Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Teplárenská konference“ 27. ledna 2010, Valašské Klobouky Mgr. Petr Holub ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy Energetická politika ČR z pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Teplárenská konference“ 27. ledna 2010, Valašské Klobouky Mgr. Petr Holub ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy Energetická politika ČR z pohledu."— Transkript prezentace:

1

2 „Teplárenská konference“ 27. ledna 2010, Valašské Klobouky Mgr. Petr Holub ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy Energetická politika ČR z pohledu MŽP

3 PRIORITY MŽP V OBLASTI ENERGETIKY - Úspory energie a energetická efektivita - - Rozvoj obnovitelných zdrojů - - Decentralizace energetiky - Vazba na cíle EU k roku 2020 - 20% redukce emisí GHG oproti roku 1990 (30 % v případě mezinárodní dohody) - 20% podíl OZE na konečné spotřebě energie (vč. 10% podíl biopaliv v dopravě) - 20% úspor energie oproti předpokladu pro rok 2020 Vazba na národní cíle - 13% podíl energie z OZE na konečné spotřebě energie k roku 2020 - snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 % v období 2008 – 2016 (71,43 PJ)

4 ÚSPORY ENERGIE V SEKTORU BUDOV Novela vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov – postupné zpřísňování požadavků Požadavek na nízkoenergetický standard pro budovy stavěné od určitého data Požadavek na nízkoenergetický standard u budov, které jsou zčásti financované ze státního rozpočtu, již nyní Potenciál úspor energie v budovách: rodinné a bytové domy - současná spotřeba (2007) 237 PJ - ekonomický potenciál úspor do roku 2050 ke až 62,5 PJ (27 %) - dlouhodobý technický potenciál: 141,9 PJ (60 %) budovy terciálního sektoru - současná spotřeba (2007) 68 PJ - ekonomický potenciál úspor do roku 2050 ke až 33,4 PJ (49 %)

5 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - I Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie - Financováno z fondů EU – na úspory energie přes 8 mld. Kč - Administruje Státní fond životního prostředí - Určeno pro nepodnikatelské subjekty - Školy, nemocnice, obecní úřady, domovy s pečovatelskou službou apod. Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie - zateplení plášťů a střešních konstrukcí, výměna oken, zavedení měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení - rekuperace, výměníky odpadního tepla - NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OBLAST PODPORY V OPERAČNÍM PROGRAMU (projekty za 8,6 mld. Kč, z nichž většina se proinvestuje v roce 2009)

6 PODPORA ÚSPOR ENERGIE - II Dotační program Zelená úsporám komplexní nebo dílčí zateplení bytových a rodinných domů výstavba domů v pasivním energetickém standardu příjemci podpory - vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby) možnost podání žádosti před realizací investice i po realizaci dotace fixní částkou na metr čtvereční (u zateplování), resp. fixní částkou na dům/byt (u výstavby pasivních domů)

7 ÚSPORY SPOTŘEBY ZEMNÍHO PLYNU Pokud do roku 2020 investujeme každý rok 8 mld. Kč do zateplování budov, uspoříme 970 mil. m 3 zemního plynu ročně.

8 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - III Potenciál OZE na primárních energetických zdrojích: 448 PJ

9 DISPONIBILITA BIOMASY -současná spotřeba biomasy v ČR činí cca 61,2 PJ -předpokládaný budoucí nárůst: 6,6 PJ - projekty v realizaci 17,1 PJ - plánované projekty ve velkých a středních energetických zdrojích 7,1 PJ - spoluspalování v elektrárnách ČEZu 6,53 PJ - sektoru domácností - spotřeba biomasy může vzrůst do roku 2013 zhruba na 98,53 PJ, přičemž odhadovaný potenciál biomasy pro spalování pro rok 2020 činí 129 PJ

10 PODPORA OZE - I Podpora výroby elektřiny z OZE – zákon č.180/2005 Sb. (garance pevných výkupních cen, jeden z nejlepších zákonů v EU) – odbourávání administrativních překážek v povolovacím procesu – informační kampaň pro státní správu a samosprávu – omezeně dotační programy Podpora výroby tepla z OZE – zejména dotační programy (OPŽP, Zelená úsporám) – dalšímu rozvoji musí napomoci legislativní podpora výroby tepla z OZE (viz také požadavek nové evropské směrnice 2009/28/ES) – nutnost výraznější podpory cíleně pěstovaných energetických plodin a rychle rostoucích dřevin – daňová zvýhodnění – zejména přeřazení fytopelet do snížené sazby DPH

11 PODPORA OZE - II Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 Prioritní osa 3–Udržitelné využívání zdrojů energie: cca 9,5 mld. Kč Oblast podpory 3.1 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE - centrální a blokové kotelny využívající OZE 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE - PV, MVE, elektrárny na biomasu, VTE, GTE 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro KVET z OZE - bioplyn, kalový plyn, skládkový plyn - pevná biomasa – parní cyklus, ORC, zplynování Dotační program Zelená úsporám podpora výměny zdrojů tepla za nízkoemisní kotle na biomasu, instalace solárních panelů na ohřev vody a instalace tepelných čerpadel s požadovanými parametry

12 PŘÍNOSY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MŽP Realizací opatření v rámci OPŽP dojde k cílovému roku 2013: - k navýšení výroby energie z OZE o 1 500 TJ/rok - ke zvýšení instalovaného výkonu na výrobu energie z OZE o 600 MW - k roční úspoře energie 430 TJ Realizací opatření v rámci programu Zelená úsporám dojde k cílovému roku 2012: - k podpoře cca 250 000 domácností, ty ušetří 3 mld. Kč na energiích - k vytvoření či zachování na 30 000 pracovních míst a to především v menších a středních firmách přímo v regionech - k poklesu emisí prachu 2 200 tun - k úspoře cca 6 370 TJ tepla na vytápění a ohřev TV Tyto dva programy povedou ke snížení emisí CO2 o 1,5 až 2 Mt ročně (1,5 % českých emisí).

13 DECENTRALIZACE ENERGETIKY PROČ PODPOROVAT - v roce 2030 dosáhne dovoz primární energie do Evropy asi 70 % z celkem spotřebované energie - dovozní závislost ČR v roce 2005 byla 45,44 % a v roce 2030 se předpokládá dovoz kolem 60 % z celkové vlastní spotřeby energie - ztráty v rozvodech u velkých systémových elektráren jsou v průměru cca 7,5 % VÝHODY - změna struktury zdrojů (vyšší využití OZE) - snížení ztrát při přenosu a distribuci energie - menší zranitelnost decentralizovaných systémů při mimořádných událostech - pozitivní dopad na zaměstnanost, lokální zásobování palivy zvyšuje poptávku po pracovní síle zejména v zemědělství - decentralizace umožňuje omezení rizika plynoucí z rostoucích cen fosilních paliv

14 ENERGETICKÁ EFEKTIVITA PŘI TRANSFORMACI A PŘENOSU ENERGIE Požadavky na nové a rekonstrukci stávajících energetických zdrojů z pohledu energetické účinnosti - Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie - Kritéria BAT – referenční dokumenty BREF - Výstavba inteligentních sítí – umožnění efektivnějšího začlenění a řízení obnovitelných (resp. decentrálních) zdrojů energie

15 TEPLÁRENSTVÍ - I Dodavatelé uhlí pro teplárny větších výkonů (2007) - Sokolovská uhelná a.s. cca 4,3 Mt - Severočeské doly a.s. cca 3,5 Mt - Mostecká uhelná a.s. cca 5,8 Mt - Ostatní dodavatelé cca 365 kt Životnost zásob HU Zdroj: Enviros, MPO

16 TEPLÁRENSTVÍ - II Většina smluv na dodávky uhlí pro teplárny vyprší do roku 2015 Možnost transformace sektoru - budování nových teplárenských kapacit (zemní plyn) - zvýšení účinnosti stávajících technologií výroby tepla v důsledku komplexních rekonstrukcí ze současných přibližně 75 % na 85 % až 90 % - využití potenciálu biomasy Pro modernizaci je možno využít dotací OPŽP – Prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisní zátěže“ např. na: výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů, případně rekonstrukce centrálního zdroje tepla: přechod na zemní plyn nebo OPŽP – Prioritní osa 3: přechod na biomasu či jiné OZE

17 PŘEDNOSTNÍ VYUŽITÍ UHLÍ PRO TEPLÁRNY -MŽP podporuje -celkové vytěžitelné zásoby před limity jsou cca 1 056 000 tis. t HU Zásoby HU za limity: ČSA – cca 750 mil. t (životnost min. do konce století v závislosti na objemu ročních těžeb) Bílina – cca 120 mil. t (životnost prodloužena o 15 let do roku 2047) - spotřeba HU v roce 2008: 44 107 tis. t -těžba HU v roce 2008: 47 537 tis. t -při současné spotřebě 44 000 tis. t vydrží zásoby před limity asi 24 let za předpokladu nulového vývozu -při poklesu spotřeby HU o 10 % na 39 600 tis. t - prodloužení životnosti zásob na cca 27 let za předpokladu nulového vývozu

18 TĚŽBA V ÚSTECKÉM KRAJI

19 -zachování limitů těžby hnědého uhlí je nezbytnou podmínkou pro potřebné oživení ekonomiky a postupnou restrukturalizaci Ústeckého kraje -ukončení těžby a následná rekultivace zasaženého území dává příležitost vzniku nových pracovních míst -příchod zahraničních investorů do nově budovaných průmyslových zón -programy rozvoje lidských zdrojů zaměřené na zvýšení kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků - podpoří restrukturalizaci kraje -útlum těžební činnosti: zlepšení životního prostředí v kraji a s tím spojený rozvoj cestovního ruchu TĚŽBA V ÚSTECKÉM KRAJI

20 Děkuji za pozornost Mgr. Petr Holub ředitel udržitelné energetiky a dopravy Ministerstvo životního prostředí tel: 267 122 068 email: Petr.Holub@mzp.cz www.mzp.cz


Stáhnout ppt "„Teplárenská konference“ 27. ledna 2010, Valašské Klobouky Mgr. Petr Holub ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy Energetická politika ČR z pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google