Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu"— Transkript prezentace:

1 Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu
Světové problémy nejsou způsobeny geneticky postiženými, nýbrž naopak lidmi s vynikajícími geny, kteří ovšem svůj talent propůjčují k nemorálním cílům. Theodosius Dobzhansky Marek Vácha 2014

2 Eugenika eu = dobrý, pravý, správný genus = rod
Jedenácté vydání The Encyclopedia Britannica definuje eugeniku jako „organické zlepšení rasy skrze moudré užívání zákonů dědičnosti“.

3 Historie

4 Platón Platón požaduje, aby:
„nejlepší muži obcovali s nejlepšími ženami co nejčastěji, kdežto nejhorší muži s nejhoršími ženami naopak, a děti oněch prvních mají být vychovávány, těchto však ne, má-li býti chov co nejdokonalejší; a provádění všeho toho musí zůstat tajemstvím“ (Platón, Ústava OYKOYMENH, Praha 1996, s ) „…ale děti horších rodičů a narodí-li se co neduživého z oněch prvních, ty odstraní, jak sluší, na místě tajném a nezjevném.“ (tamtéž, s.154)

5 Platón lékařství je forma politiky, neboli, jak sám říká, dobrý politik byl Asklépios. lékařské umění nesmí za svůj cíl považovat prodloužení života, nýbrž pouze zájem státu. (Popper K., Otevřená společnost a její nepřátelé I. OIKOYMENH, Praha 1994 s. 128)

6 Velká Británie a usa

7 Herbert Spencer sociáldarwinismus Herberta Spencera
pokud je v přírodě boj silných proti slabým, je to tak správné i pro lidskou společnost Spencer je autorem sloganu „survival of the fittest“ (=přežití nejschopnějších) Politické poselství sociáldarwinismu: kolonialismus, imperialismus, kapitalismus volné soutěže a křiklavé rozdíly v bohatství, to vše je novou filosofií ospravedlněno a podporováno hlásí se k němu rovněž marxisté ve jménu boje mezi jednotlivými třídami

8 Vztah mezi přírodními vědami a filosofií kritika sociálního darwinismu
přírodní vědy zkoumají co je etika zkoumá co by mělo být pouze člověk je „propuštěnec přírody“ - je morální bytost a jako jediný z tvorů je schopen volby mezi dobrem a zlem v přírodě nelze hledat morální vzory… …poněvadž tam nejsou! příroda není ani laskavá, ani krutá, ani moudrá, ani nelítostná - příroda je

9 Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
„Slabí a nezdařenci ať zhynou, toť první příkaz naší lásky k lidem. A ještě jim k tomu dopomozme.“

10 Francis Galton (1822 – 1911) 1863 termín „nature – nurture“
1883 termín eugenika eugenika tedy vzniká bez jakékoli představy o tom, co je to genetika! (Mendel bude objeven až 1900)

11 Francis Galton (1822 – 1911) "Kdykoli můžeš, počítej."
Eugenika by měla být "zavedena do národního povědomí jako nové náboženství." Sandel, M.J., (2007) The Case Against Perfection. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, MA and London, England.p.63

12 Francis Galton Mohli by lidé být vylepšeni podobným způsobem?
Bylo velmi dobře známo, že farmáři a milovníci květin mohli promyšlenou selekcí obdržet linie květin a domácích zvířat obzvláště silných v žádaných vlastnostech. Mohli by lidé být vylepšeni podobným způsobem? Mohli by lidé s nežádoucími vlastnostmi být vymýceni a lidé s žádoucími vlastnostmi být rozmnoženi? Mohli bychom my lidé, konečně vzít do svých rukou směr své evoluce? (Kevles, D.J., In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. (1985) University of California Press, Berkeley and Los Angeles. p. 3)

13 Francis Galton Obžalovával katolickou církev ze svého lpění na celibátu mnichů, neboť toto omezení snižovalo propagaci intelektuálně zdatných. náboženský dogmatismus... "zničil zvídavého ducha, lásku k pozorování přírody, cestu induktivního uvažování, návyk nezávislého myšlení." (Kevles, D.J., In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. (1985) University of California Press, Berkeley and Los Angeles. p. 3)

14 Francis Galton (1822 – 1911) přinesl myšlenku, že otisky prstů by mohly sloužit policii ve vyšetřování při svých cestách po Velké Británii tajně vytvářel mapu krásy jednotlivých měst, se závěrem že nejvyšší incidence krásných dívek je v Londýně a nejnižší v Aberdeenu. Galton rovněž oživoval nezajímavé vědecké konference tím, že se snažil měřit úroveň nudy tak, že počítal vrtění a ošívání posluchačů na minutu přednášky. Studii potom uveřejnil v časopise Nature.

15 Francis Galton (1822 – 1911) Galton uzavřel, že modlitba nefunguje, neboť spočítal, že vysocí církevní hodnostáři umírají v přibližně stejném věku jako příslušníci jiných profesí, jako například právníci... ...a že lodi vezoucí do zámoří misionáře se potápějí stejně často jako lodi vezoucí zboží nebo prostitutky.

16 Francis Galton (1822 – 1911) „Kdyby se dvacetina úsilí a financí, které věnujeme šlechtění koní nebo krav věnovala na vylepšení lidské rasy, jakou galaxii géniů bychom mohli stvořit! Mohli bychom do světa uvést proroky a velekněze civilizace, podobně jako bychom mohli uvést do života idioty množením kretinů. Muži a ženy současnosti jsou, ve srovnání s tím, jaké bychom mohli přivést do existence, podobni párijským psům Východního města ve srovnání s vysoce vyšlechtěnými rasami“ Galton, F., (1864) Hereditary talent and character. MacMillan´s Magazine.11, p

17 Francis Galton (1822 – 1911) v předmluvě ke své knize Hereditary Genius: „…v této knize chci ukázat, že přirozené schopnosti člověka jsou řízeny dědičností, podle stejných zákonů a se stejnými limity jako nacházíme u forem a fyzikálních rysů celého organického světa. Následně, tak jak je snadné, bez ohledu na tyto limity, pozornou selekcí a neustálým křížením obdržet koně nebo psy se obzvláště dobrými schopnostmi k běhu, či k dělání čehokoli jiného, je podobně proveditelné vyprodukovat vysoce obdařené rasy lidí moudře provedenými manželstvími v průběhu několika následných generací.“

18 Francis Galton (1822 – 1911) Francis Galton naléhal, aby se nejinteligentnější a nejzdravější jedinci brali mezi sebou navzájem. Za ideální považoval situaci v Německu, kde si univerzitní profesoři (všichni muži) brali obvykle za manželky dcery jiných profesorů nebo postgraduální studentky.

19 1859: Vychází "O původu druhů"

20

21

22 Charles Darwin "V určitém smyslu jsi ze mě učinil konvertitu" napsal Darwin Galtonovi, "neboť jsem se vždy domníval, že s výjimkou duševně nemocných se lidé mezi sebou neliší ani tak intelektem, jako spíše horlivostí a tvrdou prací". "Nyní víme, že genialita... má tendenci být děděna". (Kevles, D.J., In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. (1985) University of California Press, Berkeley and Los Angeles. p. 20)

23 William Graham Sumner Vláda by se neměla vměšovat do uzavírání manželství, ve společnosti se sama od sebe ustanoví třída géniů třída talentovaných třída průměru třída defektivních kteří od společnosti odčerpávají její zdroje. Ti by měli být ponecháni sami svému osudu „to sink or swim“ (utop se nebo plav) třída delikventů (kriminálníci, delikventi) by měli být eliminováni ze společnosti

24 Francis Galton: "Co příroda činí slepě, pomalu a nemilosrdně, může člověk učinit prozíravě, rychle a milosrdně."

25 J.G. Mendel 1862 J.G. Mendel 1880

26 Eugenika Negativní eugenika: zbavit se nevhodných:
segregace sterilizace genocida Pozitivní eugenika: rozmnožit vhodné

27

28 Eugenika se zrodila ze strachu z degenerace a viděla ve vědě řešení
Věda ovšem zkoumá co jest, co po daném křížení lze očekávat a co nelze očekávat Např. Sterilizační zákony jsou politická volba Ve Velké Británii nikdy nebyly zavedeny, ač zde byly silné eugenické skupiny, které o to usilovaly

29 Propagátoři eugeniky Francis Galton Charles Davenport Karl Pearson
nejpokrokovější revoluce v historii by mohla být dosažena, kdybychom sňatky lidí postavili na stejně vysokou úroveň a věnovali mu stejnou pozornost, jakou věnujeme křížení koní Karl Pearson Alexander Graham Bell G.B. Shaw Winston Churchill

30 Theodor Roosevelt píše Davenportovi:
"Jednoho dne si uvědomíme, že naše nejpřednější povinnost, povinnost ze které nelze uniknout je, aby občané správného typu zanechali za sebou ve světě svou krev; a že v žádném případě nemůžeme dovolit pokračování linií občanů nesprávného typu." Sandel, M.J., (2007) The Case Against Perfection. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, MA and London, England.p.64

31 J.B.S. Haldane a "ectogenic children"
"Spolu s jinými biology napříč politickým spektrem spojil Haldane vědu eugeniky se sociálním pokrokem. Nové laboratorní techniky by mohly vytvořit tzv. "ektogenní děti", které by se narodily z embryí oplozených a kultivovaných mimo dělohu matky. (Byly to Haldaneovy ektogenní fantazie, které inspirovaly Aldouse Huxleyho k napsání knihy "Báječný nový svět" a popularizování představy dětí ze zkumavky. (Rothman, S.M., Rothman, D., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, INC, New York. p. 8)

32 Teorie člověka USA, Británie a Německo: člověk je určen především zárodečnou plazmou (germ plasm), která se předává z generace na generaci a její vliv je mnohem silnější než vliv prostředí. Tato víra byla posílena znovuobjevením Mendelových zákonů 1900 – faktory, později nazvané geny ovlivňují fyzické i behaviorální rysy člověka. Francie: osoba je spíše určena prostředím, ovlivněno lamarckismem. Environmentalisté se zajímali zejména o positivní eugeniku a věnovali pozornost faktorům jako je výživa, medicínská péče, vzdělání; mělo se za to, že by se mělo začít u mládeže, později důraz přenesen na dětství, a pak dokonce na těhotné matky, které byly vyzývány, ať se varují alkoholu a poslouchají koncerty vážné hudby.

33 Eugenika začátek 20. stol. jedinci s dobrými geny jsou snadno rozpoznatelní podle inteligence, pevného charakteru, a podle majetku Kriminalita, prostituce a duševní zaostalosti „feeblemindedness“ byly chápány jako produkty špatných genů.

34 IQ testy tzv. Stanford – Binet testy IQ začaly v roce 1920
když testy začaly, ukázalo se, že dívky skórují mnohem lépe než chlapci... ...protože se ale předpokládalo, že to není možné, otázky se upravily tak, aby obě pohlaví skórovala stejně když se ukázalo, že akademici skórují lépe než řemeslníci a běloši lépe než černoši... ...chápalo se to jako objektivní výsledek (volně podle Rose, S., (2005) Lifelines. Life Beyond the Gene. Vintage, London, p. 287)

35 Eugenika Negativní eugenika v USA: snaha o zabránění přílivu imigrantů a zabránění manželství s nimi. přísné imigrační kontroly mají zabránit rozředění národního genetického dědictví 1924 Imigrační akt: velmi redukuje příliv imigrantů z východní a jižní Evropy Mezi lety 1907 – 1930, 30 států v USA odsouhlasilo zákon, nařizující povinnou sterilizaci mentálně postižených a zločinců, zejména Kalifornie, kde bylo sterilizováno více lidí než ve všech ostatních státech USA dohromady. celkem v USA sterilizováno mezi lety přes (!) mentálně nemocných

36

37 Order for Sexual Sterilization of an inmate in a state hospital in Virginia (USA).
Pokud „komise nalezne, že chovanec je duševně nemocný, idiotický, imbecilní, slabomyslný nebo epileptický a pokud je podle zákonů dědičnosti pravděpodobné, že je potenciálním rodičem potomka podobně postiženého, potom může být tento chovanec sterilizován, aniž se způsobí újma jeho obecnému zdraví, a zlepší se touto sterilizací jeho blaho a blaho společnosti“

38 USA: odhaduje se, že mezi lety 1920 a 1940 bylo nedobrovolně sterilizováno 30 000 - 35 000 lidí.
nařízená sterilizace určitých tříd lidí byla prováděna v 30ti státech USA mezi lety Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p.120

39 1924: Oliver Wendell Holmes a jeho soudní tribunál obhajuje práva států na sterilizaci inferiorních jedinců proti jejich vůli: (Richards, J.E., Hawley, R.S., (2005) The Human Genome. A User´s Guide. 2nd ed. Elsevier Academic Press, Burlington, MA, USA, p.433)

40

41

42 Charles Darwin „Budujeme útulky pro duševně nemocné, tělesně postižené a nemocné, zavádíme zákony na ochranu chudých; a naši lékaři vykonávají své nejlepší dovednosti, aby chránili život každého do posledního momentu. Nikdo, kdo má zkušenosti s křížením domácích zvířat nebude pochybovat o tom, že takováto praxe vysoce škodí lidské rase. Pokud jsou v nějakém ohledu inferiorní na těle nebo na duši, měly by se obě pohlaví zdržet od uzavírání manželství.“ (Charles Darwin: Descent of Man)

43 Leonard Darwin „Nuceně izolujeme kriminálníky, šílence a mentálně defektivní; tento princip musíme rozšířit i na ty, kdo by tím, že by měli potomstvo, vážně poškodili budoucí generace.“ Darwin, L., (1925) Race deterioration and practical politics. Eugenics Review

44 William Graham Sumner (1840-1910)
„necht’ je známo, že před námi leží pouze jedna alternativa: svoboda, nerovnost, přežití nejvhodnějších; nikoli svoboda, rovnost, přežití nejméně vhodných. První z alternativ povede společnost vpřed a bude upřednostňovat její nejlepší členy; druhá alternativa povede společnost zpět a bude upřednostňovat její nejhorší členy.“ (cit. v Oldroyd 1980)

45 V roce 1903 vzniká Americká šlechtitelská asociace (the American Breeders Association). Asociace si vytyčila za úkol přenést Mendelovy ideje do Spojených států. Asociace se zabývala především šlechtěním koní a dalších zvířat, také se ovšem zabývala teoretickými otázkami šlechtění lidí, které nastolil již Francis Galton. bylo objeveno, že „mořeplavectví (seafaringness)“ leží na chromosomu Y na tom ovšem nebylo nic divného pokud uvážíme, že všichni tehdejší námořníci byli muži... v této době existovaly rodokmeny pro idiocii, hloupost, nomádství, tuláctví i kriminalitu.

46 Německo po první světové válce
„Naši nejlepší muži zemřeli ve válce, čímž způsobili ztrátu celému národu, ztratily se jeho nejlepší geny. Geny těch, kteří nebojovali (nejhorší geny), se potom volně rozmnožovaly, čímž zrychlily biologickou a kulturní degeneraci národa.“ Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Basic Books 1986, 46

47 Jde o to, obrátit stávající trend snižování míry porodnosti u schopnějších obyvatel a neomezovaného rozmnožování lidí dědičně zatížených, duševně méněcenných,slabomyslných a osob s dědičnými kriminálními sklony. (Dr. Walter Gross, ředitel Úřadu pro osvětu v populační politice a rasovou péči) Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 112

48 Adolf Hitler „Příroda je krutá, proto i já jsem krutý.“

49 Silnější rasa musí nahradit slabší, neboť síla lidství ve své konečné podobě zničí všechny směšné mantinely takzvané lidskosti jedinců, aby udělala prostor pro lidskost přírody, která ničí slabé, aby vytvořila místo silným. (Adolf Hitler) cit. v Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p.119

50 „Skleněný muž“ byl vytvořen v roce 1935 pro Muzeum rasové hygieny v Drážďanech za účelem výstavy týkající se genetického zdraví.

51

52

53 Glass man poprvé mohli lidé vidět lidské orgány a architekturu lidského těla symbol nového lidství, nové rasy zvěstovatel "konečného řešení"... Musí být povinností rasové hygieny, aby byla připravena k mnohem přísnější eliminaci inferiorních lidských bytostí než je dnes...

54 Glass man poprvé mohli lidé vidět lidské orgány a architekturu lidského těla symbol nového lidství, nové rasy zvěstovatel konečného řešení... "Skleněný muž" dnes, Drážďany

55 Propagandistické plakáty
1936

56 V prehistorických časech lidstva probíhala selekce pro vytrvalost, heroismus, sociální užitečnost a podobně výhradně silou nepříznivých vnějších vlivů. Tuto roli dnes musí převzít lidská společnost sama; jinak bude lidstvo, kvůli absenci selekčních faktorů, zničeno degenerativními jevy které obecně provázejí domestikaci. Konrad Lorenz, cit v. Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p. 121

57 Německo, II. světová válka program lebensborn

58 „Nestojíme sami“ Žena drží v rukou dítě, muž štít s německým zákonem o povinné sterilizaci (Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring), v okolí vlajky států, které již podepsaly (vlevo) nebo projednávají (vpravo) podobnou legislativu

59 Program „lebensborn“ Na počátku programu programu "lebensborn" byly jesle pro rodinné příslušníky SS. Za účelem vytvoření "superrasy" byly tyto jesle přeměněny na "místa setkání" "rasově čistých" Němek, které chtěly mít děti s důstojníky SS. Děti byly vychovávány SS a je možno je rovněž považovat za oběti války. Bez kontaktu se svými matkami a bez jakékoli rodičovské lásky u nich často vznikaly psychické poruchy.

60 Program „lebensborn“ organizace Lebensborn e.V. (eingetragener Verein) založena 12. prosince 1935 původní smysl: povzbudit Němce, zejména příslušníky SS, aby měli více dětí

61 Program „lebensborn“ Od roku 1939 dál nastává jedna z nejděsivějších forem programu "lebensborn". Jednalo se o únosy dětí "rasově dobrých" z východních okupovaných zemí. Tyto únosy byly organizovány SS a jednalo se o děti, které splňovaly rasová kritéria (jako modré oči a světlé vlasy). Tisíce těchto dětí byly transferovány do "lebensborn" center a byly poněmčeny.

62 Program „lebensborn“ Německé ženy získávají tyto kříže jako vyznamenání za počet narozených a vychovaných dětí

63 Program „lebensborn“

64 Holocaust

65 Eutanázie v Německu 1929 – založena Lékařská liga národního socialismu
1937 – počet lékařů, členů SS je 7x větší než příslušníků jiných profesí Elie Wiesel: zatímco spisovatelé a básníci emigrovali (mezi nimi i nežidé – Bertold Brecht a Thomas Mann), lékaři zůstali. Nacističtí vůdci mluví o národním socialismu jako o formě aplikované biologie

66 Dětská eutanázie kauza „baby Knauer“
konec 1938 nebo začátek 1939: otec dítěte, které se narodilo slepé a jemuž chyběla noha a část ruky, a které, podle svědectví Hitlerova lékaře „vypadalo jako idiot“, požádal písemně Hitlera, aby jej dítěte zbavil. Karl Brandt a Filip Bouhler pak jsou Hitlerem vyzváni, aby v podobných případech jednali obdobně. užíván termín „lebensunwertes Leben“

67 Karl Brandt Philipp Bouhler
Philip Bouhler spáchal sebevraždu 19. května 1945, předtím, než mohl být zajat Spojenci.

68 Nazi physician Karl Brandt, director of the Euthanasia Program
Nazi physician Karl Brandt, director of the Euthanasia Program. August 27, 1942.

69 Dětská eutanázie Každý z lékařů napsal červenou tužkou znaménko + nebo modrou tužkou znaménko – Červený křížek znamenalo rozhodnutí dítě zabít, modré – znamenalo rozhodnutí proti zabití. Tři křížky znamenaly konečné ospravedlnění dítě zabít a jeho převezení na specializovanou kliniku, kde dítě zemřelo injekcí, nebo hladem nebo zimou. Rozhodnutí muselo být jednotné. Pokud nebylo, dítě bylo dáno na pozorování a později opět podrobeno dalšímu rozhodování.

70 Program dětské eutanázie
1939: evidence dětí s: idiocie a mongolismus (obzvláště ve spojení se slepotou a hluchotou) mikrocephalie hydrocephalus (výraznějšího stupně nebo progresivní povahy) deformity všech druhů obrny

71 Program T4 1000 : 10 : 5 : 1 Tiergartenstraße 4

72 Tento obraz pochází z filmu produkovaným říšským Ministerstvem propagandy. Nápis: Morální a náboženská koncepce života žádá prevenci dědičně nemocných potomků.“ Nacistická propaganda usilovala o podporu veřejnosti ve svém úsilí o nucené sterilizace.

73 Eutanázie dospělých nešlo již jen o to zbavit se lebensunwertes Leben, nýbrž i o uvolnění lůžek a personálu pro příliv raněných z fronty

74 Eutanázie dospělých Jednalo se o pacienty trpící:
Schizofrenie, epilepsie, nemoci stáří (senile disorders), neléčitelná paralýza, syfilis, encephalitida, Huntingtonova nemoc a další neurologické onemocnění Ty kdo byli v ústavu minulých 5 let Nebo neměli německé občanství nebo nebyli pokrevní němci, jako Židé, černoši a Romové

75 Eutanázie dospělých Vedení programu se nakonec ujal Christian Wurth.
Program byl natolik úspěšný, že profesor Wurth si stěžoval „když eliminujeme všechny tyto mentálně nemocné, kdo bude chtít dál pokračovat ve výzkumu na slibně se rozvíjejícím poli psychiatrie?“ (Wiesel, E., Without conscience Zde se poprvé použil plyn (CO) v hermetických místnostech, upravených jako sprchy. Pacienti byli ovšem předtím pod vlivem injekcí. V každém centru bylo krematorium. Rodinám bylo oznámeno, že smrt nastala z medicínských příčin, jako infarkt nebo zápal plic. Ovšem nečekaně velký počet zesnulých stejně jako kouř z krematorií vzbuzovaly v obyvatelstvu podezření a strach

76 Eutanázie dospělých 3. srpna 1941 katolický biskup Clemens August Graf von Galen 23. srpna 1941 Hitler oficiálně T4 zastavil do konce války ovšem zabito ještě dalších lidí zajímavé je, že rozhodující impuls nepřišel od lékařů

77 Eutanázie dospělých „…pacienti budou brzy zabiti. Z jakého důvodu? (…)Tito nešťastní pacienti musí zemřít protože, podle názoru určitého departmentu, nebo svědectví určité komise, žijí „bezcenný život“. Argumentem je to, že již nejsou více schopní vytvářet komodity, jsou jako staré stroje, které již nefungují, jako staří koně, kteří jsou neléčitelně kulhaví, jako krávy, které již nedávají mléko. Co se stane s takovýmto starým strojem? Odhodí se na smetiště. Co se stane s kulhavým koněm nebo neproduktivní krávou? Nechci toto přirovnání dotahovat do konce (…) Máte vy nebo mám já právo žít pouze pokud jsme produktivní, nebo pokud jsme druhými považováni za produktivní?

78 Eutanázie dospělých Dám vám příklad toho co se děje. Jeden z pacientů v Marienthalu byl muž starý 55 let, farmář z venkova z okolí Münsteru – mohl bych uvést jeho jméno – který trpěl určitou mentální poruchou a byl proto přijat do nemocnice v Münsteru. Nebyl mentálně nemocný v plném smyslu slova: mohl přijímat návštěvy a vždy byl šťastný, když za ním přišli jeho rodinní příslušníci. Před pouhými 14 dny jej přišla navštívit jeho manželka a jeden z jeho synů, voják, který se vrátil na chvíli z fronty. Syn velmi lpěl na svém otci a loučení bylo smutné: nikdo nemohl říct, zda se ještě vrátí a uvidí svého otce, neboť syn může padnout na bitevním poli. Syn, voják, již otce na této zemi skutečně neuvidí, neboť otec byl mezitím dán na listinu „neproduktivních“. Příbuzní, kteří chtěli vidět svého otce tento týden v Marienthalu, byli u dveří vráceni zpět s poznámkou, že pacient byl převezen jinam podle instrukcí Státní rady národní obrany (Council of State for National Defence). Nebyly poskytnuty žádné informace o tom, kam byl pacient převezen, s dodatkem, že příbuzní budou informováni během několika dní. O čem budou informováni? Dozví se to samé jako obvykle? Že muž zemřel, byl spálen a že popel bude vydán po zaplacení příslušného poplatku? Potom onen voják, riskující svůj život na bojišti pro své krajany neuvidí svého otce již nikdy na této zemi, neboť tito krajané jej zabili.

79 Eutanázie dospělých Pokud ustanovíme princip, podle kterého můžeme zabít „neproduktivní“ lidské bytosti, potom běda nám všem, až se staneme starými a nemocnými! Pokud ustanovíme právo zabíjet neproduktivní, potom běda všem invalidům, kteří se opotřebovali, kteří obětovali své zdraví a síly v produktivním procesu. Pokud je dovoleno násilně odstraňovat neproduktivní lidské bytosti, potom běda všem našim vojákům, kteří se vrací z válečného pole vážně zraněni, jako mrzáci či invalidové. (…)

80 Eutanázie dospělých Potom žádný z našich životů již není více v bezpečí. Nějaká komise nás může zapsat na seznam jako „neproduktivní“, nás, kdo podle jejího názoru začneme žít „bezcenný život“. A žádná politická síla nás nezachrání a žádný soud se nebude zabývat naší vraždou a nepotrestá naše vrahy. Kdo dnes může ještě důvěřovat svému doktoru?“

81 6 míst, kde se prováděla eutanázie
Brandenburg near Berlin (January September 1940), Grafeneck near Stuttgart (January December 1940), Hartheim near Linz in Austria (January December ), Sonnenstein/Pirna near Dresden (April August 1943), Bernburg near Magdeburg (September April 1943), Hadamar near Koblenz (January August 1941). Hadamar na dobovém snímku Po CO se zde zkoušel cyklon B

82 Autobusy využívané k transportu pacientů do centra pro eutanázii v Hadamaru. Okna jsou zatřena barvou, aby lidé venku nemohli vidět dovnitř. Německo, mezi květnem a zářím 1941.

83 Propagandistické plakáty
1936

84 Konec programu T4 24. srpna 1941 Hitler program T4 oficiálně zastavil - do té doby se odhaduje, že bylo zabito na lidí program neoficiálně pokračuje dál až do roku 1945

85 Tato osoba trpí dědičným defektem a během jejího života na ní společnost vynaloží říšských marek. Přátelé Němci, jsou to i vaše peníze.

86 Lidé tělesně a duševně handicapovaní představovali složitější případ vyžadující nový, originální přístup: nebylo možno je vyhnat či odsunout, protože správně nenáleželi k žádné "cizí rase", ale ani si nezasloužili vstup do tisícileté Říše. Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 113 Nacistický plakát, nesoucí text: „Tento silný a zdravý zdravotník je zde jen proto, aby se staral o tohoto nebezpečného šílence. Neměli bychom se stydět?

87 Nacismus

88 "Každý sedlák ví, že kdyby dal nejlepší kusy svých domácích zvířat bez potomků na porážku a kdyby naopak choval slabší jedince, jeho chov by beznadějně zdegeneroval. Zatímco sedlák by se u svých zvířat a pěstovaných rostlin této chyby nedopustil, my dovolujeme, aby se ve velkém měřítku opakovala přímo mezi námi. Naši dnešní lidskost musíme odčinit tím, že dohlédneme na to, aby se tito podřadní lidé nerozmnožovali. (...) Vymírání a záchrana jsou dva póly, kolem nichž se točí veškerá kultivace rasy (...) Úkolem je zachránit lidi před tím, aby je přerostl plevel. (biolog Erwin Baur a antropolog Martin Stämmler) Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 118

89 T 4 „Je pro mě nesnesitelná představa, když pomyslím, že naši nejlepší chlapci, výkvět našeho mládí musí ztratit svůj život na frontě kvůli tomu, aby slaboduší (feebleminded) a neodpovědné sociální elementy měli zajištěnou existenci v asylových domech.“ Dr Hermann Pfannmüller

90 Osvětim Vztah k „konečnému řešení“ je jednoznačný, plyn byl použit právě pro akci eutanázie. Titíž lékaři, sestry a technický personál a technologie se přesunuli do Majdanku, Osvětimi a do Treblinky

91 důkazy Norimberského soudu - asi 275 000 lidí zabito
víc než dětí zabito v rámci dětské eutanázie v říjnu 1939 Hitler program rozšiřuje i na dospělé (1. září 1939 bylo napadeno Polsko) snaha zbavit se „neužitečných jedlíků“ (useless eaters)

92 Dlažba na chodníku u Tiergartenstraße 4 dnes připomíná pamětní deskou oběti programu T4

93 20. ledna 1942 - konference ve Wannsee trvá jen hodinu a půl...
...a je zde rozhodnuto o "konečném řešení" více než polovina účastníků měla titul "doktor" jednalo se zejména o doktory medicíny ...a také doktory filosofie

94 Slippery slope Baby Knauer dětská "eutanázie"
T4: "eutanázie" dospělých Auschwitz

95 Program byl prováděn lékaři a psychiatry, z nichž jen hrstka protestovala.
Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p.120 Jaký smysl má naše věda, filosofie a náboženství, jestliže nedokázaly zabránit Osvětimi? (Th. Adorno)

96 Ale pro mne by pak otázka Osvětimi byla spíše otázkou antropodicey, která stále ještě platí: Kde byl člověk, když byly páleny miliony lidí? Kde byl onen věrný obraz Boha, kterému byla dána přikázání? Kde byla ona pokřtěná Evropa,která byla po šedesát generací rabínem z Nazareta vychovávána v lásce, lásce k bližnímu a lásce k nepříteli, když jejich rodné bratry pálili jako obtížný hmyz? Frankl, V.E., Lapide, P., (2011) Bůh a člověk hledající smysl. Cesta, Brno, p.57

97 Nejúděsnější zprávou, kterou nám holocaust a to, co jsme se dozvěděli o jeho pachatelích, přinesly, nebyla pravděpodobnost, že se "to" mohlo stát nám, nýbrž představa, že jsme to mohli spáchat my. Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 214

98 Od nynějška víme, že člověk může číst večer Goetheho a Rilkeho, že může hrát Bacha a Schuberta, a ráno jít do svého denní práce v Auschwitz. George Steiner, cit. v Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p. 85

99 Snad nejunikátnějším výdobytkem moderní civilizace je, že umožňuje obyčejným lidem, "prostě dobrým pracovníkům", podílet se na zabíjení - a že toto zabíjení je v ní komplexní, důkladné, čisté, efektivní a morálkou neinfikované jako nikdy dříve. Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 328

100 A když pak nastane taková doba jako například léta druhé světové války, jejíž pobuřující události přesahují naše chápání, pak se nechápavě a otřeseni, zmateni a zranění ptáme: „Jak to bylo jen možné? Jak mohl být rozpoután tento světový požár? Kdo, ano, kdo to chtěl? A každý bude s opravdovým přesvědčením a také s jistým oprávněním říkat: nikdo! Nebo si v tichu pomyslí: „ti druzí!“. A každý bude přitom mínit ty druhé ve světě venku a nikomu nenapadne, že tento „druhý“ přebývá v nás samých, v našich nevědomých, neznámých hlubinách a mohl by být kusem, možností naší vlastní duše. Jacobi, J., Maska duše. překlad Karel Plocek.

101 Znovu si připomeňme, že základní otázkou bylo, zda by mohl být některý západní, civilizovaný národ takové věci schopen. A pak, brzy po roce 1945, se tato otázka úplně obrací a my se začínáme ptát: Existuje nějaký západní národ, který toho schopen není? ... V roce 1941 se s holocaustem nepočítalo a v tom spočívá důvod našich pozdějších obav. Už si netroufáme vyloučit nepředstavitelné. Raul Hilberg "Significance of the Holocaust" v The Holocaust: Ideology, Bureucracy, and Genocide, s v Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 271

102 Krize důvěryhodnosti moderní univerzity vyvstává ze skutečnosti, že tábory smrti neplánovali a nebudovali a schéma jejich fungování nenavrhovali nevzdělanci, negramotní a zaostalí primitivové. Vraždící centra byla tak jako ti, kdo je vynalezli, produktem univerzitního systému, který byl po celé generace jedním z nejlepších na světě... (Franklin H. Littel) Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 184

103 Kultura života a kultura smrti
dítě se rodí do kulturního kontextu náboženského kontextu dítěti dáno jméno oblečení rodiče v něm podporují růst individuality osobnost, názory v manželství daruje svoje tělo Člověk je zbaven své kultury svého náboženství jména místo jména na zápěstí vytetováno číslo oblečení vlasů individuality těla

104 Pachatelé nacistických zločinů
Pachatelé nacistických zločinů... "byli a stále jsou děsivě normální" (Hannah Arendtová)

105 Tři podmínky holocaustu (Z. Bauman)
násilí je schváleno autoritou jednání je rutinizováno (a rozkouskováno) oběti jsou dehumanizovány ("zbaveni tváře")

106 Tři podmínky Holocaustu
Čest úředníka ve státní službě spočívá v jeho schopnosti svědomitě vykonat příkaz nadřízených autorit tak, jako by byl v souladu s jeho vlastním přesvědčením. To platí, i když je příkaz podle něho špatný, ale nadřízený na něm navzdory výhradám úředníka trvá. (podle Maxe Webera) viz Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 56

107 další poznámky

108 Prof. Dr. med. Carl Clauberg Dr. med. Dr. phil. Josef Mengele
Dr. Herta Oberhauser Ravensbrück Prof. Dr. med. Carl Clauberg Dr. med. Dr. phil. Josef Mengele

109 Hitler chtěl v posledku sesadit Boha z trůnu, aby sám sebe korunoval na pána života a smrti. Odpověď nebe byla stejná, kterou prorok Ezechiel přednesl velikášskému králi z Týru: „Protože své srdce vydáváš za srdce božské, hle, přivedu na tebe cizí, kruté pronárody; na krásu tvé moudrosti vytasí své meče, znesvětí tvou skvělost. Spustí tě do jámy, zemřeš smrtí skolených v srdci moří. Budeš ještě prohlašovat: ‚Jsem Bůh,‘ před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk, a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí. (Ez 28,6-9) Tak bylo psáno v Jeruzalémě před lety. Tak se i stalo v Berlíně v roce 1945. Frankl, V.E., Lapide, P., (2011) Bůh a člověk hledající smysl. Cesta, Brno, p.87

110 Árijský původ Nazi racial theory was as confused as its military strategy. Russia has three major Y lineages, each marked by a shift in the single-letter cues of identity, the most frequent borne by half of its men. That sequence is close to that of the historical Arya of Iran but in Germany is almost absent. Instead that nation has many copies of a different version of the Y, which is itself abundant in the Middle East. The ancient Aryan warriors hence have more in common with modern Slavs than with Germans, and the Teutonic purists who saw the Arya as their own ancestors had on average a closer tie with the Jewish men they despised. Jones, S., (2013) The Serpent´s Promise. The Bible Retold as Science. Hachette Digital. London (loc 560)

111 po válce

112 Po II. světové válce Ve 30. letech ovšem také britští a američtí biologové chtějí vzkřísit starou Galtonovu myšlenku a zakládají humánní genetiku, kterou chtějí založit úzkostlivě na vědeckých základech a odstranit z ní sociální a politické sklony. Tímto byly dány základy pro genetické poradenství, které začíná kolem 50. let 20. století, a ve kterém někteří genetici viděli šanci omezit incidence nežádoucích genů v populaci a šanci vylepšit „genetický pool“ populace. Proto řada z nich navrhuje, aby se jednotlivým párům nejenom poskytovaly informace, ale aby se jim i poradilo, zda dítě mají mít nebo nemají mít.

113 Po II. světové válce Na konci 50. let se ale situace obrátila – od té doby se má za to, že snahou poradce by měla být snaha o spokojenost rodiny, a že rodina má přednost před genetickým zdravím společnosti. Má se za to, že žádný poradce nemá radit rodině nemít dítě, i když je v sázce couple´s welfare. V této době se genetické poradenství omezuje pouze na rodokmeny, rodinné historie, od 60. let pak začíná i amniocentéza a spolu s rozvojem biochemie a znalostí chromozómů se začíná ve vzrůstajících případech vědět, zda má konkrétní špatný gen konkrétní rodič a zda čekané dítě je nebo není postižené. Pokud dítě takovou chorobu nosí, rodiče se mohou rozhodnout pro potrat

114 Po II. světové válce Reprodukční selekce založená na screeningu rodičů, amniocentéze a následném abortu získává podporu liberálních náboženských skupin, sekulárních etiků a feministek, kde se zde chápe jako zvětšení svobody ženy a možnost kontrolovat průběh svého života a přispět k rodinnému "well-being."

115 Po II. světové válce Na druhé straně římskokatolická církev a některé protestantské skupiny odporují potratu. Rovněž některé feministky vidí podobné praktiky (dnes zejména IVF) jako degradaci ženy na rozmnožovací stroj v patriarchální společnosti; jiní zdůrazňují psychickou zátěž pro těhotnou matku i pro celou rodinu. Genetická selekce je rovněž negativně přijímána skupinou postižených žijících, kteří v ní vidí probuzení negativní eugeniky. Handicapovaní odporují názorům, že postižené dítě si zaslouží potrat, neboť to podle nich stigmatizuje žijící.

116 Po II. světové válce V roce 1988 v čínské provincii Gansu začal platit zákon zakazují sňatek mentálně nemocných, pokud by se nejprve nenechali sterilizovat; tento zákon potom přejímá řada dalších provincií a v roce 1991 se stává státním zákonem, podpořeným premiérem Li Pengem.

117 Po II. světové válce V současnosti rovněž ekonomické zájmy. USA: pokud jsou výdaje na léčbu geneticky nemocných hrazeny ze státních zdrojů – tedy z daní všech občanů, je reálnou možností, že platiči daní budou požadovat, aby rodiče nepřiváděli geneticky poškozené děti na svět – nikoli z filosofických důvodů – ale pro to, aby se omezily výdaje na zdravotnictví. Na straně druhé přítomnost zřejmě není nakloněna renesanci hnutí za negativní eugeniku.

118 Po II. světové válce Daniel Kevles: eugenika vyžaduje autoritářský režim, nejlépe totalitu, v demokratických zemích se jí příliš nedaří. Instituce politické demokracie sice nedokázaly v začátku 20. století eugenická hnutí zcela zastavit, ale zdařilo se je výrazně omezit. Británie nikdy nepřijala sterilizační zákony, rovněž jako tyto zákony nebyly přijaty ve všech státech USA a i tam, kde přijaty byly, nebyly vždy dodržovány. Vědomí krutosti a barbarství minulosti ve státech sponzorovaných eugenických akcí (Německo za II. sv. války) vyvolávají obavy veřejnosti i vědců. Minority a geneticky postižení mají taková práva, jako nikdy v minulosti, určitě větší než na začátku 20. století a mají mocné spojence v mediích a v římskokatolické církvi.

119 Po II. světové válce Antieugenické hnutí vedené Benediktem Harlinem, členem německé strany Zelených. Hnutí je vedeno obavami z znovuvzkříšení eugenických snah II. sv. války. Harlin zdůrazňuje, že eugenická hnutí vždy vedla k strašným následkům a že aplikace humánní genetiky skoro vždy v sobě zahrnuje rozhodnutí – která jsou zcela eugenická – o tom, co je normální a abnormální, přijatelné a nepřijatelné, životné a neživotné, co se týče lidských bytostí před a po narození. Harlin Report varuje před zkumavkovou eugenikou reprodukčních technologií, která je zákeřnější než byly hrubé formy eugeniky minulosti, ale která je ve svých důsledcích dokonce ještě radikálnější a totalitnější forma „biopolitiky“.

120 moderní eugenika ...a její kritika

121 Herman Muller "Považuje se za etické využít jakoukoli umělé prostředky abychom jedinci umožnili se rozmnožovat... a to dokonce i v případě, že jeho reprodukce pravděpodobně povede k udržení a dalšímu pokračování genetické sestavy, která tento stav způsobila". (Tento text má na mysli lékařský pokrok, který umožnil diabetickým ženám rodit děti, čímž se zvyšuje počet diabetiků ve společnosti).

122 Herman Muller Od nynějška dále je evoluce to, co děláme.
evoluce se musí stát vědomým procesem (...). Tento vědomý proces je mnohem účinnější silou než postup přírody na základě pokusů a omylů. pokud člověk vidí tak mohutný proces jakým je evoluce a pokud vidí, že i on může být součástí této hry, musí bez jakéhokoli ostychu využít svoji šanci. (Muller, H.J., (1959) "The Guidance of Human Evolution" Perspectives in Biology and Medicine 3, no 1 (Autumn 1959):1,8,42 in Rothman, S.M., Rothman, D., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, INC, New York. p. 10)

123 Moderní eugenika 1. Inteligence člověka je do značné míry dědičná.
2. Civilizace zcela závisí na vrozené inteligenci. Bez vrozené inteligence by civilizace nikdy nevznikla. Když se zaniká inteligence, zaniká i civilizace. 3. Čím vyšší je úroveň civilizace, tím je na tom populace lépe. Civilizace se nedá vyjádřit termíny buď-anebo. Spíše se dá říct, že úroveň civilizace stoupá a klesá po stupních. Čím je civilizace na vyšším stupni, tím se má každý jednotlivý občan lépe. Úroveň civilizace ovlivňuje životní úroveň každého občana.

124 Moderní eugenika 4. V současnosti se naše civilizace vyvíjí tak, že se v každé nové generaci stáváme méně a méně inteligentními. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že méně inteligentní lidé mají více dětí. 5. Pokud tento trend nezarazíme nebo neobrátíme, úroveň naší civilizace bude nevyhnutelně klesat. Úpadek civilizace způsobí adekvátní vzrůst bídy

125 Jacques Monod: Náhoda a nutnost
Navíc si musíme uvědomit, že ještě v nedávné době dokonce i v poměrně „nejpokročilejších“ společnostech byli tělesně a duševně nejméně zdatní jedinci bez skrupulí vyřazováni. Většina z nich nedorostla ani do pubertálního věku. Dnes mnozí z těchto geneticky postižených žijí dost dlouho na to, aby zplodili potomstvo. Díky pokroku znalostí a sociální etice dnes nefunguje proces, který chráníval druh před degenerací (což je nevyhnutelný výsledek, zastaví-li se přírodní výběr); leda kromě nejhorších postižení.

126 Jacques Monod: Náhoda a nutnost
V  současných společnostech je uvedená rozluka dokonána: odstranila výběr, přinejmenším ten „přirozený“ v Darwinově smyslu. Do té míry, že i když je výběr pořád působí, nepodporuje „přežívání nejschopnějších“, tj. v moderním pojetí genetické přežívání „nejschopnějších“ cestou početnějšího potomstva. Inteligence, ctižádost, odvaha a představivost jsou ve společnostech určitě dál faktory úspěchu, ale osobního, nikoliv genetického – jediného, který má význam evoluční. Přesně naopak. Jak známo, statistiky odhalují záporný vztah mezi inteligenčním kvocientem (či kulturní úrovní) a průměrným počtem dětí na rodičovský pár. Tytéž statistiky na druhé straně dokládají, že existuje pozitivní korelace mezi inteligencí manželských partnerů. Je ohrožen nejlepší genetický potenciál tím, že se soustřeďuje na elitu, a je stále užší.

127 Moderní eugenika „Díky medicíně, jedinci kteří by dříve zemřeli na diabetes nyní žijí dost dlouho na to, aby předali své nemoc-způsobující geny.“

128 Kritika moderní eugeniky
neexistuje cíl, na který bychom měli člověka šlechtit (u zvířat: maso, mléko, rychlost…) inteligence tímto cílem určitě není (Stalin x Matka Tereza) připomeňme, že je mnohem jednodušší identifikovat nežádoucí než žádoucí, zlo než dobro. To, že diabetes, epilepsie, schizofrenie a hemofilie jsou nežádoucí je nekontroverzní . "Ovšem co je "lepší" - chladná hlava nebo vřelé srdce, vysoká citlivost nebo emocionální robustnost, vyrovnaná nebo rebelující povaha, a v jaké proporci jedné distribuce spíše než jiné: kdo o tom má rozhodovat a na základě jakých znalostí?" (Jonas, H., (1974) Philosophical essays: from ancient creed to technological man. Prentice-Hall)

129 Kritika moderní eugeniky
jaký je vlastně cíl lidstva? a je? jaký je vlastně ideální člověk? kdyby si měl každý z nás vybrat z nabízených různých fyzických a morálních vlastností podle svého ideálu (tak jako ostatně v řadě válečných počítačových her) ... zdá se, že by vzniklo veliké množství velmi různých postav

130 Neterapeutické modifikace
zdá se, že neexistuje „ideální člověk“ na rozdíl od představ Herberta Spencera a na rozdíl od zastánců moderní eugeniky zavedení „ideálního člověka“ by znamenalo uvedení teleologie do evoluce

131 Geny nekontrolují osud
představa vylepšení světa tím, že budeme selektovat lidi s „dobrými geny“ není ani tak dobrá věda, jako spíše špatná fantazie Genetik Theodosius Dobzhansky zdůraznil, že „Světové problémy nejsou způsobeny geneticky postiženými, nýbrž naopak lidmi s vynikajícími geny, kteří ovšem svůj talent propůjčují k nemorálním cílům.“

132 S díky za pozornost až sem
Marek Vácha


Stáhnout ppt "Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu"

Podobné prezentace


Reklamy Google