Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejdůležitější otázka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejdůležitější otázka"— Transkript prezentace:

1 Nejdůležitější otázka
Jozef Bajusz Nejdůležitější otázka Kdo se neptá - nic se nedoví

2 ? ? Různé otázky Ptejte se a my odpovídáme.
Zeptejte se mne na cokoliv a já také odpovím cokoliv. Logické i nelogické otázky.

3 Jak se změnit? „Může snad Kůšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo?“ Jer 13,23 Je potřeba změny uvnitř. Změnit srdce! Změnit přirozenost!

4 Jak se změnit? „Vím totiž, že ve mne, to je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.“ Řím 7, 18.19 Je potřeba změny uvnitř. Změnit srdce! Změnit přirozenost!

5 Je potřeba změny uvnitř. Změnit srdce! Změnit přirozenost!

6 Co mám dělat, abych byl spasen?
Co mám dělat, abych žil?

7 Potřebujeme nějakou záchranu?
neštěstí – indický oceán… nemoc - co mám dělat? smrt - chci žít od kolonizátorů, od otrokářů, od fašistů od..., od sebe sama

8 Být - či nebýt?! „Smrt je v životě opravdu jedinou jistotou.“ Erich Fromm „Králem králů je pomíjivost.“ Sándor Petofi „Mzdou hříchu je smrt.“ Bible

9 Proč to lidé dělají??? Co hledají?
Lidé hledají odpověď na všech místech světa: pouť, svíčky, jídlo, otvírání Bible, chodí po žhavém uhlí, postí se, klečí na kolenou, meditují, …. Proč to lidé dělají??? Co hledají?

10 „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení,: Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo“ Moj 30,19

11 Co mám dělat, abych byl zachráněn?

12 První otázka a odpověď „Co musím udělat, abych byl zachráněn?“
„Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou ve tvém domě.“ Skut 16,31

13 Víra = "něco musí být", "je něco nad námi", "jsou věci mezi nebem a zemí" víra v jakési kosmické síly, NE! přesvědčení o nějaké vyšší spravedlnosti, pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky - provozování jakýchkoliv ritů proto, "abych měl štěstí", "aby se to povedlo"

14 Co je víra? „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ Žid 11,1 Víra = spolehnutí se, důvěrné přiblížení se, otevřený vztah, ...

15 Jak vzniká víra? „Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?…“ Řim 10,14

16 Abraham - prototyp věřícího
Tak se stal otcem všech, kteří věří… On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo…Neochabl ve víře…nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení… ale posílen vírou … v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“ Řim 4,16-21

17 Co je víra? 1.krok: Vědět, že určité věci jsou pravda!
„I démoni věří (že je Bůh) a hrozí se toho!“ Jak 2,19

18 Co je víra? 2. krok víry je důvěra věřit příteli = důvěřovat mu

19 Co je víra? 3. krok víry je jednat penicilín =
a/ připustit že existuje b/ důvěřovat že vás vyléčí c/ vzít si lék a užít Víra je rozhodnutí zařídit svůj život podle zjištěných skutečností.

20 Pravá důvěra

21 První odpověď: Věř v Pána Ježíše Krista = a/ že existuje
b/ důvěřovat, že pomůže c/ přijmout ho do svého života

22 „…Věř v Ježíše Krista…“
„V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni.“ Skut 4,12 „…Já vím komu jsem uvěřil…“

23 Marta Kubišová: Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen Ježíš, slyší hlas můj každý den Ježíš, mne v mém pádu pozvedá Ježíš, krásné jméno má.

24 Ježíš, chválu vzdává srdce mé Ježíš, stále stejný včera dnes Ježíš, zemřel též za hříchy mé Ježíš, nejkrásnější z jmen. Ježíš, přijde brzy jako král Ježíš, přines lásku na zem k nám Ježíš, jemu chválu zazpívám Ježíš, krásné jméno má. Ježíš, krásné jméno má.

25 „…Věř v Ježíše Krista…“
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16

26 Druhá otázka a odpověď:
„Co máme dělat, abychom byli spaseni?“ Skut 2,38 „Obraťte se a každý ať přijme křest.“ Sk 2,39

27 Obraťte se a každý ať přijme křest
Obrátit se = změnit směr v životě změnit pořadí hodnot změnit cíl, smysl života obrátit se = pokání lítost nad hříchem uvědomit si - vyznat, přiznat se

28 Hřích = „minout cíl“

29 Co je pokání? „On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.“ Pt 2,24.25 “Byl jsi tam - když byl křižován můj pán…“

30 Výsledek pokání: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ 1 Jan 1,9

31 „. jak je východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti
„...jak je východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti...“ Žalm 103, 12 „...do mořských hlubin hodíš všechny jejich hříchy...“ Mich 7,19 „Blaze člověku, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.“ Žalm 32, 1

32 „Obraťte se a každý ať přijme křest.“ Sk 2,39
„…každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů…“ Sk 2,38 „…kdysi ve dnech Noémových… bylo z vody zachráněno jen osm lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm o odstranění tělesné špíny, ale o dobré svědomí…“ 1 Pet 3,20n

33 Jaká je pravda o křtu? Příští téma! Měl by být člověk pokřtěný? Je to nutné? Co říká o křtu Bible? Kdy má být člověk pokřtěný? Jako miminko? V dospívání? Později? Proč? K čemu je dobrý křest? Jaký je jeho význam? Má podmínky? Jaký je správný způsob křtu? Ponořením? Pokropením? Kolikrát´?

34 Třetí otázka a odpověď:
„..co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Luk 18,18 „.. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání.“ Mt 19,17

35 Existuje Boží návod pro život
„Otázal se ho: ‘Která?‘ Ježíš odpověděl: ‘Nebudeš zabíjet, krást, křivě svědčit,…‘ “ Ježíšova odpověď je jednoznačná: Desatero!

36 Jaký je význam desatera v mém životě?
„Milujete-li mne, budete zachovávat moje přikázání.“ Jan 14,15 „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání…“ 1 Jan 5,3 „Kdo říká:‘Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář, a není v něm pravdy.“ Jan 2,4

37 Co mám dělat pro svoji záchranu?
1) Věř v Ježíše 2) Vyznej Ježíše 3) Následuj Ježíše

38 „Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu
„Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ 1.Jan 5,11-13

39 Hurikán ‚Kamil‘ Zachraňte se!!

40 Být zaživa pohřben a narodit se znovu
Brána k novému životu Další přednáška je na téma: Být zaživa pohřben a narodit se znovu


Stáhnout ppt "Nejdůležitější otázka"

Podobné prezentace


Reklamy Google