Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantová agentura České republiky: profil organizace a současná situace Ivan Netuka předseda GA ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantová agentura České republiky: profil organizace a současná situace Ivan Netuka předseda GA ČR."— Transkript prezentace:

1 Grantová agentura České republiky: profil organizace a současná situace Ivan Netuka předseda GA ČR

2 Agenda prezentace Role GA ČR ve financování základního výzkumu  základní údaje  k výsledkům veřejné soutěže na rok 2015  aktuální problémy a změny 2015  perspektivní témata

3 Profil organizace  založena v roce 1993 vládou České republiky  nezávislá státní instituce se statutem organizační složky státu* * Zákon 130, § 36: (2) Grantová agentura České republiky zabezpečuje a)přípravu a realizaci skupin grantových projektů a dalších aktivit v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů, b)hodnocení a výběr návrhů grantových projektů, c)poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, d)kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory, e)hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,…

4 Profil organizace  podporuje základní vědecký výzkum v ČR napříč všemi vědeckými obory  zahrnuje všechny oblasti základního výzkumu  poskytuje účelovou podporu na řešení vědeckých projektů (bottom–up principle) s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků mezinárodní úrovně  je financována ze samostatné kapitoly státního rozpočtu; jiné zdroje financování jsou také možné  posuzovací proces na základě „peer review“ systému

5 Vědní obory  podpora je rozdělena do pěti základních oborů (oborových komisí): OK1 – technické vědy, prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. OK2 – vědy o neživé přírodě, prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. OK3 – lékařské a biologické vědy prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. OK4 – společenské a humanitní vědy prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.

6 Organizační struktura Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úsek sekretariátu a analytických činností Sekce právní, koncepční a vnějších vztahů Úsek právní a koncepční Úsek vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Vláda ČR Předsednictvo GA ČR Předseda GA ČR Vědecká rada GA ČR Interní audit Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Kontrolní rada GA ČR Poradní orgány GA ČR Oborové komise 1. OK technických věd 2. OK věd o neživé přírodě 3. OK lékařských a biologických věd 4. OK společenských a humanitních věd 5. OK zemědělských a biologicko- -environmentálních věd Panely Celkem 39 panelů, 8-12 členů v každém panelu Kancelář GA ČR Ředitel Sekce grantové podpory 1. Úsek technických věd 2. Úsek věd o neživé přírodě 3. Úsek lékařských a biologických věd 4. Úsek společenských a humanitních věd 5. Úsek zemědělských a biologicko- -environmentálních věd Sekce provozní a kontrolní Oddělení ekonomické a personální Úsek IT podpory Úsek kontroly

7 Grantové soutěže  Grantové soutěže se zahájením řešení v 2015: standardní projekty juniorské projekty mezinárodní projekty Lead Agency projekty  Počet přijatých návrhů projektů na všechny soutěže: 2 250 návrhy projektů vyřazené z formálních důvodů: 32, tj. 1,42 % podrobné údaje budou ve zprávě o činnosti GA ČR za rok 2014

8 vývoj rozpočtu Rozpočet

9 Počet hodnocených návrhů projektů  vývoj počtu posuzovaných standardních projektů

10 Náklady na projekty  vývoj průměrných nákladů na první rok řešení na udělený standardní projekt

11 Udělené projekty  vývoj počtu udělených standardních projektů

12 Úspěšnost  vývoj průměrné úspěšnosti (standardní projekty)

13 Hodnocení návrhů projektů Cíle:  profesionalizace a zvýšení účinnosti systému posuzování projektů  standardizace kritérií  posílení transparentnosti a nezávislosti posuzování  zamezení případnému klientelismu

14 Hodnocení návrhů projektů Základní podmínky:  model pro všechny oblasti základního výzkumu  počet návrhů projektů: 2 000 - 3 000  zákonem stanovená hodnoticí lhůta je nejvýše 240 kalendářních dnů  je uplatněn třístupňový systém: hodnoticí panely, oborové komise, předsednictvo

15 Panely Panely:  v názvech panelů nemohou být vyjmenovány všechny dílčí disciplíny a specializace  dělení oborů do panelů podle věcných kritérií, v úvahu se bere i odhadovaný počet návrhů projektů  požadavky na člena panelu: vysoká odborná úroveň (posuzovaná podle publikační činnosti), ochota a schopnost posoudit projekty v širším oborovém rámci; schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek, nezaujatost (včetně osobní!)

16 Panely  člen panelu je nominován jako vědecká osobnost s širokým rozhledem, nikoli jako zástupce instituce  členové panelů jsou finančně odměňováni  členové panelu mohou v době jejich funkčního období podávat návrhy vlastního projektu  předseda a místopředseda panelu nesmí podávat návrhy projektů ve vlastní OK, běžící projekty řešit mohou

17 Oborové komise Oborové komise:  oborové komise se skládají z předsedů a místopředsedů jednotlivých panelů jmenovaných předsednictvem  kandidáty na předsedy a místopředsedy navrhují jednotlivé panely na základě tajné volby

18 1. Podání návrhů projektů 2. Formální kontrola 3. Přiřazení zpravodajů a hodnotitelů 4. Vypracování posudků 5. Zasedání panelu, schválení zahr. oponentů 6. Zasedání oborové komise 7. Získávání posudků od zahr. oponentů 8. Zasedání panelu, určení pořadí v panelu 9. Zasedání oborové komise, návrh pořadí 10. Zsedání předsednictva, vyhlášení výsledků 11. Rozhodování o dotaci 12. Uveřejnění hodnocení navrhovatelům Postup hodnocení návrhů projektů První fáze Druhá fáze

19 Výsledky pro rok 2015: standardní projekty  Standardní projekty se zahájením řešení v 2015 počet přijatých návrhů projektů: 1 866 počet posuzovaných návrhů projektů: 1 845 počet udělených projektů: 448 další projekty budou uděleny 20. 2. 2015 úspěšnost: ≥ 24 %  Porovnání: 201320142015 počet přijatých návrhů projektů 2 5062 1171 866 počet posuzovaných návrhů projektů 2 4262 0801 845 udělené projekty 426362≥ 448 úspěšnost 17,6%17,4%≥ 24 %

20 Výsledky pro rok 2015: standardní projekty počet udělených [posuzovaných] projektů podle vědních oborů  technické vědy: 89 [361]  vědy o neživé přírodě: 96 [387]  lékařské a biologické vědy: 67 [269]  společenské a humanitní vědy:134 [582]  zemědělské a biologicko-environmentální vědy: 62 [246]  celkem:448 [1845]

21 Výsledky pro rok 2015: standardní projekty počet udělených [posuzovaných] projektů podle uchazečů  AV ČR:189 [644]  vysoké školy:243[1090]  soukromé: 4 [50]  jiné: 12 [61]  celkem:448[1845] soukromé: fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, soukromé vysoké školy, obecně prospěšné společnosti jiné : nemocnice, knihovny, muzea, ústavy, v.v.i. (jiné než AV ČR), příspěvkové organizace

22 Výsledky pro rok 2015: juniorské projekty  Juniorské projekty se zahájením řešení v 2015 počet přijatých návrhů projektů: 213 počet posuzovaných návrhů projektů: 204 počet udělených projektů: 59 úspěšnost: 28,92 %

23 Výsledky pro rok 2015: juniorské projekty počet udělených [posuzovaných] projektů podle vědních oborů  technické vědy:11 [36]  vědy o neživé přírodě:21 [71]  lékařské a biologické vědy:14 [48]  společenské a humanitní vědy: 5 [23]  zemědělské a biologicko-environmentální vědy: 8 [26]  celkem:59 [204]

24 Výsledky pro rok 2015: juniorské projekty počet udělených [posuzovaných] projektů podle uchazečů  AV ČR:25 [70]  vysoké školy:33[132]  soukromé: 0 [0]  jiné: 1 [2]  celkem:59[204] soukromé: fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, soukromé vysoké školy, obecně prospěšné společnosti jiné : nemocnice, knihovny, muzea, ústavy, v.v.i. (jiné než AV ČR), příspěvkové organizace

25 Výsledky pro rok 2015: mezinárodní projekty  Mezinárodní projekty se zahájením řešení v 2015 posuzovanéudělené Německo (DFG) 32 Korea (NRF) 71 Taiwan (MOST) 173 Rakousko (FWF) 108 9

26 Zahraniční posudky 2015  obecná shoda v komunitě: zahraniční posudky jsou krajně žádoucí (malý rybník)  ambice předsednictva: alespoň 2 posudky  odesláno žádostí o posudky:14 077  získané posudky: 3 961  návratnost:28,1 %

27 Zahraniční posudky 2015  posudky po oborech  problematika zahraničních posudků

28 Změny 2015  poučení z jara 2014: komunikace (RVVI, AV ČR, KR, RVŠ, VR GA ČR, OK, panely)  rozhovory (LN, UK Forum); výjezdní zasedání GA ČR v Třeboni 1. – 2. 12. 2014; setkání s reprezentací NKC ženy a věda; podíl VR na zkvalitnění komunikace GA ČR s odbornou a širší veřejností  změny v zadávací dokumentaci - způsobilé náklady: možnost zdůvodněných nákladů na pořízení, opravu a údržbu informační, komunikační a výpočetní techniky - přerušení projektů z důvodu mateřské dovolené - důraz na originalitu návrhů projektů

29 Změny 2015 - juniorské projekty (jsou charakterem odlišné od postdoktorských projektů): vybudování nezávislé skupiny s několika spolupracovníky; zrušena hranice 35 let; nejvýše 8 let od udělení titulu Ph.D. nebo ekvivalentu; nezapočítává se období strávené na mateřské a rodičovské dovolené; absolvování šestiměsíční postdoktorské stáže na území jiného státu, než ve kterém byl získán titul Ph.D.; může být rozděleno na dvě části; v případech hodných zvláštního zřetele může předsednictvo udělit výjimku z podmínky absolvování stáže (vážné zdravotní či rodinné důvody)

30 Změny 2015 - velmi nekvalitní projekty (Cn) stále v pilotním provozu - mzdy: prostředky GA ČR nemohou sloužit k vyplňování mezer v institucionálním financování; spoluúčast; dva typy financování  finanční kontrola mimořádně nákladných projektů; úměrnost nákladů  CEP: počet výsledků  VC OP VaVpI: run na GA ČR? (rozpočet/úspěšnost)

31 Perspektivní témata k řešení ve spolupráci s VR GA ČR* a RVVI * Zákon 130, § 36: (6) Vědecká rada Grantové agentury České republiky je koncepčním orgánem Grantové agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření.  problematika nominací do panelů  změna příjemce podpory  jeden navrhovatel více návrhů v jednom roce  možnosti rozšíření mezinárodní spolupráce (Izrael?)

32 Perspektivní témata  složení, tematické pokrytí a názvy panelů  stanovení minimální kapacity (úvazku) pro řešitele, spoluřešitele a členy týmu  problematika násobných dedikací  účast v soutěži v daném roce zároveň v roli navrhovatele a v roli spolunavrhovatele  standardy kvality výsledků grantů ve společenských a humanitních vědách; kritéria excelence; publikování ve vlastních nakladatelstvích  stanovení maximální výše nákladů na grant  perspektivní zavedení dvoustupňové soutěže

33 Perspektivní témata  výše osobních nákladů u „kmenových zaměstnanců“ (postupný přechod na systém uplatňovaný v DFG*?) * Within DFG proposals PIs can´t apply for their salary or for an extra salary. This is impossible, also because a precondition to apply is that the PI´s own position is secured for the duration of the research project by other resources (normally resources coming from the PI´s research institution).  orientace grantových soutěží: širší záběr/důraz na originalitu a excelenci?  změny Zákona 130 (debyrokratizace)  diskrepance mezi institucionálním a účelovým financováním; vhodnost/nevhodnost role Grantové agentury jako nástroje pro vyplňování mezer v institucionálním financování

34 Děkuji za pozornost © Grantová agentura České republiky, 2015


Stáhnout ppt "Grantová agentura České republiky: profil organizace a současná situace Ivan Netuka předseda GA ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google