Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize města Ostravy a možnosti zapojení podnikatelských subjektů 28. 1. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize města Ostravy a možnosti zapojení podnikatelských subjektů 28. 1. 2009."— Transkript prezentace:

1 Vize města Ostravy a možnosti zapojení podnikatelských subjektů 28. 1. 2009

2 Východiska ČR pro rok 2009 ČR - otevřená ekonomika Eurostat zveřejnil 22. ledna vývoj zakázek v jednotlivých zemích EU za rok 2008 (pokles průměrně 25,4 %, ČR 30,2 %) – zejména v průmyslové výrobě (snížení zisku 2008 - FIAT – 70%, NOKIA – 50%). ↑ nezaměstnanosti ČR (odhad 30 tis. obyvatel ČR za leden) Bankovní sektor ČR (Belgie sanuje svou KBC, ČSOB odepsala rizikové portfolio v nom. hodnotě 12 mld. Kč) Nové projekty v ČR (Dle CZI pokles 71 mld. Kč v roce 2007, 30 mld. Kč v roce 2008, naopak nárůst počtu projektů)

3 HDP v roce 2007 a 2008: odhad růstu HDP MSK podle údajů předpokládaného hospodářské růstu ČR (zdroj: Patria.cz) Zdroje: ČSÚ, Úřad práce v Ostravě, Patria.cz Lokalita / rok zahájení investování2002200320042005200620072008 Průmyslová zóna Ostrava-HrabováASUS, CTP I. Briggs&Str atton, Sungwoo Hitech CTP II. Strategická PZ Ostrava-MošnovBehr, Plakor Cromodora Wheels HB Reavis Free Zone VTPElcom, INGTEAM MFB I., TietoEnator, MFB II. ELCOM II. Vývoj nezaměstnanosti v Ostravě a HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2000-2008

4 Opatření města ke snížení negativních důsledků krize Získání maximálních finančních zdrojů z veřejných rozpočtů (uváděny celkové náklady projektů) Evidované projekty města …...111 projektů ….. 11,3 mld. Kč Připravované projekty města.. 38 projektů …… 2,9 mld. Kč Podané žádosti ……………….. 20 projektů …… 3,2 mld. Kč Získané žádosti ………………. 22 projektů …… 4,2 mld. Kč Realizace strategických projektů města v celkové hodnotě cca 10 mld. Kč Podpora investičních příležitostí města Opatření nového strategického plánu města na roky 2009 - 2015

5 Popis vybraných strategických projektů IPRM - Magnet regionu Popis projektu: základní programový dokument města umožňující jeho rozvoj v návaznosti na využití veřejné podpory ze strukturálních fondů - ROP Celkové náklady: 2 mld. Kč Termín realizace: 2009-2015 Terminál Svinov – II.etapa Popis projektu: realizace dopravního terminálu nadregionálního významu Celkové náklady: 750 mil. Kč Termín realizace: 2010-2012

6 Popis vybraných strategických projektů Strategická průmyslová zóna Mošnov Popis projektu: jedinečné prostředí pro investory; lokalita o rozloze 200 ha Celkové náklady: 2,7 mld. Kč Termín realizace: 2008-2011 Brownfield Hrušov Popis projektu: sociální brownfield; předpoklad výstavby nájemních administrativních objektů, výzkumných a poloprovozních provozů Celkové náklady: 500 mil. Kč Termín realizace: 2011-2013

7 Popis vybraných strategických projektů Dostavba plošné kanalizace Popis projektu: odkanalizování lokalit stávající zástavby na území města Ostravy a likvidace na ÚČOV Celkové náklady: 2,7 mld. Kč Termín realizace: 2010-2013 Nový městský fotbalový stadión Popis projektu: stadion pro cca 30 tisíc osob, který bude splňovat podmínky UEFA, respektive ČMFS Celkové náklady: 1,5 mld. Kč Termín realizace: 2011-2013

8 Vybrané veřejné projekty v rámci města, které SMO nerealizuje ŘSD – Severní spoj, Prodloužená Rudná, dálniční přivaděče Popis projektu: páteřní dopravní infrastruktura nadregionálního významu Celkové náklady pro rok 2009: 1,9 mld. Kč SS MSK – Nová Krmelínská, Mostní, Českobratrská III, Svinov Popis projektu: páteřní dopravní infrastruktura regionálního významu Celkové náklady odhad: 0,9 mld. Kč Projekty KU MSK – Knihovna, Kolejové napojení letiště Celkové náklady odhad: 2,5 mld. Kč Projekty VŠ pro OP VaVpI Celkové náklady odhad: 8 mld. Kč

9 Avizované investice soukromých společností (3,4 mld.) Nové projekty (odhad nákladů): ›Fénix Business Park Ostrava: (2,3 mld. Kč) ›HB Reavis, MMLC Mošnov: (4,5 mld. Kč) ›Svinov Centrum: (1,2 mld. Kč) ›Residence Zelený Dvůr: (0,8 mld. Kč) ›Amadeus real – Eduard Beneš: (2 mld. Kč) (Celkové náklady soukromých investic dle RER /odhad/: 36 mld. Kč) Opatření vedoucí k podpoře investičních příležitostí ›mezinárodní veletrhy nemovitostí a investičních příležitostí ›mapování a pasportizace investičních příležitostí ›mapování investičních aktivit - dokument „Real Estate Report Ostrava “ Podpora investičních příležitostí města

10 Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2009 - 2015 zásadní potřeba aktualizace původního SPRM z roku 2004 v období 2009–2015 bude vrcholit příliv finančních zdrojů z fondů EU → neopakovatelná příležitost a hrozba zároveň → efektivní využití → správné projekty → nástroj ke zmírnění účinků krize v procesu vytváření strategie i externí subjekty „Strategická expertní skupina“ › významné podnikatelské subjekty, akademická sféra a vybrané organizace (další klíčový aktéři ovlivňující dění ve městě s potenciálem přidat hodnotu strategii) v současné době návrh konkrétních aktivit a projektů v rámci každé oblasti s identifikací jasné zodpovědnosti a indikátorů pro jejich vyhodnocení www.ostrava.czwww.ostrava.cz sekce podnikatel

11 Klíčové oblasti a strategické cíle Územní rozvoj nízká atraktivita městského centra nízká kvalita hlavních vstupů města celková nesourodost území X trvale posilovat metropolitní funkce města zvýšit atraktivitu města novou architekturou překonat nekompaktní strukturu města X projekty (Revitalizace řeky Ostravice, Nové Vítkovice, Hrušov…)

12 Rozvoj lidských zdrojů vysoká míra nezaměstnanosti nesoulad mezi kvalifikační strukturou lidských zdrojů a potřebami zaměstnavatelů nízká motivace obyvatelstva dále se vzdělávat X přilákat a udržet vysoce kvalif. a tvůrčí odborníky vybraných oborů zajistit lidské zdroje pro strojírenské a další technické obory podporovat profesní úspěšnost všech obyvatel rozvojem jejich kompetencí X projekty ( IT4INNOVATIONS – Centrum excelence, rozšíření FEI, zřízení Lékařské fakulty, projekt „Uč se anglicky“...) Klíčové oblasti a strategické cíle

13 Hospodářský rozvoj vysoká míra nezaměstnanosti nepřipravenost rozvojových ploch a vhodných objektů pro investory orientace na výrobu X vytvářet prostředí pro rozvoj klíčových oborů s vysokou přidanou hodnotou město se špičkovou kvalitou služeb ve všech oblastech spojených s rozvojem místní ekonomiky a blahobytu jeho obyvatel a návštěvníků turistický magnet regionu s nabídkou mimořádných zážitků X projekty ( Rozvoj VTP, Evropské hlavní město kultury 2015, Nové Vítkovice, Nový městských stadion, rozvoj ZOO Ostrava...) Klíčové oblasti a strategické cíle

14 Kvalita života nevyhovující struktura a kvalita bytů vznik problémových lokalit s koncentrací sociálně- patologických jevů nedostatek kvalifikovaného zdravotního personálu X zvyšovat kvalitu bydlení a vytvářet podmínky pro bydlení různých skupin obyvatel nabízet vysoce kvalitní zdravotní, sociální a vzdělávací služby rozvíjet nabídku kvalitního trávení volného času X projekty (IPRM Vítkovice, Koncepce bydlení, Komunitní plán, Nová galerie moderního umění, Nová koncertní síň, úpravy hradu...) Klíčové oblasti a strategické cíle

15 Doprava a technická infrastruktura napojení Ostravy na dálniční síť (D47) nárůst intenzity dopravy, motorových vozidel nedostatek elektrické energie X posilovat systémy integrované dopravy osob vč. řešení bezbariér. dopravy zajistit podmínky pro rozvoj řídících inteligentních dopravních systémů parkování a zklidňování dopravy vytvářet podmínky pro rozvoj letecké a vodní dopravy, technické infrastr. X projekty ( Terminál Svinov, Terminál Hranečník, realizace záchytných parkovišť, železniční napojení letiště, Dostavba plošné kanalizace, PS Elektrická energie pro Ostravu) Klíčové oblasti a strategické cíle

16 Životní prostředí staré ekologické zátěže špatná kvalita ovzduší, vysoká hladina hluku vzestupný trend v produkci odpadu X regenerace území starých ekologických zátěží snižování negativních dopadů průmyslu, dopravy a malých zdrojů znečištění na životní prostředí třídění odpadu a jeho další energetické využití X projekty ( Revitalizace odvalů a hald, „zelené“ bariéry v blízkosti nejzatíženějších oblastí, nová skládka komunálního odpadu...) Klíčové oblasti a strategické cíle

17 Správa města a vnější vztahy nízká efektivita a flexibilita organizace řízení města a jeho rozhodovacích procesů přetrvávající negativní obraz města chybějící komunikační strategie města X zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb pro občany a organizace zlepšit vnímání města veřejností a partnery X projekty ( Další rozvoj aplikací a dostupnosti systémů eSMO a CzechPoint, informační systém pro komunikaci s úřadem – kiosky, elektronizace úřední desky, Komunikační strategie města...) Klíčové oblasti a strategické cíle

18

19 Získat externí zdroje a zrealizovat projekty veřejného a soukromého sektoru na území města Podporovat rozvoj a využití investičních příležitostí města zejména ve vztahu na podporu profesí s vyšší přidanou hodnotou Vybrané plánované investice připravované na území města za období 2009 - 2015 Nositel celkem v mld. Kč EU fondy 2007 - 2013 SMO8 Státní dotace SMO3,3 Investiční rozpočet do R 2015 SMO13,2 Projekty R&D z OP VAVPI VŠ8 ŘSD pro rok 2009 ŘSD1,9 SS MSK 0,9 KU MSK - Ostrava KU MSK2,5 celkem veřejné instituce 37,8 investiční proj.soukromých subjektů 36 avizované investice společností 3,4 celkem 73,8 Plnit opatření nového strategického plánu města

20 Děkuji za pozornost !!! Václav Palička Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy vedoucí odboru ekonomického rozvoje Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Tel.: +420 599 443 382, E-mail: vpalicka@ostrava.cz vpalicka@ostrava.cz


Stáhnout ppt "Vize města Ostravy a možnosti zapojení podnikatelských subjektů 28. 1. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google