 Bonifác IX. začíná prodávat odpustky Růženec byl zaveden roku 1470 1545 se koná Tridentský koncil, ke katolické Bibli jsou přidány apokryfní knihy od 1620 nekatolické knihy a Bible páleny 1870 je zavedeno dogma o papežské neomylnosti.

26 Bible předpovídá odpadnutí církve
´V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.´ [Bible, 2. Petrův, ]. Bible předpovídá odpadnutí církve

27 1. Církev změnila učení Ježíše Krista !
Církev je na dně 1. Církev změnila učení Ježíše Krista ! „Církev přijala pohanskou filozofii a učinila z ní ochranu víry proti pohanství. Vzala pohanský římský pantheon, chrám všech bohů a zasvětila ho všem mučedníkům. A tak je tomu dodnes. Vzala pohanskou neděli a učinila z ní křesťanskou neděli. Vzala pohanské Velikonoce (Ištar) a učinila z nich svátek, který oslavujeme dodnes.“ William L.Gildea, z časopisu „Katolický svět“

28 „Naše křesťanská formulace Desatera vynechala druhé přikázání starozákonní (Neučiníš si obrazu Boha) a poslední (o žádostivosti) rozvedla na dvě. A samozřejmě svěcení sabatu změnila na svěcení svátečního dne, jímž je u nás neděle.“ Katolické noviny, 5.října 1975 1.změna 2.změna 3.změna 2. Církev změnila také znění desatera!

29 „Ústní podání (tradice) a nikoliv Písmo svaté je skálou, na které je postavena církev Ježíše Krista.“ Historik Manton - jezuita „O katolických doktrinách“, str.157 „...marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!“Marek 7,7-9

30 Boží pravda se ale neztratila.
„Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.“ Přísl 3,18

31 Boží pravda se ale neztratila.
čistota 1840 W.Miller 1750 b.Vesleyové pronásledování 1700 R.Williams kompromis 1550 J.Kalvín 1500 M.Luther obřady a moc 1400 J.Hus Změna přikázání, změna víry, změna způsobu uctívání 1370 J.Viklef

32 Boží pravda se ale neztratila.
čistota adventisté metodisté pronásledování babtisté kompromis presbyteriáni evangelická obřady a moc bratrská Změna přikázání, změna víry, změna způsobu uctívání valdenští

33 Boží pravda se ale neztratila.
čistota Druhý příchod Kr „Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.“ Přísl 3,18 Křesťanský život pronásledování Křest ponořením kompromis Důležitost církve Jedině víra v Krista obřady a moc Poslušnost Boha Změna přikázání, změna víry, změna způsobu uctívání Bible jediná autorita

34 Otázka nezní kdo má pravdu, ale co je správné?!
„Prosím vás úpěnlivě, nezatahujte sem moje jméno a nejmenujte se luterány, ale nazývejte se křesťany. Mé učení nepochází ode mne. Já jsem nebyl za nikoho ukřižován. Pavel nechtěl, aby se někdo odvolával na Pavla, nebo na Petra, ale na Krista. Jakpak mi to přistojí, mně, který jsem přece prach a popel, dávat následovníkům Kristovým svoje jméno!“ Martin Luther

35 Otázka nezní kdo má pravdu, ale co je správné?!
„Vyzývám vás před Bohem a jeho svatými anděly, abyste mne nenásledovali dál, než jak jsem já následoval Krista. Kdyby vám Bůh zjevil něco jiného skrze jiný nástroj, buďte ochotni to přijmout.“ John Robinson, „Mučedník‘ sv.5 str.70

36 Otázka nezní kdo má pravdu, ale co je správné?!
Nemohu dost naříkat nad stavem reformovaných církví, které v této době nejdou dál, než nástroje jejich reformace. Luterány není možno vyvést nad to, co poznal Luther… Vidíte, kalvinisté zůstávají tam, kde je opustil velký Boží muž, kterému však všechny věci nebyly jasné… Ačkoliv byli ve své době hořícími a zářícími světly, nepronikli přece cele moudrost Boží...“ J.Robinson „Dějiny puritánů“ sv.1 str.269

37 Která církev je ta pravá?
Které přikázání je v zákoně největší?“ mat 22,36 „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“

38 Přijmout Bibli za měřítko pravosti.
„Proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“ Mat 15,3 „ Boha je třeba poslouchat, ne lidi!“ Sk 5,29 Přijmout Bibli za měřítko pravosti.

39 „Ježíš k nim opět promluvil a řekl: ’Já jsem světlo světa
„Ježíš k nim opět promluvil a řekl: ’Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.‘ “ Jan 8,12 Ježíše Krista můžeme směle následovat. Přináší do problému „množství“ církví jasno.

40 Ty koho následuješ?

41 „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést
„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.“ Jan 10,16

42 Jak rozeznat sekty a církve?
Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve?

43 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem
KDY: v sobotu 17.března zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost „životní příběhy“ * Studium: “ existuje peklo? “ - diskuze * Kázání: “Co ti může Ježíš dát? č2. “


Stáhnout ppt "Historický přehled církví"

Podobné prezentace


Reklamy Google