Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IMPLEMENTACE PROJEKTŮ FONDU SOUDRŽNOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IMPLEMENTACE PROJEKTŮ FONDU SOUDRŽNOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 IMPLEMENTACE PROJEKTŮ FONDU SOUDRŽNOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Programy ISPA a FS ISPA Pro kandidátské státy od roku 2000 do okamžiku vstupu do EU Fond soudržnosti Pro nové členské státy EU (po 1.5.2004)

3 Fond soudržnosti  Zaměřen na velké infrastrukturní projekty v oblastech životního prostředí a dopravy oblastech životního prostředí a dopravy  Celkové náklady min. 10 mil. EUR

4 Alokace finančních prostředků  České republice se podařilo v letech 2000 – 2003 získat 411,3 mil. EUR (na projekty s celkovými získat 411,3 mil. EUR (na projekty s celkovými náklady 889,2 mil. EUR) –projekty ISPA náklady 889,2 mil. EUR) –projekty ISPA  Pro období 2004 -2006 alokace celkem min.. 837,2 mil. EUR, max. 1 053 mil. EUR, min.. 837,2 mil. EUR, max. 1 053 mil. EUR, střední hodnota 945,3 mil. EUR střední hodnota 945,3 mil. EUR

5 Alokace finančních prostředků z fondů EU pro ČR (2004 – 2006) Cíl 1 1,454.04 mil. EUR Cíl 1 1,454.04 mil. EUR Cíl 2 71.28 mil. EUR Cíl 2 71.28 mil. EUR Cíl 3 58.78 mil. EUR Cíl 3 58.78 mil. EUR Interreg 68.67 mil. EUR Interreg 68.67 mil. EUR Equal 32.10 mil. EUR Equal 32.10 mil. EUR Celkem SF 1,684.87 mil. EUR Fond soudržnosti 945.3 mil. EUR Podpora EU celkem 2,630.2 mil. EUR

6 Prostředky poskytnuté ČR do FS 2004 – 2006 2004min. 152,2 MEURmax. 191,6 MEUR střední hodnota 171,9 MEUR 2005min. 127,7 MEURmax. 160,7 MEUR střední hodnota 144,2 MEUR 2006min. 170,9 MEURmax. 215 MEUR střední hodnota 192,9 MEUR Celkem min 450,8 MEUR max. 567,2MEUR střední hodnota 509 MEUR

7 Alokace z FS – pro ČR (2004 – 2006) životní prostředí Fond soudržnosti472,65 mil. EUR Fond soudržnosti472,65 mil. EUR Čerpáno z EU do 31.12.2005107,77 mil. EUR Čerpáno z EU do 31.12.2005107,77 mil. EUR

8 Fond soudržnosti přispívá k financování:  projektů, nebo  etap projektů, jež jsou technicky a finančně samostatné nebo samostatné nebo  skupin spojených projektů se společnou zřetelně rozpoznatelnou strategií, které tvoří souvislý celek rozpoznatelnou strategií, které tvoří souvislý celek Finanční pomoc z FS

9 Prioritní oblasti FS – životní prostředí  Zajištění množství a jakosti pitné vody  Čištění odpadních vod  Nakládání s odpady  Ochrana ovzduší a klimatu  Odstraňování starých ekologických zátěží 2007 – 2013  vodní hospodářství a protipovodňová ochrana  Ovzduší a hluk  Využití obnovitelných zdrojů a energie  odpady, obaly a staré zátěže  enviromentální rizika, omezování prům. znečištění a zlepšení životního prostředí urbanizované krajiny  příroda a krajina, enviromentální vzdělávání, poradenství a osvěta

10 Předpisy Fondu soudržnosti  Předpis (EC) č. 1164/94 – zřízení FS a zajištění rámce jeho provádění rámce jeho provádění  Předpis (EC) č. 1264/99 a č. 1265/99  REG 1386/2002 – Finanční kontrola a opravy  REG 16/2003 – Způsobilost  REG 621/2004 - Publicita

11 Dokumenty důležité pro implementaci Fondu soudržnosti v ČR  Usnesení vlády č. 102/2002, 125/2004  Strategie FS - implementační systém  Národní strategie FS pro dopravu  Národní strategie FS pro ŽP

12 Dokumenty důležité pro implementaci Fondu soudržnosti v ČR  Příručka Fondu soudržnosti  Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti  Operační manuál Fondu soudržnosti  Manuály pracovních postupů řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů, realizačních orgánů

13 Žádost o podporu z FS v sektoru ŽP je zpracována ve dvou stupních: 1. Zpracování „Záměru projektu“ 2. Zpracování „Žádosti o podporu“ Pracovní postupy

14  Nařízení (ES) č. 1164/94  Směrnice MŽP č. 8/2005 pro předkládání žádostí o podporu FS (nahrazena v roce 2006 směrnicí podporu FS (nahrazena v roce 2006 směrnicí č. 2/2006) č. 2/2006)  Směrnice MŽP č. 4/2005 o čerpání finančních prostředků ze SFŽP pro investiční projekty prostředků ze SFŽP pro investiční projekty realizované v rámci FS realizované v rámci FS Žádost o podporu

15 Administrace projektů ŽP Na úrovni realizačního orgánu – SFŽP -konzultace a pomoc žadatelům při vypracování všech stupňů žádostí -oficiální registrace žádostí -technické a ekonomické vyhodnocování žádostí -předkládání žádostí na MŽP

16 Administrace projektů ŽP Na úrovni zprostředkujícího subjektu - MŽP -přijímání žádostí předkládání vyhodnocených žádostí, pracovní skupina pro FS a SF (operační program infrastruktura) -jednání s EK, předkládání žádostí na ŘOFS -žádost je zpracovávána ve 2 stupních – záměr a po jeho odsouhlasení žádost FS

17 Administrace projektů ŽP Na úrovni Řídícího orgánu FS a Meziresortního řídícího výboru -schvalování žádostí -jednání s EK -předání žádosti EK -monitorování projektu FS (Monitorovací výbor)

18 Projektová žádost  Příloha II. – Monitoring metod výběrových řízení veřejných zakázek  Příloha III. – Specifické informace poskytované v závislosti na charakteru projektu (část A a část B)

19 Povinné dokumenty k žádosti  Prohlášení konečného příjemce pomoci o zajištění spolufinancování projektu FS (Formulář I.) spolufinancování projektu FS (Formulář I.)  Prohlášení konečného příjemce pomoci o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (Formulář II.) pojišťovnám (Formulář II.)

20 Povinné dokumenty k žádosti  Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění spolufinancování projektu FS (Formulář III.)

21 Povinné dokumenty k žádosti  Prohlášení k EIA a NATURA vydané oprávněným úřadem úřadem  Příloha I(a) ověřená MŽP + mapa NATURA 2000  Provozní a nájemní smlouvy příp. dodatky ke smlouvám smlouvám

22 Územní přehled projektů z FS Projekty FS schválené EK v roce 2005 Projekty schválené EK a v realizaci (ISPA/FS) Projekty ISPA/FS končící v roce 2005 a 2006

23

24 Projekty schválené EK a v realizaci ISPA/FS (14 projektů, podpora EU, celkem 228,379 mil.EUR0) Rozšíření kanalizace v Ostravě Kanalizační systém města Brna Monitoring Hydrosféry v České republice (ČHMÚ) Rekonstrukce zásobovacího systému pitné vody, výstavba ČOV v regionu Podkrušnohoří (Severní Čechy) ČOV a modernizace kanalizačního systému v Jihlavě Modernizace kanalizace Olomouc Ochrana vody a výstavba vodojemu řeky Dyje

25 Odvádění odpadové vody a zásobování pitnou vodou Jeseník Čistá Bečva Rozvodová vodní síť Jižní Čechy Rekonstrukce kanalizačního systému Žďár nad Sázavou Spalovna Brno Rekonstrukce kanalizačního systému Znojmo Úprava ČOV – Příbram Projekty schválené EK a v realizaci ISPA/FS

26 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod v povodí Lužické Nisy Čistá voda Karlovy Vary Klatovy – čisté město Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun Zlepšení kvality vod horní povodí řeky Moravy + Šumperk Projekty FS v realizaci, schválené EK v prosinci 2004 Celkem 10 projektů, podpora z EU celkem 203,984 mil.EURO

27 Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy Břeclavsko-rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje Karviná – rozšíření kanalizace Olomouc - kanalizace II. Etapa Projekty FS v realizaci,schválené EK v prosinci 2004

28 Střední Pomoraví – výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV Labe – Loučná, dostavba kanalizace, rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec- výstavba kanalizace Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko Projekty FS schválené EK v roce 2005 Celkem 10 projektů, podpora z EU celkem 122,180 mil EUR

29 Projekty FS schválené EK v roce 2005 Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov Zlepšení kvality vod oblasti soutoku Moravy a Bečvy Mladoboleslavsko- intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace Čistá horní Úpa Cidlina

30 Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko Horní Vltavy Zlínsko – čištění odpadních vod pro Evropu Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Vírského oblastního vodovodu Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi Projekty FS předložené ke schválení EK v roce 2005 – již registrované (celkem 11 projektů)

31 Nápravastavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko Řešení vybraných problémů VH infrastruktury v povodí Horní Vltavy Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku Mělník – kanalizace a ČOV, zlepšení kvality vody v Labi Doplnění kanalizačních systémů v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov a opatření na ČOV Hradec Králové Čistá Berounka – etapa I Revitalizace povodí Olše – I. etapa Projekty FS předložené ke schválení EK v roce 2005 – již registrované

32 Dostavba plošné kanalizace Ostrava – projekt I Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny Čisté horní Labe Kanalizace a ČOV Kladensko Revitalizacepovodí Olše – I. etapa –rekonstrukce a výstavba kanalizace a výstavba 4 ČOV Revitalizace povodí Olše – I. etapa –rekonstrukce a výstavba kanalizace a výstavba 4 ČOV Projekty FS předložené ke schválení EK v roce 2005 – zásobník projektů Celkem 10 projektů

33 Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském ostrově Dolní Labe Čistá Ploučnice Rekultivace a odstr. ekol. zátěže po hydrometal. zprac. uran. rud v oblasti obcí Dívčice, Mydlovary a Olešník reg. „Blata“ Sanace ložiska po chemické těžbě uranu (Stráž pod Ralskem) Rekonstrukce 73 bytových domů v Praze 5 Projekty FS předložené ke schválení EK v roce 2005 –zásobník projektů

34  Pravidlo m+12  Pravidlo m+24  Vlastní proces výběrového řízení - Příprava zadávací dokumentace - Příprava zadávací dokumentace - Výběrové řízení - Výběrové řízení  Čerpání alokovaných finančních prostředků Kritická místa při implementaci

35

36 DĚKUJI ZA POZORNOST DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "IMPLEMENTACE PROJEKTŮ FONDU SOUDRŽNOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Řídící orgán Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google