Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svislé nosné konstrukce. Podepírají stropní konstrukce a tvoří s nimi rozhodující část nosného systému. Rozdělujeme je na : SLOUPY STĚNY PILÍŘE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svislé nosné konstrukce. Podepírají stropní konstrukce a tvoří s nimi rozhodující část nosného systému. Rozdělujeme je na : SLOUPY STĚNY PILÍŘE."— Transkript prezentace:

1 Svislé nosné konstrukce

2 Podepírají stropní konstrukce a tvoří s nimi rozhodující část nosného systému. Rozdělujeme je na : SLOUPY STĚNY PILÍŘE

3 Požadavky na svislé nosné konstrukce Architektonické Statické Protipožární Akustické Tepelně technické požadavky

4 Principy konstrukčního a technologického řešení Nosné konstrukce dělíme na: zděné konstrukce, monolitické konstrukce, prefabrikované konstrukce, prefa monolitické konstrukce. Typy obvodových stěn: jednovrstvé nosná konstrukce, dvouvrstvé (nosná kce + tepelná izolace), vícevrstvé (nosná kce + tepelná izolace + krycí vrstva).

5 Zděné konstrukce Zdění je spojování kusového matriálu maltou nebo jiným systémem. Zdící prvky se osazují ručně. Únosnost zdiva závisí na pevnosti zdících prvků, na druhu malty a na správně provedené vazbě. Zdící prvky máme: cihly, tvárnice, kámen.

6 Zdění a vazba zdiva Běhoun – je cihla, která leží svou délkou v líci zdi. Vazák – cihla, která leží svou délkou kolmo k líci zdi (uvnitř stěny).

7 Kamenné zdivo Vlastnosti: je estetické, má velkou životnost, odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, velkou pevnost v tlaku. Pro zdění se používá: – neopracovaný lomový kámen, – opracovaný : haklíky, kvádry, kopáky.

8 Kyklopské zdivo

9 Řádkové zdivo

10 Kvádrové zdivo http://www.google.cz/imgres?q=kv%C3%A1drov%C3%A9+zdivo&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=- 5U1hsVsRo9M8M:&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/stavebni_dekoracni.html&docid=eSyIRoBf4nOSRM&imgurl=http://geologie.vsb.cz/loziska/su roviny/stavdekor/21.jpg&w=640&h=480&ei=3- cJT8KZIKfe4QSc8M2NCA&zoom=1&iact=hc&vpx=621&vpy=146&dur=16&hovh=194&hovw=259&tx=103&ty=117&sig=106231150534769861055&page=1&tbnh =132&tbnw=173&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0

11 http://www.atelierkafka.estranky.cz/fotoalbum/textury-textures/kamenne-zdivo_-mramor/kamen-haklikove-zdivo-1.jpg.html Haklíkové zdivo

12 Smíšené zdivo Jde o zdivo s kombinací kamene a cihel. http://www.google.cz/imgres?q=Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A9+zdivo&um=1&hl=cs&biw=1249&bih=615&tbm=isch&tbnid=4JflFD_L9kDNCM:&imgrefur l=http://fotoblog.in/clanek/127&docid=ONGoYDYsxYpiFM&imgurl=http://fotoblog.in/galerie/albums/pametihodnosti/1197744.jpg&w=590&h=452&ei=Y- gJT6jtIOT54QSrycGNCA&zoom=1

13 Zdivo z cihelných prvků Rozměry cihel jsou voleny takto: Š+Š+ tl.spáry = D V+V+ tl.spáry = Š Poměr délek stran 4:2:1 (skladebný rozměr…. 300 x 150 x 75 mm).

14 Druhy cihel: CP - cihly plné ……290 x 140 x 65 CDm - cihly svisle děrované metrického formátu ….. 240 x 115 x 113

15 Vazáková vazba Polokřížová vazba Křížová vazba Běhounová vazba Vazby zdiva:

16 Zdivo z cihelných bloků Vyrábí se pro snížení pracnosti, zlepšení tepelně technických vlastností a snížení nároků na dopravu. Rozměr tvarovek: 440 x 247 x 238 mm Nejznámějšími cihelnými tvarovkami jsou např. výrobky firmy WIENERBERGER, HELUZ,….

17 Zdivo z betonových tvárnic Jsou dva typy betonových bloků: -s lehkým kamenivem (vylehčené lehkým kamenivem), - s hutným kamenivem (vylehčené dutinami).

18 Systémy ztraceného bednění Existuje velké množství systémů, které zůstávají trvale v konstrukci zabudovány. Mohou plnit i tepelně izolační funkci.

19 Zdivo z pórobetonových tvárnic Druh lehkého betonu s jemnozrnnou strukturou vylehčenou póry. Rozlišují se dva typy: plynobeton plynosilikát Použití obou tvárnic je totožné. Pórobetonové tvárnice se vyrábí s různou objemovou hmotností. Stěny více zatížené mají větší objemovou hmotnost. Mají výborné izolační vlastnosti, jsou ale méně únosné – lze je užít do 4- 6 pater (Ytong).

20 Zdivo z vápenopískových cihel Cihly vápenopískové mají přesné rozměry, jsou odolné. Užívají se proto jako lícové zdivo vystavené nepříznivým povětrnostním vlivům. Cihly mají větší objemovou hmotnost, větší bloky jsou vylehčené dutinami. Zdivo má horší tepelně izolační vlastnosti, cihly se proto kombinují s jiným materiálem, nebo se užívají u tzv. vrstveného zdiva.

21 TEST Zakroužkuj správné odpovědi nebo dopiš. Pozor!!! Správných odpovědí může být více.

22 1) Tloušťka obvod. zdiva z cihelných bloků a) 300 mm, 250mm, 150mm b) 450 mm, 400 mm, 375 mm c) 440 x 247 x 238 2) Boční plochy cihelných bloků a) se vyplňují maltou b) jsou tvarovány podle systému „pero + drážka“ a proto se zazubené styčné spáry tloušťky 3 mm nevyplňují maltou c) jsou rovné a nechávají se bez malty

23 3) Nejznámějšími cihelnými tvarovkami jsou výrobky firmy ……………… WIENERBERGER, HELUZ,…. 4) Rozlišujeme cihelné bloky pro klasické zdění o výšce ….. 238 mm, které se vyzdívají na normální nebo tepelněizolační maltu a broušené o výšce ….249 mm, které se „lepí“ na speciální malty. 5) Jaké znáš dva typy betonových bloků: -s hutným kamenivem (vylehčené dutinami) -s lehkým kamenivem (vylehčené lehkým kamenivem

24 6) Nakresli betonovou tvárnici izolační vrstvenou 7) Zdivo z betonových tvárnic s hutným kamenivem a)se používá pro nosné vnitřní zdivo a obvodové zdivo doplněné zateplením b)některé tvárnice mají velké dutiny a užívají se jako ztracené bednění c)není nutné tyto kce tepelně izolovat

25 8) Pórobetonové tvárnice a)se vyrábí s různou objemovou hmotností. b)mají výborné izolační vlastnosti, jsou ale méně únosné – lze je užít do 4-6 pater c)materiál je nasákavý, tím se snižují tepelně izolační vlastnosti i pevnost, není vhodné tvárnice užívat pro podzemní části budov

26 9) Cihly vápenopískové a) jsou velmi lehké, mají však malou pevnost a dobré tepelně izolační vlastnosti b) mají přesné rozměry, jsou odolné. Užívají se proto jako lícové zdivo vystavené nepříznivým povětrnostním vlivům. c) mají větší objemovou hmotnost a pevnost, větší bloky jsou vylehčené dutinami. Zdivo má horší tepelně izolační vlastnosti, kombinují se proto s jiným materiálem, nebo se užívají u tzv. vrstveného zdiva.

27 Betonové stěny a sloupy Beton je vhodný pro přenášení značných tlakových namáhání. Přenos tahových zatížení je zajištěn prostřednictvím ocelové výztuže. Nevýhodou jsou špatné tepelně-izolační vlastnosti a vyšší dopravní náklady.

28 Monolitické ŽB stěny a sloupy Betonová směs je ukládána přímo do bednění a po zatuhnutí vzniká velmi tuhá, jednolitá (monolitická) konstrukce. Sloupy jsou prvkem ŽB sloupových systémů. Podle materiálu: prostý beton ( zdi a pilíře zatížené pouze tlakem), železobetonové (konstrukce zatížené i na ohyb, smyk, tah).

29 Prefabrikované bet. stěny a sloupy Snahou prefabrikovaných konstrukcí je snížit pracnost na staveništi. Výhody – rychlá montáž, přenesení výroby ze staveniště do výrobny, montáž bez ohledu na roční období a počasí, maximální kompletace výrobků. Nevýhody - vysoké nároky na dopravu, skladování, omezení z hlediska výrobních a přepravních možností, při manipulaci nutnost použití zvedacích prostředků, uniformita staveb. Prefabrikované konstrukce se dělí na: 1. stěnové 2. sloupové

30 Rozdělení stěnových panelů: A) na celou výšku podlaží: B) pásový typ obvodového pláště: obvodový plášť mohou tvořit pásy parapetních panelů s meziokenními vložkami.

31 Celostěnový plášťPásový plášť 1 - parapetní panel 2 – meziokenní vložka

32 Prefabrikované železobetonové sloupy Základním prvkem sloupového systému je nosný sloup. Vyrábí se na výšku: 1)jednoho podlaží, 2)jednopodlažní složený z několika dílců, 3)na výšku 2-3 podlaží. Maximální délka by z provozních důvodů neměla přesáhnout 18 m!

33 Konstrukční výška Typy prefabrikovaných sloupů Prefabrikovaný sloup na výšku podlaží Průběžný sloup s konzolami na výšku dvou podlaží Sloup skládaný z několika dílů

34 Prefamonolitické stěny a sloupy Dochází ke spojení prefa konstrukce a monolitu. Prefa část je tvořena nejčastěji z betonu nebo železobetonu, může být použito i jiných materiálů – keramiky, plechu, polystyrénu, dřevoštěpkových desek… Prefa část tvoří tzv. ztracené bednění pro část monolitickou, která prefa část doplní. Využívá se výhod obou technologií – sníží se náklady na manipulaci s těžkými dílci a náklady na bednění. Lze takto vytvořit sloupy, stěny, stropy.

35 a) Prefamonolitické betonové stěny Stěny = prefa desky tl. 50-80 mm, spojené prostorovou (příhradovou) výztuží typu filigrán, tvoří bednění pro vnitřní monolitickou část. Používá se pro suterénní stěny i stěny nadzemní. Mají kvalitní povrchovou úpravu, proto se používají tenkostěnné omítky. Tepelnou izolaci zajistíme zatepleným obvodovým pláštěm.

36 http://www.4stav.cz/ztracene-bedneni-od-veloxu_4c3064 1a) Bednění ze štěpkocementových desek (VELOX).

37 dvouvrstvá bednicí izolační deska štěpkocementová bednicí deska tl. 35 mm distanční ocelové spony betonová výplň Monolitická stěna s bedněním ze štěpkocementových desek

38 http://www.izoblok.info/ 2a) Bednící dřevocementové tvárnice - systém IZOBLOK

39 1 - bednicí dřevocementové tvárnice tepelně izolační 2 - koncová dřevocementové tvárnice tepelně izolační 3 - dutiny se zabetonují 1 2 3

40 bednicí tvárnice z vypěněného styroporu zabetonované nosné jádro stěny tl. 150 mm 3a) Bednicí tvárnice z vypěněného styroporu

41 http://www.betonstavby.cz/produkty/bednici-dilce- pilirove-tvatnice/navrhovani-provadeni-tvarnic-bd- pt/fotodokumentace/fotodoku

42 4a) Bednící dílce na výšku celého podlaží z betonu s plnivem z drceného polystyrenu Z betonu s plnivem z drceného polystyrenu se vyrábí stěnové dílce s dutinami, jsou lehké a mají dobré izolační vlastnost. Po vyskládání stěny se průběžné dutiny opatří výztuží a zabetonují se. Stěny se omítají.

43 Bednicí dílce z betonu s plnivem z drceného polystyrenu

44 Dřevěné stěny a sloupy Jsou to tradiční konstrukce. Pro dostupnost materiálu opět nabývají na oblibě a rozšiřuje se jejich použití. Splňují požadavek užitelnosti ve stavebnictví. Výhody – dostupný materiál, snadno se opracovává, je lehký – snadná manipulace, dobré izolační vlastnosti, dobrá únosnost. Nevýhody – hořlavost, nasákavost, možnost napadení dřevokaznými škůdci.

45 1. Roubené konstrukce Tvoří je plně nebo částečně hraněné trámy spojené v rozích tesařským spojem - přeplátováním. Ve spárách jsou spojeny na pero a drážku nebo pomocí kolíků. Na tyto to konstrukce je velká spotřeba dřeva. Stěny se osazují na podezdívku výšky min. 600 mm s vloženou hydroizolací – ochrana proti vlhkosti.

46 Roubená stěna přeplátování stěny na rybinu přeplátování s přesahem zhlaví řez stěnou 1 – trám 2 – zhlaví 3 – roubík nebo pero v drážce 4 – podezdívka 5 - izolace

47 http://www.google.cz/imgres?q=rouben%C3%A9+stavby&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1140&bih=562&tbm=isch&tbnid=eatYsea TRj-AtM:&imgrefurl=http://www.srubyservis.cz/aktuality-historie-a-typy-roubenych-staveb-a- roubenek&docid=X97LfHAb_90aZM&imgurl=http://www.srubyservis.cz/userfiles/image/AKTUALITY/33- korenov18.jpg&w=552&h=367&ei=9YVCT7ipK6KJ4gTp7K2gCA&zoom=1&iact=rc&dur=274&sig=103728274479957438908& page=5&tbnh=164&tbnw=247&start=54&ndsp=12&ved=0CMcCEK0DMDw&tx=139&ty=111

48 http://www.google.cz/imgres?q=rouben%C3%A9+stavby&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1140&bih=562&tbm=isch&tbnid=nu6zok N7oHfPQM:&imgrefurl=http://www.roubenechaty.cz/roubenka1.html&docid=mqXFH6Ld9NwIuM&imgurl=http://www.roubene chaty.cz/images/stavbaRoubenky2.jpg&w=822&h=583&ei=9YVCT7ipK6KJ4gTp7K2gCA&zoom=1&iact=hc&vpx=715&vpy=1 71&dur=146&hovh=189&hovw=267&tx=142&ty=123&sig=103728274479957438908&page=6&tbnh=178&tbnw=231&start=6 6&ndsp=13&ved=0CO4CEK0DMEU

49 2. Dřevěná sloupková konstrukce Nosnou část tvoří systém svislých sloupků, vodorovných prahů a šikmých vzpěr. V dřívějších dobách se prostor mezi dřevěnými prvky vyplňoval dřevěnými špalíky (krčkové konstrukce) nebo cihlami ( hrázděná konstrukce). V současnosti se používají sloupky menšího průřezu, provádí se s menší osovou vzdáleností, prostor mezi sloupky je vyplněn tepelnou izolací a z obou stran se konstrukce opláští deskami na bázi dřeva nebo sádrokartonem. Na staveništi se panely jen sesazují.

50 http://www.google.cz/imgres?q=hr%C3%A1zd%C4%9Bn%C3%A9+stavby&um=1&hl=cs&biw=1140&bih=562&tbm=isch&tbnid=fUhS Kj84_OjtsM:&imgrefurl=http://francie.tripzone.cz/strasburk/fotogalerie/hrazdene-domy-podel-reky-ill- 245&docid=6O7zwzBditGgoM&imgurl=http://www.tripzone.cz/content_img_cs/000/hrazdene-domy-podel-reky-ill-w- 245.jpg&w=800&h=535&ei=aIdCT5aINMrE4gTj- 829CA&zoom=1&iact=rc&dur=210&sig=103728274479957438908&page=11&tbnh=162&tbnw=230&start=137&ndsp=12&ved=0CJg FEK0DMIsB&tx=36&ty=83 Hrázděná konstrukce

51 dřevěný sloupek tepelná izolace parozábrana vnitřní plášťová deska vnější opláštění

52 3. Dřevěné sloupy Použití u halových objektů, přístřešků a krovů. Sloup je a) celistvý z hraněného řeziva, b) lepený nebo sbíjený. Výhodná je lamelová – lepená konstrukce ( profil sloupu je slepen z jednotlivých prken). U lamel lze užít dřevo menších rozměrů, menší kvality. Lepené prvky se nekroutí, mohou se vyrobit složitější tvary, větší tvarová přesnost, větší odolnost proti vlhkosti a škůdcům.

53 Ocelové sloupy Mají velkou únosnost v tlaku i tahu. Ocelové sloupy se nejčastěji navrhují jako tlačené, únosnost se při dimenzování redukuje, vzhledem k nebezpečí ztráty stability. Součinitel vzpěru v závislosti na štíhlosti kce (= poměr délky sloupu k poloměru setrvačnosti průřezu). Tvary sloupů jsou buď uzavřené nebo otevřené.

54 Vrstvené obvodové stěny Rozdělení funkce obvodových konstrukcí: nosná – primárně materiály s vysokou únosností (kámen, beton, hutný cihlářský střep), tepelně izolační – přídavná vrstva, která vyrovnává nedostatky obvodových konstrukcí (souč. prostupu tepla U, nebo akustické požadavky, atp.).

55 Kontaktní systémy Řazení vrstev kontaktním způsobem - jednotlivé vrstvy jsou vzájemně plnoplošně spojené. A) Vnější kontaktní zateplovací systémy (nadzemní vrstvy). B) Sendvičové obvodové pláště.

56 1 - nosná konstrukce 2 – tepelná izolace 3 – ochranná pohledová vnější přizdívka 4 – vzduchová mezera 5 – kotva z nerezavějící oceli Nekontaktní systém


Stáhnout ppt "Svislé nosné konstrukce. Podepírají stropní konstrukce a tvoří s nimi rozhodující část nosného systému. Rozdělujeme je na : SLOUPY STĚNY PILÍŘE."

Podobné prezentace


Reklamy Google