Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Možnosti získání národních grantů v oblasti kultury Cross Czech a.s. www.crossczech.cz www.crossczech.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Možnosti získání národních grantů v oblasti kultury Cross Czech a.s. www.crossczech.cz www.crossczech.cz."— Transkript prezentace:

1 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Možnosti získání národních grantů v oblasti kultury Cross Czech a.s. www.crossczech.cz www.crossczech.cz

2 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Krajské granty Mají vyhlášeny kulturní grantové programy pro svůj kraj pro rok 2008: Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Nemají vyhlášeny kulturní grantové programy pro svůj kraj pro rok 2008: Jihočeský kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj

3 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Středočeský kraj Dotační program Středočeského kraje Fond kultury pro rok 2008 Obecná závazná pravidla Dotace se poskytuje na jednorázové či déle trvající kulturní aktivity: –nadlokálního charakteru, které se realizují na území Středočeského kraje a které výrazně přispějí k obohacení kulturního života jeho občanů, Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě, která nemá ke dni podání žádosti splatné závazky Dotace se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí dotace na kulturní aktivity z Fondu kultury Středočeského kraje na daný rok Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci kalendářního roku a výhradně na účel, na který byla poskytnuta. Dotace je určena pouze na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s realizací projektu, v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk. Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu.

4 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Středočeský kraj Nezpůsobilé výdaje: pořízení pozemků, staveb, budov a jejich technické zhodnocení (tzv. stavební investice) a jejich odpisy, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, pohoštění, občerstvení a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu. V případě, že projekt nebo jeho část bude realizován dodavatelským způsobem, vztahují se na postup příjemce příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované Středočeským krajem. Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotací rozhodují příslušné orgány kraje, jejich rozhodnutí je bez zbytečného odkladu zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. Všichni žadatelé jsou o výsledku výběrového dotačního řízení vyrozuměni.www.kr-stredocesky.cz

5 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Středočeský kraj V případě zaslání žádosti poštou je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum uvedené na otisku poštovního razítka! Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového dotačního řízení. Veškeré informace o dotacích v oblasti kultury poskytuje odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury, KÚ SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Informace o dalších dotačních možnostech je možné nalézt na http://www.risy.cz/dotace_stredocesky_kraj http://www.risy.cz/dotace_stredocesky_kraj

6 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Karlovarský kraj Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit Uzávěrka byla 10.11. 2007 (nutno vyčkat na příští rok, zda bude něco obdobného…) Předmět a účel podpory Příspěvky v oblasti kultury jsou určeny výhradně pro akce kulturního charakteru. Výhodou při posuzování žádosti je vazba kulturní akce na cestovní ruch.

7 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Karlovarský kraj Příspěvky bylo možné použít pro tyto účely: estetická výchova dětí a mládeže, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora neprofesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, významné výstavy a prezentační akce, podpora vydavatelské činnosti, Příspěvky se poskytují zejména k podpoře realizace projektů, které: - mají regionální a nadregionální význam - zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem - významně prezentují kraj - není možno je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele

8 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Ústecký kraj Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 Předmět a účel podpory Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou : - hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky apod. - výstavy výtvarných prací - divadelní projekty - sochařská sympozia a plenéry - publikační činnost ( památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

9 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Ústecký kraj Druh podpory: Minimální výše poskytované dotace činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace je 70% z celkových nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu. Hodnotící kritéria Význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje. Rozsah působení projektu. Spádová oblast působení žadatele. Návštěvnost.

10 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Ústecký kraj Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či jakýkoliv subjekt, který je: občanským sdružením, humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti: mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality

11 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Ústecký kraj Uzávěrka k podání přihlášek projektů pro rok 2008 je letos stanovena na PONDĚLÍ 3. PROSINCE 2007, DO 15.00 HODIN. Kontaktní osoby: PaedDr. Petr Brázda e-mail: brazda.p@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 243 Karina Strnadová e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242 http://eu.kr- ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018 &id=1402579

12 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pardubický kraj Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2008 s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony Předmět a účel podpory Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Pardubickém kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí prioritně v oblasti spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí a dále podpořit rozvoj již existujících vztahů s dalšími zahraničními partnery. Témata projektů: 1.navázání (posílení) vzájemných vědeckých, školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů a dále kontaktů v oblasti sociální a zdravotní péče 2.navázání (posílení) vzájemných kontaktů v oblasti chovu koní 3.podpora při realizaci programů EU 4.navázání (posílení) vzájemných kontaktů v oblasti krizových situací, požární ochrany a hasičských sborů

13 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pardubický kraj Druh podpory Celkový objem finančních prostředků bude, po schválení rozpočtu Pardubického kraje Zastupitelstvem Pk, ve výši 800 000,- Kč, z toho 550 000,- Kč na projekty s partnerskými regiony a 250 000,- Kč na ostatní. Minimální výše grantu: 10 tis. Kč. Poskytnutí grantu je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele, maximální výše poskytnutého grantu je do 60% skutečně vynaložených nákladů. Finanční prostředky nesmí být použity na mzdy a honoráře, Pardubický kraj může poskytnout prostředky maximálně do 60% nákladů na projekt.

14 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pardubický kraj Pravidla pro poskytnutí grantu: žadatel je trestně bezúhonný a má vypořádané závazky vůči státu a Pardubickému kraji za žadatele, v případě právnické osoby, vždy jedná statutární orgán právnické osoby nebo osoba s jednoznačným doložením svého práva za právnickou osobu jednat příjemce grantu má povinnost dohodnutým způsobem prezentovat Pardubický kraj při realizaci podpořené aktivity grant je poskytován na základě písemné smlouvy, a to převodem prostředků na účet žadatele, mimořádně i jiným způsobem určeným ve smlouvě grant lze čerpat pouze v období kalendářního roku pro který je vypsán a to i zpětně.

15 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pardubický kraj Okruh žadatelů: Fyzické osoby, které jsou občany Pardubického kraje (dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, díl 4, § 12) Právnické osoby se sídlem v Pardubickém kraji včetně organizací zřizovaných Pardubickým krajem. V případě organizací zřizovaných obcemi žádá za tyto a smlouvu s PK uzavírá obec. Kontaktními osobami jsou: Alena Petráňová, tel: 466 026 224, Radka Vodičková, tel: 466 026 123. Uzávěrka: 31.01.2008 http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=&thema=3288&item =45713

16 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Kraj Vysočina Grantový systém Zdravého města Třebíč 2007 - Obnova památek Předmět a účel podpory Obnova fasád, výplní otvorů, střešního pláště a dalších nespecifikovaných úprav v části městské památkové zóny Zámostí a Podklášteří Druh podpory Finanční příspěvek může být poskytnut minimálně od výše 5.000,- Kč (blíže specifikováno v zásadách, které jsou zveřejněny na webových stránkých) Na žádost podanou žadatelem v příslušném kalendářním roce může být poskytnut finanční příspěvek pouze k nákladům vynaloženým v souvislosti s obnovou prvků stavebního objektu v tomtéž kalendářním roce.

17 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Kraj Vysočina Místo realizace: Třebíč Uzávěrka: 31.12.2007 Kontaktní osobou pro tento grantový program je: Ing. Lubor Herzán, tel.: 568 896 157, E: l.herzan@trebic.czl.herzan@trebic.cz Důležité informace: http://www.trebic.cz/soubory/16973/GrP-int-2007- Obnova%20památek-žádost%20a%20manuál-b.dochttp://www.trebic.cz/soubory/16973/GrP-int-2007- Obnova%20památek-žádost%20a%20manuál-b.doc

18 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Jihomoravský kraj Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury Cílem dotačního programu je podporovat rozvoj kulturního života v Jihomoravském kraji, pečovat o tradice a folklór, napomáhat rozvoji kulturních institucí, divadel, hudebních souborů, muzeí atp., podporovat kulturní život menšin, věnovat zvláštní pozornost rozvoji neprofesionální kultury v Jihomoravském kraji a zpřístupňovat a propagovat kulturu všech oblastí Jihomoravského kraje v České republice i v zahraničí.

19 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Jihomoravský kraj Cílovou skupinou (možnými příjemci dotace) jsou: fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další právnické osoby (tj. např. občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, akciové společnosti), které splňují podmínky uvedené v tomto dotačním programu. Dotaci dle dotačního programu nelze poskytnout příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem. Druh podpory: neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 500 000 Kč Minimální podíl spoluúčasti příjemce dotace činí 50 % celkových nákladů vynaložených příjemcem na projekt v příslušném kalendářním roce Finanční prostředky vynaložené příjemcem dotace nesmí pocházet z rozpočtu Jihomoravského kraje.

20 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Jihomoravský kraj Formální kriteria: - řádně vyplněná žádost včetně příloh - podání žádosti ve stanoveném termínu - soulad s platným právním řádem - soulad projektu s dotačním programem - připravenost a realizovatelnost projektu - reálný a průhledný rozpočet nákladů, přehled finančních zdrojů - neexistence závazků Kvalitativní kritéria: - soulad projektu s dalšími rozvojovými opatřeními dle Programu rozvoje Jihomoravského kraje - připravenost a realizovatelnost projektu - spolufinancování z více zdrojů - hodnota získaná za vložené finanční prostředky Specifická kriteria: - přínos pro kulturní život v Jihomoravském kraji

21 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Jihomoravský kraj Místo realizace: Jihomoravský kraj Uzávěrka: 30.11.2007 Administrátorem dotačního programu je Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci dotačního programu. Kontaktní osoby pro podávání informací: Mgr. Zdeňka Oprchalová, e-mail: oprchalova.zdenka@kr- jihomoravsky.cz a Ing. Jana Procházková, e-mail: prochazkova.jana@kr- jihomoravsky.cz http://www.kr- jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=29833&TypeID=2

22 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Moravskoslezský kraj Statut. město Opava - Kultura – Soustavná kulturní činnost 2008 Předmět a účel podpory Jedná se o podporu soustavné činnosti, a to nejenom dětí a mládeže. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky, pěvecké sbory, taneční soubory, orchestry atd., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

23 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Moravskoslezský kraj Druh podpory Každá podaná žádost bude hodnocena individuálně a v celém rozsahu požadované dotace. V maximálně možné míře bude uplatněn princip nekrácení požadavku žadatele. Dotaci z rozpočtu SMO je možno využít na úhradu nezbytně nutných nákladů vlastního projektu, a to účelně, efektivně a hospodárně. Ve výjimečných případech lze použít tyto prostředky i k pořízení dlouhodobého majetku, což je nutné v žádosti zvlášť vyznačit. Při hodnocení bude ke způsobu využití dotace přihlíženo.

24 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Moravskoslezský kraj Kritéria programu Konečné vyhodnocení pořadí žadatelů, přiznané dotace na projekty, včetně pořadí náhradních projektů v jednotlivých grantových okruzích, schvaluje Zastupitelstvo SMO. Zastupitelstvo zároveň zmocní Radu SMO ke schváleni smluvních vztahů k poskytnutí dotací. Žadatelem mohou být zejména: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání a přednostně realizují svoji činnost na území SMO.

25 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Moravskoslezský kraj Místo realizace: Opava Uzávěrka: 30.11.2007 Velikost dotace: 150 000 Kč Kontaktní osoby: Renata Zahradníková, granty@opava-city.czgranty@opava-city.cz Martin Koky, martin.koky@opava-city.czmartin.koky@opava-city.cz Mgr. Petr Rotrekl, petr.rotrekl@opava-city.czpetr.rotrekl@opava-city.cz http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12946

26 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Celorepublikové národní granty Místo realizace možné po celé ČR včetně krajů, kteří nemají vyhlášen žádný grant na kulturu pro rok 2008 Některé grantové programy: 1.MK ČR - program Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na rok 2008 2.MKČR - Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008 3.MK ČR - Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 2008 4.VISK 5.Knihovna 21. století – K21

27 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 1) Program Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na rok 2008 Místo realizace – celá ČR !!! (Jihočeský kraj nemá vyhlášen svůj kulturní grant na rok 2008) Předmět a účel podpory: 1.Prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem (internet) a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek. 2.Doplnění textové charakteristiky nejméně tří oborových částí sbírky (podsbírek) v centrální evidenci sbírek (CES) o digitální obrazové informace, pořízené podle zadání, které je zveřejněno na webových stránkách 3.Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 50 sbírkových předmětů z jedné oborové části sbírky (podsbírky). 4.Vydání odborného (vědeckého) katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou.

28 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Druh podpory: Do konkurzního řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2008 buď předkladatel nebo jiný subjekt; v případě, že projekt bude financovat jiný subjekt, je třeba doložit žádost o dotaci buď smlouvou s tímto subjektem nebo smlouvou o smlouvě budoucí. Kritéria programu: Do konkurzního řízení může jeden předkladatel předložit pouze 3 projekty. Přílohou žádosti je podrobná kalkulace nákladů na celý projekt, tj. materiální, nemateriální a osobní náklady musí být rozepsány do jednotlivých kontrolovatelných položek, v případě materiálních a nemateriálních nákladů včetně jejich jednotkové ceny. 1) Program Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na rok 2008

29 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Organizační zabezpečení: Termín k předložení žádosti do konkurzního řízení je stanoven na 29. února 2008. Žádost je předkládána na formuláři, jehož vzor je uveden na webových stránkách Žádosti se zasílají písemně na adresu odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1,118 11 Praha 1 ? Malá Strana. Bližší informace lze získat na: magda.junkova@mkcr.czmagda.junkova@mkcr.cz nebo hana.prixova@mkcr.czhana.prixova@mkcr.cz http://www.risy.cz/dotace_jihocesky_kraj 1) Program Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na rok 2008

30 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 2) Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008 Místo realizace – celá ČR !!! (Plzeňský kraj nemá vyhlášen svůj kulturní grant na rok 2008) Předmět a účel podpory: Dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k šíření hodnotné audiovizuální kultury, prohlubování odborných znalostí, obhajobě etických a humanistických hodnot, ochraně lidských práv, rozvoji demokracie, toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti a k podpoře menšinových skupin obyvatel.

31 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích: 1.Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby. 2.Semináře, workshopy Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví 3.Odborná periodika a neperiodické publikace Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti. 2) Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008

32 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 4.Dětská mediální a audiovizuální tvorba, výchova dětí a mládeže v oblasti audiovizuální kultury a vzdělávání pedagogů v oblasti médií a audiovizuálním sektoru Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na mediální tvorbu dětí a mládeže, jejich výchovu k mediální kultuře a na vzdělávání pedagogů v této oblasti. 5.Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí. 6.Projekty zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví a bojem proti pirátství Dotace je určena na podporu propagace a pořádání vzdělávacích a prezentačních akcí v oblasti práv duševního vlastnictví a ochrany práv k audiovizuálním dílům, záznamům a TV vysílání. 7.Zpřístupňování kulturního dědictví 2) Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008

33 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Organizační zabezpečení: Formuláře žádosti o dotaci, rozpočtové formuláře a podmínky pro přihlašování projektů lze získat na internetových stránkách Ministerstva kultury: www.mkcr.cz případně přímo na Ministerstvu kultury, Odbor médií a audiovize, Praha 6, Milady Horákové 139, u Ing. Hany Tomáškové, hana.tomaskova@mkcr.cz, tel. 257 085 247. Uzávěrka pro podání přihlášek do výběrového dotačního řízení je 15. prosince 2007. 2) Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2008

34 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 3) Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 2008 Místo realizace – celá ČR !!! (Liberecký kraj nemá vyhlášen svůj kulturní grant na rok 2008) Projekty mohou být zaměřeny na následující aktivity 1.multietnické kulturní akce, směřující k podpoře vzájemného poznání a vztahů mezi cizinci a hostitelskou společností, k prevenci proti extremismu, rasismu a xenofobii, 2.kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, směřující k informovanosti o kultuře, dějinách a tradicích jak ČR, tak i cizinců (semináře, workshopy, školení),

35 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 3.kulturní a umělecké aktivity cizinců i rozvoj jejich vlastní kultury (divadelní představení, koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly), 4.televizní a rozhlasové pořady, kinematografická díla, 5.oblast náboženská (aktivity, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast - koncerty a přehlídky duchovní hudby, přednášky, semináře, výstavy, ekumenická výchova, práce s dětmi a mládeží, tematické poznávací akce, společné akce pro věřící rozdílného vyznání), 6.dokumentační činnost, 7.publikační činnost, 8.studie o integraci cizinců z pohledu kultury (kulturní zvyky, jejich uchovávání atp.). 3) Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 2008

36 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Druh podpory: Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat svá rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace s výjimkou žádostí nad 500 000,- Kč. Ministerstvo si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70 % nákladů, podle možností rozpočtu a významu projektu. 3) Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 2008

37 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Kritéria programu projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených tematických okruhů, projekt musí obsahovat reálný, efektivní rozpočet, projekt musí být uskutečněn v roce 2008, v případě víceletého projektu je nutno předložit celý projekt včetně výhledu na další léta a přesně vyčíslit část realizovanou v roce 2008, žádost může předložit pouze subjekt, který je hlavním pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele), je-li předkladatelem občanské sdružení, předkládá projekt výhradně nejvyšší - ústřední - orgán občanského sdružení, a to i za regionální články sdružení, jeden žadatel může předložit nejvýše dva projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, projekt musí být zpracován na předepsaném formuláři - žádost + rozpočet (v tabulce rozpočet projektu je třeba vyplnit oba sloupce), projekt musí obsahovat povinné přílohy. 3) Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 2008

38 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Přihlášky do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 5. prosince 2007, při osobním podání do 16.15 hodin, při podání poštou s razítkem pošty s datem 5. prosince 2007 Zájemci si mohou formulář žádosti vyzvednout nebo vyžádat písemně či telefonicky na Ministerstvu kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha 1, telefon 257085409, Mgr. Iva Matějková. Lze ho získat také prostřednictvím internetu ze stránek ministerstva, adresa http://www.mkcr.czhttp://www.mkcr.cz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2192 3) Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 2008

39 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 4) Veřejné informační služby knihoven – VISK Podprogramy: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 4 – Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 – Kramerius, VISK 8A a VISK 8B – Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR Specifické informace: http://visk.nkp.cz/VISK2.htmhttp://visk.nkp.cz/VISK2.htm

40 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 5) Knihovna 21. století – K21 Cílem: Podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

41 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Vhodní žadatelé: provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora s výjimkou příspěvkových organizací MK ČR 5) Knihovna 21. století – K21

42 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Oblasti podpory: Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců realizace výstav, besed, soutěží nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké uživatele nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů v knihovnách nevidomým a slabozrakým občanům Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí restaurování historických a vzácných knihovních fondů, prevence plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 5) Knihovna 21. století – K21

43 22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 5) Knihovna 21. století – K21 Přihlášky a stanovené podmínky je možné vyzvednout na adrese: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana Místo realizace: celá ČR Uzávěrka: 10. ledna 2008 http://www.mkcr.cz


Stáhnout ppt "22.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Možnosti získání národních grantů v oblasti kultury Cross Czech a.s. www.crossczech.cz www.crossczech.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google