Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic ÚZPI dne 18. října 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic ÚZPI dne 18. října 2007."— Transkript prezentace:

1 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic ÚZPI dne 18. října 2007

2 Charakteristika podopatření  Podopatření je zaměřeno na podporu malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů, zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

3 Legislativní rámec  Čl. 52 b) a 56 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy

4 Záměry a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu c) územní plán

5 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na podopatření je 28,59 mil. Euro ročně, tj.cca 789 mil.Kč (veřejné prostředky EU a ČR) NUTS IIRegionální balíčky v % Střední Čechy 17,59 Severozápad 10,25 Severovýchod 17,74 Jihozápad 17,00 Jihovýchod 19,73 Moravskoslezsko 6,55 Střední Morava 11,14 Celkem NUTS II (bez Prahy)100,00

6 Příjemce dotace  Definice příjemce dotace: záměr a) obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce, svazky obcí), církve a jejich organizace záměr b) obce, svazky obcí záměr c) obce

7 Výše dotace  Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro :  Záměr a) jsou 5 mil. Kč na projekt (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do max.částky 20 mil. Kč)  Záměr b) jsou 40 mil. Kč na projekt (u svazku obcí se limit 40 mil. Kč navyšuje o 10 % s každou následující obcí až do max.výše 60 mil. Kč)  Záměr c) je 1,5 mil. Kč na projekt  Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy

8 Příklady způsobilých výdajů Záměr a)  budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy,jejich součástí a příslušenství, budování a obnova sítí technické infrastruktury (vyjma infrastruktury řešené záměrem b))  obnova veřejných prostranství obce, nákup techniky pro údržbu zeleně  parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně  nákup pozemků do 10% způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace

9 Příklady způsobilých výdajů Záměr b)  budování a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu  nákup strojů, technologie,hardware,software a vybavení souvisejících s projektem ČOV  doprovodná síť technické infrastruktury  nákup pozemků (u projektů ČOV též staveb)do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace

10 Příklady způsobilých výdajů Záměr c)  zpracování územního plánu projektantem  projektová dokumentace, zadání územního plánu Výdaje v tomto podopatření jsou způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé od data zaregistrování Žádosti o dotaci

11 Nezpůsobilé výdaje Formy financování Nezpůsobilé výdaje: nákup použitého zařízení nákup mobilních dopravních prostředků Formy financování: bezhotovostní platba hotovostní platba věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace (vyjma záměrů b),c))

12 Kritéria přijatelnosti projektu  Projekt musí být realizován v ČR v obci do 500 obyvatel, kromě projektů vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, které jsou vymezeny pro obce do 2000 obyvatel (vodovody) a pro obce do 2000 obyvatel s kapacitou do 2000 E.O (kanalizace, ČOV).Pro svazek obcí platí, že může zahrnovat i obce s více než 500, nebo 2000 obyvateli, ovšem příslušný projekt musí být realizován v obci nebo obcích do 500 obyvatel, nebo 2000 obyvatel.Kapacita jednotlivých systémů kanalizací a ČOV, nebo jednoho společného systému, nesmí přesahovat limit 2000 E.O.  Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace  Projekt musí splňovat účel a rozsah podopatření/záměru  Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu, nezvýhodňovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad n obchod mezi členskými státy EU  Projekty vodovodů, kanalizací a ČOV budou podpořeny pouze mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000) a mimo povodí vodního díla Nové Mlýny

13 Další podmínky  Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody  Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel  Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU  V případě, žádosti o dotaci na nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem, nesmí být po dobu vázanosti projektu na účel využívání tato technika pro třetí osoby za úplatu  V případě, že se projekt týká dostavby či nové výstavby vodohospodářské infrastruktury, musí být provozovatel vybrán na základě transparentního výběrového řízení  V případě, že vodohospodářskou infrastrukturu bude provozovat sama obec/svazek obcí, musí mít pro takovou činnost příslušné oprávnění dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  Vodohospodářská infrastruktura podpořená dotací v rámci záměru b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu musí zůstat v majetku obce/svazku obcí po dobu vázanosti projektu na účel  Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování; tím se rozumí rozdělení realizace projektu na 2 části s tím, že lze poskytnout 1 průběžnou platbu do výše 50% plánovaných způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to za předpokladu, že žadatel naplánuje 2 části projektu již při předložení žádosti o dotaci; dodatečné členění projektu na části není možné. Na průběžnou platbu ztrácí nárok obec/svazek obcí, které je během administrace žádosti/projektu ještě před proplacením průběžné platby udělena jakákoliv sankce  Atd.

14 Povinné přílohy k Žádosti o dotaci  Projekt dle povinné osnovy,čestné prohlášení dle závazného vzoru  Stavební povolení nebo ohlášení stavby, povolení k nakládání s vodami nebo ohlášení k vodním dílům, či jiné opatření stavebního úřadu  Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává příslušné krajské středisko AOPK, že projekt vodohospodářské infrastruktury leží mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem,lokality soustavy Natura 2000) a mimo povodí vodního díla Nové Mlýny, nebo toto území významně ovlivňuje  V případě projektů zaměřených na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV doloží žadatel stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje  Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace  V případě projektů na vypracování územních plánů doloží žadatel smlouvu s odborníkem – architektem s autorizací pro územní plánování dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů včetně čísla autorizace, obsahující i etapizaci (rozsah a rozpočet projektu) – originál.  V případě projektů na vypracování územních plánů doloží žadatel schválené zadání územního plánu včetně výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení; při postupu podle § 188, odst. 2 stavebního zákona se zadání nedokládá a doloží se výpis z usnesení zastupitelstva o pořízení územního plánu – originál  Atd.

15 Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci (vyplývají z preferenčních kriterií)  Projekt v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc,*.pdf).  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby – katastrem nemovitostí ověřená kopie stejnopisu geometrického plánu ne starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o dotaci, ze kterého je patrná výměra stavby  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za výstavbu nové kapalizace nebo ČOV v ochranném pásmu vodních zdrojů, doloží tuto skutečnost výpisem z příslušného PRVKÚK  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za skutečnost, že při zpracování projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování, doloží tuto skutečnost (např. zápisem z projednávání projektu potvrzeným zastupitelstvem včetně prezence a počtu zúčastněných)  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za soulad projektu se strategií mikroregionu, programem rozvoje obce nebo územní strategií MAS, předloží příslušný výtah z uvedeného dokumentu/ů potvrzený příslušnou oprávněnou osobou  Atd.

16  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci;  Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele  Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci  V případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby, čestné prohlášení žadatele, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu rozporováno (změněno) dle závazného vzoru Povinné přílohy k podpisu Dohody

17 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení  Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony)  Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti)  Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů  V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV  V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení o shodě  Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo čestné prohlášení příjemce, že kolaudační souhlas ani oznámení není zapotřebí

18 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení  V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle ÚRS  Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody.  Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF;  Provozní smlouva včetně dokladů k výběru provozovatele na provozování vodohospodářské infrastruktury, pokud provozovatelem není sám žadatel  Doklad o oprávnění k provozování vodovodu a/ nebo kanalizace dle § 6, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v případě, že v rámci projektů zaměřených na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat sama obec/svazek obcí

19 Preferenční kritéria Kriteria centrální  komplexnost projektu  velikost obce, kde je projekt realizován  výstavba nové kanalizace a ČOV v ochranném pásmu vodních zdrojů  podíl připojených osob k celkovému počtu obyvatel u projektů VaK,ČOV  existence územního plánu pro obec  zapojení veřejnosti komunitním způsobem plánování  nezaměstnanost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován Kritéria regionální  soulad se strategií mikroregionu  význam pro více obcí  provázanost s významnou investiční akcí  atd.

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic ÚZPI dne 18. října 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google