Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní sociální podpora ZS 2010 - 11 Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní sociální podpora ZS 2010 - 11 Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Státní sociální podpora ZS 2010 - 11 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 Osnova: Právní úprava, vazby význam Oprávněné osoby Dávky Organizace státní sociální podpory Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

3 Základní literatura: Břeská, N., Burdová, E., Vránová, L. : Státní sociální podpora s komentářem a příklady, Jihlava: ANAG, 2008, ISBN 978-80-7263-467-5 Kostadinovová, I., Spirit, M. a kol. : Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2009, ISBN 978-80-7380-109-0 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Internetové zdroje informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, http://www.mpsv.cz http://www.mpsv.cz Správa služeb zaměstnanosti, http://portal.mpsv.cz/ssp/local http://portal.mpsv.cz/ssp/local Formuláře, http://forms.mpsv.cz/sspforms/http://forms.mpsv.cz/sspforms/ Evropské formuláře, http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/evropske_formulare http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/evropske_formulare Česká správa sociálního zabezpečení – http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/

5 Prameny práva ÚZ č. 776 – Sociální zabezpečení 2010, právní stav k 25. 1. 2010 Zákon o státní sociální podpoře, č. 117/1995 Sb., v platném znění, dále jen ZSSP Zákon o životním a existenčním minimu, č. 110/2006 Sb., v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Prováděcí předpisy – částky pro účely státní sociální podpory: Sdělení MPSV č. 148/2009 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50% a 25% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Organizace a provádění sociálního zabezpečení v ČR Z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění Z. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Aktuální změny v sociálním zabezpečení: Vládní návrh zákona v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 02. 11. 2010 sněmovní tisk č. 155 http://www.psp.cz/ Senát Parlamentu ČR schválil dne 12. 11. 2010 sněmovní tisk č. 363 http://www.senat.cz/ Po podpisu prezidenta změny budou účinné od 01. 01. 2011 Část čtvrtá změna zákona o státní sociální podpoře.

9 Státní sociální podpora, § 1 ZSSP Stát se podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin. Ve stanovených případech se poskytuje v závislosti na výši příjmu. Náklady hradí stát ze státního rozpočtu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 Nárok na dávku a její výplatu, § 49 ZSSP: Nárok na dávky vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených ZSSP. Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek a podáním žádosti o přiznání dávky. Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží. Dávka nebude vyplacena, i pokud by na ni ze zákona vznikl nárok, pokud o ni nebude požádáno na předepsaném tiskopise, http://portal.mpsv.cz/formshttp://portal.mpsv.cz/forms Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně posuzovaných osob s tím, aby sdělily orgánům výši příjmu a další skutečnosti a údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Nárok na dávku a její výplatu, § 49 ZSSP: Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, a občané Evropské unie, krytí Nařízením Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68 či nově od 01. 05. 2010 Nařízením Rady (EEC) 883/2004 a 987/2009. Koordinace rodinných dávek v EU a EHP - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=866&langId=cs http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=866&langId=cs U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Základní pojmy: Dávky – peněžité, výčet § 2 ZSSP Orgány – úřad práce, § 2a ZSSP Okruh oprávněných osob, § 3 ZSSP Příjem rozhodný pro přiznání dávky, § 4 a násl. ZSSP Rodina, § 7 ZSSP Nezaopatřenost dítěte, § 11 ZSSP Nepříznivý zdravotní stav, § 9 ZSSP Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Dávky – peněžité, § 2 ZSSP: Dávky testované/ poskytované v závislosti na výši příjmu: 1. přídavek na dítě 2. sociální příplatek 3. příspěvek na bydlení Dávky ostatní/netestované/poskytované bez závislosti na výši příjmu: 1. rodičovský příspěvek 2. dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla 3. porodné- zvýšené výrazně od 1. dubna 2006 4. pohřebné - od roku 1997 beze změn, od 1. 1. 2008 změny v okruhu oprávněných osob Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Dávky – peněžité, § 2 ZSSP ve znění k 01. 01. 2011: Dávky testované/ poskytované v závislosti na výši příjmu: 1. přídavek na dítě 2. příspěvek na bydlení 3. porodné Dávky ostatní/netestované/poskytované bez závislosti na výši příjmu: 1. rodičovský příspěvek 2. dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla 3. pohřebné Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

15 Orgány státní sociální podpory, § 2a ZSSP: Vykonávají státní správu. Úřady práce – ve správních obvodech dle § 7 zákona o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., Úřad práce hlavního města Prahy Krajské úřady – výkon přenesené působnosti, ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu, Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 Historicky k pojmu orgány státní sociální podpory, § 2a ZSSP: Orgány státní sociální podpory jsou úřady práce a v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, od 1. 1. 2009 to je i v Praze Úřad práce hlavního města Prahy, vyšší složkou jsou krajské úřady a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Pro řízení o dávkách platí správní řád, z. č. 500/2004 Sb., s odchylkami stanovenými v zákoně o státní sociální podpoře. Řízení o přiznání dávky je možno zahájit jen na návrh oprávněné osoby. Žádost musí být písemná, na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a podána u příslušného úřadu státní sociální podpory. http://forms.mpsv.cz/sspforms/http://forms.mpsv.cz/sspforms/ MPSV ČR a rovněž i úřad státní sociální podpory příslušný podle místa pobytu osoby může, pokud osoba požádala o povolení k trvalému pobytu a pokud by výživa této osoby nebo výživa jejich dětí byla ohrožena, prominout podmínku trvalého pobytu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Okruh oprávněných osob: Pouze fyzické osoby, jestliže osoba a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území ČR Společně posuzované osoby - § 7 ZSSP (blíže viz dále) Cizinec – trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu, § 76zákona o pobytu cizinců na území ČR, z. č. 326/1999 Sb., § 66-68 též azyl na území ČR Výjimky § 3 odst. 2 ZSSP Krajský úřad může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého pobytu, § 3 odst. 3 ZSSP Od 1. 7. 1998 se u nezletilých dětí svěřených na území ČR do péče nahrazující péči rodičů nebo ústavní péče, podmínka přihlášení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu nevyžaduje. Za trvalý pobyt se též považuje dlouhodobý pobyt udělovaný cizincům podle zvláštního zákona. V souvislosti se vstupem ČR do EU je od 1. května 2004 potřeba vycházet místa obvyklého pobytu na území ČR. České státní občanství, ani účast na sociálním pojištění nejsou podmínkou nároku na dávky státní sociální podpory. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 4 – 6 ZSSP: Rozhodný příjem - měsíční průměr příjmů rodiny připadající na rozhodné období, § 6 ZSSP – kalendářní rok nebo kalendářní čtvrtletí dle druhu dávky Měsíční průměr příjmů se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. Příjem pro účely stanovení rozhodného příjmu, § 5 ZSSP – v zásadě jsou to příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění Každý z příjmů se započítává samostatně, § 5 odst. 2 ZSSP, konkrétní příklad viz vzorové formuláře Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 5 odst. 1 písm. a) ZSSP: Praktické příklady, k prohloubení znalostí, témata k diskusi na seminář: Závislá činnost – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Příjem rozhodný pro přiznání dávky, §§ 5 odst. 1 ZSSP: písm. b) - příjmy osvobozené od daně z příjmů písm. c) – dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění písm. d) – podpora v nezaměstnanosti písm. e) a písm. i) – příjmy ze zahraničí písm. f) – rodičovský příspěvek písm. g) - přídavek na dítě písm. h) – mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, z. č. 118/2000Sb., v rozsahu v kterém je zaměstnavatel nezúčtoval Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Rodina pro účely státní sociální podpory: Rodina, § 7 ZSSP – oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek. Současně lze výjimečně posuzovat ve více rodinách pouze pro účely příspěvku na bydlení. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Společně posuzované osoby, § 7 odst. 2 ZSSP: Spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby - § 115 občanského zákoníku, z. č. 40/1964 Sb.,v platném znění, domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nezaopatřené děti, § 11 ZSSP (viz níže) Nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí Manželé (z. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění), partneři (z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, v platném znění) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče Nezaopatřené děti, jejich rodiče, jsou-li nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů (př. babička, děda, syn či dcera a vnoučata) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Nezaopatřenost dítěte: § 11 ZSSP – dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, §§ 12-16 ZSSP Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Posuzování zdravotního stavu Nepříznivý zdravotní stav, § 9 ZSSP Dlouhodobě – zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok MPSV stanoví klasifikaci zdravotního postižení podle stupňů a způsob jejich posuzování: Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Dítě dlouhodobě Stupeň zdravotního postižení Nemocné20%-49% Zdravotně postižené 50%-79% Těžce zdravotně postižené 80%-100%

25 Životní a existenční minimum, z. č. 110/2006 Sb., v platném znění Životní minimum – minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, jednotlivec 3126,- Kč Existenční minimum – minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, na osobu měsíčně 2020,- Kč (nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Životní minimum společně posuzovaných osob: Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí se stanoví tak, že se nejprve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V každé z těchto skupin se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

27 Částka životního minima druhé posuzované osoby: Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí činí měsíčně 2.880,- Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Druhá, třetí a další osoba Osoba, která není nezaopatřený m dítětem Nezaopatřené dítě 2.600,-Od 15 let 2.250,-15-26 let 1.960,-6-15 let 1.600,-Do 6 let

28 Příklad určení životního minima rodiny Tříčlenná rodina (nezaopatřené dítě 16 let) ŽM matky (první dospělá osoba) 2.880, - Kč ŽM otce (druhá dospělá osoba)2.600, - Kč ŽM dítěte2.250, - Kč ŽM rodiny celkem7.730, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc Jednotlivec3.126 2 dospělí2.880+2.600=5.480 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let2.880+1600=4.480 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let2.880+2.600+1.600=7.080 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 2.880+2.600+1.960+2.250 =9.690 Kč 2 dospělí, 3děti ve věku 5,8, 16 2.880+2.600+1.600+1.960 +2.250=11.290

30 Příklad Rodinu tvoří matka a otec, kteří jsou oba studenti, a tedy jsou nezaopatřenými dětmi, ve věku 24 let a pečují o své nezaopatřené dítě ve věku 1 roku. Životní minimum bude tvořit částku 6.730,- Kč měsíčně, tj. 2.880,- Kč za první posuzovanou osobu (dle věku starší) + 2.250, - Kč (druhá posuzovaná osoba nezaopatřeným dítětem ve věku 15 až 26 let) + 1.600,- Kč (další posuzovaná osoba nezaopatřeným dítětem do 6 let). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Konstrukce částky životního minima U životního minima je uplatňován princip jednotnosti výše částek na území celého státu. Výše částek je určena v zákoně č. 110/2006 Sb. Částky životního minima mohou být průběžně upravovány nařízením vlády podle vývoje spotřebitelských cen, aby byla zachována jejich reálná hodnota, k 1. lednu a lze je navýšit též v mimořádném termínu. Vláda zvyšuje podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby vyjádřené růstem příslušného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, pokud vývoj spotřebitelských cen vzrostl od poslední úpravy částek životního minima alespoň o 5 %. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Historicko praktický exkurz - životní minimum! Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmů pod níž nastává stav hmotné nouze. Životní minimum v ČR má dvě části: a) základní osobní potřeby jednotlivých členů domácnosti / nově jednotlivce b) společné potřeby domácnosti/nově společně posuzovaných osob Původně z. č. 463/1991 Sb., o životním minimu Nově: Z. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (od 1. 1. 2007), část dvanáctá zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, změna zákona o životním a existenčním minimu Životní minimum vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejích členů na velmi skromné úrovni, k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. č. Životní minimum má velký význam v systému dávek státní sociální podpory, který zabezpečuje adresnou pomoc zejména rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (zákon č. 117/1995 Sb.). Je využíváno při zjišťování nároku na některé dávky a pro výpočet většiny dávek státní sociální podpory. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Hlasový informační systém MPSV 800-1-89810 Občanům z celé České republiky jsou po celých 24 hodin denně zdarma (s výjimkou přístupů z mobilních telefonů, které jsou zpoplatňovány) podávány informace o dávkách státní sociální podpory. http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/his Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Přídavek na dítě, §§ 17-22 ZSSP: Tiskopis – žádost o přídavek na dítě, potvrzení o výši příjmu za kalendářní rok Nárok nezaopatřeného dítěte Rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 Výše je dnes jednotná v závislosti na věku dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Přídavek na dítě, §§ 17-22 ZSSP: Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Přídavek na dítě od 1. 1. 2008, 2010, 2011 Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2, 40 Dítě do 6 let500, - Kč Od 6 do 15 let610, - Kč Od 15 do 26 let700, - Kč

37 Přídavek na dítě, hranice rozhodného příjmu rodiny 2010, 2011 Rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4 násobek ŽM rodiny) Jedno do 6 let7.08016.992,- Kč Dvě 5, 8 let9.04021.696,- Kč Tři 5, 8, 12 let11.00026.400,- Kč Čtyři 5, 8, 12,1613.25031.800,- Kč

38 Přídavek na dítě, charakteristika, vývoj výše dávky z historického pohledu Je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Výše za kalendářní měsíc je dána násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Přídavek na dítě byl poskytován ve třech úrovních (zvýšená, základní, snížená) odvislých od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho výše byla stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Rodiny s příjmem vyšším než je 4,00 /od 1. 1. 2008 2, 40 násobek částky životního minima rodiny na přídavek na dítě nemají nárok. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

39 Přídavek na dítě od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008, nezaopatřené dítě, které žije v rodině s příjmem nižším, než je čtyřnásobek životního minima rodiny, rozhodný je příjem za předchozí kalendářní rok. Nezaopatřené dítě má nárok na přídavek Výše přídavku vyjádřená násobkem částky životního minima Příjem rodiny vyjádřen násobkem částky životního minima Zvýšená výměra0,36do 1,5 Základní výměra0,31nad 1,5 do 2,4 Snížená výměra0,16nad 2,4 do 4, 0

40 Výše přídavku dle úrovně výměry měsíčně v Kč k 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 Věk nezaopatřen ého dítěte ZvýšenáZákladníSnížená Do 6 let576496256 6-15 let706608314 15-26 let810698360

41 Přídavek na dítě od 1. červenec 2009 do 31.12. 2009 Přechodné opatření mělo zmírnit negativní dopady krize na rodiny s dětmi. S účinností od 1. července 2009 do 31. prosince 2010 se měla posunout hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na dítě z 2,4násobku životního minima rodiny na 2,5násobek. Zároveň se měla zvýšit měsíční částka přídavku na dítě o 50 Kč. K 31. 12. 2009 bylo ale opět zrušeno.

42 Přídavek na dítě od 1. červenec 2009 do 31.12. 2009 Do 6 let Od 6 do 15 let Od 15 do 26 let 550,- Kč 660, - Kč 750, - Kč

43 Přídavek na dítě od 1. červenec 2009 do 31.12. 2009 Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,5násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

44 Přídavek na dítě, hranice rozhodného příjmu rodiny - od 1. červenec 2009 do 31.12. 2009 Rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,5 násobek ŽM rodiny) Jedno do 6 let7.08017.700 Dvě 5, 8 let9.04022.600 Tři 5, 8, 12 let11.00027.500 Čtyři 5, 8, 12,1613.25033.125

45 Přídavek na dítě - příklady: Žena přestala žít s manželem ve společné domácnosti od června 2009 a v únoru 2010 bylo manželství rozvedeno. Po dobu společného soužití byl příjem rodiny dostatečně vysoký, protože měl manžel velmi vysoký výdělek, a tak nebyl nárok na přídavek na dítě. Má tato žena nárok na výplatu tohoto přídavku od doby, kdy s nimi otec nežil ve společné domácnosti? Absolvent gymnázia se po skončení školy nedostal na VŠ. Rozhodl se, že si zvýší svoji jazykovou přípravu v jazykové škole zapsané do seznamu MŠMT, má nárok na přídavek na dítě? Měl by také nárok, když by současně byl zaměstnán? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

46 Sociální příplatek, §§ 20 – 22 ZSSP: Tiskopis – žádost o sociální příplatek, potvrzení o výši příjmu za kalendářní čtvrtletí Rodič pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,00 Sociální příplatek s účinností od 01. 01. 2011 bude jako dávka zrušen. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

47 Sociální příplatek, charakteristika, vývoj výše historicky Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U tohoto druhu dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 2,00 ( změna s účinností od 1. 1. 2008, do té doby bylo 2,20) násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek. Výše sociálního příplatku je výrazně diferencovaná. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Tak se ve výši sociálního příplatku vždy odrazí konkrétní příjmová situace v rodině. Zvýšení sociálního příplatku reaguje na sociální situaci rodiny a současně i rozšiřuje okruh oprávněných. Jde zejména o péči o zdravotně postižené dítě. Do výše sociálního příplatku se promítá i zdravotní postižení rodiče nebo jeho osamělost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

48 Sociální příplatek, výše § 21 ZSSP Za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou životního minima nezaopatřeného dítěte (součtem částek více dětí) a částkou určenou jako podíl mezi: Součin částky ŽM dítěte X rozhodný příjem rodiny ___________________________________ ŽM rodiny X koeficient 2.00 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

49 Sociální příplatek, prakticky ŽMD x P SP=ŽMD – ------------------------------ ŽM x 2,2 SP= výše sociálního příplatku ŽMD = částka životního minima dítěte (popř. součtu všech dětí, s případnou úpravou v důsledku všech skutečností uvedených v § 22 ZSSSP – promítnutí postižení dítěte či rodiče, studia dítěte) P= příjem rodiny v rozhodném období (čtvrtletí) ŽM = životní minimum rodiny (osob, které se považují za rodinu v období, na které se dávka přiznává) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

50 § 22 ZSSP, částka ŽM se násobí koeficientem Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz KoeficientDítě dlouhodoběKoeficientRodiče dlouhodobě 3.00Těžce zdravotně postižené 1,35Těžce zdravotně postižení oba 2.67Zdravotně postižené 1.30Osamělý těžce zdravotně postižený 1,34Nemocné1.30Těžce zdravotně postižení jeden 1,22Současně narozené děti do 3 let 1.05Těžce zdravotně postižení 1.20Studující dítě1.17Osamělý

51 Sociální příplatek, prohloubení znalostí § 21 odst. 2 ZSSP rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky životního minima, započítává se částka odpovídající životnímu minimu této rodiny. § 22 odst. 3 ZSSP jestliže je nezaopatřené dítě poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, nepoužije se zvýšení koeficientů podle § 22 odst. 1 ZSSP. § 22 odst. 4 ZSSP – je-li splněno současně více podmínek, stanoví se výše s přihlédnutím ke každé podmínce samostatně a vypočte se rozdíl. Výše pak činí součet rozdílů a sociálního příplatku stanoveného bez přihlédnutí k daným okolnostem (nemoc, postižení, studium…). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

52 Sociální příplatek/SP, příklad určení výše dávky v rodině s dvěma dětmi, jedno dlouhodobě nemocné v roce 2007 V úplné rodině pečují rodiče o 2 nezaopatřené děti ve věku 8 a 16 let. Mladší dítě je dlouhodobě nemocné. Čistý průměrný měsíční příjem této rodiny v I. čtvrtletí roku 2007 činil 12.000,- Kč, což je příjem nedosahující 2,2 násobku životního minima této rodiny. Životní minimum rodiny s ohledem na zdravotní stav dítěte se stanoví tak, že se částka životního minima dítěte vynásobí koeficientem 1,34. Poté se vypočte sociální příplatek. ŽMD = částka ŽM dětí je 1.960,- x 1,34 + 2.250 = 4.876,- Kč P = příjem rodiny činí 12.000,- Kč ŽM = životní minimum rodiny činí 1.960,- Kč x 1,34 + 2.250,- Kč + 2.280 + 2.600,- = 10.356,- Kč SP = 4.876 – (4.876x12.000/10.356x2,2) = 4.876-2.568,20 = 2.307,80, zaokrouhleno 2.308,- Kč. Jednomu z rodičů bude náležet ve II. čtvrtletí roku 2007 sociální příplatek ve výši 2.308,- Kč měsíčně. Aktualizujte pro rok 2010! Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

53 Sociální příplatek/SP, příklad určení výše dávky osamělé matky dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte v roce 2007 Osamělá matka, která nežije s druhem, tvoří rodinu s 5letým dítětem. Dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Jejich čistý průměrný měsíční příjem v I. čtvrtletí roku 2007 činil 8.000, - Kč, což je příjem nedosahující 2,2 násobku životního minima této rodiny. Životní minimum s použitím nejvýhodnějšího koeficientu, zdravotní postižení dítěte 3.00, protože je vyšší než koeficient z důvodu osamělosti matky, který činí 1,17. ŽM rodiny činí 7.680,- Kč = 2.880,- + (1.600x3.0) a 2,2 násobek životního minima rodiny činí 16.896,- Kč. Z důvodu osamělosti matky a zdravotního postižení dítěte se vypočte sociální příplatek bez ohledu na tyto skutečnosti a poté pro každou ze situací zvlášť a rozdíly se přičtou k základnímu příplatku. Sociální příplatek se stanoví formou součtu základního sociálního příplatku a rozdílů mezi sociálními příplatky zvýšenými a základním. Zkuste vypočítat, blíže viz poznámka! Aktualizujte pro rok 2010! SP = 302 + 201 + 2.226 = 2.729,- Kč Matce dítěte ve II. čtvrtletí roku 2007 náleží sociální příplatek ve výši 2.729,- Kč měsíčně. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

54 Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální příplatek od 1. 1. 2007 Úplná rodina s počtem nezaopatřených dětí 1,0 násobek životního minima (maximální) 2,2 násobek životního minima (není nárok) Jedno do 6 let7 08015 576 Dvě 5,8 let9 04019 888 Tři 5,8,12 let1100024 200 Čtyři 5,8,12,16 let1325029150 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

55 Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí měsíčně v Kč k 1. lednu 2007 Věk nezaopatřené ho dítěte v rodině 1,0 ŽM1,6 ŽM2,0 ŽM Do 6 let873437146 6-15 let1 070535179 15 – 26 let1228614205

56 Sociální příplatek při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí, dle věku nezaopatřeného dítěte a příjmu úplné rodiny v násobcích životního minima od 1. 1. 2008 Věk Do 6 let Od 6 do 15 Od 15 do 26 1,0 x ŽM 800 980 1125 1,6 x ŽM 320 392 450 2,0 x ŽM 0

57 Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální příplatek Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí 1,0 násobek ŽM (maximální) 2,0 násobek ŽM (není nárok) Jedno do 6 let7.08014.160 Dvě 5, 8 let9.04018.080 Tři 5, 8, 12 let11.00022.000 Čtyři 5, 8, 12, 16 let13.25026.500

58 Příklad podmínky trvalého pobytu u sociálního příplatku Muž žádá o sociální příplatek z důvodu péče o šestileté dítě. On, jeho manželka a toto šestileté dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu na území ČR, ale jejich další nezletilé nezaopatřené dítě hlášeno k trvalému pobytu na území ČR není. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

59 Příklady sociální příplatek Zaměstnanec a. s. současně podniká na živnostenský list, jak se bude posuzovat jeho příjem pro sociální příplatek? Zaměstnaná matka žije se svým nezaměstnaným druhem ve společné domácnosti a se svým nezaopatřeným dítětem. Druh pečuje o toto dítě, má nárok na sociální příplatek? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

60 Příspěvek na bydlení, §§ 24 – 28 ZSSP: Tiskopis – žádost o příspěvek na bydlení, potvrzení o výši příjmu za kalendářní čtvrtletí Nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení S účinností od 01. 01. 2011 bude přiznáván na období od 01. července do 30. června následujícího roku Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

61 Příspěvek na bydlení, charakteristika Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, od 1. 1. 2008 se do příjmu nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

62 Příspěvek na bydlení, §§ 24 – 28 ZSSP, od 1. 1. 2007 Nárok má vlastník nebo nájemce, který je přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30% příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem (průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti v souladu se zákonem o nájemném, zahrnuty jsou ceny služeb a energií, dle přiměřené velikosti bytů a počtu osob v nich trvale žijících). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

63 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 Počet osob v rodině PrahaNad 100 tis. obyv. 50.000- 99.999 obyv. 10.000- 49.999 obyv. Do 9.999 obyv. 15.0884.0453.8043.3803.165 27.3805.9525.6225.0424.747 310.1408.2747.8427.0846.698 4 a více12.73710.4879.9669.0518.587

64 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2010 Počet osob v rodině PrahaNad 100 tis. obyv. 50.000- 99.999 obyv. 10.000- 49.999 obyv. Do 9.999 obyv. 15.8774.8164.5974.3094.016 28.4897.0376.7386.3445.943 311.6389.7399.3488.8328.309 4 a více14.59712.30711.83511.21310.582

65 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 Počet osob v rodině PrahaNad 100 tis. obyv. 50.000- 99.999 obyv. 10.000- 49.999 obyv. Do 9.999 obyv. 13.109 24.719 36.654 4 a více8.516

66 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2010 Počet osob v rodině PrahaNad 100 tis. obyv. 50.000- 99.999 obyv. 10.000- 49.999 obyv. Do 9.999 obyv. 13.356 25.062 37.124 4 a více9.078

67 Příklad rozhodného období u příspěvku na bydlení Příspěvek na bydlení náleží v rámci kalendářního čtvrtletí od 1. ledna do 31. března po dobu ledna a února, kdy trvala nájemní smlouva (od 1. března se poživatel dávky odstěhoval a ukončil nájemní smlouvu). Rozhodným obdobím je předcházející kalendářní čtvrtletí, od 1. října do 31. prosince předchozího kalendářního roku. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

68 Příklady příspěvek na bydlení Komu lze a komu nelze poskytnout příspěvek na bydlení. Mladí manželé bydlící v nájmu v rodinném domku požádali o příspěvek na bydlení, úřad státní sociální podpory jim dávku neposkytl, třebaže příjmově nárok splňovali, s odůvodněním, že v jejich bytové jednotce je hlášena ještě jedna osoba. Tato osoby však 8 let v této bytové jednotce nebydlí, mají tyto manželé naději na pozitivní zvrat v jednání při odvolání do rozhodnutí příslušného orgánu státní sociální podpory? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

69 Rodičovský příspěvek, §§ 30-32 ZSSP: Tiskopis – žádost o rodičovský příspěvek, volba rodičovského příspěvku Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny. Pouze v případě nejrychlejší volby je potřeba doložit nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 380,- Kč na den (blíže výklad k dávkám nemocenského pojištění). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

70 Rodičovský příspěvek, smysl a význam dávky, § 30 ZSSP: Rodič, který pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to do 4 let věku dítěte nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené, má nárok za předpokladu, že po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně o dítě pečuje, § 30b ZSSP: Podmínka je považována za splněnou též: Od února 2006 může dítě do 3 let navštěvovat jesle do 5 kalendářních dnů v měsíci, a dítě, které dovršilo 3 roky, mateřskou školu do 4 hodin denně. Péče o nejmladší dítě v rodině, § 30a ZSSP, náleží jen jednou rodiči určenému na základě dohody, nedohodnou-li se určí úřad práce. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

71 § 30 odst. 1 ZSSP - volba rychlosti čerpání O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři. O rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života. O klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku, nově v roce 2011 to bude jen 9 měsíců. Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích. Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

72 Výše rodičovského příspěvku, od 1. ledna 2008, § 32 ZSSP 11 400, - Kč, ve zvýšené výměře – do 2 let věku dítěte 7 600, - Kč, v základní výměře – do 3 let věku dítěte, resp. do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně nebo těžce zdravotně postižené 3 800,. Kč, ve snížené výměře – do 4 let věku dítěte 3 000,- Kč, v nižší výměře (od 1. 1. 2009) – do 7 let věku dítěte, náleží-li dítěti příspěvek na péči z důvodu závislosti I. stupně, od 7 do 15 let věku, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009, nenáleží-li dítěti příspěvek na péči Přechodná ustanovení, čl. 24 části patnácté zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, původní výše náležela naposledy za prosinec 2007. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

73 Rodičovský příspěvek u zdravotně postižených dětí U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (podle zákona o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč) od 7 do 15 let věku dítěte. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně nebo plní povinnou školní docházku. Dítě zdravotně postiženého rodiče může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

74 Souběh nároku na rodičovský příspěvek s příjmem z výdělečné činnosti: Původní podmínka nároku na rodičovský příspěvek – výdělečná činnost nebo omezený příjem z výdělečné činnosti byla s účinností od 1.1.2004 zrušena. Od 1. ledna 2004 tedy existuje možnost výdělečné činnosti rodiče bez omezení nároku na dávku, zajistí-li rodič v době výdělečné činnosti péči o dítě jinou osobou To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nebudou sledovány. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

75 Souběh s příspěvkem na péči, § 32 odst. 3 ZSSP Souběh s příspěvkem na péči zavedeným doprovodným zákonem k zákonu o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., v platném znění, pokud byl na dítě přiznán příspěvek na péči ve stupni II. až IV., náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

76 Rodičovský příspěvek – historicky souběh s příspěvkem na péči! Souběh nároku na rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Náleží-li dítěti příspěvek na péči, snižuje se rodičovský příspěvek: Z důvodu II, III stupně nebo IV. stupně Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvá alespoň po část kalendářního měsíce, náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny tzn. v roce 2007 ve výši 3 791, - Kč. Je-li dítěti přiznán příspěvek na péči z důvodu I. stupně dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve výši 3 000, - Kč, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, v roce 2007 činí rozdíl 4 582, - Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

77 Příklad splnění podmínky trvalého pobytu pro účely výplaty rodičovského příspěvku Žena požádala o přiznání rodičovského příspěvku z důvodu péče o dvouleté dítě. Dítě hlášeno k trvalému pobytu na území ČR není, žena ano. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

78 Historický exkurz vývoje výše rodičovského příspěvku! Od 1.1.2005 rodičovský příspěvek náležel ve výši 1,54 násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče. Výše rodičovského příspěvku činila do 31. 12. 2006 částku 3635 Kč měsíčně. Pokud bylo rodičem nezaopatřené dítě, byla to částka 3835 Kč měsíčně. Od 1. ledna do 31. prosince 2007 činil 7.582,- Kč měsíčně, jde o 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za rok 2005. Od 1. 1. 2008 je zavedeno tzv. více rychlostní čerpání rodičovského příspěvku. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

79 Příklad rodičovský příspěvek Žena studentka VŠ s individuálním studijním plánem má dítě ve věku 3 let. Vymezte pojem rodiny v tomto případě a určete, zda žena v tomto případě má nárok na rodičovský příspěvek. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

80 Dávky pěstounské péče Tiskopis – žádost o dávky pěstounské péče Pěstounská péče - je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. § 43 ZSSP – při společné péči manželů náleží dávky jen jednomu z manželů § 43 ZSSP - dočasné svěření do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, náleží dávky ode dne rozhodnutí o dočasném svěření. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku. Nevniká zároveň nárok na sociální příplatek. Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) zaniká nárok na poskytování odměny pěstouna. Od 1. června 2006 je vyplácen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci sociálně právní ochrany dětí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

81 Dávky pěstounské péče: § 43 odst. 3 ZSSP - jestliže poručník (osoba mající vyživovací povinnost) o dítě osobně pečuje, náleží dávky poručníkovi a dítěti, a to i po dobu, kdy se má osoba dítě v osobní péči aniž by k němu měla stanovenu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

82 Dávky pěstounské péče Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Dávky jsou následující: 1. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - §§ 37-39 ZSSP 2. Odměna pěstouna - §40-40b ZSSP 3. Příspěvek při převzetí dítěte - § 41 ZSSP 4. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla - § 42 ZSSP cMgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

83 Doplnění dávek pěstounské péče prakticky o další dávky: Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku. Nevniká zároveň nárok na sociální příplatek. Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) zaniká nárok na poskytování odměny pěstouna. Od 1. června 2006 je vyplácen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci sociálně právní ochrany dětí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

84 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, §§ 37 -39 ZSSP Příspěvek se poskytuje nezletilému nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči, pokud žije ve společné domácnosti s osobou, která je jeho pěstounem (nejdéle do 26 let). Výše příspěvku pro nezaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky na osobní potřeby nezaopatřeného dítěte a koeficientu 2,3; pro zaopatřené dítě je koeficient 1, 40. Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se částka životního minima na osobní potřeby dítěte násobí v případě, že jde o dlouhodobě nemocné dítě koeficientem 2,35; jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené koeficientem 2,90 a v případě, že jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficientem 3,10. Blíže viz výše k vysvětlení posuzování zdravotního stavu. Příspěvek se vyplácí pěstounovi. Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a částkou důchodu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

85 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte od 1. 1. 2007 Nezaopatřen é dítě ve věku Zdravé dítěDlouhodobě nemocné dítě Dlouhodobě zdravotně postižené dítě Dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě Koeficient 2,3 Koeficient 2,35 Koeficient 2,90 Koeficient 3,10 Do 6 let3680376046404960 6 –15 let4508460656846076 15-265175528865256975 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

86 Odměna pěstouna, § 40 ZSSP Je určitým způsobem společenské uznání osobě, pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Od 1. 1. 2007 je výše odměny stanovena jako součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé dítě svěřené do pěstounské péče. Odměna za jedno dítě tak činí za kalendářní měsíc částku 3 126,- Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

87 Odměna pěstouna ve zvláštních případech, § 40a ZSSP: Pečuje-li pěstou alespoň o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné osoby, § 8 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve stupni II. (středně těžká), III. (těžká) nebo IV. (úplná), výše odměny činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 5,50. Odměna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0, 50 za péči o každé další dítě svěřené mu do péče a koeficientu 0,75 za každé další dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

88 Výše odměny pěstouna v závislosti na počtu svěřených dětí Počet dětí v pěstounské péči 1 2 3 4 1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II.,III.,IV. Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně 3 126 6 252 17 193 18 756 17 193 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

89 Příspěvek při převzetí dítěte, § 41 ZSSP Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Příspěvek se vyplatí jednorázově. Od 1. 1. 2008 je výše příspěvku stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Historický exkurz! Dříve příspěvek náležel ve výši 4,45 násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní potřeby dítěte. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

90 Příspěvek při převzetí dítěte od 1. 1. 2008, § 41 odst. 2 ZSSP Věk dítěte Do 6 let 6- 15 let 15-26 let Příspěvek při převzetí dítěte v Kč 8 000 9 000 10 000 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

91 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, §42 ZSSP Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost. Pokud pěstoun do pěti let auto prodal, daroval či počal používat pro výd. Činnost, je povinen poměrnou část vrátit. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 tisíc korun. V době posledních 10 kalendářních let nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč. Příspěvek lze poskytnout též na opravu vozidla. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

92 Prohloubení a opakování dávky pěstounské péče Stanovte jednotlivé dávky pěstounské péče Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

93 Porodné, §§ 44-46 ZSSP Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Nárok má žena, která porodila dítě, rovněž otec, zemřela-li žena a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok vzniká dnem porodu, ode dne převzetí dítěte rovněž osobě, která převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Porodné náleží jen jednou, avšak i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci (osvojení, na základě rozhodnutí příslušného orgánu). Od 1. 1. 2007 součin částky životního minima na osobní potřeby dítěte dítěte a koeficientu, při narození 1 dítěte 11,10, u dvou a více dětí 16,60. Od 1. 1. 2008 jednotná částka 13000,- Kč na každé narozené dítě, jednorázově. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

94 Porodné v roce 2011 Od 01. 01. 2011 – testovaná dávka – nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2.40 Nárok na porodné má žena, - která porodila své první živé dítě a to ve výši 13.000,- Kč - a které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti ve výši 19.500,- Kč Též při převzetí prvního dítěte do 1 roku věku do péče nahrazující péči rodičů. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

95 Historický exkurz! Porodné od 1. ledna 2007 do 31. 12. 2007 - součin částky životního minima na osobní potřeby dítěte a koeficientu, při narození 1 dítěte 11,10, u dvou a více dětí 16,60. Počet současně narozených dětí 1 dítě 2 dětí 3 děti 4 děti Výše porodného 17 760 53 120 70 680 106 240 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

96 Porodné prakticky: Tiskopis – žádost o porodné Je potřeba požádat do 1 roku od narození dítěte. Pro děti narozené od 1. ledna 2008 je porodné stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13000,- Kč na každé narozené dítě bez ohledu na tu skutečnost, kolik se narodí dětí současně. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

97 Pohřebné, §§ 47-48 ZSSP Touto dávkou se přispívá na náklady, spojené s vypravením pohřbu. Od 1. ledna 2008 náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Dříve měla na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Příjem rodiny se netestuje. Výše pohřebného je stanovena, na rozdíl od ostatních dávek SSP, pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč, jednorázově. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

98 Pohřebné: Tiskopis – žádost o pohřebné Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží dávka jen jednou osobě, která uplatní nárok jako první. Nárok vzniká dnem pohřbení. Příklad: 1)Smrt nezaopatřeného dítěte 2)Smrt osoby, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte Osoby ke dni smrti měly trvalý pobyt na území ČR. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

99 Příklady pohřebné Vypravitel pohřbu své matky v Ostravě uhradil fakturu za tento pohřeb. Má tento syn nárok na pohřebné a kde bude o tuto dávku žádat, má-li trvalé bydliště v Plzni? Vypravitelka pohřbu slovenská občanka s trvalým pobytem na Slovensku uhradila v Senici(SR) fakturu za pohřeb svého manžela, který však zemřel a pracoval v ČR. Nyní se v ČR domáhá vyplacení pohřebného. Má tato žena nárok na pohřebné podle českých předpisů? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

100 Opakování na zkoušku: Základní charakteristika státní sociální podpory, právní úprava, dávky, organizace. Rodičovský příspěvek – podmínky nároku na dávku, výše dávky a délka výplaty Je možné pobírat rodičovský příspěvek a současně být zaměstnán? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

101 Důležité pojmy Životní a existenční minimum Koeficient Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Porodné Pohřebné Výdělečná činnost Nezaopatřenost dítě Společně posuzované osoby Nepříznivý zdravotní stav Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

102 Další možné kontrolní otázky, další námět dle připomínek a dotazů studentů na semináři: Jak se zjišťuje rozhodný příjem v jakém rozhodném období? Jak je to s promlčením jednotlivých dávek státní sociální podpory? Firma uzavřela pro své zaměstnance kapitálové životní pojištění, za které pojistné pravidelně platí. Je třeba tuto částku započítat do příjmu pro účely státní sociální podpory? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

103 Historický exkurz! Příspěvek na školní pomůcky Jednorázová dávka zavedená v roce 2007. Ke krytí mimořádných výdajů rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku. Nárok vzniká k 1. Červnu dítěti nastupujícímu do první třídy, bylo-li přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě. Částka 1000,- Kč se vyplácí jednorázově. S účinností od 1. ledna 2008 se dávka ruší, rodiče mohou nárok uplatnit do konce června 2008. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

104 Koordinace rodinných dávek: Systémy rodinných dávek se v jednotlivých zemích liší. Koordinace rodinných dávek v EU a EHP - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=866&la ngId=cs http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=866&la ngId=cs Která země vám bude vyplácet rodinné dávky – žijete-li v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku – závisí na vaší rodinné situaci.EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku Žije celá rodina v jedné zemi? Žijí-li všichni rodinní příslušníci ve státě, kde máte pojištění, je za vaše dávky zodpovědný tento stát.

105 Koordinace rodinných dávek: Žijete vy a vaši rodinní příslušníci v různých zemích? Nežijí-li vaši rodinní příslušníci ve státě, kde máte vy pojištění, může mít vaše rodina nárok na dávky ve více než jedné zemi. To však neznamená, že budete dávky ze dvou zemí skutečně pobírat. O tom, která ze zemí bude odpovídat za vyplácení vašich dávek, rozhodnou tzv. pravidla přednosti.státě, kde máte vy pojištění

106 Pravidla přednosti: Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší. Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle nebo kde máte nejdéle bydliště. Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.

107 Pravidla přednosti: Doplatky Může se stát, že dávky, které obdržíte od jednoho státu budou nižší než ty, které byste bývali dostali v jiné zemi, kde vám na ně vznikl nárok. V takovém případě druhá země rozdíl dorovná. Posouzení situace V praxi závisí používání těchto pravidel případ od případu. Podrobnosti vám sdělí příslušný orgán Kontaktní orgán najdete v EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) veřejný adresář institucí sociálního zabezpečení v EU a EHP: http://ec.europa.eu/employment_social/social-security- directory/welcome.seam?langId=cs http://ec.europa.eu/employment_social/social-security- directory/welcome.seam?langId=cs

108 Významné novely ZSSP: Zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon č. 326/2009 Sb., zákon o podpoře hospodářského růstu a soc.stability Zákon č. /2010, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuálně sledovat na http://www.psp.cz/, sněmovní tisk č. 155/2010 http://www.psp.cz/

109 Milí studenti, děkuji za pozornost. Přeji Vám pohodový zbytek dnešního dne. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Státní sociální podpora ZS 2010 - 11 Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google