Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná."— Transkript prezentace:

1 VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

2 Anotace: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis. Jazyk: český jazyk Očekávaný výstup: žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Speciální vzdělávací potřeby: Žádné. Klíčová slova: Osídlení, Bibrštejnové, Redernové, Albrecht z Valdštejna, Clam Galllasové Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výkladem Cílová skupina: Žák Typická věková skupina: 10-12 let (5. ročník)

3 Kdy se na míst ě dnešního m ě sta usídlili lidé se p ř esn ě neví. Usuzuje se, ž e tomu tak bylo koncem 13. stol., kdy ž p ř i brodu p ř es Harcovský potok (asi v místech dnešního terminálu MHD), vznikla malá osada, která poskytovala nutné ob č erstvení kupc ů m na zemské stezce vedoucí tudy z Č ech do Lu ž ice. První písemná zmínka o vsi Liberec je z roku 1352. Informuje o kostele a placení desátku. Zajímavé je, ž e v té dob ě byl Liberec podle placené sumy daleko menší a bezvýznamn ě jší, ne ž t ř eba Hrádek, nebo opevn ě ný Frýdlant. 1352

4 Prvními mocnými majiteli byli Bibrštejnové, jejich ž panství byla zna č n ě devastována husitskými válkami. (Vym ř eli v roce 1551 ).

5 Další libereckou vrchností byli Redernové (protestanti), kte ř í zde zalo ž ili zámek s nádhernou kaplí, špitál a mnohá další za ř ízení a v ů bec polo ž ili základy pozd ě jší prosperity Liberce. Za jejich panování byl Liberec roku 1577 povýšen na m ě sto a císa ř Rudolf II. mu ud ě lil m ě stský znak, jeho ž sou č ástí je i znak Redern ů – st ř íbrné kolo. S tímto povýšením získalo m ě sto právo konat týdenní a výro č ní trhy, které p ř inášely do m ě sta kulturu a peníze Na památku tohoto úsp ě chu zalo ž ila Kate ř ina r.1598 nadaci ur č enou kostel ů m, školám a špitál ů m. Dala také podn ě t k budování radnice v letech 1599-1603. Zem ř ela ve Frýdlant ě, kde je pochována v rodinné hrobce.) 1577

6 Po bitv ě na Bílé Ho ř e Redernové opoušt ě jí Frýdlant i Liberec a na jejich místo p ř ichází Albrecht z Valdštejna. Ten m ě sto zakrátko zm ě nil na velkou továrnu na sukno, do kterého pak oblékal své vojáky. Krom ě toho zalo ž il i Nové M ě sto v oblasti dnešního Sokolovského nám ě stí. Bylo zastav ě no jednotlivými hrázd ě nými domy, které postupn ě z m ě sta zmizely. Poslední t ř i najdeme ve V ě trné ulici. Ř íká se jim Valdštejnské, i kdy ž byly postaveny dlouho po vévodov ě smrti. (Zavra ž d ě n v Chebu r.1634 - pro císa ř ské stoupence byl zrádcem). Jeho panství rozhodnutím císa ř e Ferdinanda r.1634 bylo rozd ě leno mezi osnovatele vra ž dy.

7 Liberec a panství p ř ipadlo Matyáši Gallasovi a m ě stu, které za Albrechtovy vlády prosperovalo, nastaly kruté č asy. Č asy nájezd ů, st ř ídání vojsk císa ř ských i Švéd ů. Teprve po skon č ení t ř icetileté války se situace trochu uklidnila, avšak snaha Gallas ů co nejd ř íve dát panství do po ř ádku a s ní spojený neskute č ný útlak obyvatelstva vyvolávaly vlny protest ů.

8 Do 18.stol. spadá počátek rozvoje libereckého textilního průmyslu. Začínají se rozšiřovat první manufaktury, později se mění na továrničky. Ve městě je asi 50 soukenických mistrů. Z bezvýznamné vesničky se stává důležité město. S rozvojem textilní výroby a velkými zisky se rozvíjí město. Koncem 18. stol. začíná období označované jako „Zlatý věk“ a odhaduje se, že tu v té době pracuje asi 800 soukenických mistrů. http://liberec.idnes.cz/foto.aspx?r=liberec-zpravy&c=A110610_151022_liberec-zpravy_alh

9 1. V jakém roce byly první písemné zmínky o Liberci? 2. Kdo byli prvními mocními majiteli? 3. Za panování kterého rodu byl Liberec povýšen na město? Pamatuješ i v jakém roce to bylo a kdo jej povýšil? 4. Kdo se stal majitelem po bitvě na Bílé Hoře? Co se tu vyrábělo? 5. Komu připadlo panství během třicetileté války (od r. 1634)? 6. Jaký průmysl se začíná rozvíjet od počátku 18. stol.? 1352 Bibrštejnové Za vlády Redernů v r. 1577 – povýšil jej Rudolf II. Albrecht z Valdštejna, sukno Rodu Clam Gallasů Textilní průmysl

10 Citace: Liberec#Historie. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW:. Liberecko.net [online]. 2007-2009 [cit. 2011-10-03]. Histroie Liberce. Dostupné z WWW:. Soubor:Liberec Waldsteinh%C3%A4user.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10- 03]. Dostupné z WWW:. Commons. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW:. Soubor:Albrecht Wallenstein.jpeg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW:. Soubor:Redern.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-10-03]. Dostupné z WWW:. Obrázky: Zámek Frýdlant. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BDdlant,_z%C3%A1mek_02.jpg?uselang=cs Zámek Frýdlant. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BDdlant,_z%C3%A1mek_03.jpg?uselang=cs Kateřina z Redernu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Redern.jpg Ročenka liberecké architektury: původní liberecká radnice. Liberecko na fotografii [online]. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.archliberec.cz/image/up_load/obrazky/rocenka_2005/puvodni-radnice_v.jpg Albrecht z Valdštejna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_Wallenstein.jpeg Valdštejnské domky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liberec_Waldsteinh%C3%A4user.JPG Matyáš Gallas. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallas_kl.jpg?uselang=cs Historie zámku Lemberk. Zámek Lemberk [online]. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?q=erb+clam- gallas%C5%AF&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1540&bih=787&tbm=isch&tbnid=pp_1AeUXR1zw1M:&imgrefurl=http://www.zamek- lemberk.cz/historie/&docid=VXjTFTV2mY0rlM&imgurl=http://www.zamek- lemberk.cz/data/editor/12cs_8.jpg%253Fgcm_date%253D1238451196&w=269&h=400&ei=-zZRT-jeDZTE4gSWgPWxBg&zoom=1 Zámek Frýdlant. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frydlant1_%28js%29.jpg Liberec 1750. FOTOHISTORIE [online]. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=8358


Stáhnout ppt "VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná."

Podobné prezentace


Reklamy Google