Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezilidské vztahy Free Powerpoint Templates.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezilidské vztahy Free Powerpoint Templates."— Transkript prezentace:

1 Mezilidské vztahy Free Powerpoint Templates

2 AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi „Lidé s rozvinutými sociálními vazbami žijí podle některých zjištění déle a disponují celkem lepším fyzickým i psychickým zdravím než lidé bez těchto vazeb.“ L.F. Berkman a L. Breslov

3 Proč lidé navazují vztahy s druhými lidmi?
ověření našeho chápání sociální reality přítomnost blízké osoby umocňuje pocity štěstí v radostných chvílích a naopak poskytuje úlevu při zármutku, bolesti a zklamání. podněty pro srovnávání, osvojování nových poznatků a zpětnou vazbu pro akty našeho vlastního chování pocit bezpečí, vědomí, že se má na koho obrátit ve složitých životních situacích sdílení Poskytuje ověření našeho chápání sociální reality (ve vztahu k respektovanému člověku si můžeme ověřit, co je dobré, vhodné atd.), na čem se shodneme s (významnými) druhými, tomu věříme. Tendence k afiliaci vzrůstá v nejistotě a zejména v situacích ohrožení. Pouhá přítomnost druhého člověka snižuje úzkost a napomáhá nalezení vhodných způsobů reakce na ohrožující situace. 2. neboli sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílený žal, poloviční žal. 3. Interakce poskytuje podněty pro srovnávání, osvojování nových poznatků a zpětnou vazbu pro akty našeho vlastního chování. 5. Spolupráce a společné dosahování výkonu přináší uspokojení. Sdílení názorů, postojů a možnost jejich prodiskutování, sdílení důvěrných (jiným nepřístupných) informací přináší uspokojení.

4 Samota a osamění Únik do samoty Osamění Sociální izolace
Emocionální izolace

5 Vztah mezi lidmi Má-li přitažlivost přerůst v dlouhodobý vztah je důležitá podobnost osobnostního nastavení, postojů a názorů. Studium vztahů je komplikované, částečně proto, že předmět zkoumání je těžce uchopitelný a částečně proto, že každý z nás asi za nejdůležitější charakteristiku vztahu považuje něco jiného. Free Powerpoint Templates

6 Dimenze vztahu OBSAH – co lidé ve vztahu spolu dělají
ROZMANITOST – různost činností účastníků vztahu KVALITA – přístup účastníků k obsahu vztahu FREKVENCE A ORGANIZACE – kdy se lidé účastní společné činnosti a zda je jejich konání systematické Tyto dimenze byli navrženy k popisu a vysvětlení vztahů. Možná by bylo zajímavé na základě těchto 8 dimenzí srovnat vztahy, které mát s různými lidmi, a tak zjistit, jak se například rodinné vztahy liší od vztahů přátelských.

7 Dimenze vztahu RECIPROCITA A KOMPLEMENTARITA – zda vztah zahrnuje střídání rolí nebo vzájemně se doplňující chování INTIMITA – do jaké míry si partneři sdělují svá tajemství a hovoří o osobních věcech INTERPERSONÁLNÍ PERCEPCE – jak partneři navzájem vnímají svou povahu a jak interpretují činnost druhého ZÁVAZEK – jak silně se partneři cítí oddáni jeden druhému Tyto dimenze byli navrženy k popisu a vysvětlení vztahů. Možná by bylo zajímavé na základě těchto 8 dimenzí srovnat vztahy, které mát s různými lidmi, a tak zjistit, jak se například rodinné vztahy liší od vztahů přátelských.

8 Vývoj vztahu Hledání podnětů Vytvoření kontaktu Určování vlastností
Budování intimity Udržení pouta

9 Teorie vztahů EKONOMICKÁ TEORIE EVOLUČNÍ TEORIE TEORIE UČENÍ
V literatuře se uvádí několik teorií, které se pokouší vysvětlit, proč vztahy s jinými lidmi tvoříme, proč je udržujeme a proč se rozpadají.

10 EKONOMICKÁ TEORIE Vztah je vysvětlován jako ekonomická transakce.
Člověk hodnotí výnosy a náklady plynoucí z interakcí s partnerem. Přitažlivost partnera závisí na zisku, který nám přináší (stimulace, láska, peníze…). Spokojenost závisí na vzájemném uspokojování potřeb. Láska vzniká, když dostáváme to, co si přejeme.

11 Podle ekonomické teorie vztah vydrží, pokud:
oba partneři jsou spokojeni s dohodnutým poměrem nákladů a výnosů ve vztahu, srovnávací hladina alternativních vztahů je nízká, cena odchodu ze vtahu je vysoká, partneři jsou si podobní ve schopnosti vzájemně se odměňovat. V souvislosti s touto teorií je potřeba namítnout, že ve vztahu je obtížné kvantifikovat všechny psychologické náklady a odměny. Tato teorie se příliš nezabývá emocemi, které mohou převážit nad výpočty zisků ve vztazích a nemusí se také hodit na rodinné vztahy.

12 EVOLUČNÍ TEORIE Snaží se objasňovat vztahy z hlediska jejich funkce v evolučním přežívání. Přátelství a spojenectví se vyvinuly díky ochraně a účinnějšímu lovu ve skupině. Vazby muž-žena se tvořili kvůli péči o potomstvo.

13 Rozpad vztahu podle evoluční teorie
Podle této teorie může být nevěra geneticky výhodná pro obě pohlaví. Párové vazby u lidí se vyvinuly tak, aby trvaly tak dlouho jako péče o bezbranná lidská mláďata. Tato teorie naznačuje existenci protichůdných evolučních tendencí – k utvoření vazby, ale současně i k podvádění – což může vysvětlovat obtížnost udržení intimních vztahů. Co je přirozené ještě nemusí být morální.

14 TEORIE UČENÍ Vysvětluje vztahy na základě podmiňování.
Klíčovou roli hrají podmíněné emoční reakce a důsledky interpersonálního chování. Na vztah má vliv to, jaké základní potřeby může druhá osoba uspokojit (jídlo, láska, sex…). Když jsou partneři asociováni s příjemnými podněty Partněři se vzájemně odměnují – pozitivní zpevnění

15 Podle teorie učení vztah vydrží, pokud:
jsou partneři spojeni příjemnými podněty a životními zážitky, partneři se vzájemně odměňují příjemnými podněty. Teorie navazuje na principy nákladů a odměn ekonomické teorie. Některé vztahy existují navzdory velmi malému množství odměn. Za důležité je považováno i dávat, nikoli jen přijímat.

16 Udržování vztahu Různé vztahy vyžadují různě velkou pozornost a „údržbu“. Př. velmi dobrá přátelství většinou přetrvají i bez většího úsilí zúčastněných stran. Manželské páry mají daleko více udržovacích strategií (dlouhodobé x krátkodobé). Př. možná proto, že velké úsilí do něj bylo vloženo v jeho počátečních stádiích Manželé - telefonování domů, když jsem pryč, společné večery Dlouhodobé už některé prvky převzali jako samozřejmost.

17 Faktory vedoucí k rozpadu vztahu
FAKTORY PROSTŘEDÍ Fyzické prostředí – vzdálenost, strádání Sociální prostředí – pole dostupných, rodina a přátelé INTERPERSONÁLNÍ FAKTORY Nuda – nedostatek podnětů, omezení podnětů Konflikt – porušování pravidel, obtíže s kompromisy, udržování konfliktů

18 Faktory vedoucí k rozpadu vztahu
INDIVIDUÁLNÍ FAKTORY Původ – rozdílný demografický, brzký sňatek, nedostatek předcházejících vztahů, nižší socioekonomické a vzdělanostní poměry Sociální dovednosti – různé strategie zvládání stresu, vyhýbání se konfliktům, emocionální expresivita Přechozený vztah Nikam to nevede. Mám pocit, že se odcizujeme. Partner mě už nepřitahuje Psychologové popisují několik kritérií, která vám mohou pomoci si uvědomit, zda jste v přechozeném vztahu, či zda se jedná spíše o nějakou zvládnutelnou krizi. Prvním kritériem je vzájemná přitažlivost. To co vám dříve imponovalo, vám nyní připadá jako samozřejmé, nebo se vám to dokonce už nelíbí. Vytratila se touha po protějšku a dokonce najednou vidíte i jiné možnosti. Zkrátka chybí chemie, už vás to k sobě netáhne. Dalším kritériem je, že dáváte větší význam negativním vlastnostem partnera. Zatímco na počátku vztahu jste dokázali negativní vlastnosti přehlédnout, nyní překrývají i ty pozitivní a mohou být důvodem k častým a mnohdy zbytečným hádkám. Ztráta jistoty je dalším kritériem pro přechozený vztah. Pochybujete, zda je to ten pravý, ta pravá. Máte pocit, že žijete spíše vedle sebe než spolu. Vaše neochvějná jistota se vytratila a vy tápete. Jak mám vědět, že mě tam venku nečeká někdo lepší? Postrádáte důvod, proč s partnerem zůstávat ve vztahu. To je další možné kritérium, které v rozhodovacím procesu hraje roli. Zamilovanost opadla a vy hledáte racionální důvody pro pokračování vztahu. Pocit, který jste měli na začátku, prostě že máte být spolu, už nestačí. Posledním kritériem je atraktivita jiných potenciálních partnerů. Dříve vás ani nenapadlo se po někom jiném koukat. Nyní vás překvapuje, že potenciální partneři jsou pro vás zajímavější než stávající protějšek. V této fázi přechozeného vztahu se také často objevuje nevěra.

19 Fáze rozpadu vztahu Intrapsychická fáze Dyadická fáze Sociální fáze
Fáze úpravy hrobu

20 Rozdílná očekávání mužů a žen ve vztahu
OČEKÁVÁNÍ ŽEN Posedět a popovídat Duševní porozumění Vycítit co žena potřebuje Vyjadřovat lásku celým svým životem

21 Rozdílná očekávání mužů a žen ve vztahu
Uvařeno uklizeno Sex, kdykoliv se mu zachce Obdiv stále Nezatěžovat starostmi

22 Vliv primární rodiny na partnerský vztah
vliv rodičovského modelu vliv sourozeneckého modelu komplementární vztah identifikační vztah

23 Faktory primární rodiny důležité pro vztah
rozdělení rolí otevřenost či uzavřenost vůči okolí distribuce financí styl komunikace

24 Falešná očekávání a mýty ve vztazích
Mýtus shody ve všem Mýtus harmonie a štěstí Mýtus naprosté upřímnosti Mýtus lásky, mocné čarodějky Mýtus stálého klidu a odpočinku Mýtus obětního beránka Mýtus přehnané soudržnosti Mýtus o vnější determinaci emocí Mýtus o absolutnosti věcí Mýtus „oko za oko, zub za zub“ Mýtus o „zlém osudu“

25 Interkulturní rozdíly ve vztazích
ZÁPADNÍ KULTURY Individualistické zaměření na první známosti, blízké přátelé a intimní partnerství dvou jedinců silné sociální normy pro monogamní vztahy a manželství důraz na volbu ve vztazích Nespojité více preferovány dočasné vztahy a rozvody pravidla ve vztahu mohou být méně důležitá Dobrovolné Nestálé I-důraz na jednotlivce, jejich cíle, práva, postoje a potřeby. N- zdůrazńuje se pokrok, mládí a změna

26 Interkulturní rozdíly ve vztazích
VÝCHODNÍ KULTURY Kolektivistické větší důraz na dlouhodobé vztahy příbuzenské a v soc. skupině vyšší četnost polygamních vztahů nedostatečná možnost volby vztahů Spojité na změnu je pohlíženo s nedůvěrou – větší stabilita ve vztazích pravidla ve vztazích jsou přísně a formálně dodržována Nutnost Trvalost K- zdůrazňují skupinu, její rozhodnutí, postoje a potřeby a závazky jedince vůči ní. S- projevuzjí starost o kontinuitu = dědictví, zvyky, tradice a úctu k moudrost starších

27 Dokumenty o vztazích


Stáhnout ppt "Mezilidské vztahy Free Powerpoint Templates."

Podobné prezentace


Reklamy Google